ФІЛОСОФІЯ - ЕКЗАМЕН

Додано: 26 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 40 разів
80 запитань
Запитання 1

Ставлення людини до світу - це?

варіанти відповідей

Об'єкт філософії

Предмет філософії

Поняття філософії

Категорія філософії

Запитання 2

Слово «філософія» в перекладі означає - ?

варіанти відповідей

 «любов до міркувань»

«любов до мудрості»

 «любов до аналізу»

«любов до споглядання»

Запитання 3

Джерелами філософії виступає:

варіанти відповідей

 культура

релігія

 освіта

пізнання

Запитання 4

Особливий тип мислення, який передбачає логічну впорядкованість, конкретність щодо своїх висновків та сумнівів це -?

варіанти відповідей

Абстракція

Аналіз

Синтез

Дискурс

Запитання 5

Де виникли Перші елементи філософських уявлень ?

варіанти відповідей

 в Індії

в Греції

 в Вавілоні

в Китаї

Запитання 6

Єгиптяни і вавілоняни вважали, що всі речі походять із ...

варіанти відповідей

повітря

вогню

води

землі

Запитання 7

Як називалось давньовавілонське вчення про походження світу ?

варіанти відповідей

“космологія”

 “космогонія”

 “теогонія”

“геліогонія”

Запитання 8

На скільки типів поділяється розподіл світового філософського процесу?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 9

На які два головних типа розподіляється світовий філософський процес?

варіанти відповідей

східний та західний

 північний та південний

північний та східний

південний та східний

Запитання 10

Східний тип філософування ( формувався у стародавній Індії і Китаї у ІІІ-І тис.до н.е.) базувався на тісному зв’язку з ... ?

варіанти відповідей

освітою та наукою

 технологією розвитку господарства

культурою та світобаченням

міфом, священними текстами

Запитання 11

Західний(європейський) філософський світогляд з самого початку спирався на ... ?

варіанти відповідей

 міфи і священні тексти

релігію

на чітке розмежування суб’єкта і об’єкта споглядання

на практику як спосіб пізнання

Запитання 12

Зародки філософського мислення в Індії сягають ...

варіанти відповідей

приблизно середина ІV тисячоліття до н.е.

приблизно середина ІІІ тисячоліття до н.е.

приблизно середина ІІ тисячоліття до н.е.

приблизно середина І тисячоліття до н.е.

Запитання 13

Хто був творцем філософських поглядів у Стародавній Індії?

варіанти відповідей

 князі

жерці

 індійська знать

просте індійське населення

Запитання 14

Кого проголошували Основою світу представники ортодоксальних філософських шкіл ?

варіанти відповідей

Космос

 Бога

Землю

Знання

Запитання 15

Священні тексти Індії, складені тисячі років тому називаються?

варіанти відповідей

Ведами

 Смріті

 Шруті

Араньяками

Запитання 16

Ким було вироблене вчення про безособову, безтілесну, без’якісну субстанцію, що є підґрунтям усього сущого? 

варіанти відповідей

 князями

кшатріями

жерцями

шудрами

Запитання 17

Чия філософія вважає, що життя – це страждання?

варіанти відповідей

Ісламська

Християнська

Будиська

 Індуїстська

Запитання 18

Яка філософська школа виходять із своєрідного з’ясування питання про відносини між духовним і тілесним, сутність яких полягає у безперервному вдосконаленні душі і тіла шляхом самозаглиблення людини у свій внутрішній світ, що реалізується через безпосереднє споглядання і переживання?

варіанти відповідей

 міманса

веданта

 вайшешика

 йога

Запитання 19

Яка філософська школа визнає реальність зовнішнього світу і заперечує роль Бога у створенні цього світу. У вирішенні проблеми пізнання вони стоїть на позиціях сенсуалізму – сприйняття світу за допомогою органів відчуття.

варіанти відповідей

міманса

санкх’ї

веданта

йога

Запитання 20

Філософське вчення, яке проголошує верховенство добра у світі, захищає непорушність установлених небом суспільних норм. 

варіанти відповідей

 Християнство

 Брахманізм

слам

Конфуціанство

Запитання 21

Чия філософська етика передбачає верховенство добра, закликає жити за настановою “Не роби людям того, чого собі не бажаєш...”?

варіанти відповідей

 Християнська

 Будиська

Мусульманська

Конфуціанська

Запитання 22

Головною моделлю суспільства для Конфуція була?

варіанти відповідей

держава

сім’я

община

 всесвіт

Запитання 23

Філософське вчення, згідно з яким природа і життя людей підпорядковується загальному божественному законові дао, що є разом з тим центральним філософським поняттям - це?

варіанти відповідей

 Буддизм

Лаосизм

Даосизм

Конфуціанство

Запитання 24

Якою була спрямованість філософії у більшості філософських шкіл Стародавнього Китаю?

варіанти відповідей

духовною

 практичною

релігійною

космоцентричною

Запитання 25

Коли сформувався у філософських системах і вченнях окремих філософів Стародавньої Греції - Європейський стиль філософування ?

варіанти відповідей

з VІІІ ст. до н.е.

 з VІ ст. до н.е.

з VІІ ст. до н.е.

з V ст. до н.е.

Запитання 26

На якому проміжку часу увага давньогрецьких філософів була зосереджена на пошуках першооснови світу?

варіанти відповідей

 У VІІІ- VІІ ст. до н. е.

 У VІІ- VІ ст. до н. е.

 У VІ- V ст. до н. е.

 У V - ІV ст. до н. е.

Запитання 27

Найбільшого розквіту давньогрецька філософія досягла у ?

варіанти відповідей

 період натурфілософії

елліністичний період

класичний період

досократівський період

Запитання 28

Особливістю філософії Стародавньої Греції була схильність до...?

варіанти відповідей

 психології  

 космології

етики

 матеріального першоджерела

Запитання 29

Перші школи старогрецької філософії відомі під назвою ?

варіанти відповідей

піфагорійські

натурфілософські

досократівські

 космологічні

Запитання 30

Хто був засновником Мілетської філософської школи?

варіанти відповідей

 Фалес

Гіппон

Анаксімен

Діоген Аполлонійський

Запитання 31

Світогляд це - ?

варіанти відповідей

знання про космос ,наукову картину світу


знання про виникнення,становлення та розвиток світобудови

це сукупність поглядів людини на світ і сенс життя

це духовне явище,яке формує матеріальний і духовний світ людини

Запитання 32

Вкажіть дофілософські типи світогляду:

варіанти відповідей

 первісний

античний

буддистський

християнський

Запитання 33

Рівень духовного розвитку людини, що проявляється у почуттях, настроях, емоціях це - ?

варіанти відповідей

світосприймання

 світорозуміння

світобачення

світовідчуття

Запитання 34

Ідеали, норми, переконання, які формуються на основі оцінок дійсності і проявляються в ціннісних орієнтаціях людини це - ?

варіанти відповідей

світосприймання

 світорозуміння 

світовідчуття

 світобачення

Запитання 35

Знання людини про світ у формі понять, законів, що стало результатом узагальнення процесу пізнання природи, суспільства, мислення це -?

варіанти відповідей

 світовідчуття 

 світорозуміння

світосприймання 

світобачення

Запитання 36

Чим теорія відрізняється від життєвої практики?

варіанти відповідей

що вона аналізує явища через поняття, через чітко визначені терміни

що шукає внутрішні зв'язки між процесами та теорією

що створює закони, через здійснюється аналіз навколишнього світу

тому що,може включати емоційні компоненти, чуттєві уявлення

Запитання 37

Як називається світогляд,у якому усе було перемішане з усім: реальне з фантастичним, бажане і дійсне, людина і світ, слово і діло тощо?

варіанти відповідей

 релігійний світогляд

раціональний світогляд

синкретичний світогляд

іраціональний світогляд

Запитання 38

Який тип світогляду допомагає філософії, спрямувати погляд людини у вічність і тим самим допомагає людині сформувати сенс і мету власного життя, озброює її абсолютним критерієм

варіанти відповідей

 міфологічний

релігійний

 культурологічний

 науковий

Запитання 39

Універсальне уявлення про світ люди втілили у образ -?

варіанти відповідей

“космічного простору”

“світового дерева”

 “небесного світила”

“небесного царства”

Запитання 40

Як універсальне уявлення про світ люди втілили в образотворчому мистецтві?

варіанти відповідей

 художні твори

 орнамент

кераміка

обряди

Запитання 41

Хто першим дійшов висновку про те, що міф є стадією розвитку свідомості, яка відповідає певній історичній добі ?

варіанти відповідей

Л.Леві-Брюль

 Е.Кассірер

Ф. Шеллінг

Д.Фрезер

Запитання 42

Характерними ознаками первісного світогляду є - ?

варіанти відповідей

 примітивність

емпіризм,синкретизм

 віра у надприродні сили

оптимізм

Запитання 43

Коли виникає світогляд?

варіанти відповідей

із появою первісного суспільства

 із виникненням людини і людської свідомості

 із усвідомленням людиною свого власного я

 із переходом від немовляти до дошкільняти

Запитання 44

Найдавнішою формою ідеологічної систематизації всього досвіду людини докласового суспільства вважається - ?

варіанти відповідей

анімізм

фетишизм

тотемізм

 магія

Запитання 45

Більш пізньою та зрілою формою світогляду людства є - ?

варіанти відповідей

релігія

етика

філософія

культура

Запитання 46

Який погляд на свідомість започаткував Августин Блаженний? 

варіанти відповідей

Людина отримала свідомість завдяки праці,щоб усвідомлювати результат своїх зусиль

 Людина отримала свідомість від Бога,щоб усвідомлювати красу навколишнього світу

Людина отримала свідомість від Бога,щоб усвідомлювати трагізм існування людини відокремленої від Бога

Людина отримала свідомість від Бога,щоб планувати своє подальше життя

Запитання 47

Гілозоїзм це - ? 

варіанти відповідей

 природа як символ чи знак божественної премудрості

це приписування неживій природі властивостей відчувати і мислити

це зміни у свідомому сприйняті сучасної особистості 

єдність людини з її свідомістю та природою

Запитання 48

Кому належить думка,що у природі існує лише одна субстанція, яка має дві ознаки: протяжність і мислення? 

варіанти відповідей

А. Сміт

 І.Кант

 Г. Гегель

 Б.Спіноза

Запитання 49

Сигнальне відображення дійсності у формі відчуттів,сприймань і уявлень відбувається завдяки?

варіанти відповідей

 усвідомленню

сприйняттю

мисленню

нервовій системі

Запитання 50

Суб'єктивне сприйняття переживання дійсності свідчить про наявність? 

варіанти відповідей

Сенсорної системи 

 Візуальної системи

Психічної системи

Нервової системи

Запитання 51

Свідомість,яка за своїм характером завжди заповнена змістом,за свою властивістю є?

варіанти відповідей

 кількісною

 предметною

чуттєвою

суб'єктивною

Запитання 52

Скільки способів сприйняття інформації існує в людини?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 53

Залежність сприймання від змісту психічного життя людини, від особливостей її особистості

варіанти відповідей

аперцепція

 епістемологія

мислення

когнітивний дисонанс

Запитання 54

Представники якого філософського напрямку стверджували,що свідомість - первинна, матерія - вторинна 

варіанти відповідей

матеріалісти

 гілозоїсти

 дуалісти

ідеалісти

Запитання 55

Представники якого філософського напрямку вважали,що матерія та свідомість – самостійні, рівноцінні начала. За свідомістю признається повна незалежність від матерії. 

варіанти відповідей

матеріалісти

об'єктивні ідеалісти

дуалісти

суб'єктивні ідеалісти

Запитання 56

Перші уявлення про суспільство, як систему співжиття людей формувались як - ?

варіанти відповідей

 інтелектуальна культура

економічна культура

соціальна культура

релігійна культура

Запитання 57

Які античні мислителі внесли великий внесок у визначення суспільства ?

варіанти відповідей

Платон 

Демокріт

Сократ

Софокл

Запитання 58

Хто одним з перших, в період Середньовіччя визначив державу, як одну із складових соціуму, ширшого і фундаментальнішого утворення?

варіанти відповідей

Роджер Бекон

Нікколо Макіавеллі

 Тома Аквінський

П'єр Абеляр

Запитання 59

Коли виникла теорія суспільного договору?

варіанти відповідей

В Античну епоху

 В епоху Просвітництва

В епоху Середньовіччя

В епоху Нового часу

Запитання 60

Вагомим чинником соціалізації людини були - ?

варіанти відповідей

віра

мова

 спілкування

праця

Запитання 61

Філософське вчення, за яким людина є  центром Всесвіту і  вона створена Богом «за своїм образом і подобою»

варіанти відповідей

 Антропоцентризм

Схоластика

Номіналізм

Патристика

Запитання 62

Напрям у теорії пізнання, який стверджує, що всі знання  ґрунтуються на досвіді - ?

варіанти відповідей

раціоналізм

емпіризм

індукція

 дедукція

Запитання 63

Якщо у схоластів центром уваги був Бог, то у гуманістів епохи Відродження – ?

варіанти відповідей

Бог і Святе письмо


Бог і природа

 Бог і культура

Бог і людина

Запитання 64

Хто сформулював закон народонаселення ?

варіанти відповідей

 І. Ньютон

Г. Галілей

Т. Мальтус

Д. Дідро

Запитання 65

Наприкінці ХХ ст. відносини експлуатації людини людиною доповнились новою формою -

варіанти відповідей

експлуатацією людини фірмою

 експлуатацією людини громадою 

експлуатацією людини державою 

експлуатацією людини церквою

Запитання 66

Марксистська теорія пов’язує розвиток суспільства з  ?

варіанти відповідей

рівнем розвитку цивілізації

ступінню розвитку суспільних відносин

 засобами виробництва і силами людини.

рівнем духовного розвитку суспільства

Запитання 67

Важливим джерелом розвитку суспільства виступають...

варіанти відповідей

природні ресурси

відносини між людьми

природні умови

 ступінь економічного розвитку

Запитання 68

Системною ознакою суспільства, яка забезпечує його цілісність і стабільність є -

варіанти відповідей

 розвиненість

територія

 комунікативність

організованість

Запитання 69

Історична спільнота людей яка має спільність психологічних ознак і проживає на певній території це ?

варіанти відповідей

 сім'я

рід

 племя

нація

Запитання 70

Вихідною ланкою в соціальній структурі суспільства є ...

варіанти відповідей

 сім'я

 родина

 народ

 держава

Запитання 71

Звідки в курчат здатність сприймати і відображати світ, коли яйце таких властивостей не має? Значить, ця здатність, була закладена в самому яйці. Такі твердження привели ряд французьких філософів якого напрямку?

варіанти відповідей

вульгарного матеріалізму

діалектичного матеріалізму

 гілозоїзму

 об'єктивного ідеалізму

Запитання 72

Представники якого філософського напрямку вважали,що свідомість, думка ”виділяється” мозком таким чином, як жовч печінкою або сеча нирками ?

варіанти відповідей

діалектичного матеріалізму

вульгарного матеріалізму

 об'єктивного ідеалізму

суб'єктивного ідеалізму

Запитання 73

Хто з представників дуалізму стверджував,що в основі світу лежать дві субстанції: духовна (мисляча) і тілесна (протяжна) ?

варіанти відповідей

 Рене Декарт

П’єр Тейяр де Шарден

 Іммануїл Кант

П'єр Дюем

Запитання 74

Представники якого філософського напрямку вважали,що матерія та свідомість – самостійні, рівноцінні начала. За свідомістю признається повна незалежність від матерії. 

варіанти відповідей

матеріалісти

об'єктивні ідеалісти

дуалісти

суб'єктивні ідеалісти

Запитання 75

Представники якого напряму філософії наділяли свідомість надматеріальним, надприродним характером, яка існує незалежно від світу, десь поза світом і поза людиною.

варіанти відповідей

 матеріалісти

 схоласти

суб'єктивні ідеалісти

об'єктивні ідеалісти

Запитання 76

Основна філософська ідея Платона полягала в...

варіанти відповідей

самопізнання є початок мудрості 

про причинний порядок усіх явищ

все в природі виникає й знищується — отже, не може бути дійсного знання

 множинний світ чуттєвих відчуттів сам по собі неістинний

Запитання 77

Основна філософська ідея Сократа полягала в:

варіанти відповідей

 існує пріоритет внутрішньої моральності перед законом

самопізнання є початком мудрості і справжньої людської діяльності

уявлення людини про природу є відносними

сумніві у можливості людини пізнати природу й саму себе

Запитання 78

Класичний період давньогрецької філософії почався з - ?

варіанти відповідей

Протагора

Зенона 

Демокріта

Сократа

Запитання 79

Основною тезою філософії Елейської школи було про..

варіанти відповідей

 об'єктивні цінності завжди впливають на мову відчуттів

незмінну сутність істинного буття та ганебність усіх помітних змін та відношень між речами

Всесвіт розглядався як гармонійне поєднання протилежних начал

буття не як проблему речовини, а як проблема свідомості

Запитання 80

Соціальний рівень організації матерії, який є особливим типом матеріальної системи називається - ?

варіанти відповідей

людським стадом

 людиною

людським суспільством

нацією

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест