Методика вивчення освітньої галузі «Суспільствознавство»

Додано: 22 квітня 2019
Предмет: Я досліджую світ
Тест виконано: 47 разів
30 запитань
Запитання 1

Програма з курсу «Я у світі» має таку структуру

варіанти відповідей

пояснювальна записка, зміст програми

зміст програми, основні навчальні досягнення на кінець року

пояснювальна записка, зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Запитання 2

Предмет «Я у світі» передбачає вивчення наступних тем

варіанти відповідей

«Людина», «Людина і сім'я», «Людина у світі»

«Людина», «Людина серед людей», «Людина у суспільстві», «Людина у світі»

«Людина», «Людина серед людей», «Людина у суспільстві»

Запитання 3

Навчальний предмет «Я у світі» вивчають молодші школярі у

варіанти відповідей

1–4 класах

3–4 класах

2–4 класах

Запитання 4

Аналіз уроку «Я у світі» – це

варіанти відповідей

розбір та оцінка навчального заняття, окремих його етапів

оцінка діяльності учнів на уроці

перевірка професійної підготовки вчителя

Запитання 5

Авторами підручників «Я у світі» є

варіанти відповідей

Н. Бібік, В. Науменко,Г. Іванова

О. Тагліна, Г. Іванова, Н. Бібік

Н. Бібік, М. Вашуленко, О. Тагліна

Запитання 6

Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь

варіанти відповідей

«Світознавство»

«Суспільствознавство»

«Людинознавство»

Запитання 7

Навчальною програмою з курсу «Я у світі» передбачено такі види контролю

варіанти відповідей

тематичний, семестровий

періодичний, тематичний, семестровий, річний

тематичний, семестровий, річний, ДПА

Запитання 8

Навчальною програмою з курсу «Я у світі» у третьому класі передбачено розробку проекту

варіанти відповідей

«Україна на карті світу»

«Славетні українці»

«Державні символи України»

Запитання 9

До спеціальних принципів добору змісту програми з курсу «Я у світі» належать

варіанти відповідей

доступність, гуманізація, сезонність

послідовність, краєзнавство

принципи світоглядної освіти

Запитання 10

Програму з курсу «Я у світі» побудовано за змістовими лініями, які визначені

варіанти відповідей

Державним стандартом початкової загальної освіти

навчальним планом

підручником «Я у світі»

Запитання 11

«Я у світі» - це навчальний предмет, провідним компонентом якого є

варіанти відповідей

система природознавчих знань

система суспільствознавчих уявлень і понять

система екологічних понять

Запитання 12

Види бесіди на уроках «Я у світі»

варіанти відповідей

підготовча, пояснювальна, підсумкова, контрольна, евристична, індуктивна, дедуктивна

художня, описова, розповідь з елементами бесіди, дедуктивна

підсумкова, контрольна, пояснення, художня

Запитання 13

Функції словесних методів на уроках «Я у світі»

варіанти відповідей

навчальна, виховна, контрольна, розвивальна, організаційна

самоосвітня, контрольна, розвивальна, організаційна

самоосвітня, контрольна, організаційна

Запитання 14

Виділити рівні навчальних досягнень молодших школярів з курсу «Я у світі»

варіанти відповідей

індивідуальний, груповий, загальний

початковий, загальний, достатній, високий

початковий, середній, достатній, високий

Запитання 15

До нетрадиційних форм проведення уроків «Я у світі» відносять

варіанти відповідей

урок - дослід

урок – спостереження за змінами в природі

інтегрований урок

Запитання 16

Особливостями курсу «Я у світі» є

варіанти відповідей

формування природознавчих понять

багатоплановість змісту предмета

формування екологічних понять

Запитання 17

Основними організаційними формами з курсу «Я у світі» є

варіанти відповідей

урок, домашня самостійна робота

урок, позаурочна та позакласна робота

урок, факультативне заняття, домашня самостійна робота

Запитання 18

Роботу над формуванням в учнів умінь працювати з підручником «Я у світі» слід розпочинати із 

варіанти відповідей

перегляду ілюстрацій

вивчення його основних структурних елементів

вивчення змісту

Запитання 19

Предмет «Я у світі» сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів

варіанти відповідей

«Я – школа – Україна - світ»

«Я – сім'я – школа – рідний край – Україна - світ»

«Я – школа – рідний край – Україна - світ»

Запитання 20

У матеріалі, наведеному в підручнику «Я у світі», виділяють такі компоненти

варіанти відповідей

текстовий і графічний

основний і додатковий тексти, апарат орієнтування

текстовий і позатекстовий

Запитання 21

Оптимальна кількість учнів, що займаються у предметному гуртку з курсу «Я у світі»

варіанти відповідей

35 учнів

7 учнів

15 учнів

Запитання 22

Тема «Людина» навчального курсу «Я у світі» вводить дитину у

варіанти відповідей

світ власного «Я»

світ природи

полікультурний простір

Запитання 23

В курсі «Я у світі»розширюють і уточнюють знання дітей про місце їхнього проживання такі теми

варіанти відповідей

«Людина серед людей»

«Людина в суспільстві», «Людина у світі»

«Людина»

Запитання 24

Формування особистісно значущої картини світу у молодших школярів на уроках «Я у світі» здійснюється за рахунок

варіанти відповідей

реалізації міжпредметних зв‘язків

активної позиції учня у набутті особистісних цінностей, опори на життєвий досвід

використання педагогічної етики у стосунках учителя й учнів

Запитання 25

У шкільній практиці з курсу «Я у світі» використовують такі види планування навчальної роботи

варіанти відповідей

поурочне планування, план гуртка, план уроку - екскурсії

календарне планування, поурочне планування, планування предметного гуртка

календарне планування, поурочне планування, план позакласних заходів

Запитання 26

Зміст підручника «Я у світі» розкривається у системі понять

варіанти відповідей

біологічних, фізичних. географічних

культурологічних, історичних, народознавчих

астрономічних, історичних, хімічних 

Запитання 27

Функції уроку «Я у світі» в сучасній початковій школі

варіанти відповідей

виховна, навчальна, розвивальна

навчальна, розвивальна, стимулююча, виховна, мотиваційна

загальноосвітня, розвивальна, стимулююча, коригувальна

Запитання 28

У Державному стандарті визначено цілі навчання курсу «Я у світі»

варіанти відповідей

виховні, навчальні

освітні, розвивальні, виховні

розвивальні, наукові, екологічні

Запитання 29

До словесних методів на уроках «Я у світі» належать

варіанти відповідей

 ілюстрування, розповідь, пояснення

бесіда, розповідь, пояснення, читання статей підручника чи додаткової літератури

розповідь, ілюстрування, демонстрування, бесіда

Запитання 30

Змістове наповнення курсу «Я у світі» зосереджує учнів на усвідомленні суті взаємовідносин

варіанти відповідей

дитини і природи

людини і суспільства

живої і неживої природи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест