1. ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА

Додано: 30 жовтня 2020
Предмет:
Тест виконано: 45 разів
25 запитань
Запитання 1

Визначення енергетичних ефектів фізико-хімічних процесів, можливостей, умов самодовільного перебігу хімічних реакцій, фазових рівноваг є предметом вивченняваріанти відповідей

Колоїдної хімії

Хімічної термодинаміки

Квантової хімії


Молекулярної кінетики

Калориметрії

Запитання 2

Перший закон термодинаміки математично записується як:


варіанти відповідей

PV = nRT

K = R/NA

∆U = Q – W

K =A exp (-Ea/RT)


EW = p∆V

Запитання 3

Ізольована система з навколишнім середовищемваріанти відповідей

Не обмінюються ні речовинию, ні енергією

Обмінюються тільки складовими частинами системи


Обмінюються і енергією, і речовиною

Обмінюються енергією, але не обмінюються речовиною

Обмінюються речовиною, але не обмінюється енергією

Запитання 4

Біологічна систем (живий організм) обмінюється з навколишнім середовищем речовиною і енергією. До яких систем вона може бути віднесена:


варіанти відповідей

Ізольована, гетерогенна

Закрита, гомогенна

Відкрита, гетерогенна

Закрита, гетерогенна

Відкрита, гомогенна

Запитання 5

Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві грунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначаєтьсяваріанти відповідей

Способом перебігу реакції

Шляхом перебігу реакціх

Початковим і кінцевим станами системи

Кількістю проміжних стадій

Тривалістю процесу

Запитання 6

Внутрішня енергія системи – це:


варіанти відповідей

Сума кінетичної енергії всіх частинок системи та потенціальної енергії їх взаємодії, за винятком кінетичної і потенціальної енергії системи в цілому

Зміна енергії системи внаслідок протікання хімічної реакції

Повна енергія системи, за винятком кінетичної енергії частинок системи

Сумарна величина розсіяної енергії системи

Енергія, яку може отримати система за певних умов

Запитання 7

В екзотермічній реакціїваріанти відповідей

Ентальпія реакційної системи зменшується ∆Н<0

Ентальпія реакційної системи збільшується ∆Н<0

Тепловий ефект реакції негативний Qp<0

Тиск реакційної системи збільшується

Об’єм реагуючих речовин збільшується 

Запитання 8

Стандартною теплотою (ентальпією) утворення називається


варіанти відповідей

Тепловий ефект реакції утворення 1 моль складної речовини з простих за нормальних умов

Тепловий ефект реакції утворення 1 моль складної речовини з простих за стандартних умов

Тепловий ефект реакції утворення 1 кг складної речовини з простих за стандартних умов

Тепловий ефект реакції утворення 1 г складної речовини з простих за стандартних умов

Тепловий ефект реакції утворення 1 кг складної речовини з простих за нормальних умов


Запитання 9

Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):


варіанти відповідей

101,3 кПа, 273 К

101,3 кПа, 0 К

101,3 кПа, 298 К

50 кПа, 273 К

50 кПа, 298 К

Запитання 10

Кінетику термічного розкладення лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. Як називається цей процес?


варіанти відповідей

Ізобарний

Ізохорний

Ізотермічний

Рівноважний

Циклічний 


Запитання 11

Фізико-хімічні процеси супроводжуються виділенням або поглинанням теплоти. До

ендотермічних відносяться процесиваріанти відповідей

Сублімація йоду

Плавлення фенолу

Випарування води

Кристалізації води

Гідратація іонів

Запитання 12

За яких умов справедливий закон Гесса:


 


варіанти відповідей

За будь-яких умов

При постійній температурі

Тільки при постійному об'ємі

При ізохорних і ізобарних умовах

Тільки при постійному тиску

 


Запитання 13

Для яких речовин стандартні теплоти згоряння (∆Н°згор) рівні нулю?
варіанти відповідей

СО, Н2

NO, NH3

P2O3, PH3

NO2, N2H4 

СО2, Н2О

Запитання 14

В живих організмах всі процеси проходять при постійному тиску, тобто є:


 


варіанти відповідей

Ізохорними

Адіабатичними

Рівноважними

Ізотермічними

Ізобарними

Запитання 15

Хімічні процеси супроводжуються тепловими ефектами, що підпорядковуються такому закону: ”Тепловий ефект реакції не залежить від шляху, по якому протікає процес, а визначається початковим та кінцевим станом системи”. Цеваріанти відповідей

Закон Генрі

Закон діючих мас

Закон Гесса

Закон Нернста

Закон Авогадро

Запитання 16

Для якої речовини ентальпія утворення дорівнює нулю?варіанти відповідей

CaCO3

СO2

H2SO4

H2O2

O2

Запитання 17

Більшість хімічних реакцїй проходять у відкритих системах.Чи залежить величина ентальпії хімічної реакції від наявності в системі каталізатора?варіанти відповідей

Залежить

Не залежить

Залежить у гомогенних системах

Залежить у гетерогенних системах

Залежить у біохімічних системах

Запитання 18

Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HCl, HNO3, H2SO4:


 


варіанти відповідей

Залежить від послідовності зливання компонентів кислота-луг

Залежить від природи кислотного залишку

Визначається окислювальними властивостями

Залежить від їх основності

Постійний

Запитання 19

Основний закон термохімії (закон Гесса) встановлює, що тепловий ефект хімічної реакціїваріанти відповідей

Не залежить від природи реагуючих речовин

Не залежить від шляху перебігу реакції

Залежить від природи продуктів реакції

Залежить від природи вихідних речовин

Запитання 20

Другий закон термодинаміка, який лежить в основі багатьох технологічних процесів фармацевтичного виробництва, визначає:


варіанти відповідей

Можливість, напрямок і границі проходження рівноважного процесу

Зміну ентропії системи в різних умовах

Тепловий ефект реакції в стандартних умовах

Тепловий ефект реакції при високих температурах


Можливість, напрямок і границі пртікання самочиних процесів

Запитання 21

Який термодинамічний потенціал треба вибрати як критерій самодовільного перебігу реакцій, якщо вона відбувається в закритому автоклаві при сталій температурі?варіанти відповідей

Енергію Гельмгольца

Енергію Гіббса

Внутрішню енергію

Ентропію

Ентальпію

Запитання 22

Порівнянням значень стандартної енергії Гіббса визначте, яка газоподібна сполука термодинамічно найбільше стійка при стандартних умовах


 


варіанти відповідей

HBr (–53,22 кДж/моль)

Br2 (+3,14 кДж/моль)

С2Н6 (–32,89 кДж/моль)

НІ (+1,30 кДж/моль)

H2Se (+71,0 кДж/моль)

Запитання 23

Кількість зв’язаної енергії, віднесена до температури, це


варіанти відповідей

Ентальпія

Енергія Гельмгольца

Ентропія

Енергія Гіббса

Внутрішня енергія

Запитання 24

Критерієм напрямку реакції синтезу препаратів є зменшення енергії Гіббса. При яких постійних параметрах системи зменшення енергії Гіббса визначає напрямок процесу?


 


варіанти відповідей

Маси і теплоємкості

Тиску і об’єму

Температури и тиску

Об’єму и температури

Тиску

Запитання 25

Термодинамічний метод дослідження є одним із ефективних засобів вивчення обміну речовин та енергії, що відбуваються у живому організмі. Функція, що характеризує енергетичний стан речовин в багатокомпонентній системі єваріанти відповідей

Хімічний потенціал

Об’єм

Тиск

Молярна теплоємність

Температура

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест