Еволюція органічного світу

Додано: 27 березня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 609 разів
40 запитань
Запитання 1

Вид - це:

варіанти відповідей

Сукупність особин одного виду, вільно схрещуються, дають плідних нащадків, існують в межах певного ареалу

Сукупність особин, що мають певні відмінності у будові, процесах життєдіяльності й не схрещуються між собою

Систематична одиниця, штучно створена для зручності класифікації організмів

Сукупність особин, подібних за будовою, процесами життєдіяльності, вільно схрещуються, дають плідних нащадків, у природі займають певний ареал

Запитання 2

Біохімічний критерій виду це:

варіанти відповідей

Подібність процесів жттєдіяльності

Подібність будови

Особливість будови й складу макромолекул, перебігу реакцій

Подібність набору хромосом (їхня кількість, форма, розміри)

Запитання 3

Морфологічний критерій виду це:

варіанти відповідей

Подібність будови

Подібність процесів життєдіяльності

Особливість будови й складу макромолекул

Спільність території поширення

Запитання 4

Фізіологічний критерій виду це:

варіанти відповідей

Подібність будови

Особливості будови й складу макромолекул

Подібність процесів життєдіяльності

Пристосованість до умов існування

Запитання 5

Екологічний критерій виду це:

варіанти відповідей

Подібність за процесами життєдіяльності

Пристосованість до умов існування

Подібність за будовою

Спільність території поширення

Запитання 6

Розходження ознак у споріднених організмів, що є основою видоутворення, це:

варіанти відповідей

Конвергенція

Паралелізм

Дивергенція

Ізоляція

Запитання 7

Зимове забарвлення зайця-біляка, це:

варіанти відповідей

Приваблювальне забарвлення

Захисне забарвлення

Мімікрія

Погрозливе забарвлення

Запитання 8

Подібність оси й мухи дзижчалки, це -

варіанти відповідей

Маскування

Приваблювальне забарвлення

Мімікрія

Застережне забарвлення

Запитання 9

Адаптації - це:

варіанти відповідей

Еволюційні процеси в межах популяцій, що завершуються формуванням пристосувань

Пристосування будови, функцій, поведінки організмів до певних умов існування

Випадкові й неспрямовані зміни частот зустрічальності алелів певного гена

Коливання чисельності особин популяції

Запитання 10

Популяцію вважають елементарною одиницею еволюції тому, що в ній:

варіанти відповідей

Відбуваються всі елементарні еволюційні процеси

Особини популяції можуть відрізнятись за набором спадкової інформації

Вона складається з багатьох особин

Особини популяції мають подібний набір спадкової інформації

Запитання 11

Чинник, що унеможливлює схрещування особин різних популяцій одного виду:

варіанти відповідей

Хвилі життя

Мутації

Дрейф генів

Ізоляція

Запитання 12

Сукупність особин виду, які тривалий час мешкають у певній частині ареалу частково чи повністю ізольовані від інших подібних особин цього ж виду, вільно схрещуються й дають плідних нащадків:

варіанти відповідей

Зграя

Родина

Популяція

Запитання 13

Боротьба за існування за Ч. Дарвіним, це:

варіанти відповідей

Виживання найсильніших особин

Відбір людиною особин, найпристосованіших до середовищ існування

Виживання й розмноження найпристосованіших особин

Уся сукупність взаємозв`язків між особинами та різними факторами довкілля

Запитання 14

Елементарні чинник еволюції - це:

варіанти відповідей

Природний добір

Спадкова мінливість

Ізоляція

Боротьба за існування

Дрейф генів

Запитання 15

Хвилі життя - це:

варіанти відповідей

Виживання й розмноження найпристосованіших організмів

Періодичні чи неперіодичні коливання чисельності особин популяції

Випадкова й неспрямована зміна частот зустрічальності алелів певного гена в популяції

Виникнення перешкод, що унеможливлюють вільне схрещування організмів певного виду

Запитання 16

Дрейф генів - це:

варіанти відповідей

Періодичні чи неперіодичні коливання чисельності особин популяції

Виживання й розмноження найсильніших організмів

Виживання й розмноження найпристосованіших організмів

Випадкова й неспрямована зміна частот зустрічальності алелів певного гена в популяції

Запитання 17

Стабілізуючий природний добір....

варіанти відповідей

Розширює норму реакції

Діє при сталих умовах існування

Змінює фенотип

Звужує норму реакції

Діє при мінливих умовах існування

Підтримує сталість фенотипу

Запитання 18

Рушійний природний добір....

варіанти відповідей

Звужує норму реакції

Зсуває норму реакції в певному напрямку

Діє у сталих умовах середовища

Розширює норму реакції

Змінює фенотип

Діє у мінливих умовах середовища

Запитання 19

Прикладом дії рушійного природного добору є:

варіанти відповідей

Комахи з довгими крилами та безкрилі форми, що існують на островах

Індустріальний меланізм метелика березового п`ядуна

Існування реліктових тварин - латимерії, гаттерії

Літня (темна) та весняна (світла) форми метелика рябокрилки

Запитання 20

Прикладом дії стабілізуючого природного добору є:

варіанти відповідей

Індустріальний меланізм метелика березового п`ядуна

Існування комах з довгими крилами та безкрилих форм на островах

Існування реліктових форм тварин - латимерії, гаттерії

Темна (літня) й світла (весняна) форма метелика рябокрилки

Запитання 21

Прикладом дії розриваючого (дизруптивного) природного добору є:

варіанти відповідей

Весняна (світла) й літня (темна) форми метелика рябокрилки

Популяції комах з довгими крилами та безкрилі форми на островах

Індустріальний меланізм метелика березового п`ядуна

Існування реліктових форм тварин - латимерії, гатерії

Запитання 22

Цитологічними доказами еволюції є наступне:

варіанти відповідей

Зародки тварин мають подібні етапи розвитку

Усі живі організми (окрім вірусів) мають клітинну будову

Хімічна єдність живої й неживої природи

Змінність флори й фауни в минулому Землі

Запитання 23

До якої форми біологічного прогресу відносять теплокровність та 4-х камерне серце птахів

варіанти відповідей

Ароморфоз

Ідіоадаптація

Дегенерація

Дивергенція

Запитання 24

Виберіть приклад ідіоадатації

варіанти відповідей

Квітка у Покритонасінних

Плавальні перетинки у гуски

Відсутність коренів у паразитичних рослин

Насіння у насінних рослин

Запитання 25

Яка форма біологічного прогресу значно підвищує рівень організації організмів

варіанти відповідей

Ароморфоз

Загальна дегенерація

Ідіоадаптація

Конвергенція

Запитання 26

До загальної дегенерації відносять

варіанти відповідей

Копито у коня

Яскраво забарвлені пелюстки квітів

Відсутня нервова система у ціп′яків

4-х камерне серце птахів

Запитання 27

У однакових умовах середовища виникають подібні пристосування. Тоді органи набувають подібних рис, але мають різне походження. Це - аналогічні органи. Виберіть аналогічні органи.

варіанти відповідей

колючки барбарису і колючки глоду

вусики гарбуза і вусики винограду

крило птаха і крило кажана

зябра риби і зябра рака

крило птаха і крило комахи

Запитання 28

Оберіть приклади ідіоадаптацій:

варіанти відповідей

виникнення гострих кігтів у сови

можливість зміни забарвлення у хамелеона

здатність до фотосинтезу у рослин

виникнення риючих кінцівок у крота

поява коренів у вищих рослин

Запитання 29

Рудименти - це органи, що зникають у процесі еволюції. Їх функціональне значення невелике. іноді вони стають причиною захворювань та видаляються хірургічно. при цьому людина залишається життєздатною. Назвіть рудименти у людини.

варіанти відповідей

апендикс

зуби мудрості

багатососковість

п′ятипала кінцівка

Запитання 30

Ласт тюленя і кінцівка крота, листок яблуні і колючка кактуса, кореневище пирію і бульби картоплі, - це органи

варіанти відповідей

гомологічні

рудименти

аналогічні

атавізми

Запитання 31

Залишок третьої повіки у людини, очі у протеїв і кротів, лусочки на кореневищах рослин, - це

варіанти відповідей

рудименти

гомологічні органи

атавізми

аналогічні органи

Запитання 32

Мікроеволюція - це еволюційний процес, який відбувається в:

варіанти відповідей

декількох популяціях

підвидах

видах

популяціях

Запитання 33

Загальна кількість особин, що складає популяцію:

варіанти відповідей

густота

чисельність

кількість

група

Запитання 34

Співвідношення у популяції самців і самок - це:

варіанти відповідей

вікова структура

структура статей

статева структура

генетична структура

Запитання 35

До популяції осілих тварин належать:

варіанти відповідей

Шпаки

Ластівки

Горобці

журавлі

Запитання 36

Середня кількість особин, яка припадає на одиницю площі:

варіанти відповідей

частота

густота

чисельність

насиченість

Запитання 37

Різке скорочення частки нестатевозрілих особин у популяції обумовлює:

варіанти відповідей

зниження чисельності популяції у майбутньому

збільшення чисельності популяції

стабілізацію чисельності популяції

зниження чисельності популяції на теперішній час через статевозрілих особин

Запитання 38

Дрейф генів найкраще проявляється в:

варіанти відповідей

хижих популяціях деяких тварин

в популяціях рослиноїдних тварин

нечисленних популяціях

в численних популяціях

Запитання 39

Прояви біологічного прогресу популяції:

варіанти відповідей

переважання смертності над народжуваністю

розширення ареалу

біологічний прогрес є наслідком неспроможності організмів пристосуватися до змін у довкіллі

може привести до вимирання популяції

Запитання 40

Історичний (еволюційний) розвиток даної систематичної категорії (виду, роду, ряду)

варіанти відповідей

онтогенез

філогенез

ембріогенез

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест