Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Методика навчання основам здоров’я

Додано: 12 квітня 2019
Предмет: Основи здоров’я
Тест виконано: 939 разів
30 запитань
Запитання 1

До сфери фізичного здоров’я включають такі чинники

варіанти відповідей

свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду

індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість

індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму

Запитання 2

Під культурою здоров’я розуміють

варіанти відповідей

інтегративна якість особистості і показник вихованості, що забезпечує певний рівень знань, умінь і навичок формування, відтворення та зміцнення здоров‘я і характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно власного здоров‘я та здоров‘я оточуючих

культивування дієвої позиції особистості з метою власного становлення й розвитку її морального і духовного самовдосконалення

цілісність у практичній діяльності, що спрямована на комплексну реалізацію здорового способу життя

Запитання 3

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді на рівні на рівні духовного здоров’я є

варіанти відповідей

відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок

узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві

прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров‘я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування

Запитання 4

Соціальне здоров’я залежить від

варіанти відповідей

освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики

рівня розвитку головних сфер суспільного життя – економічної, політичної, соціальної, духовної

індивідуальних особливостей анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму

Запитання 5

Здоров’язберігаюча освіта включає

варіанти відповідей

впровадження способів і методів навчання індивідуальним засобам збереження та зміцнення здоров‘я, профілактику та стимуляцію здоров‘я, психологічну реабілітацію дітей і молоді

впровадження в практику валеологічних методів та способів збереження здоров‘я, формування валеологічного світогляду, культури здоров‘я

вивчення валеологічних технологій оздоровлення

Запитання 6

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді на рівні духовного здоров’я є

варіанти відповідей

відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок

узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу здорового способу життя, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві

прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров‘я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування

Запитання 7

Психоемоційна утома молодшого школяра є результатом

варіанти відповідей

довготривалого й одноманітного фізичного навантаження

емоційної напруги, яка пов‘язана з діяльністю нервної системи та головного мозку

саморегулюючих змін інтенсивності функціонування організму

Запитання 8

Предметом методики вивчення основ здоров’я основ є

варіанти відповідей

здоров‘язберігаючі технології оздоровлення людини

навчально-виховний проце, у центрі якого знаходиться особистість школяра та збереження його здоров‘я

систематичне зміцнення здоров‘я, дотримання здорового способу життя

Запитання 9

Форма організації навчальної роботи з основ здоров’я у початковій школі – це

варіанти відповідей

систематичне зміцнення здоров‘я, дотримання здорового способу життя

певний порядок, логічність і послідовність викладання змісту навчання відповідно до поставленої мети, частково алгоритмізація спільної діяльності вчителя і учнів у процесі навчання, узгодженість їх дій та стосунків

дидактична категорія, яка означає зовнішній бік організації процесу навчання, що зумовлена кількістю учнів, часом, місцем, а також порядком реалізації

Запитання 10

До сфери психічного здоров’я відносять

варіанти відповідей

індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини і пов‘язане з особливостями мислення, характеру, здібностей; б) рівня розвитку головних сфер суспільного життя – економічної, політичної, соціальної, духовної

рівня розвитку головних сфер суспільного життя – економічної, політичної, соціальної, духовної

індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму

Запитання 11

Методика вивчення основ здоров’я − це

варіанти відповідей

наука про систему здоров‘язберігаючої освіти учнівської молоді, яка спрямована на формування і зміцнення їх здоров‘я

засвоєння основ теоретичних знань з питань культури здоров‘я

наука про фундаментальні законидовкілля та його вплив на організм людини

Запитання 12

Біологічний ритм учня − це

варіанти відповідей

здатність учня діяти цілеспрямовано і досягти певних результатів

саморегулюючі зміни інтенсивності функціонування організму, які здійснюються в певні відрізки часу та повторюються після його закінчення

наявність працездатності в учня на протязі уроку

Запитання 13

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді на рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя) є

варіанти відповідей

відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок

узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві

сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціально орієнтована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до само актуалізації, саморегуляції, самовиховання

Запитання 14

Провідним фактором, що визначає здоров'я індивіда, є

варіанти відповідей

падіння середньої тривалості життя, зростання кількості спадкових хвороб

його ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих

загострення депопуляційних процесів у нашій країні

Запитання 15

Здоров’язбережувальна компетентність молодшого школяра розглядається, як

варіанти відповідей

здатність учня застосовувати здоров‘язбережувальні компетенції в умовах конкретної життєвої або навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і формування здоров‘я

засоби і методи формування установок і навичок відповідальної поведінки щодо свого здоров‘я сприяє формування здорового способу життя учнів початкових класів

розвиток в учнів мотивації дбайливо ставитися до власного здоров'я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну його складові

Запитання 16

Методика навчання основ здоров’я засновані на розумінні людини та її здоров'я з позицій

варіанти відповідей

системного підходу

індивідуального підходу

практичного підходу

Запитання 17

Було визнано, що отримання знань з охорони здоров'я і здорового способу

життя важливо для всіх вікових груп населення, але найважливіше воно для

молоді шкільного віку

варіанти відповідей

оскільки їх світогляд ще не до кінця сформований, і на нього можна легко впливати та формувати 

даний вік з педагогічної та психологічної точки зору найкраще підходить для отримання знань про збереження здоров я і здорового способу життя

оскільки вони найлегше можуть адаптуватися до змін у способі життя і саме від неї залежить майбутнє будь-якої країни

Запитання 18

В основу здоров’язберігаючої освіти покладені принципи

варіанти відповідей

гуманізації, науковості, безперервності, системності і прогностичності

демократизації, самостійності, систематичності

практичності, концентрації, науковості

Запитання 19

Сутність здоров’я особистості пов’язана з основоположними і суперечливими потребами організму, що перебувають у нерозривній єдності

варіанти відповідей

з одного боку, у процесі постійного розвитку та зміни зберігати усталений (гомеостатичний) стан, а з іншого - протистояти впливам середовища

це всеохоплюючий процес розгортання життя в будь-яких його проявах у фізичному та соціальному просторі

зосереджується на проблемі творення власного життя особистості, її духовного світу, цілей, прагнень зосереджується на проблемі творення власного життя особистості, її духовного світу, цілей

Запитання 20

.Здоров’язберігаючі традиції базуються на вивченні

варіанти відповідей

норм життя наших предків, задовольняли естетичні потреби їхньої душі, становили основу здорового способу життя

елементів соціальної культурної спадщини, які передаються наступним поколінням і зберігаються протягом тривалого часу в суспільстві

людини як біосоціальної системи, в основі життєдіяльності якої покладено самозабезпечення, самовдосконалення

Запитання 21

Побудова програм з курсу «Основи здоров’я» у початкових класах за концентричним принципом означає

варіанти відповідей

послідовність і кількість годин на ці складові у підручниках і календарних планах можуть змінюватися відповідно до авторського викладу

формування цілісного уявлення учнів про здоров'я, безпеку і розвитоклюдини та їх взаємозв'язок із способом життя і навколишнім середовищем

зазначені розділи програми курсу є наскрізними для всієї початкової школи, у кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідного зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів

Запитання 22

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту) є

варіанти відповідей

відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок

узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві

прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров‘я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування

Запитання 23

Теоретичні поняття з методики навчання основ здоров’я

варіанти відповідей

розкривають сутність явища, служать основою наукового світогляду, дають адекватне конкретне розуміння явищ і процесів

це фіксують окремі факти зовнішніх ознак і властивостей явища

це узагальнення та класифікація ознак, які описують явища і не розкривають їхньої сутності

Запитання 24

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді на рівні фізичного здоров’я є

варіанти відповідей

відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок

узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві

прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров‘я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування

Запитання 25

Результатом навчання «Основ здоров’я» у початковій школі має стати

варіанти відповідей

організація процесу життя з урахуванням соціальних форм і способів діяльності, спілкування, поведінки

«пакет» життєвих навичок молодшого школяра, його соціально-психологічні компетентності, спеціальні навички, які допоможуть учням вести здоровий і безпечний спосіб життя

всеохоплюючий процес розгортання життя в будь-яких його проявах у фізичному та соціальному просторі

Запитання 26

Зошити на друкованій основі з «Основ здоров’я» дозволяють

варіанти відповідей

відтворити теоретичні знання, що описуються та подаються у підручнику з «Основ здоров‘я»

прослідкувати формування знань, вмінь, навичок протягом позакласної роботи

легше опанувати зміст підручника та засвоїти матеріал уроку, а також закріпити та систематизувати практичні роботи передбачені Програмою

Запитання 27

Особливістю структури уроків з «Основи здоров’я» є 

варіанти відповідей

формування в учнів здорового способу життя та безпечної поведінки

емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення

гнучкість, органічне поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, включати різні види діалогу, групової співпраці, рухові вправи

Запитання 28

Зміст лінії «Людина та її здоров'я» в програмі і підручниках представлена навчальним матеріалом, що дає змогу учням набути знань про

варіанти відповідей

уявлення про здоров'я як найважливішу цінність у житті людини; про показники здоров'я (швидкий ріст і розвиток, висока працездатність (розумова і фізична), задоволення від спілкування, чуйне ставлення до оточуючих людей, уміння керувати своїми діями, відповідальне ставлення до дорученої справи, гарний настрій, позитивні емоції, емоційне ставлення до природи); забезпечуються взаємозв'язки між виділеними показниками здоров'я

працездатність, активний відпочинок, інфекційні хвороби, природні чинники, що сприяють зміцненню здоров'я

відповідальне ставлення як до свого здоров'я і життя, так й інших людей

Запитання 29

Зміст лінії «Фізична складова здоров'я» розширює та систематизує уявлення учнів про

варіанти відповідей

вміння розпізнавати емоційний стан кожного з членів родини, друзів, однокласників, керувати своїми емоціями й почуттями

формування цілісного уявлення учнів про здоров'я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв'язок із способом життя і навколишнім середовищем

здоровий спосіб життя, збереження та зміцнення здоров'я; формує в учнів уявлення про працездатність, активний відпочинок, інфекційні хвороби, природні чинники, що сприяють зміцненню здоров'я

Запитання 30

Змістова лінія «Психічна і духовна складові здоров'я» продовжує формувати в учнів уявлення про

варіанти відповідей

засоби і методи формування установок і навичок відповідальної поведінки щодо свого здоров‘я

ввічливу людину; вміння розпізнавати емоційний стан кожного з членів родини, друзів, однокласників, керувати своїми емоціями й почуттями, вміння адекватно реагувати на вчинки та слова своїх рідних, ровесників, сусідів, чужих людей; відповідальне ставлення як до свого здоров'я і життя, так й інших людей; виховувати особистісні якості людини (чуйність, милосердя та ін.)

прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров‘я як до найвищої соціальної цінності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест