Історія України 10 клас . Контрольний тест ІІ семестр

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 33 рази
30 запитань
Запитання 1

У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?варіанти відповідей

1919 р.

1920 р.

1921 р.

1922 р.

Запитання 2

«Осадництво - це

варіанти відповідей

політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920–1930-х рр.

адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.

процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.

політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Запитання 3

Яку політику більшовиків С. Петлюра характеризував таким чином:

«...У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню поступку стихійній силі українського національного руху, а водночас логічно послідовний і політичний захід з метою оволодіння силою цього руху й зміцнення своїх позицій в Україні...»?


варіанти відповідей

«воєнний комунізм»

НЕП

коренізацію

колективізацію

Запитання 4

Позначте назву політики більшовиків, про яку йдеться в наведеному уривку документа: " Приватне господарювання допускалося головним чином на дрібних заводах і фабриках. Дрібна промисловість передавалася в оренду. За порівняно короткий час було здано в оренду 5200 підприємств, тобто половину наявного фонду,,,"

варіанти відповідей

"воєнний комунізм"

НЕП

радянізація

індустріалізація

Запитання 5

Позначте посаду, яку займав О.Шумський

варіанти відповідей

Голова Раднаркому УСРР

Нарком освіти УСРР

Нарком юстиції УСРР

Нарком військових справ

Запитання 6

Жертвою якої репресивної акції став С. Єфремов?


варіанти відповідей

справи «Спілки визволення України»

«Шахтинської справи»

Голодомору

«Закону про п’ять колосків»

Запитання 7

Які явища характерні для розвитку науки та культури в 1929-1938 рр.? (дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

Відсутність ідеологічного контролю

масове закриття театрів та бібліотек

розвиток культурних зв'язків з країнами Заходу

розширення мережі наукових установ

боротьба з "націоналістичними елементами" у ВУАН

Запитання 8

До яких заходів вдавалася більшовицька влада для форсування темпів індустріалізації в роки першої п'ятирічки ? (дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

поєднання великої державної промисловості та дрібно-товарного промислового виробництва

запровадження масового виробничого змагання трудових колективів

впровадження режиму економії

матеріального заохочення робітників

відмови від директивного способу господарювання

Запитання 9

З історією яких українських земель пов'язана діяльність історичного діяча, зображеного на фото

варіанти відповідей

Закарпаття

Східної Галичини

Північної Буковини

Північної Бесарабії

Запитання 10

Визволення всієї території України від німецьких окупантів та їхніх союзників відбулося


варіанти відповідей

6 листопада 1943 р.

17 лютого 1944 р.

28 жовтня 1944 р.

9 травня 1945 р.

Запитання 11

Коли просування Україною військ Німеччини та Румунії сягнуло позначеної лінії фронту ?

варіанти відповідей

30 червня 1941 р.

31 січня 1942 р.

10 липня 1941 р.

10 вересня 1941 р.

Запитання 12

У якому з варіантів міста розташовано в тій послідовності, як їх було звільнено від німецької окупації ?

варіанти відповідей

Харків, Житомир, Миколаїв, Львів

Суми, Запоріжжя, Севастополь, Київ

Дніпропетровськ, Миколаїв, Ужгород, Львів

Донецьк, Одеса, Київ, Ужгород

Запитання 13

«Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920–1930-х рр. було одним із


варіанти відповідей

шляхів стримування зростання цін на сільгосппродукцію.

способів матеріального стимулювання селянства.

джерел фінансування індустріалізації.

інструментів проведення грошової реформи.

Запитання 14

У якому році відбулися події, що стали підґрунтям для створення зображених пропагандистських плакатів?

варіанти відповідей

1941 р.

1942 р.

1943 р.

1944 р.

Запитання 15

Листівки такого змісту:

«Переселення є наслідком дій УПА. Це важке, але необхідне рішення, яке забезпечить населенню спокійне життя в нових умовах, створених владою на інших територіях Речі Посполитої. Ті, хто не підкоряться наказу і залишаться в околицях, охоплених переселенською акцією, вважатимуться бандитами...»

поширювалися

варіанти відповідей

урядом Української РСР.

адміністрацією рейхскомісаріату «Україна».

Українською головною визвольною радою.

урядом Польської Народної Республіки.

Запитання 16

Який з плакатів часів Другої світової війни було створено в 1943 році ?

варіанти відповідей
Запитання 17

Про яку адміністративну одиницю, створену окупантами на українських землях у роки Другої світової війни, ідеться в уривку з історичного джерела: «Після того, як (німецько-румунські загарбники) встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка … від Дністра до Бугу…»?


варіанти відповідей

Бессарабію

Північну Буковину

Марморощину

Трансністрію

Запитання 18

Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснюваних у січні–лютому 1944 р.?

варіанти відповідей

розгром корсунь-шевченківського угрупування ворога, створення сприятливих умов для наступу радянських військ на Правобережній Україні

прорив радянськими військами оборони противника на перекопському й сиваському напрямках та його розгром на Кримському півострові

перехід радянських військ через Карпати, вигнання окупантів з усієї території України в межах сучасного кордону

завершення звільнення радянськими військами південних областей України та Молдавії, перенесення бойових дій на територію Румунії та Угорщини


Запитання 19

Національно-визвольна боротьба українського народу проти окупантів у роки Другої світової війни відбувалася у формі

варіанти відповідей

страйків робітників і масових акцій громадської непокори.

участі регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції.

загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання.

підпільної та партизанської боротьби проти загарбників.

Запитання 20

Колективізація в Західній Україні в другій половині 1940-х - 1950-х рр. проводилася з метою (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

уніфікації системи господарювання на всій території УРСР.


зламу приватновласницької психології місцевого населення.

реалізації угоди з обміну населенням між УРСР і Польщею.

приховування наслідків Голодомору 1932-1933 рр.

підготовки масової депортації українців до Сибіру.

виконання умов для отримання допомоги за «планом Маршалла».

утвердження соціальної структури радянського суспільства.

Запитання 21


«Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон і подають німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!» - листівку такого змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у


варіанти відповідей

вересні 1939 р.

червні 1941 р.

листопаді 1943 р.

липні 1944 р.

Запитання 22

На карті жирною пунктирною лінією позначено

варіанти відповідей

територію провінції «Трансністрія» - зони румунської окупації в 1941 р.

зону зосередження головних сил радянських партизанів у 1942-1943 рр.

райони базування загонів Української повстанської армії в 1943-1944 рр.

межі дистрикту «Галичина» в складі Генерального губернаторства в 1944 р.

Запитання 23

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…При вимушеному відході частинам Червоної армії забирати рухомий залізничний склад, не залишаючи ворогові жодного потяга, жодного вагона, ні кілограма хліба, ні літра пального. Колгоспники повинні рятувати худобу, хліб здавати на збереження державним органам для вивезення його в тилові райони...»

Документ є свідченням проведення радянською владою в роки Другої світової війни заходів зваріанти відповідей

евакуації.

депортації.

радянізації.

мобілізації.

Запитання 24

У грудні 1942 року розпочато


варіанти відповідей

депортацію кримських татар та інших народів Криму.


вигнання нацистських загарбників з території України.

наступ радянських військ у ході Корсунь-Шевченківської операції.

вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини.

Запитання 25


Поняття «розстріляне відродження» використовують, характеризуючи наслідки репресивної політики комуністичного режиму, спрямованої на фізичне знищення
варіанти відповідей

українського селянства.

українського робітництва.

української творчої інтелігенції.

українського партійно-радянського керівництва.

Запитання 26


Колективізацію сільського господарства в 1940-ві – 1950-ті рр. було здійснено вваріанти відповідей

Західній Україні.

Східній Україні.

Південній Україні.

Центральній Україні.

Запитання 27


Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснених у серпні-грудні 1943 р.?варіанти відповідей

звільнення Одеси, створення сприятливих умов для вигнання німецьких і румунських військ з Південної України та Кримського півострова

завершення вигнання німецьких військ та їх союзників із всієї території України в її довоєнних кордонах

вигнання з Правобережної України та Молдавії німецьких і румунських військ, перенесення бойових дій на територію Румунії та Болгарії

вигнання німецьких військ з Лівобережної України та Донбасу, перенесення бойових дій на Правобережну Україну

Запитання 28


Вкажіть подію суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які входили до складу Королівства Румунія в 1920-х - 1930-х рр.варіанти відповідей

створення Є. Коновальцем Організації українських націоналістів (ОУН)

проголошення автономії Підкарпатської Русі

судовий процес над представниками української інтелігенції в справі «Спілки визволення України»

створення В. Залозецьким Української національної партії (УНП)

Запитання 29

Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках. (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян

усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства

існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій

одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці

визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»

політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства

панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя

Запитання 30

Позначте подію, яка свідчить про розгортання Руху Опору в Україні та стосується діяльності ОУН-УПА

варіанти відповідей

"Рейкова війна"

Утворення підпільної організації "Партизанська іскра"

Карпатський рейд

Ухвалення "Акту відновлення Української держави"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест