Структура клітини. Принцип функціонування клітин. Контрольна робота

28 запитань
Запитання 1

За способом живлення клітини поділяють на


варіанти відповідей

Еукаріотичні

Автотрофні

Прокаріотичні

Гетеротрофні

Запитання 2

Основна функція мітохондрій:

варіанти відповідей

синтез білка

синтез АТФ

синтез глюкози

Запитання 3

Визначте етапи енергетичного обміну

варіанти відповідей

підготовчий

синтетичний

гліколіз (безкисневий)

кисневий

Запитання 4

Що утворюється в результаті безкисневого етапу (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

молекула глюкози розщеплюється на дві молекули піровиноградної кислоти

молекула глюкози розщеплюється на дві молекули крохмалю

синтезується 2 молекули АТФ

синтезується 38 молекул АТФ

Запитання 5

Укажіть, що утворюється в результаті кисневого етапу енергетичного обміну: (три правильні відповіді)


 

варіанти відповідей

 38 молекул

вуглекислий газ (СО2)

 36 молекул

вода (Н2О)

глюкоза

Запитання 6

Процес утворення живими організмами органічних речовин з неорганічних з використанням енергії світла:


варіанти відповідей

хемосинтез

біосинтез

фотосинтез

гліколіз

Запитання 7

В яких органелах міститься хлорофіл?варіанти відповідей

 вакуолі

 комплекс Гольджі

 хлоропласти

мітохондрії

Запитання 8

У процесі фотосинтезу рослини поглинають:варіанти відповідей

воду

глюкозу

 вуглекислий газ

кисень

Запитання 9

Результатом світлової фази фотосинтезу є утворення:варіанти відповідей

 води

кисню

 ДНК

АТФ

 НАДФ*Н

глюкози

Запитання 10

Кінцевими продуктами фотосинтезу (світлової і темнової фаз) є:

варіанти відповідей

глюкоза (С6Н12О6)

вуглекислий газ (СО2)

кисень (О2)

вода (Н2О)

Запитання 11

За рахунок чого відновлюється "вибитий" електрон у хлорофілі фотосистеми ІІ?

варіанти відповідей

електрон фотосистеми І

електрон Гідрогену води

електрон Оксигену води

фотон сонячного світла

Запитання 12

Світлова фаза фотосинтезу відбувається:

варіанти відповідей

на мембранах тилакоїдів

у стромі хлоропласта

в цитоплазмі

Запитання 13

Темнова фаза фотосинтезу відбувається:

варіанти відповідей

на мембранах тилакоїдів

у стромі хлоропласта

в цитоплазмі

Запитання 14

Хемосинтез - це процес:

варіанти відповідей

аеробний

анаеробний

Запитання 15

Під час хемосинтезу кисень:

варіанти відповідей

виділяється

поглинається

не бере участь

Запитання 16

Який, вчений запропонував термін «клітина»?


 

варіанти відповідей

А) Роберт Гук;

Б) Антоні ван Левенгук;

В) Маттіас Якоб Шлейден;

Г) Теодор Шванн.

 

Запитання 17

Одномембранні органели – це:


варіанти відповідей

А) лізосоми;

Б) пластиди;

В) вакуолі;

Г) рибосоми.

Запитання 18

Виберіть правильні твердження:


варіанти відповідей

А) Клітина є структурно-функціональною одиницею живих істот.

Б) Ядро – обов’язкова складова будь – якої прокаріотичної клітини.

В) Глікокалікс – це поверхневий дуже тоненький шар, що складається зі сполук білків і ліпідів з вуглеводами.

Г) Негомологічні хромосоми належать одній парі, подібні за розмірами і формою.

Запитання 19

Назвіть сполуки, що утворюють клітинні мембрани:


варіанти відповідей

А) білки, ліпіди, вуглеводи;

Б) білки;

В) вуглеводи;

Г) нуклеїнові кислоти.

Запитання 20

Яку органелу називають своєрідним генератором енергії у клітині?


варіанти відповідей

А) пластиди;

Б) мітохондрії;

В) комплекс Гольджі;

Г) ендоплазматична сітка. 

Запитання 21

Рослинна клітина відрізняється від тваринної клітини наявністю:


варіанти відповідей

А) мітохондрій;

Б) пластид;

В) ядра;

Г) комплексу Гольджі.

Запитання 22

Наука, що вивчає клітини та їхню будову?


варіанти відповідей

А) екологія;

Б) мікологія;

В) гістологія;

Г) цитологія.

Запитання 23

Хромопласти – це:


варіанти відповідей

А) зелені пластиди;

Б) безбарвні пластиди;

В) фіолетові пластиди;

Г) жовті та червоні пластиди.

Запитання 24

Назвіть прізвище вченого, який сконструював мікроскоп, відкрив бактерії, одноклітинні твариноподібні організми, описав деякі клітини багатоклітинних тварин.


варіанти відповідей

А) Роберт Гук;

 Б) Антоні ван Левенгук;

В) Маттіас Якоб Шлейден;

Г) Теодор Шванн.

Запитання 25

Яка органела описана? Обов’язкова органела будь – яких клітин. Це органела, яка бере участь у біосинтезі білків у клітині. Має вигляд сферичних тілець, що складаються з двох різних за розмірами частин – субодиниць: великої та малої.


варіанти відповідей

А) комплекс Гольджі;

Б) ендоплазматична сітка;

В) рибосоми;

Г) лізосоми.

Запитання 26

Якій групі живих організмів притаманні вказані ознаки?

Клітини можуть мати різні форми, у деяких є джгутики; клітинна стінка містить муреїн; за несприятливих умов утворюють спори та цисти.

варіанти відповідей

Археї

Бактерії

Гриби

Віруси

Запитання 27

Ядро в клітинах бактерій

варіанти відповідей

 відсутнє 

 одне

  два

 кілька

Запитання 28

Які органели присутні у бактеріальній клітині

варіанти відповідей

мітохондрії

рибосоми

хлоропласти

ядро

нуклеоїд

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест