Апостроф

Додано: 27 січня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 96 разів
19 запитань
Запитання 1

Апостроф пишемо після букв

варіанти відповідей

д, т, з, с, ц, л, н

б, п, в, м, ф

к, п, т, ф, х

Запитання 2

Укажіть рядок (рядки) слів, у кожному з яких пишеться апостроф

варіанти відповідей

м..який, дев..ять, р..ясний

пір..їна, кучер..явий, сузір..я

в..юн, солов..їний, хлоп..ячий

Запитання 3

Апостроф ставиться у слові

варіанти відповідей

моркв..яний

св..ято

пір..я

Запитання 4

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

громадян..ство, нян..чити, вишен..ці

хвац..куватий, зган..бити, піт..ма

гордіс..ть, консул..ський, річен..ці

Запитання 5

У якому слові слід поставити апостроф

варіанти відповідей

Яків

Їде

Мяч

Запитання 6

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах

варіанти відповідей

погод..теся, жен..шень, тон..ший

низ..кий, волин..ський, утр..ох

турец..кий, різ..бяр, нян..чити

Запитання 7

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

їдал..ня, русал..чин, голівон..ці

вуз..кий, сніжинон..ці, мен..ше

умиєт..ся, біл..ший, брин..чати

Запитання 8

М'якість приголосних на письмі позначається літерами:

варіанти відповідей

Літерами і, я, ю, є та апосторофом

Літерами я, ю, є, ї

Літерами і, я, ю, є ї та м'яким знаком

Літерами і, а, я, ю, є та м'яким знаком

Запитання 9

Апостроф пишеться на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я

рум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам

відв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі

солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний

подвір..я, об..єднання, зв..язок, моркв..яний

Запитання 10

Без апострофа треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний

мавп..ячий, розз..явити, цв..яшок

дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний

трьох..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 11

Апостроф пишеться після букв

варіанти відповідей

б п м т ф р

б м п в н р

б п в м ф р

Запитання 12

В якому рядку усі слова записані правильно?

варіанти відповідей

м'яч п'ятірка мята солов'ї

подвір'я черв'як ластів'ята

бур'ян бур'як будяк

Запитання 13

Апостроф НЕ пишемо перед я, ю, є, ї після б, п, в, м, ф, якщо перед ними в

корені слова є буква на позначення приголосного, крім р у слові

варіанти відповідей

рум..яний

черв..як

В..ячеслав

св..ято

Запитання 14

9. Знайдіть слово, у якому після префікса пишеться апостроф:

варіанти відповідей

А) роз..ятрити;

Б)дез..активація;

В) без..іменний;

Г)від..учити;

Д)під..йом.

Запитання 15

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

під..яремний, краков..як, рутв..яний

П..ятихатки, без..язикий, брукв..яний

розіб..єш, з..єднаний, присв..ятити

об..їжджати, Лук..янівка, сер..йозний

сором..язливий, зап..ястя, двох..ярусний

Запитання 16

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх варіантах, ОКРІМ

варіанти відповідей

Не розіб..єш горіха, то не з..їси й зернятка.


Хата без рушників — шо сім..я без дітей,

 

На чужім подвір..ї і мухи б..ють.Череп..я довше живе, ніж цілий глек. То сніг, то завір..юха, бо зима коло вуха.

Запитання 17

Прочитайте речення.


В Україні існує повір(1)я, що духи померлих дітей на Св(2)ятвечір з(3)являються до своїх люб(4)язних матерів на вечерю, і ніякі кам(5)яні мури цьому перешкодити не можуть.


Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 18

М’який знак на місці крапок НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка :

варіанти відповідей

мен..ший, Марин..чин, брин..чати, ц..вях

сер..йозний, чотир..ма, нен..чин, доповід..дю

корін..ці, куз..ня, с..вітловий, дівчинон..ці

кін..чик, воротар.., дзелен..чати, облич..

Запитання 19

Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом

варіанти відповідей

м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити

в..язати, духм..яний, комп..ютер, кур..єр

дит..ясла, арф..яр, ін..єкція, Руж..є

пір..я, прив..ялений, п..єдестал, відв..язати

дзв..якнути, зв..язок, кров..ю, черв..як

солов..ї, тьм..яно, кон..юнктура, грав..юра

торф..яний, В..ячеслав, круп..яний, між..ярусний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест