Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Антропогенні ландшафти

12 запитань
Запитання 1

До природних компонентів ландшафтів належать:

варіанти відповідей

гірські породи і ґрунти

погода і клімат

рослини і тварини

вода і повітря

обмін речовин та енергії

об'єкти людської діяльності

Запитання 2

Ландшафт це-

варіанти відповідей

складний природно-географічний комплекс, в якому всі основні компоненти: рельєф, клімат, вода, ґрунти, рослинність і тваринний світ знаходяться у великій та складній взаємодії, утворюючи однорідну за умовами розвитку нерозривну систему. 

сукупність живої і неживої природи

складова географічної оболонки, що утворюється внаслідок спрямованої діяльності людини

Запитання 3

Ландшафти поділяються на:

варіанти відповідей

однорідні, однотипні

природні і антропогенні

лісові і степові

Запитання 4

Вагомий внесок у розвиток ландшафтознавства зробив:

варіанти відповідей

Арістотель

Василь Докучаєв

Каленик Геренчук

Борис Срезневський

Запитання 5

На території України переважають ландшафти:

варіанти відповідей

природні

антропогенні

гірські

Запитання 6

Виділяють такі класи ландшафтів:

варіанти відповідей

природні

рівнинні

антропогенні

гірські

лісові

степові

Запитання 7

Яку частину України займають гірські ландшафти?

варіанти відповідей

95%

17%

5%

4%

Запитання 8

Гірські ландшафти України:

варіанти відповідей

альпійський

кримський

гімалайський

карпатський

степовий

Запитання 9

Критерій для виділення типів і підтипів ландшафтів:

варіанти відповідей

рельєф

тектонічна будова

коефіцієнт зволоження

рослинність

Запитання 10

Назви типів ландшафтів походять від переважаючого типу ...

варіанти відповідей

клімату

погоди

рослинності

ґрунту

Запитання 11

Україна розташована в межах чотирьох природних зон:

варіанти відповідей

 мішані ліси

  лісостеп

  степ

  полісся

  всі варіанти вірні

  широколисті ліси 

Запитання 12

ПК поширені на земній поверхні смугами, що змінюють одна одну від екватора до полюсів є

варіанти відповідей

зональні

азональні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест