27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Діяльнісний підхід у культурології. Культура та природа

Додано: 29 вересня 2020
Предмет: Художня культура, 2 клас
Тест виконано: 12 разів
30 запитань
Запитання 1

Культурологія це … .

 

варіанти відповідей

наука про фізичні явища;

 наукові знання про продуктивність праці;

наука про зміст і сутність культури, закономірності національного та світового культурно-історичного процесу;

 природнича наука.

Запитання 2

Уперше в науковий вжиток термін «культурологія» впровадив … .


 

варіанти відповідей

 Л. Вайт;

К. Маркс;

В. Тейлор;

О. Шпенглер.

Запитання 3

Культурологія це наука про … .


варіанти відповідей

суспільство;

культуру;

історію;

все вище перераховане

Запитання 4

Укажіть функцію, що не властива культурі:


варіанти відповідей

 гуманістична;

 виховна;

економічна;

світоглядна.

Запитання 5

. Кому з дослідників належить такий вислів:

«Культурологія має власний предмет дослідження зміст суспільного життя»?


варіанти відповідей

 К. Леві-Стросу.

Л. Вайту.

 Т. Парсонсу.

М. Донцову. 

Запитання 6

Найважливішим завданням культурології є … .

          

варіанти відповідей

визначення місця людини у світі;

  підвищення продуктивності праці;

аналіз процесів і тенденцій соціокультурного оточення сучасності;

   аналіз технічного процесу.

Запитання 7

Хто першим відніс поняття «культура» до духовної діяльності, назвавши «культурою душі» філософію?


варіанти відповідей

 І. Кант

Сенека.

 Цицерон.

 Архімед

Запитання 8

Спочатку слово «культура» означало … .


варіанти відповідей

 «виховання»;

«обробіток землі»

«освіта»;

«мистецтво»

Запитання 9

Що лежить в основі людської культури?


варіанти відповідей

 Досягнення минулих і нових цивілізацій.

 Різноманіття видів діяльності.

Духовні та матеріальні цінності.

 Усе перераховане вище. 

Запитання 10

Який феномен, на думку культурологів, визначає якісну характеристику розвитку суспільства?


 

варіанти відповідей

 Економіка.

 Праця.

 Політика.

 Культура

Запитання 11

Які функції культури?


варіанти відповідей

Виховна, гуманістична, комунікативна, інформаційна.

Пізнавальна, світоглядна, адаптаційна.

 Ціннісна, нормативна, людинотворча.

Усі відповіді правильні. 

Запитання 12

За допомогою якої функції культури в людини формуються (чи трансформуються протягом життя) погляди, ідеали та переконання?


варіанти відповідей

   Інтегративної.

  Комунікативної.

 Нормативно-регулювальної.

 Світоглядної.

Запитання 13

Передання історичного досвіду поколінь через механізм культури здійснює … .

варіанти відповідей

світоглядна функція культури;


  комунікативна функція культури;

пізнавальна функція культури;

виховна функція культури

Запитання 14

Процес виникнення людини це … .


варіанти відповідей

 антропоморфізм;

 антропогенез;

 антропоцентризм;

  антропософія

Запитання 15

Універсальність, синкретизм, система обрядів і табу, що регулюють соціальні відносини, характерні для культури: 


варіанти відповідей

 первісної

давньосхідної;

античної;

середньовічної.

Запитання 16

Людина, на думку культурологів, є продуктом … .


варіанти відповідей

технічної еволюції;

 лише культурної еволюції;

лише біологічної еволюції;

 біологічної та культурної еволюції.

Запитання 17

Яке поняття протилежне поняттю «природа»?


варіанти відповідей

 Культура

 Світ.

 Людина.

  Тварина.

Запитання 18

Обожнювання речей неживої природи, віра в надприродні властивості матеріальних предметів суть релігійних уявлень … .


варіанти відповідей

фетишизму

 тотемізму;

анімізму;

табу. 

Запитання 19

Усе, що існує (дерева, тварини, птахи, люди тощо), має першопредка, який охороняє, захищає, визначає характер і зовнішній вигляд, забезпечує добробут своїх нащадків, за уявленням … . 


варіанти відповідей

традицій;

анімізму

магії;

тотемізму. 

Запитання 20

Усе, що існує (дерева, гори, хмари, зорі), має почуття, наміри, мету, душу, своє ставлення до людей за уявленням … .


варіанти відповідей

магії;

тотемізму;

анімізму;

фетишизму.

Запитання 21

У слов’янській міфології бог родючості, блискавки й грому, війн і воїнства:


 

варіанти відповідей

 Перун;

 Зевс;

Сварог;

Дажбог.

Запитання 22

Анімізм це … .

            

варіанти відповідей

 віра у надприродні властивості матеріальних речей;

віра в існування родинного зв’язку між групою людей і певним видом рослин чи тварин;

 віра в різноманітних духів, душу як двійника тіла;

  воля до життя та боротьба за існування.

Запитання 23

Кому належить вислів: «Смерть не має до нас жодного стосунку: коли ми є, то смерті ще нема, а коли смерть настає, то нас уже нема»?


варіанти відповідей

 Сократу.

 М. Монтеню.

Епікуру.

Лукрецію

Запитання 24

. Як називається релігійний світогляд, що ставить над природою трансцендентну особистість Бога?


варіанти відповідей

 Тотемізм.

 Теїзм.

 Богошукання.

Синкретизм. 

Запитання 25

Яке з наведених визначень поняття «міф» є правильним?

     . 

варіанти відповідей

Міф – це сприйняття світу, всесвіту доісторичними людьми.

Міф – це вигадка неосвіченої, забобонної людини.

Міф – це теорія про походження людини.

Міф – це архаїчна розповідь про богів і героїв

Запитання 26

. Міфологія як одна із цінностей культури досягла розквіту в … .


варіанти відповідей

країнах Стародавнього Сходу;

Стародавній Греції;

Стародавньому Римі;

   Стародавній Індії.

Запитання 27

Традиція – це … .


варіанти відповідей

буденна поведінка людини, яка визначає її належність до певного соціального кола;

художній світогляд, що зберігається в культурі;

соціокультурний спадок, що передається від покоління до покоління та зберігається тривалий час;

 сприйняття світу людьми. 

Запитання 28

Стереотипний спосіб діяльності, що має для його виконавців магічне, юридично-побутове та ритуально-ігрове значення:


варіанти відповідей

 обряд;

традиція;

звичай;

побут.

Запитання 29

Автор трактату «Про Бога» та викладеної в ньому філософської ідеї про те, що «весь світ складається з двох натур: одна – видима, друга – невидима»:


варіанти відповідей

 Г. Сковорода

М. Бердяєв

 П. Юркевич;

І. Вишенський. 

Запитання 30

Оберіть правильне висловлювання.

   

варіанти відповідей

  Табу – ритуальна заборона, що накладається на якунебудь дію. 

Табу – складне культурне утворення, протилежне традиційній, панівній культурі.

Табу – очищення через співчуття та страх.

 Табу – буденна поведінка людини, яка визначає її належність до певного соціального кола. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест