Еволюція 1

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Біологія
Тест виконано: 58 разів
39 запитань
Запитання 1

Укажіть, який закон пояснює збереження генетичної рівноваги в генофонді ідеальної популяції:

варіанти відповідей

перший закон Менделя

третф йзакон Менделя

другий закон Менделя

закон Харді-Вайнберга

Запитання 2

Символом р у формулі Харді-Вайнберга позначають:

варіанти відповідей

частоту гетерозигот у популяції

частоту рецесивної алелі у популяції

частоту домінантної алелі у популяції

частоту домінантних гомозигот у популяції

Запитання 3

Символом g2 у формулі Харді-Вайнберга позначають:

варіанти відповідей

частоту рецесивної алелі в популяції

частоту домінантної алелі в популяції

частоту рецесивних гомозигот в популяції

частоту гетерозигот у популяції

Запитання 4

Символом 2рg у формулі Харді-Вайнберга позначають:

варіанти відповідей

частоту рецесивної алелі в популяції

частоту домінантної алелі в популяції

частоту домінантних гомозигот у популяції

частоту гетерозигот у популяції

Запитання 5

Укажіть, для якої популяції застосовують закон Харді-Вайнберга:

варіанти відповідей

малочисельної, панміксичної (там де вільно схрещуються особини)

багаточисельної, панміксичної

багаточисельної, де є мутації

малочисельної, де природний добір відсутній

Запитання 6

Популяційно-статистичний метод дає можливість визначити:

варіанти відповідей

географічне розміщення популяції

інтенсивність мутаційної мінливості в популяції

частоту генів і генотипів у популяції

характер перебігу паталогії в окремої особини популяції

Запитання 7

Закон Харді-Вайнберга може бути використаний для:

варіанти відповідей

визначення генетичного складу популяції

діагностики хромосомних захворювань

визначення кількості хромосом у каріотипі

діагностики генних захворювань

Запитання 8

Закон Харді-Вайнберга відображає:

варіанти відповідей

розподіл генотипів в ізольованих популяціях

розподіл генів у разі незалежного спадкування

характер спадкування зчеплених генів

характер спадкування генів, зчеплених зі статтю

Запитання 9

Панміксія - це:

варіанти відповідей

схрещування близькоспоріднених видів у межах роду

вільне схрещування особин у межах популяції

схрещування неспоріднених форм

схрещування близькоспоріднених форм з різних популяцій

Запитання 10

Укажіть, що вивчає палеонтологія:

варіанти відповідей

будову, хімічних склад, процеи життєдіяльності та розмноження клітин

тварин і рослин минулих геологічних епох за викопними рештками та слідами їхньої життєдіяльності

усі вияви життя, будову та функції живих істот, їх різноманітність, розвиток, поширення та форми співіснування

закономірності спадковості та мінливості

Запитання 11

Основою формування порід і сортів, за Ч.Дарвіном, слугує:

варіанти відповідей

спадкова мінливість

штучний добір

природний добір

боротьба за існування

Запитання 12

Елемнтарною одиницею еволюційного процесу є:

варіанти відповідей

особина

вид

популяція

клас

Запитання 13

Стабілізуючий добір не змінює ознаки організмів, тому що:

варіанти відповідей

не змінюються гени, які їх визначають

не змінюються умови середовища

зберігає корисні та відкидає шкідливі в даних умовах ознаки

зберігаються "живі викопні" форми

Запитання 14

Будь-яке пристосування організму має відносний характер, тому що:

варіанти відповідей

життя закінчується смертю

воно доцільне лише в певних умовах середовища

відбувається боротьба за існування

воно не веде до утворення нового виду

Запитання 15

Різноманітність порід свійських тварин зумовлена:

варіанти відповідей

штучними умовами існування

впливом умов зовнішнього середовища

штучним добором

модифікаційною мінливістю

Запитання 16

Комбінативна мінливість зумовлює:

варіанти відповідей

зміни генотипу і, як правило, фенотипу

зміни фенотипу й не супроводжується змінами генотипу

виникнення нових комбінацій генів у генотипі

зміни фенотипу в межах норми реакції

Запитання 17

Укажіть особливості стабілізуючого добору:

варіанти відповідей

спрямований на збереження середнього значення ознаки в популяції та елімінацію особин з крайніми її значеннями

зберігає корисну ознаку й елімінує особини з проміжним значенням ознаки

змінює пристосованість популяції до певних умов

стабільно зміщує модальне значення ознаки в певному порядку

Запитання 18

Укажіть особливості розвиваючого добору:

варіанти відповідей

стабільно зміщує модальне значеня ознаки в певному напрямку

змінює пристосованість популяції до певних умов

спрямований на збереження середнього значення ознаки в популяції та елімінаціюособин з крайніми її значеннями

зберігає корисні ознаки й елімінує особин з проміжним значенням ознаки

Запитання 19

Здатність організмів передавати свої ознаки та властивості нащадкам з покоління в покоління називають:

варіанти відповідей

самооновленням

мінливістю

самоналаштуванням

спадковістю

Запитання 20

Здатність організмів набувати нових ознак і властивостей у процесі онтогенезу називають:

варіанти відповідей

гомеостазом

спадковістю

метаболізмом

мінливістю

Запитання 21

Укажіть назву науки, що вивчає вимерлі організми:

варіанти відповідей

палеонтологія

біоніка

філогенія

систематика

Запитання 22

Сукупність особин одного виду, які живуть на певній території, вільно схрещуються між собою, але ізольовані від інших особин цього ж виду називають:

варіанти відповідей

популяцією

підвидом

підкласом

окремою генерацією

Запитання 23

Синтетична теорія "еволюції" твердить, що єдиним джерелом спадкової мінливості є:

варіанти відповідей

природний добір

дрейф генів

мутації

ізоляція

Запитання 24

Укажіть види природного добору:

варіанти відповідей

стабілізуючий, рушійний, розвиваючий

розвиваючий, дизруптивний, свідомий

стабілізуючий, штучний, розвиваючий

Запитання 25

Гусениці деяких метеликів за формою тіла та забарвленням нагадують гілки, а жуки-вусачі на корі дерева схожі на лишайники. Це пристосування має назву:

варіанти відповідей

маскування

застережливе забарвлення

захисне забарвлення

індивідуальне забарвлення

Запитання 26

Укажіть, як називають добір, що виявляється у відносно постійних умовах довкілля, підтримує сталість певного фенотипу й унеможливлює будь-які зміни:

варіанти відповідей

стабілізуючий

розривний

рушійний

штучний

Запитання 27

Укажіть, що слугує джерелом комбінативної мінливості в популяціях:

варіанти відповідей

схрещування

дрейф генів

мутації

боротьба за існування

Запитання 28

Укажіть, як називають період розвитку організму від зиготи до смерті:

варіанти відповідей

філогенезом

ембріогенезом

онтогенезом

мутагенезом

Запитання 29

Історичний розвиток органічних форм називають:

варіанти відповідей

еволюцією

філогенезом

ембріогенезом

онтогенезом

Запитання 30

Укажіть три царства, на які розділив природу К. Лінней:

варіанти відповідей

мінерали, рослини, тварини

вода, земля, повітря

вода, земля, вогонь

атмосфера, літосфера, біосфера

Запитання 31

Позначте, за якого добору умови середовища відіграють вирішальну роль:

варіанти відповідей

штучному

методичному

природному

свідомому

Запитання 32

Укажіть, які комахи залишились внаслідок дії природного добору на малих океанічних островах, де дмуть сильні вітри:

варіанти відповідей

безкрилі

нічні

з нормальними крилам

паразитичні

Запитання 33

Розмноження дрозда-омелюха призвело до зменшення чисельності дрозда співучого. Вкажіть назву цього явища:

варіанти відповідей

міжвидова боротьба

внутрішньовидова боротьба

гніздовий паразитизм

боротьба з умовами довкілля

Запитання 34

Уперше наукове визначення поняття "вид" дав:

варіанти відповідей

Вольф

Дарвін

Рей

Ламарк

Запитання 35

Існування природного добору довів:

варіанти відповідей

Вернадський

Ламарк

Лінней

Дарвін

Запитання 36

Позначте назву таксаномічної категорії, яку Лінней прийняв за головну одиницю:

варіанти відповідей

ряд

рід

родина

вид

Запитання 37

Генофонд популяції - це:

варіанти відповідей

сукупність усіх фенотипів даної популяції

сукупність усіх генів усіх особин популяції

хромосоми усіх організмів даної популяції

сукупність генів особини

Запитання 38

Дизруптивний добір :

варіанти відповідей

базується на зміні пристосованості популяції

зберігає крайні типи, відкидаючи особини з проміжними значеннями ознаки

спрямований на збереження середньої норми ознаки

спрямований на домінацію гомозигот у популяції

Запитання 39

Позначте назву тварини, яка має попереджуюче забарвлення:

варіанти відповідей

сонечко десятикрапкове

миша жовтогорла

вусач ялиновий

ехінокок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест