Філософія. Підсумок - ІІ

Додано: 22 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 8 разів
50 запитань
Запитання 1

Зміст світогляду визначають:

варіанти відповідей

знання про світ, спродуковані природознавством;

знання, принципи, переконання, що виконують функцію життєвого орієнтування;

політичні, економічні, соціальні програми;

ті уявлення про дійсність, які є виключно індивідуальними надбаннями людини.

Запитання 2

У коло найперших питань філософії, згідно І.Канта, входять такі:

варіанти відповідей

як налагодити стосунки із світом та досягти життєвого успіху;

якими є структури Всесвіту та Метагалактики;

чому є буття, а не ніщо;

що я можу знати, що маю робити та на що можу сподіватись.

Запитання 3

Україна за вихідними культурними традиціями та ціннісними орієнтирами скоріше належить:

варіанти відповідей

до західного типу цивілізацій;

до східного типу цивілізацій;

поєднує риси західних та східних цивілізацій;

не має відношення ні до тої, ні до іншої цивілізації, являючи оригінальне цивілізаційне утворення.

Запитання 4

До найперших сприятливих умов формування античної філософії слід віднести:

варіанти відповідей

сприятливі кліматичні умови та зручне розташування Балканського півострова;

активні зв'язки давньої Греції із прадавніми цивілізаціями;

високий рівень розвитку різних форм діяльності та демократичний устрій в більшості давньогрецьких полісів;

активність та талановитість давньогрецького народу.

Запитання 5

В діяльності І.Канта виділяють такі етапи:

варіанти відповідей

доантропологічний та антропологічний;

демократичний та післядемократичний;

етичний та післяетичний;

докритичний та критичний;

природничий та антропологічний.

Запитання 6

Філософський світогляд є:

варіанти відповідей

свідомо вибудуваним

логічно послідовним

характеризується рефлексією, тобто думкою про думку

є авторською формою мислення

вірно все вище згадане

Запитання 7

Яким терміном Т.Кун називав загальновизнані протягом якогось часу концепції, котрі дають науковому співтовариству модель постановки проблем та їх вирішення?

варіанти відповідей

канон

норма;

парадигма;

еталон.

Запитання 8

Яким терміном у логічному позитивізмі позначається процес встановлення істинності тверджень шляхом їх емпіричної перевірки?

варіанти відповідей

апперцепція; 

верифікація;

конотація;

фальсифікація.

Запитання 9

Кому з українських філософів належить вчення про дві натури та три світи?

варіанти відповідей

П.Юркевичу;

І.Франку;

Г.Сковороді;

О.Потебні.

Запитання 10

Кому належить вислів: “Світ ловив мене та не впіймав”?

варіанти відповідей

Юркевичу;

Сковороді;

Чижевському;

Шевченку.

Запитання 11

На яких принципах та ідеях базується ортодоксальна середньовічна гносеологія?

варіанти відповідей

“божественного одкровення”;

пошуку істини через досвід та розум;

на переконанні в тому, що раціональне пізнання лише віддаляє від істини, оскільки істини об’єктивної взагалі не існує;

пізнання істини з опорою на досвід неможливе, оскільки породжує суб’єктивізм та релятивізм у поглядах на світ.


Запитання 12

Що означає поняття “екстраверт”?

варіанти відповідей

людина, яка має стійкі інтереси;

людина, яка зорієнтована всередину себе;

екстравагантна людина;

людина, яка зорієнтована на зовнішній світ;

людина солідна і терпляча.

Запитання 13

Хто першим в історії філософії поставив питання про буття?

варіанти відповідей

Геракліт;

Парменід;

Сократ;

Фалес.

Запитання 14

Хто автор тези: “…є буття, а небуття не існує”?

варіанти відповідей

Горгій;

Демокріт;

Ксенофан;

Парменід.

Запитання 15

Що Демокріт вважав вищим благом для людини?


варіанти відповідей

багатство;

задоволення;

знання;

добрий настрій.

Запитання 16

Чого шукав Діоген, ходячи містом вдень із запаленим ліхтарем?

варіанти відповідей

мудрості;

справедливості;

щастя;

людину.

Запитання 17

Що є головним принципом і ознакою скептицизму?

варіанти відповідей

утримання від суджень;

сумнів в усьому;

заперечення усього;

релятивізм.

Запитання 18

Ідеальне - це: (вказати, що не входить у поняття цього терміну) -   

варіанти відповідей

Еталонне, абсолютно довершене.

Мислиме.

Шедевр художньої творчості.

Похідне від матеріального.

Протилежність реального.

Запитання 19

Космізм – це:

варіанти відповідей

Вчення про єдність людства та природи.

Вчення про те, що космос через людство реалізує ступені своєї

досконалості.

Вчення про те, що людина є мікрокосмосом.

Вчення про гармонізацію космічного і соціального життя

Запитання 20

Атрибут – властивість предмета, що характеризується: 

варіанти відповідей

Невід’ємністю.

Періодичністю.

Об’єктивністю.

Причинністю.

Запитання 21

Суб'єктивне: (вказати зайвий пункт)

варіанти відповідей

Індивідуально неповторне.

Сукупність почуттів і думок

Синонім поняття «душа».

Спотворене сприйняття зовнішнього світу.

Внутрішній (культурний) світ людини.

Запитання 22

Сучасна філософія пояснює простір як: 

варіанти відповідей

Характеристика елементів світобудови з боку структурності, протяжності, співіснування и взаємодії.

Пусте вмістилище, де знаходитися речовина Всесвіту.

Апріорні схеми почуттєвого пізнання.

Мислиннєвий конструкт для зручності користування матеріалом, який пізнається. 

Запитання 23

Буття. Що зайве? 

варіанти відповідей

Буття - космос, досконалий, вічний, матеріальний.

Буття - світ ідей, що породжує предметно-чуттєвий світ.

Буття - це природа в цілому.

Буття - це час існування чого-небудь від піщинки до Всесвіту.

Буття - це зовнішній, стосовно людини, світ. 

Запитання 24

У чому полягає необхідна умова, за якої високоорганізоване матеріальне тіло (мозок) може породити свідомість?

варіанти відповідей

Наявність природної атмосфери і засобів існування.

Певний тепловий режим.

Інші люди (суспільні відносини).

Час для поступового розвитку.

Здорові органи чуття (очі, вуха і голосовий апарат).

Запитання 25

Що дає мова? (виберіть зайве).

варіанти відповідей

Система знаків, що служить засобом спілкування, мислення і вираження думок, почуттів.

Сукупність понять, правильно організованих та інформаційно насичених.

Орган мови (вокації).

Спосіб розвитку, збереження та передачі культури.

Матеріалізація ідеального відображення дійсності.

Запитання 26

Яким чином взаємовідносяться суспільна свідомість та індивідуальна?

варіанти відповідей

Суспільне визначає індивідуальне.

Індивідуальне формує суспільне.

Співіснують паралельно.

Діалектично взаємодіють.

Ніяк не взаємопов’язані.

Запитання 27

Основні форми чуттєвого пізнання (виберіть зайве).

варіанти відповідей

Відчуття.

Споглядання.

Сприйняття.

Уявлення.

Запитання 28

Сучасна гносеологія вважає, що:

варіанти відповідей

Істинна носить конкретно-історичний характер.

Знання людина здобуває для того, щоб застосувати їх на практиці.

Людське пізнання носить активний і творчий характер.

Всі явища, процеси і відношення в світі потрібно розглядати в процесі їх

становлення та розвитку.

Все перераховане.

Запитання 29

Що є метою пізнання:

варіанти відповідей

Прогрес.

Щастя.

Задоволення.

Істина.

Хороші оцінки.

Запитання 30

В чому полягає найважливіша мета творчості:

варіанти відповідей

Пошуки невідомого.

Руйнування старого.

Повторення вже відомого.

Відкриття нового.

Засіб від нудьги.

Запитання 31

Виділіть найбільш прийнятне з погляду діалектичного матеріалізму визначення істини:

варіанти відповідей

Істина - це таке знання, керуючись яким ми досягаємо мети.

Істина є тим, що просто і економно описує потік чуттєвих переживань людини.

Істина - це знання, з яким всі погоджуються.

Істина - це те, що очевидне, що неможливо уявити собі по-іншому.

Ні одне визначення не правильне.

Запитання 32

Які з наведених тверджень не можна назвати істинними?

варіанти відповідей

Всі люди смертні.

Перша світова війна почалася в 1914 році.

Матерія первинна, свідомість вторинна.

В лютому 1988 року було 29 діб.

В одному кілометрі 1000 метрів.

Запитання 33

Яке твердження можна вважати правильним?

варіанти відповідей

Все, що об’єктивно істинне, те моральне.

Досягнення науки не можуть бути аморальними.

Наукові теорії можуть бути як моральними, так і аморальними.

Моральна оцінка відноситься тільки до використання наукових положень.

Запитання 34

Яке з наведених методів не відноситься до емпіричного рівня наукового пізнання:

варіанти відповідей

Експеримент.

Спостереження.

Вимірювання.

Аналогія.

Запитання 35

Які типи соціального пізнання виділяють? (вкажіть неправильне).

варіанти відповідей

Гуманітарне знання.

Юридичне знання.

Соціально-економічне знання.

Соціально-філософське знання.

Запитання 36

Діалектика - це:

варіанти відповідей

Вміння сперечатись.

Вчення про всезагальний зв’язок та розвиток всього сущого.

Спосіб доводити існування надприродних явищ.

Усе перераховане.

Запитання 37

Коли виникло діалектичне мислення?

варіанти відповідей

В античності.

В Середні віки.

У Новий час.

Формувалося загальними зусиллями з античності до сьогоднішніх днів.

Запитання 38

У чому полягає специфіка античної діалектики?

варіанти відповідей

В нерозробленості категоріального апарату.

В умоглядності.

У фрагментарності.

В наївному ототожненні форм мислення і форм буття.

Все перераховане.

Запитання 39

Які характерні риси Середньовічної схоластичної діалектики?

варіанти відповідей

Теоцентричність.

Беззмістовність багатьох понять.

Підміна генетичної наступності догматичною казуїстикою.

Змішання логічних аргументів догматичними постулатами.

Все перераховане.

Запитання 40

Термін «метафізика» застосовується для позначення:

варіанти відповідей

Протилежного діалектиці вчення.

Однієї з основних праць Арістотеля.

Методології мислення, пізнання.

Уявлення про рух як механічне переміщення.

Все перераховане.


Запитання 41

Еклектика це: 

варіанти відповідей

Некритичне змішання різних вчень.

Помилкові судження.

Поняття, уживане в астрономії.

Присвоєння чужих ідей.

Все перераховане.

Запитання 42

Основні закони діалектики. Що зайве?

варіанти відповідей

Кожне явище має свою причину.

Зміна одного елемента в системі веде до зміни системи в цілому.

Якісні зміни відбуваються на основі кількісних змін.

Закон єдності і боротьби протилежних начал.

Закон заперечення заперечення.

Запитання 43

Наслідок – це: 

варіанти відповідей

Подія, яка по часу відбувається після тої події, яка її породжує.

Особливий рід (в криміналістиці) пізнавальної діяльності.

Результат чужої діяльності, який відрізняється від власної мети.

Те, що завжди по часу відбувається за іншими подіям.

Запитання 44

Поняття «суспільство» використовується надзвичайно широко. З наведених тлумачень виберіть філософське.

варіанти відповідей

Група людей одної професії, які створюють організацію засновану на спільних для них інтересах.

Формально неорганізована група людей, яка проте має спільні інтереси та цінності (є спільний "стиль життя). 

Географічне утворення, пов’язане воєдино правовою системою та має визначене "національне обличчя".

Сукупність людей та їх взаємовідносин.

Запитання 45

Який елемент не входить до поняття «продуктивні сили суспільства»?

варіанти відповідей

Люди, озброєні знаннями і навичками праці.

Знаряддя праці.

Держава.

Предмет праці.

Запитання 46

Названо стадії, які проходять у своєму розвитку цивілізації. Вкажіть помилкову.

варіанти відповідей

Зародження.

Розквіт.

Могутність.

Занепад.

Запитання 47

Вставте потрібний варіант: "У традиційному суспільстві переважало сільське господарство, в індустріальному - промисловість, у постіндустріальному - сфера послуг, у якій визначальну роль грає –

варіанти відповідей

Свобода.

Інформація.

Капітал.

Національне самовизначення.

Запитання 48

Відомий арабський лікар-філософ X ст., який написав «Канон медицини», що стала самою досліджуваною працею в області медицини в Середньовічній Європі:

варіанти відповідей

Ар-Разі

Аецій

Абу Алі ібн Сіна

Ібн Аббас

Запитання 49

Будову репродуктивних органів описав:

варіанти відповідей

Габріель Фаллопій

Джованні Бореллі

Франциск Скорина

Андреа Доріа.

Запитання 50

Тип середньовічної філософії, що характеризується з'єднанням теології з раціональними методами пізнання природи, і який надає стримуючий вплив на розвиток медицини:

варіанти відповідей

ятрохімія

богослов'я

схоластика

теологія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест