Філософія екзамен.

Додано: 4 грудня 2021
Предмет: , 11 клас
Тест виконано: 128 разів
15 запитань
Запитання 1

1.Що є предметом вивчення філософії?

варіанти відповідей

а) структура різних областей природи, їх властивості;

б) специфіка і структура живих організмів;

в) психіка людини, її механізм;

г) світ як ціле, місце людини у світі, її відношення до світу.

Запитання 2

2.Виберіть висловлювання, які характеризують світогляд:

 

           

варіанти відповідей

  а) світогляд – це форма організації самосвідомості індивіда і суспільства;

 б) світогляд – це уявлення про світ і місце людини в світі;

  в) світогляд – це сукупність індивідуального досвіду людини;

  г) світогляд – це строга несуперечлива система суджень про природу.

Запитання 3

3.Що таке пантеїзм?

 

         

варіанти відповідей

  а) визначення Бога і природи єдиним цілим;

 б) визначення первинності матерії щодо свідомості;

в) визначення того, що розум – головне знаряддя пізнання;

 г) наука про людину.

Запитання 4

4.Перш ніж заявити: «Я мислю, отже, існую», Декарт стверджував:


варіанти відповідей

а) «Вірую, бо безглуздо»;

б) «В усьому треба сумніватися»;

в) «Любов рухає сонце і світило»;

г) «Знання – це сила».

Запитання 5

5.Основною проблемою некласичної філософії стає:

 

     

варіанти відповідей

а) самостійність людини, рівень її свободи та сенс життя;

б) проблеми методології та субстаційних основ буття;

в) історія та перспективи розвитку людства;

г) проблема можливостей і меж людського розуму, пізнання людиною Бога.

Запитання 6

       

6.До якого напрямку філософії належав І. Франко?

 

       

 

варіанти відповідей

а) матеріалізм;

б) дуалізм;

 в) екзистенціалізм;

  г) позитивізм.

Запитання 7

7. Філософія досліджує систему "людина-світ"

 

варіанти відповідей

 А)як смисложиттєвий горизонт самоутвердження людини

 Б)лише як данність

 В)за допомогою дескрипції

 Г)за допомогою дедукції

Запитання 8

8.До структури свідомості можна включити:

           

варіанти відповідей

а) мрії, образи, уявлення, почуття;

б) несвідоме, підсвідоме, свідоме та самосвідомість;

 в) мислення, почуття та емоції, воля;

 г) знання, ідеї, теорії, уявлення, бажання.

Запитання 9

9.Рушійною силою пізнання є:

          а) практика;

        б) активність суб’єкта;

        в) суперечливість знання і незнання;

        г) цікавість.

варіанти відповідей

 а) практика;

 б) активність суб’єкта;

в) суперечливість знання і незнання;

 г) цікавість.

Запитання 10

10. Вказати хто з переліку філософів є автором афоризмів:

1. Розум полягає не лише в знаннях, але й у вмінні застосувати ці знання на ділі.

 2.Ясність — головна ознака мови гідності.

 3.Благо — одне з наріжних понять філософії моралі, визначає те, що є кращим і гідним вибору.

4.Коріння освіти гіркі, але плоди солодкі. 

варіанти відповідей

а) Сократ; 

б) Платон; 

в) Арістотель; 

г) Демокріт.

Запитання 11

11.Яка з наведених думок є правильною?


варіанти відповідей

а) категорії – формально-логічний засіб упорядкування знань;

б) категорії – це сходинки в розвитку усього сущого;

в) категорії – це відображення істотних явищ і зв’язків об’єктивної дійсності;

г) категорії – поділ на класи.

Запитання 12

12. Хто вперше вжив термін «філософія» у відношенні до тих, хто прагне до вищої мудрості:варіанти відповідей

а) Р.Декарт;

б) З. Фрейд)

в) Фалес;

г) Піфагор.

Запитання 13

13. У буддизмі налічується:


варіанти відповідей

а) чотири благородні істини,

б) три благородні істини,

в) вісім благородних істин,

г) п ’ять благородних істин.

Запитання 14

14. Шаріат-це:варіанти відповідей

а) один з напрямів в ісламі,

б) одна з обрядово-культових дій,

в) система норм і правил,

г) один із "стовпів" ісламу.

Запитання 15

15. Світові релігії — це:варіанти відповідей

а) буддизм, християнство, іслам,

б) християнство і іслам,

в) індуїзм, християнство, іслам,

г) іудаїзм, християнство, буддизм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест