Контрольна робота "Електричне поле"

Додано: 13 червня
Предмет:
Тест виконано: 16 разів
24 запитання
Запитання 1

Електризація - це процес ...

варіанти відповідей

одержання маси макроскопічними тілами або їх частинками

одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинками

одержання йонів макроскопічними тілами або їх частинками

одержання частинок макроскопічними тілами

Запитання 2

Закон збереження електричного заряду має вигляд ...

варіанти відповідей

q1+q2+...+qn=const

C1+C2+...+Cn=const

U1+U2+...+Un=const

B1+B2+...+Bn=const

Запитання 3

Сила F взаємодії двох нерухомих зарядів q1 і q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними. Це ...

варіанти відповідей

Закон Фарадея

Закон Кулона

Закон Ома

Закон Паскаля

Запитання 4

Формула закону Кулона має такий вигляд ...

варіанти відповідей

F=k (|q1||q2|)/r

F=(|q1||q2|)/r2

F=k (|q1||q2|)/r2

F=k (|q2|)/r2

Запитання 5

Електричне поле -

варіанти відповідей

форма матерії, яка існує навколо усіх тіл і виявляється в дії з деякою силою на заряджене тіло, що перебуває в цьому полі

форма матерії, яка існує навколо заряджен тіл і виявляється в дії з деякою силою на незаряджене тіло, що перебуває в цьому полі

форма матерії, яка існує навколо заряджен тіл і виявляється в дії з деякою силою на заряджене тіло, що перебуває в цьому полі

форма матерії, яка існує навколо заряджен тіл і виявляється в дії з деякою силою на заряджене тіло, що знаходиться не в цьому полі

Запитання 6

Напруженість поля визначається за формулою...

варіанти відповідей
Запитання 7

Напруженість поля точкового заряду можна визначити за такою формулою ...

варіанти відповідей
Запитання 8

Напруженість електричного поля всередині провідника ...

варіанти відповідей

не дорівнює нулю

дорівнює нулю

дорівнює сумі полів

Запитання 9

Ємність плоского конденсатора визначається за такою формулою ...

варіанти відповідей
Запитання 10

Що таке конденсатор?

варіанти відповідей

Пристрій, який здатний накопичувати заряд

Два провідники розділені діелектриком

Згущувач заряду

Пристрій, що накопичує енергію

Два провідники

Запитання 11

Одиниці вимірювання електроємності

варіанти відповідей

Кулон

Вольт

Фарад

Ампер

Запитання 12

Якою буде ємність батареї конденсаторів?

варіанти відповідей

1/С = 1/С1+ 1/С2 + 1/С3

С = С1 + С2 + С3


С = С1 + С2 - С3

С = 0

Запитання 13

Чи існує зараяд -2*10-19 кл?

варіанти відповідей

так

ні

н знаю

все одно

Запитання 14

Джерелом електричного поля є...

варіанти відповідей

заряд

частинка

молекула

матерія

Запитання 15

В ізольованій системі алгебраїчна сума зарядів...

варіанти відповідей

зменшується

зростає

залишається незмінною

змінюється

Запитання 16

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити вдвічі?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 17

Відношення сили, що діє на заряд з боку електричного поля, до величини цього заряду називають...

варіанти відповідей

напругою

напруженістю

роботою

електроємністю

Запитання 18

Речовини, що мають вільні заряди, називають...

варіанти відповідей

діелектрики

напівпровідники

провідники

таких речовин не існує

Запитання 19

Елемент електричного кола, що складається з двох провідних обкладок, кожна з яких містить протилежний за знаком електричний заряд. Обкладки розділені діелектриком, який допомагає їм зберігати цей заряд

варіанти відповідей

конденсатор

джерело струму

акумулятор

резистор

Запитання 20

Фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію

варіанти відповідей

Електричний заряд

Електричне поле

Напруженість

Потенціал

Запитання 21

Під час електризації тіл переходять з одного тіла на інше...

варіанти відповідей

протони

електрони

нейтрони

Запитання 22

Модуль заряду q будь-якого тіла дорівнює

варіанти відповідей

|q| = N * |q0|

|q| = N * |qp|

|q| = N * |qe|

Запитання 23

Сили, які діють на заряд з боку електростатичних полів, називають 

варіанти відповідей

електричними

кулонівськими

вихровими

Запитання 24

Одиниця різниці потенціалів в СІ 

варіанти відповідей

В

Дж

Р

Кл

В/м

Н/Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест