لنفنفتلحفحفجقنو

Додано: 3 квітня
Предмет: Захист України, 11 клас
8 запитань
Запитання 1

Сколько хоромосм у Генадия Петровича

варіанти відповідей

56

47

43

10

Запитання 2

В каком году была создана УПА

варіанти відповідей

1941

1934

1943

Запитання 3

Что такое цитология?

варіанти відповідей

Хз

Это изучение бактерий и всякой хуйни

Запитання 4

Группа бб-110

варіанти відповідей

Лучшая группа

Стада спортиков и зожников

Обычная группа

Запитання 5

Кто такой Аллах?

варіанти відповідей

Бог арабов

Хуй его знает

Запитання 6

Какой автомат признан самым лучшим в мире

варіанти відповідей

Автомат Фёдорова

Автомат Дегтярева

Автомат Калашникова

Автомат Никонова

Запитання 7

Почему этот тест по феншую сознад

варіанти відповідей

Автору нехуй делать

Похуй

Хз

Запитання 8

Генадий Петрович пиздюк?

варіанти відповідей

Да

Нет

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест