Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

Додано: 9 березня
Предмет:
Тест виконано: 52 рази
24 запитання
Запитання 1

Виразіть у градусах Цельсія значення температури 673 К

варіанти відповідей

400

500

973

476

Запитання 2

Рівняння стану ідеального газу

варіанти відповідей

pV=vRT

pV=m/M*RT

 pV/T=const

Запитання 3

Як називають добуток числа Авогардо на сталу Больцмана

варіанти відповідей

Універсальною газовою сталою

Стала Авогардо

Газовий закон

Стала Фарадея

Запитання 4

Встановіть відповідність між значенням сталої величини та її назвою.

А) значення атомної одиниці маси 1. 1,6606 * 10-27 кг

Б) універсальна газова стала 2. 6,02 * 1023 мол-1

В) стала Авогадро 3. 8,31 Дж/моль* К

Г) стала Больцмана 4. 1,38 * 10-23Дж/К

5. 273 К

варіанти відповідей

 А5, Б3, В2, Г4


  А1, Б3, В2, Г4


  А1, Б2, В3, Г4


Запитання 5

Який ізопроцес газу зображений на графіку?

варіанти відповідей

адіабатний

ізохорний

ізобарний

ізотермічний

Запитання 6

Яка з перелічених властивостей характерна тільки для аморфних тіл?

варіанти відповідей

Існування певної температури плавлення


Анізотропія

Висока теплопровідність

Відсутність певної температури плавлення


Запитання 7

При заповненні посудини газом до тиску 1,65×107 Па температура збільшилась до 50°С. Знати тиск газу при охолодженні посудини до 20°С.варіанти відповідей

0,66×107 Па

1,65×107 Па

3.3×107 Па

Запитання 8

За однакової температури швидкість дифузії в газі …  

 

варіанти відповідей

 більша, ніж у рідині.

така ж, як у рідині.

менша, ніж у твердому тілі.

менша, ніж у рідині.

Запитання 9

Як називають хаотичний рух усіх частинок тіла?

варіанти відповідей

Механічний

Коливальний

Обертовий

Тепловий

Запитання 10

Рівняння стану ідеального газу встановлює зв’язок між... 

варіанти відповідей

 Середньою квадратичною швидкістю руху молекул і температурою газу 

 Температурою, об’ємом і тиском газу 

 Середньою кінетичною енергією молекул і температурою газу 

 Об’ємом та кількістю молекул газу 

 Тиском, концентрацією та середньою квадратичною швидкістю молекул

Запитання 11

Температура повітря становить 0⁰ С, а за шкалою Кельвіна це… 

варіанти відповідей

0 К

300 К

-273 К

273 К

-300 К

Запитання 12

Основне рівняння МКТ газів..

варіанти відповідей
Запитання 13

Температура, за якої зупиняється рух молекул..

варіанти відповідей

 О К

  

0 Со


 273 К

 

373 К

Запитання 14

За нормального атмосферного тиску температура кипіння води за шкалою Кельвіна дорівнює ...

варіанти відповідей

100 К

 

 0 К

 

 373 К

 

Запитання 15

Основні частини будь-якого термометра

варіанти відповідей

термометричне тіло

шкала

корпус

Запитання 16

Що називається абсолютним нулем температури ?

варіанти відповідей

Гранично низька температура, при якій припиняється тепловий рух молекул.

Гранично середня температура, при якій сповільнюється тепловий рух молекул.

Гранично низька температура, при якій прискорюється тепловий рух молекул.

Гранично висока температура, при якій прискорюється тепловий рух молекул.

Запитання 17

Фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення. 

варіанти відповідей

Розріджений газ     

Ідеальний газ     

Реальний газ    

Вуглекислий газ

Запитання 18

За якою з наведених формул можна розрахувати число молекул речовини? 

варіанти відповідей

N=M/m NА       

N=MmNА          

N=Mm/NА

N=m/M NА

Запитання 19

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу – це рівняння залежності ... ідеального газу від  ... і  ... .

варіанти відповідей

тиску...  маси його молекул ... середньою квадратичною швидкістю їх руху .

концентрації ... маси його молекул ... середнього квадрата швидкості їх руху .

тиску...   маси його молекул ... середнього квадрата швидкості їх руху . 

енергії ... маси його молекул ... середнього квадрата швидкості їх руху.

 

Запитання 20

Агрегатний стан речовини в якому молекули займають весь наданий об'єм

варіанти відповідей

 твердий

газоподібний

рідкий

плазма

Запитання 21

Броунівський рух - це...

варіанти відповідей

хаотичний рух молекул

хаотичний рух атомів усередині молекул

хаотичне перемішування рідин

хаотичний рух завислих у рідині або газі частинок

Запитання 22

Який об'єм займе газ за температури 27 С, якщо при температурі 400 К його об'єм 4 л. Тиск газу -постійний.

варіанти відповідей

6 л

5 л

4 л

3 л

Запитання 23

Під яким тиском знаходиться газ у посудині, якщо середня квадратична швидкость його молекул 100 м/с, концентрація молекул 3•1025 м-3, а маса кожної молекули 5•10-26 кг?

варіанти відповідей

0,3•105 Па

5•103 Па

1,5•105 Па

Запитання 24

Який процес повязаний з явищем дифузії?

варіанти відповідей

поширення ароматів парфумів

утворення хвиль на воді

утворення сніжинок

плавлення льоду

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест