14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Чергування голосних звуків

Додано: 19 січня
Предмет: Українська мова, 5 клас
12 запитань
Запитання 1

1. Чергування о, е з і відбувається в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А доба, школа, молодість

Б вогонь, сотня, пеньок

В шовк, сон, вікно

Г горох, голос, почет

Д колос, берег, терен

Запитання 2

2. Чергування о, е з і відбувається в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А горб, поріг, торг

Б вісь, двір, Київ

В самохід, колос, морква

Г діловод, жертва, донечка

Д учитель, сім, твою

Запитання 3

3. Чергування о, е з і відбувається в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А стежечка, завод, почерк

Б словник, пророк, береш

В бездоріжжя, борона, потік

Г брова, якір, зрощення

Д корова, Федір, табір

Запитання 4

4. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А пел..на, тр..вати, пал..ць

Б ос..ні, пер..йти, п..ріг

В вул..чка, мар..во, ч..тати

Г бл..щати, гл..бінь, мереж..во

Д скоч..ти, кр..ло, в..сна

Запитання 5

5. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А дон..чка, вел..т, тер..н

Б всюд..хід, зб..рати, поч..рк

В пож..рати, в..ликий, книж..чка

Г заст..лати, в..бирати, ум..рати

Д с..лянський, с..мирічка, збер..гти

Запитання 6

6. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А кр..шталевий, ож..вати, чуж..нецький

Б дзв..ніти, бад..лина, п..чатка

В л..дацюга, згар..ще, вул…чка

Г довж..лезний, тонес..нький, печ..во

Запитання 7

7. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А сл...вовий, пр..звисько, промов..стий

Б одгр..міти, сх.литися, муз..ка

В пряд..во, в..сочина, куч..рявий

Г пташ..чка, мороз..во, чуж..на

Д стол..к, к..шеня, м..даліст

Запитання 8

8. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А хвил..чка, р..візія, хр..стини

Б мам..н, серп..нь, л..вада

В вер..щати, зап..речити, горл..чко

Г през..дент, пал..чка, ап…льсиновий

Д тв..рдиня, р..клама, буз..на

Запитання 9

9. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А бр..ньчати, м..нуле, гр…міти

Б кр..ниця, п..рина, пер..йти

В б..реза, р..цепт, мат..матика

Г дал..ч, в..селка, хвил..чка

Д д..тина, пел..на, вел..чезний

Запитання 10

10. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А кол..ктив, зас..нав, др..жати

Б л..міш, тр..мтять, л..мон

В бр..нить, д..ригент, крап..льки

Г вел..ч, пром…ніє, неприм..ренний

Д м..даль, л..тіти, греб..нястий

Запитання 11

11. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А сем..ро, д..када, об..режний

Б ч..решня, віт..рець, с..діти

В тр..вати, прот..кла, вовч..ня

Г кр..вавий, розгр..мілися, ш..лестіли

Д пал..ць, вм..кати, вер..сень

Запитання 12

12. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А ж..натий, м..настир, ак..рдеон

Б ак..мпанемент, к..жан, пар..бок

В ф..нікулер, к..лосся, вор..шити

Г марм..ровий, б..гатійка, ..таман

Д п..ром, к..нфорка, трансп..рант

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест