24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Економічний розвиток в умовах Незалежності

Додано: 21 квітня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 29 разів
28 запитань
Запитання 1

Широкомасштабна приватизація державного сектору української економіки відбулась у період президентства:

 

варіанти відповідей

 Л. Кравчука


  Л. Кучми

  

В. Ющенка


  В. Януковича

Запитання 2

Що було передбачено програмою "шокової терапії"?


 

варіанти відповідей

лібралізація ринкової торгівлі, фінансово-кредитної сфери, повну свободу ринкових цін за винятком цін на деякі товари

 

 обмеженя пільгових кредитів, скорочення субсидій


  розгортання широкої приватизації

 

 зовнішні та внутрішні запозичення

Запитання 3

Про яке явище йдеться у цитованому документі?

«Найбільшим негативом 1990-х років було вимивання активної,продуктивної частини населення – людей молодого та середнього віку –за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила близько3,5 млн. осіб, третина з яких – кваліфіковані фахівці».


 

варіанти відповідей

дефіцит робочої сили


  депопуляція

 

 трудова міграція

  

соціальна диференціація

Запитання 4

У яких уривках з історичних джерел охарактеризовано окремі аспекти

соціально-економічного розвитку України в 90-х рр. XX ст.?

1.    «В Україні кількість торговельних точок, що реалізовували спиртні напої, зменшилася вдвоє. Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники, зокрема унікальних сортів. Поширилося самогоноваріння».

2.    «...За експертними оцінками у вітчизняному виробництві частка тіньового сектора фактично зрівнялась з часткою офіційною. Це явище логічно супроводжується зростанням масштабів нелегального вивозу капіталу».

варіанти відповідей

охарактеризовано в обох уривках.

 

 охарактеризовано в першому уривку

 

 охарактеризовано в другому уривку

  

не охарактеризовано в жодному уривку

Запитання 5

Які терміни, що характеризують явища в економіці України в 1991 — 1994 рр. зображені на карикатурі?

варіанти відповідей

 ринкові відносини, номенклатура


  мирний шлях здобуття Україною незалежності

  

дефіцит товарів, гіперінфляція


  ввічливе ставлення працівників магазинів до своїх покупців

Запитання 6

Якими були наслідки ліквідації колгоспної системи в Україні?

варіанти відповідей

становлення фермерських господарств


  повний занепад сільського господарства


  швидке економічне зростання країни за рахунок розвитку сільського господарства

  

прийняття закону "Про зайнятість населення"

Запитання 7

Яку модель переходу до ринкової економіки обрала Україна на початку своєї незалежності?

варіанти відповідей

 еволюційний перехід до ринкових відносин

 

 шлях «шокової терапії»

 

 створення в надрах командної системи елементів ринкових відносин


  копіювання російських реформ

Запитання 8

Які чинники сприяли зубожінню населення, збільшення заборгованості по зарплаті в Україні в 1991 — 1994 рр.?


варіанти відповідей

 незавершеність формування української нації

 

 мирний шлях здобуття Україною незалежності

 

 кризовий стан економіки й падіння виробництва

 

 корупція й хабарництво у вищих ешелонах влади

Запитання 9

Прочитайте визначення й укажіть поняття, яке відповідає його змісту.

«Надзвичайно стрімке зростання товарних цін та грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінювання грошової одиниці».
варіанти відповідей

 гіперінфляція

 

 істеблішмент


Інфляція

дефолт

Запитання 10

Стан економіки та соціальної сфери України у першій половині 90-х рр.:


варіанти відповідей

 підвищення життєвого рівня населення, але зростання «тіньової економіки» та корупції.


  підвищення промислового і сільськогосподарського виробництва, але зростання інфляції та цін.

  

поліпшення народного добробуту та зростання національного доходу.

  

різкий спад виробництва, зростання «тіньової економіки», безробіття, інфляції та корупції.

Запитання 11

Яке явище суспільного життя відображене в наведеній інформації:

«2000 р. 0,2 % населення отримувало щомісячний дохід 20 тисяч доларів, мінімальна зарплата в державі становила 65 доларів»?варіанти відповідей

 Депопуляція

 

 гіперінфляція

 

 приватизація

 

 соціальна диференціація

Запитання 12

Яке поняття відповідає даному визначенню: «господарська діяльність поза державним обліком та контролем, яка не відображається в офіційній статистиці»?варіанти відповідей

 тіньова економіка


   кримінальна економіка


  ринкова економіка

   

  

планова економіка

Запитання 13

Із якою метою в Україні в 1996 р. проведено грошову реформу?варіанти відповідей

 виконати умову міжнародних фінансових організацій

 

 подолати корупцію у вищих ешелонах влади

 

 стабілізувати й зміцнити фінансову систему

урівняти доходи всіх верств суспільства

Запитання 14

Що було характерним для соціально-економічного розвитку України наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр.?


 

варіанти відповідей

збереження більшості промислових підприємств у державній власності

 

 утвердження системи олігархічних фінансово-промислових груп

 

 відновлення командно-адміністративної системи управління економікою

 

 перетворення малого бізнесу в основного виробника валового внутрішнього продукту

Запитання 15

Найбільшим негативом 1990-х років було «вимивання» активної, продуктивної частини населення - людей молодого та середнього віку - за межі держави 1а офіційними даними, Україна втратила близько 3,5 мільйона осіб, третш іа і яких кваліфіковані фахівці»?

варіанти відповідей

соціальну диференціаціюдефіцит робочої сили


трудову міграцію


депопуляцію

Запитання 16

Динаміку якого явища соціально-економічного розвитку України першої полови­ни 1990-х рр. відображено в таблиці?   Зайнятість населення в народному господарстві України


варіанти відповідей

формування «середнього класу» суспільствазростання життєвого рівня населення


уповільнення соціальної диференціації


зростання безробіття

Запитання 17

«Тіньова» економіка, яка в другій половині 1990-х рр., за оцінками фахівців,

«... гальмувала не тільки ринкові реформи, а й вкладання іноземними інвесторами капіталів в Україну» - це сфера вияву економічної активності, спрямованої на

варіанти відповідей

перерозподіл національного доходу в інтересах окремих класів, соціальних (найбідніших або найбагатших) верств населення.отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків.


законодавче закріплення повного або часткового звільнення певного виду підприємницької діяльності від сплати податків


заохочення суб'єктів господарювання до розвитку , підвищення його ефективності та економічного зростання

Запитання 18

Укажіть економічні заходи, здійснені урядами України в 1990-х рр.варіанти відповідей

 формування основ планової, командно-адміністративної економіки

 

 ведення державного широкомасштабного індустріального житлового будівництва


  запровадження національної грошової одиниці — гривні


  становлення державної монополії на зовнішню торгівлю

 

 проведення приватизації майна державних підприємств


  установлення «твердих» державних цін на товари широкого вжитку


  розпаювання сільськогосподарських земель колективної та державної форм власності

Запитання 19

Якими були характерні риси економічного життя України в першій половині 1990-х рр.?


варіанти відповідей

1 Україна стала лідером серед держав світу за дефіцитом державного бюджету


2 щорічний приріст національного прибутку становив 6—8 %


3 розпочався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, громадському харчуванні та торгівлі


4 для захисту внутрішнього ринку введено купони багаторазового використання


5 здійснено паювання майна колгоспів та їх перетворення на колективні сільгосппідприємства, селянські спілки, кооперативи, акціонерні товариства


6 у промисловості впроваджено державне приймання готової продукції


7 завершено приватизацію об’єктів державної власності, створено потужні промислово-фінансові групи

Запитання 20

Прем’єр-міністр України, під час урядування якого розпочалося економічне зростання, нарешті розпочалося економічне піднесення, а приріст офіційного ВВП був найвищим серед країн СНД.варіанти відповідей

 Л.Кучма

 

 В. Ющенко.

 

 В.Фокін

  

П.Лазаренко.

Запитання 21

Установіть відповідність.

1 корупція

2 олігарх

3 міграційні процеси

4 тіньова економіка


А виїзд за кордон на заробітки значної кількості населення

Б підкуп державних і політичних діячів

В підприємництво, що діє на принципах приховування доходів, ухиляння від сплати податків

Г наявність багатьох релігійних течій у державі

Д супербагатий підприємець, що має значний вплив на економіку та політику держави

варіанти відповідей

1)А, 2) Г, 3)Б 4)В

1)Б, 2)Д, 3)А, 4)В

1)Г, 2) Д, 3)А 4)В

1)Б, 2) Г, 3)А, 4)В

Запитання 22

Введення в обіг власної грошової одиниці (купонів багаторазового використання)?

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 початок січня 1992 р.

 

 6 грудня 1991 р.


  січень-лютий 1992 р.

  

4 листопада 1991 р.

Запитання 23

В якому році було введено гривню?


варіанти відповідей


 1 вересня 1996р.

 

 6 грудня 1996 р.

  

25 червня 1996 р.

 

 1 листопада 1991 р.

Запитання 24

Чим була зумовлена економічна криза в Україні 2008 року?


 

варіанти відповідей

низький рівень комунальних послуг

 

 Надмірне споживання та недостатні заощадження


  Висока залежність економіки від зовнішніх ринків

 

 відсутність ефективного контролю за зовнішніми позиками вітчизняних підприємців

 

 повільне формування середнього класу – гаранта стабільності у суспільстві

Запитання 25

Проблеми соціальної сфери?


 

варіанти відповідей

невирішена житлова проблема


  низький рівень комунальних послуг

 

 безробіття, заробітчанство

 

 зростання купівельної спроможності населення

  

 збільшення з 2000 р. зарплатні, пенсій, стипендій, соціальних виплат

Запитання 26

Здобутки соціальної сфери?


 

варіанти відповідей

зростання життєвого рівня населення у зв’язку з позитивними зрушеннями в економіці

 

низький рівень комунальних послуг

 штучне заниження вартості робочої сили


  виплата боргів по заробітній платні та пенсіям


  поглиблення соціального розшарування

 


  надання кредитів, субсидій, допомога малозабезпеченим сім’ям

Запитання 27

Які були негативні тенденції в економіці 1994-2004 роках?


 

варіанти відповідей

тінізація економіки

 

 вивезення капіталу за кордон


  забезпечення ринку споживчими товарами, зникнення черг, дефіциту товарів


  штучне заниження вартості робочої сили

 

 складна демографічна ситуація

Запитання 28

Виберіть правельну послідовність подій.

А)законопроект "Про основні засади економічної та соціальної політики". 

Б). Світова криза 

В)вихід України з рубльового простору

Г). закон “Про невідкладні заходи з прискорення реформування аграрного сектора економіки" 

варіанти відповідей

БВАГ

ВАБГ

ВАГБ

ГАБВ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест