Моделі і моделювання. Аналіз і візуалізація даних

Додано: 11 листопада 2021
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 415 разів
24 запитання
Запитання 1

Інформаційна модель, яка створюється і досліджується з викорристанням комп'ютерних програм - це...

варіанти відповідей

інфографіка

графічна модель

імітаційна модель

комп'ютерна модель

Запитання 2

Які є види комп'ютерних моделей?

варіанти відповідей

розрахункові, імітаційні, графічні

Імітаційні, графічні, допоміжні, загальні

графічні, допоміжні, загальні, розрахункові

допоміжні, загальні, розрахункові, математичні

Запитання 3

Чи правильне твердження?

"Табличні процесори також дають змогу застосовувати умовне форматування з використаням гістограм, кольорових шкал та наборів піктограм".

варіанти відповідей

Ні.

Так.

Запитання 4

Що називають вибіркою ?

варіанти відповідей

Підмножина об'єктів або подій, вибраних за допомогою визначеноі процедури з множени для участі в дослідженні.

Множина об'єктів або подій, вибраних за допомогою визначеноі процедури з підмножини для участі в дослідженні.

Підмножина величин, вибраних за допомогою визначеноі діі з множини для участі в дослідженні.

Множина об'єктів або подій, вибраних для дослідження.

Запитання 5

Що називають модою вибірки ?

варіанти відповідей

Найбільша частота.

Число, яке поділяє варіативний ряд.

Варіанта з найбільшою частотою.

Середнє арифметичне.

Запитання 6

Що називають медіаною вибірки ?

варіанти відповідей

Число, яке поділяє навпіл.

Середнє арифметичне.

Варіата з найбільшою частотою.

Число, яке поділяє відповідний варіаційний ряд навпіл.

Запитання 7

Знайдіть медіану вибірки: 7, 8, 9, 2, 5, 7, 6.

варіанти відповідей

2

7

5

8

Запитання 8

Знайдіть моду вибірки: 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 3.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Розділ математики та інформатики, що займається розробкою методів опрацювання даних незалежно від їх природ це ...

варіанти відповідей

Статистика

Аналіз даних

Алгебра

Комбінаторика

Запитання 10

Вкажіть етапи аналізу даних 

варіанти відповідей

Отримання

Опрацювання

Аналіз

Інтерпретація

Пошук

Запитання 11

Оберіть яка з функцій категорії Статистичні табличного процесора Microsoft Excel повертає медіану.

варіанти відповідей

MODE (число1; число2; …)

MEDIAN (число1; число2; …)

MIN (число1; число2; …)

AVERAGE (число1; число2; …)

Запитання 12

Деяка множина об’єктів, вибраних із генеральної сукупності – …

варіанти відповідей

Варіанта

Вибірка

Частота

Статистичні дані

Запитання 13

Чи можна розв’язувати математичні рівняння засобами табличного процесора MS Excel?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 14

Сукупність упорядкованих, класифікованих даних про деяке масове явище або процес – …

варіанти відповідей

Частота

Статистичні дані

Вибірка

Варіанта

Запитання 15

Розмістіть в правильному порядку алгоритм розв’язання оптимізаційної задачі.

А) Введення значень

Б) Ствоорення цільової функції та критерію

В) Складання системи обмежень

Г) Розв’язування задачі

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

Запитання 16

Якщо в клітинці замість числа буде відображено ##### — це …

варіанти відповідей

Це зашифровані дані

Це дані які не обчислюються

Це некоректне відображення даних

Замала ширина стовбця

Запитання 17

Документ, створений в табличному процесорі називають:

варіанти відповідей

Електронним листом

Електронним аркушем

Електронною книгою

Електронною коміркою

Запитання 18

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися:

варіанти відповідей

Числа

Файли

Тексти

Папки

Формули

Запитання 19

Який значок застосовують при піднесенні до степеня?

варіанти відповідей

*

^

#

&

Запитання 20

Який тип діаграми зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Секторна

Лінійчата

Стовпчаста

 Графік

Запитання 21

Виберіть типи діаграм, які використовуються в табличному процесорі

варіанти відповідей

Лінійчаста

Анаграма

Гістограма

Графік

Парабола

Точкова

Секторна

Запитання 22

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

Введення текстової інформації

Автоматизація обчислень

Створення рисунків

Пошук інформації

Запитання 23

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:


1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а) SUM

б) MIN

в) AVERAGE

г) MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 24

З якого знака починається запис формули в середовищі табличного процесора?

варіанти відповідей

-

=

/

+

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест