11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Економіка вступ

Додано: 1 серпня
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
60 запитань
Запитання 1

1. До витрат роботодавця на робочу силу не належить:

 

варіанти відповідей

А.   оплата за невідпрацьований час; 

Б.    пряма заробітна плата; 

В.   видатки на професійне навчання; 

Г.    вартість сировини і матеріалів. 

Запитання 2

2. Закон Оукена виражає кількісну залежність між:

варіанти відповідей

А.   зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття;  

Б.    рівнем безробіття і темпами інфляції; 

В.   зміною обсягу національного виробництва та процентною ставкою; 

Г.    фактичним і природним обсягами національного виробництва. 

Запитання 3

3. Елементами організації преміювання є визначення:

варіанти відповідей

А.   показників, джерел виплати премій, категорій персоналу, яким виплачують премії, порядку їх виплати;  

Б.    джерел виплати премій, показників, періодичності преміювання, категорій персоналу, яким виплачують премії;  

В.   показників, умов і розмірів преміювання, джерел виплати премій, періодичності преміювання, категорій персоналу, яким виплачують премії, порядку їх виплати;  

Г.    показників і розмірів преміювання.  

Запитання 4

4. Підвищення продуктивності праці відбудеться за умов:

варіанти відповідей

А.   обсяг продукції зростає меншими темпами, ніж зростають витрати часу;  

Б.    обсяг продукції зростає більшими темпами, ніж зростають витрати часу;  

В.   обсяг продукції зростає, витрати часу збільшуються;  

Г.    обсяг продукції та витрати часу зростають однаковими темпами.  

Запитання 5

5. Економія робочого часу є:

варіанти відповідей

А.   загальним вираженням зменшення продуктивності праці;  

Б.    частковим вираженням росту продуктивності праці;  

В.   загальним вираженням росту продуктивності праці;  

Г.    підставою для звільнення персоналу.  

Запитання 6

6. За якої системи оплати праці величина заробітку визначається відповідно до тарифної ставки і відпрацьованого часу?

варіанти відповідей

А. простої відрядної;  

Б. простої почасової;  

В. відрядно-преміальної;  

Г. акордної.  

Запитання 7

7. Ефективний фонд робочого часу зазвичай:

варіанти відповідей

А. дорівнює календарному фонду робочого часу;  

Б. дорівнює календарному фонду робочого часу за відрахуванням неробочих (вихідних і святкових) днів;  

В.  менше номінального фонду робочу часу на кількість невиходів на роботу з різних причин;   

Г. дорівнює тривалості робочого дня.

Запитання 8

8. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою розпочинається:

варіанти відповідей

А. з визначення динаміки і причин руху працівників на підприємстві;  

Б. з визначення абсолютного і відносного надлишку чи нестачі працівників у звітному періоді;   

В. з визначення чисельності працівників з малокваліфікованою працею;  

Г. з визначення ефективності використання фонду оплати праці.  

Запитання 9

9. Який вид безробіття спричинений зростанням недостатнього сукупного попиту:

варіанти відповідей

А. фрикційне; 

Б. циклічне;  

В. структурне; 

Г. природне. 

Запитання 10

10. Показник індексу людського розвитку (ІЛР) розраховується на підставі:

 

варіанти відповідей

А. сукупного доходу, культурного розвитку, гендерного фактору; 

Б. максимальної тривалості життя, індивідуального доходу, сукупної частки дорослого населення; 

В. середньої тривалості життя, життєвого рівня, максимальної кількості молоді, гендерного фактору;  

Г. очікуваної тривалості життя при народженні, грамотності серед дорослого населення, сукупної частки учнів, реального ВВП на душу населення (в дол. США ПКС). 

Запитання 11

11. Зайняті економічною діяльністю, за методологією Міжнародної організації праці, – це особи у віці:

варіанти відповідей

А. 15-55 років;  

Б. 15-60 років;  

В. 15-70 років;  

Г. 15-65 років.  

Запитання 12

12. Закінчіть думку: «Трудовий потенціал – це інтегральна оцінка кількісних і якісних характеристик…»:

варіанти відповідей

А. економічно активного населення;  

Б. економічно неактивного населення;  

В. економічно активного і неактивного населення;  

Г. наявного населення.  

Запитання 13

13. Дискримінація - це:

варіанти відповідей

А. незаконне обмеження прав суб’єктів соціально-трудових відносин;  

Б. законне обмеження прав суб’єктів соціально-трудових відносин;  

В. незаконне надання прав суб’єктам соціально-трудових відносин;  

Г. нелегальна діяльність організацій, що використовують найману працю.

Запитання 14

14. Тимчасова добровільна відмова робітників від виконання своїх трудових обов’язків з метою вирішення колективного трудового спору - це:

 

варіанти відповідей

А. бойкот;  

Б. штурм;  

В. страйк;  

Г. конфлікт.

Запитання 15

15. Закінчіть думку: «Професійні спілки в системі соціально-трудових відносин є представниками інтересів…»:

варіанти відповідей

А. роботодавців;  

Б. держави;  

В. найманих працівників;  

Г. соціальних партнерів.  

Запитання 16

16. Працю поділяють на промислову, сільськогосподарську, будівельну, транспортну, комунікаційну тощо залежно від:

варіанти відповідей

А. умов праці;

Б. міри абстрагування;

В. предмету та продукту праці;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 17

17. Економічний рух населення:

варіанти відповідей

А. обумовлений зміною трудової активності населення;

Б. обумовлений такими чинниками, як освіта, професійна підготовка, національність, місце проживання старших поколінь тощо;

В. є узагальненим виразом зміни чисельності населення на певній території за рахунок смертності та народжуваності людей;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 18

18. До яких затрат часу відноситься час, витрачений на заміну зношеного інструменту?

варіанти відповідей

А. до часу перерв на відпочинок і особисті потреби; 

Б. до часу перерв, зумовлених порушенням трудової дисципліни; 

В. до часу технічного обслуговування;  

Г. до оперативного часу. 

Запитання 19

19. Сукупний попит на ринку праці – це:

варіанти відповідей

А. всі категорії економічно активного населення;

Б. кількість економічно доцільних робочих місць;

В. кількість і структура робочих місць, що існують в економіці країни;

Г. потреба у робочих місцях для задоволення працівників окремого підприємства.

Запитання 20

20. За трудодефіцитної кон’юнктури ринку праці:

варіанти відповідей

А. попит і пропозиція робочої сили досягли своєї рівноваги; 0

Б. попит перевищує пропозицію робочої сили;

В. пропозиція робочої сили значно перевищує попит;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 21

21. Кооперування праці – це:

варіанти відповідей

А. процес розмежування різних видів діяльності працівників, внаслідок їх спеціалізації на виконанні певного кола функцій, за яких окремі працівники виконують різні роботи або трудові операції, які взаємодоповнюють одна одну;

Б. форма об’єднання трудової діяльності певної чисельності людей, що беруть участь у виконанні одного і того ж або різних, але пов’язаних між собою виробничих процесів;

В. процес розмежування працівників в процесі трудової діяльності з метою досягнення певних намічених кінцевих результатів;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 22

22. Загальний фонд робочого часу працівника для цілей нормування праці поділяється на:

варіанти відповідей

А. продуктивний і непродуктивний час;

Б. вільний і зайнятий час;

В. робочий і позаробочий час;

Г. вільний і робочий час.

Запитання 23

23. При правильному використанні робочої сили на підприємстві середній розряд робітників і робіт повинні:

варіанти відповідей

А. середній розряд робіт повинен випереджати середній розряд робітників;

Б. відповідати одне одному;

В. середній розряд робітників повинен бути вищий середнього розряду робіт;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 24

24. Основні цілі діяльності профспілок – це:

варіанти відповідей

А. гідні умови праці, соціальний захист працівників,збереження робочих місць, участь трудящих в управлінні виробництвом, участь у розподілі виробленого продукту;

Б. дати оцінку правомірності або неправомірності дій роботодавця;

В. законне обмеження прав суб’єктів соціально-трудових відносин;  

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 25

25. Тарифна система відображає поділ працівників за:

варіанти відповідей

А. професіями, спеціальностями, вміннями;

Б. знаннями, вміннями, навичками;

В. професіями, спеціальностями, кваліфікацією;

Г. немає правильної відповіді. 

Запитання 26

26. Міграційне сальдо - це:

варіанти відповідей

А. різниця імміграції та еміграції;  

Б. різниця еміграції в країну й імміграції з країни;  

В. сума еміграції та імміграції;  

Г. відношення еміграції до імміграції.  

Запитання 27

27. За яким показником можна проаналізувати стан умов праці:

 

варіанти відповідей

А. рівень травматизму та захворюваності, питома вага працюючих у несприятливих умовах;  

Б. загальна чисельність працюючих; 

В. обсяг валової продукції; 

Г. фонд оплати праці.

Запитання 28

28. Що характеризує показник «зарплатомісткість продукції»:

варіанти відповідей

А. диференціацію в оплаті праці; 

Б. рівень оплати праці; 

В. рівень витрат на оплату праці;  

Г. раціональність організації заробітної плати. 

Запитання 29

29. Дані про чисельність безробітних регіональне управління статистики отримує із:

варіанти відповідей

А. статистичних звітів підприємств, установ, організацій; 

Б. статистичних звітів центрів зайнятості;  

В. декларацій громадян про доходи; 

Г. даних соціологічних опитувань. 

Запитання 30

30. Характеристика, що відбиває глибину теоретичних знань та досконалість практичних навичок працівника для виконання роботи - це:

варіанти відповідей

А. напруженість праці; 

Б. складність праці;  

В. інтенсивність праці; 

Г. важкість праці. 

Запитання 31

31. Термін «трипартизм» означає:

варіанти відповідей

А. консультації стосовно рішень, що можуть вплинути на організацію виробництва;  

Б. взаємовигідна взаємодія роботодавців, найманих працівників і владних структур;   

В. загальну відповідальність і взаємну допомогу, засновано на спільності інтересів групи людей;  

Г. механізм реалізації соціальної політики.  

Запитання 32

32. Суб’єкти соціально-трудових відносин на виробничому (мікроекономічному) рівні - це:

варіанти відповідей

А. роботодавець та наймані працівники;  

Б. держава, роботодавці та наймані працівники;  

В. профспілка, наймані працівники, роботодавці;

Г. роботодавець-продавець і найманий працівник.  

Запитання 33

33. Субсидіарність – означає:

варіанти відповідей

А. загальну відповідальність і взаємну допомогу, основану на спільності інтересів групи людей;  

Б. прагнення людини до особистої відповідальності за досягнення своїх цілей і своїх дій при рішенні соціально-трудових проблем;  

В. незаконне обмеження прав суб’єктів соціально-трудових відносин;  

Г. ситуацію, коли обидві сторони трохи поступаються своїми інтересами, щоб дійти спільного рішення.

Запитання 34

34. Міжнародна організація праці є спеціалізованою установою:

варіанти відповідей

А. Всесвітньої організації здоров’я (ВОЗ);  

Б. ЮНЕСКО;  

В. Організації об’єднаних націй (ООН);  

Г. Європейського Союзу (ЄС).  

Запитання 35

35. Міжнародна організація праці приймає міжнародні правові акти у формі:

варіанти відповідей

А. законів;  

Б. наказів;  

В. конвенцій;  

Г. постанов.  

Запитання 36

36. Основними суб’єктами ринку праці є:

варіанти відповідей

А.  роботодавець-продавець і найманий працівник;

Б.  роботодавець-покупець і найманий працівник;

В.  покупець і продавець;

Г.  роботодавці, наймані працівники, держава.

Запитання 37

37. Ринок праці – це:

варіанти відповідей

А. система суспільних відносин, пов’язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і продажем;

Б.  матеріально і технічно обумовлений, організований процес докладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисних результатів;

В.  поділ робочих місць і працівників за об’єднуючими ознаками на відносно стійкі й замкнуті сектори, які обмежують мобільність робочої сили своїми кордонами;

Г.  немає правильної відповіді.

Запитання 38

38. Сегментація ринку праці – це:

варіанти відповідей

А. суперництво між конкурентами за ринок збуту товару;

Б. поділ робочих місць і працівників за об’єднуючими ознаками на відносно стійкі й замкнуті сектори, які обмежують мобільність робочої сили своїми кордонами;

В. локальний правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та професійні відносини між роботодавцем і найманими працівниками;

Г. угода між найманим робітником і роботодавцем.

Запитання 39

39. Сукупна пропозиція робочої сили це:

варіанти відповідей

А. загальна кількість праці, що пропонується на ринку праці при визначеній ціні протягом певного проміжку часу;

Б. добровільна угода між двома або декількома економічними суб’єктами на предмет виконання взятих обов’язків;

В. обсяг суспільного рівня кількості годин робочого часу, відповідних інтенсивності праці, рівня здібностей підготовки та досвіду індивіду;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 40

40. Розрізняють наступні методи вимірювання виробітку:

варіанти відповідей

А. натуральний, вартісний і грошовий;

Б. вартісний, грошовий і трудовий;

В. натуральний, вартісний і трудовий;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 41

41. За внутрішнім змістом виділяють наступні фактори продуктивності праці:

варіанти відповідей

А. зовнішні і внутрішні;

Б. загальнодержавні, регіональні, галузеві, внутрішньовиробничі;

В. матеріально-технічні, організаційно-економічні, соціально-психологічні;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 42

42. Сума усіх витрат живої праці на виробництво одиниці продукції на підприємстві – це:

варіанти відповідей

А. технологічна трудомісткість;

Б. виробнича трудомісткість;

В. повна трудомісткість продукції;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 43

43. За відрядної форми базою нарахування оплати праці є:

варіанти відповідей

А. час, затрачений на виробництво продукції;

Б. розцінки та обсяг виготовленої продукції та наданих послуг;

В. обсяг виробленої працівником продукції та наданих послуг;

Г немає правильної відповіді.

Запитання 44

44. Згідно із законом України «Про оплату праці» організація оплати праці здійснюється на підставі:

варіанти відповідей

А. законодавчих, нормативних актів, генеральної угоди, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, трудових договорів;

Б. генеральної угоди, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, трудових договорів;

В. локальних нормативних актів;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 45

45. Проведення класифікації затрат часу та елементів трудового процесу відбувається на етапі:

варіанти відповідей

А. збору первинної інформації; 

Б. проведення діагностики (аналізу) трудових процесів;   

В. проектування, оцінки альтернатив та вибору раціонального трудового процесу; 

Г. упровадження раціонального трудового процесу. 

Запитання 46

46. Сукупність дій людини, спрямована на перетворення предмета праці за допомогою знаряддя праці або за допомогою дії керованого людиною знаряддя праці з метою виготовлення матеріального чи нематеріального продукту це:

варіанти відповідей

А. виробничий процес; 

Б. трудовий процес;  

В. технологічний процес; 

Г. бізнес-процес. 

Запитання 47

47. Який з наведених методів використовують для визначення структури часу протягом робочого дня?

варіанти відповідей

А. хронометраж; 

Б. фотографія робочого часу;  

В. метод найменших квадратів; 

Г. статистичний метод

Запитання 48

48. Номінальний фонд робочого часу:

варіанти відповідей

А. є різницею між календарним і ефективним фондом робочого часу; 

Б. характеризує потенційну величину максимально можливого для використання фонду робочого часу (крім вихідних і святкових днів);  

В. є різницею між ефективним фондом робочого часу і невиходами на роботу; 

Г. відповідає плановому фонду робочого часу. 

Запитання 49

49. Пропозиція робочої сили це:

варіанти відповідей

А. контингент працездатного населення, що пропонує роботодавцю свою здатність до праці в обмін на фонд життєвих благ;

Б. добровільна угода між двома або декількома економічними суб’єктами на предмет виконання взятих обов’язків;  

В. обсяг суспільного рівня кількості годин робочого часу, відповідних інтенсивності праці, рівня здібностей підготовки та досвіду індивіду;  

Г. потреба національної економіки в робочій силі.  

Запитання 50

50. Колективний договір це:

варіанти відповідей

А. локальний правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та професійні відносини між роботодавцем і найманими працівниками на підприємстві, в організації;

Б. угода між найманим робітником і роботодавцем згідно з якою робітник зобов’язується виконувати роботу за спеціальністю, кваліфікацією або посадою с підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку;

В. усна домовленість працівників і працедавця з приводу соціально-трудових відносин;

Г. немає правильної відповіді. 

Запитання 51

51. Аудит у сфері праці проводиться з метою:

варіанти відповідей

А. виявлення причин неекономного та неефективного використання праці;

Б. отримання конфіденційної інформації про підприємство;

В. покарання винних у порушенні трудового законодавства;

Г. отримання даних соціологічних опитувань.

Запитання 52

52. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка використовує найману працю, це:

варіанти відповідей

А.   роботодавець;  

Б.    член профспілки; 

В.   найманий працівник; 

Г.    підприємець. 

Запитання 53

53. За акордної системи оплати праці робітнику або групі робітників розцінки установлюються:

варіанти відповідей

А.   за окремими операціями; 

Б.    на цілий комплекс робіт з визначенням строку його виконання;  

В.   згідно терміну виконання робіт; 

Г.    в залежності від відпрацьованого часу. 

Запитання 54

54. Яким показником не можна охарактеризувати кваліфікацію працівника?

варіанти відповідей

А.   освіта; 

Б.    фізичне зусилля;  

В.   досвід; 

Г.    ініціативність та винахідництво. 

Запитання 55

55. Вартість товару «робоча сила» згідно сучасної економічної теорії встановлюється на рівні:

варіанти відповідей

А.   цінності послуг для покупця; 

Б.    суспільних витрат; 

В.   який узгоджує граничну корисність праці з умовами відтворення робочої сили;  

Г. витрат, потрібних для відтворення робочої сили

Запитання 56

56. До представницьких організацій та їх органів належать:

варіанти відповідей

А. об’єднання роботодавців, найманих працівників, органи влади і управління;

Б. наймані працівники, роботодавці;

В. примирні, посередницькі структури, незалежні експерти, арбітри та інші консультативні формування;

Г. правильна відповідь відсутня.

Запитання 57

57. До органів соціального діалогу належать:

варіанти відповідей

А. об’єднання роботодавців, найманих працівників, органи влади і управління;

Б. Національна тристороння соціально-економічна рада, територіальні тристоронні, галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради, двосторонні робочі комісії на підприємствах;

В. примирні, посередницькі структури, незалежні експерти, арбітри та інші консультативні формування;

Г. правильна відповідь відсутня.

Запитання 58

58. Особа, яка перебуває у трудових відносинах з роботодавцем на підставі укладеного трудового договору, це:


варіанти відповідей

А. роботодавець;

Б. член профспілки;

В. найманий працівник;

Г. немає правильної відповіді.

Запитання 59

59. Вплив якого чинника продуктивності праці можна охарактеризувати показниками фондовіддачі та енергоозброєності?

варіанти відповідей

А.   організаційно-економічного; 

Б.    зовнішнього; 

В.   матеріально-технічного;  

Г.    соціально-психологічного. 

Запитання 60

60. Профспілки представляють інтереси:

варіанти відповідей

А.   держави і найманих працівників; 

Б.    найманих працівників і роботодавців; 

В.   роботодавців; 

Г.    найманих працівників.  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест