Бухгалтерський облік банківських операцій (Семінар № 2)

Додано: 14 квітня 2022
Предмет:
Тест виконано: 39 разів
24 запитання
Запитання 1

За економічною сутністю депозити поділяють на:

варіанти відповідей

депозити ощадні та депозити на запит.

депозити видані та депозити отримані.

депозити залучені та депозити розміщені.

Запитання 2

Операції із залучення банком коштів на депозит називаються:  

варіанти відповідей

активними депозитними операціями

пасивними депозитними операціями

позабалансовими

Запитання 3

Операції із розміщення коштів на депозит називають:

варіанти відповідей

активними депозитними операціями

пасивними депозитними операціями

контрактивними

Запитання 4

До вкладів на вимогу у банківській практиці належать:  

варіанти відповідей

кошти на кореспондентських рахунках інших банків

кошти місцевих бюджетів та клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

кошти позабюджетних фондів

кошти на поточних рахунках суб’єктів господарювання, фізичних осіб, небанківських фінансових установ,

доступний ліміт по кредитам овердрафт

Запитання 5

Грошові кошти або банківські метали, розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк - це...

варіанти відповідей

вклади на вимогу

строкові вклади

вірна відповідь відсутня

Запитання 6

За видами валютних цінностей, внесених на депозит, депозити поділяються на:

варіанти відповідей

депозити в національній валюті

депозити в іноземній валюті

депозити в банківських металах

депозити мультивалютні

Запитання 7

Амортизована собівартість фінансового зобов’язання - це...

варіанти відповідей

сума, за якою фінансове зобов’язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективної ставки відсотка

сума, за якою фінансове зобов’язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, накопичена амортизація не враховується

зменшення корисності активів або пасивів

Запитання 8

Ефективна ставка відсотка - це..

варіанти відповідей

облікова ставка НБУ

ставка, яка дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту

вірна відповідь відсутня

Запитання 9

Облік коштів клієнтів, залучених банком на вклади (депозити) на вимогу здійснюється за рахунками:

варіанти відповідей

2 класу 20 розділу

2 класу, 26 розділу

1 класу, 12 розділу

Запитання 10

Зарахування готівки на поточні рахунки клієнтів:

варіанти відповідей

Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» 

Дт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» 

Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

вірна відповідь відсутня

Запитання 11

Перерахування коштів з поточного рахунку клієнта на користь іншої особи, що має рахунок в іншому банку

варіанти відповідей

Дт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кт 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України», або 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках» 

Дт 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України», або 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках» 

Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»


вірна відповідь відсутня

Запитання 12

Зарахування банком коштів, що поступили на користь клієнта на його поточний рахунок

варіанти відповідей

Дт 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України», або 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках»

Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Дт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кт1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України», або 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках»

вірна відповідь відсутня

Запитання 13

Виплата касою банку готівки клієнту з його поточного рахунку

варіанти відповідей

Дт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

вірна відповідь відсутня

Запитання 14

Процентні витрати банку за коштами на вимогу клієнтів відображаються за рахунками

варіанти відповідей

7 класу «Витрати» , розділу 70

7 класу «Витрати» , розділу 71

7 класу «Витрати» , розділу 75

Запитання 15

Для відображення в обліку комісійних доходів за операціями з клієнтами використовуються рахунки

варіанти відповідей

6 класу «Доходи», розділу 61 

6 класу «Доходи», розділу 65 

6 класу «Доходи», розділу 63

Запитання 16

Облік коштів клієнтів, залучених банком на строкові вклади здійснюється за рахунками

варіанти відповідей

2 класу, 26 розділу

2 класу, 20 розділу

2 класу, 25 розділу

Запитання 17

Цінний папір, який підтверджує суму вкладу, унесеного в банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання з плином установленого строку суми вкладу та процентів, установлених сертифікатом, у банку, який його видав - це..

варіанти відповідей

вексель

ощадний (депозитний) сертифікат

депозитний договір

Запитання 18

Кошти, залучені банком шляхом випуску строкових ощадних (депозитних) сертифікатів обліковуються за рахунками

варіанти відповідей

3 класу, розділу 33 

4 класу, розділу 44

2 класу, розділу 26

Запитання 19

Погашені сертифікати та купони до них обліковуються за

варіанти відповідей

позабалансовим рахунком 9812 «Погашені цінності»

позабалансовим рахунком 9821 «Бланки суворого обліку»

позабалансовим рахунком 9820 «Бланки цінних паперів»

Запитання 20

Надані банком клієнтам кредити в національній та іноземній валюті обліковуються на рахунках

варіанти відповідей

2 класу

1 класу

9 класу

Запитання 21

Процентні доходи від наданих банком кредитів визнаються 

варіанти відповідей

за відповідними рахунками 7 класу

за відповідними рахунками 6 класу

за відповідними рахунками 9 класу

Запитання 22

Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій здійснюється протягом дії відповідного договору про забезпечення виконання зобов'язань за такими позабалансовими активними рахунками

варіанти відповідей

9 класу

8 класу

2 класу

Запитання 23

Вид кредиту, що передбачає можливість поетапного використання кредитних коштів у межах встановленого ліміту (максимальної заборгованості) - це...

варіанти відповідей

кредитна лінія

іпотечний кредит

кредит у поточну діяльність

Запитання 24

На дату укладення договору про кредитну лінію банк визнає суму, зазначену в договорі, як зобов’язання з кредитування за рахунком

варіанти відповідей

9129 «Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам»

9110 "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків"

вірна відповідь відсутня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест