19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Тема. Торгівля як вид послуг. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні.

Про матеріал
Тема. Торгівля як вид послуг. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні.
Перегляд файлу

Тема. Торгівля як вид послуг. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні.

 

Мета:  охарактеризувати міжнародну торгівлю як одну з голов­них форм міжнародного співробітництва; визначати фактори, що впливають на динаміку та структуру міжнародної торгівлі; закріпити  поняття «імпорт», «експорт», «сальдо торговельного балансу»; розвивати навички аналізу статистичних даних щодо обсягів зовнішньої торгівлі; навчити обчислювати сальдо торговельне; удосконалювати навички побудови картосхем; виховувати зо­середженість, уважність.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: фізична карта України, карта часових поясів, політична карта світу.

 

                                             ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦЙНИЙ МОМЕНТ

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ І ВМІНЬ

- Що таке торгівля? Зовнішня? Внутрішня?

- Які види торгівлі у нашому центрі? Оптова і роздрібна.

 

  IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Проблемне питання» (дослідження)

Україна довгий час має негативне сальдо торгівлі. Поміркуйте, у чому позитивні та негативні прояви цього соціально-економічного явища? (Для споживачів — більший вибір, нижчі ціни; для виробників — більш жорстка конкуренція, як наслідок — банкрутство підприємств, звільнення робітників, недоотримання податків тощо)

 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Торгівля як вид послуг

Торгівля — це складова сфери послуг, яка забезпечує реалізацію товарів шляхом купівлі-продажу та виконує роль посередника між виробниками та споживачами.

За формами територіальної організації розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.

- Однією з головних форм міжнародного співробітництва є між­народна торгівля.

- Загальний обсяг обороту зовнішньої торгівлі товарами визна­чається сумою експорту (вивезення) та імпорту (ввезення) това­рів. Різниця між експортом та імпортом називається торговим балансом.

- Фактори, що впливають на динаміку, спрямованість та струк­туру зовнішньоторгових операцій:

• розвиток прямих коопераційних зв’язків між філіями, до­чірніми та асоційованими компаніями ТНК;

• зростання частки машин та устаткування в загальному об­сязі товарообороту за скорочення питомої ваги сировини та напівфабрикатів;

• поява інтенсивно зростаючого сектора послуг та інформаційно-технологічного обміну;

• лібералізація міжнародної торгівлі в процесі переходу біль­шості національних економік до відкритості;

• розвиток інтеграційних процесів у різних регіонах світу;

• активізація діяльності ТНК. 

Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні » mozok.click

Значення міжнародної торгівлі:

• є основним каналом, через посередництво якого формуються конкурентно-економічні параметри виробництва, рівень витрат, стандарти якості, критерії ефективності національної економіки;

• інтенсифікує виробничий процес у національних господарствах з окремих напрямів;

• сприяє більш раціональному використанню економічних ре­сурсів на всіх рівнях господарювання;

• дозволяє повніше задовольняти зростаючі потреби населення;

• надходження від експорту — суттєве джерело накопичення капіталу на потреби промислового розвитку.

Економіку кожної країни умовно можна віднести до відкритої або закритої. Відкрита економіка — національна економіка, що вільно взаємодіє з економіками інших країн на ґрунті міжнарод­ного поділу праці. Економіка України класифікується як мала відкрита: вона не настільки велика та розвинута, щоб впливати на світову процентну ставку і не настільки ізольована, щоб не відчувати на собі вплив подій, що відбуваються за кордоном.

 Характерними рисами малої відкритої економіки України є:

• її частка у світовій торгівлі незначна, і тому вона відчутно не впливає на світову економіку;

• уряд контролює рух капіталів;

• відносна відособленість національної грошової одиниці від валютного ринку;

• внутрішня процентна ставка визначається світовою процент­ною ставкою.

2. Види і показники міжнародної торгівлі

Видами міжнародної торгівлі є: експорт (реалізація товарів і послуг за кордон) та імпорт (придбання товарів і послуг за кордоном).

Форми міжнародної торгівлі представлені: обміном споживчими вартостями (засоби виробництва й предмети споживання); обміном технологіями (ліцензії, патенти, «ноу-хау»); торгівлею послугами (інжиніринг, консалтинг, обробка та передача інформації, експертиза проектів); безвалютним товарообігом (компенсаційні угоди, бартер кліринговий і паралельний).

Кількісна оцінка міжнародної торгівлі надається за допомогою відповідних показників. Наприклад, сума експорту та імпорту є зовнішньоторговим оборотом країни. Зовнішньоторгова квота: відношення зовнішньоторгового обігу до обсягу валового внутрішнього продукту країни:

  1. Географія зовнішньої торгівлі України 

https://history.vn.ua/pidruchniki/dovgan-geography-9-class-2017/dovgan-geography-9-class-2017.files/image165.jpg

В останні роки обсяг експорту з України нарощується за рахунок сприятливої кон'юнктури світових ринків та постійного зростання цін у першу чергу на: чорні та кольорові метали, виробництво  електричних машин(верстати, транспортні засоби, зброя). за­лізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, добрив, руд, шлаків та золи; хімікати, окремі види продукції машинобудування, продовольчі товари (зерно, насіння соняшника, кукурудзи)

 

-Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з партнерами майже всіх країн світу.

-Найбільшими торговельними партнерами України є країни, в яких обсяги експортних поставок товарів значні. До таких країн відносяться Російська Федерація   від загального обсягу експорту (зменшились), Туреччина — 7,7 %, Італія — 4,4 %, Польща — 3,4 %, Білорусь — 3,2 % та Німеччина — 3 %.

-Україна купує багато товарів інших країн. Найбільші імпортні надходження здійснювались із Російської Федерації зменшились, Німеччини — 8,2 %, Туркменістану — 7,8 %, Китаю — 6 %, Польщі — 5,1 %, Казахстану — 3,8 % та Білорусі — 3,5 %.

- Україна має усі необхідні передумови (наукові розробки, технології, кваліфіковані кадри) для продукування широкого спектру послуг, які активно розвиваються на етапі становлення інформаційної економіки.

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Географічний крос»

 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Учні разом з учителем роблять висновки відповідно до теми та мети уроку. Учитель виставляє оцінки за роботу на уроці.

 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, опрацювати відповідний § підручника.

docx
Додано
31 жовтня 2020
Переглядів
230
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку