Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

Додано: 28 грудня 2021
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 96 разів
24 запитання
Запитання 1

Моделювання — це:

варіанти відповідей

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту 

 процес заміни реального об'єкта (процесу, явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом 

процес демонстрації моделей одягу в салоні мод 

 дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей 

Запитання 2

Комп’ютерний експеримент — це:

варіанти відповідей

розв’язування практичної задачі за допомогою комп‘ютера 

обчислення за допомогою комп‘ютера

перевірка правильності роботи програми 

дослідження математичної моделі за допомогою комп'ютера

Запитання 3

Сценарій — це:

варіанти відповідей

електронна таблиця

набір спеціально підібраних вхідних даних і очікуваних результатів 

набір значень, який зафіксований у пам'яті комп'ютера і може автоматично підставлятись у робочий аркуш 

 план комп‘ютерного експерименту

Запитання 4

До складових математичної моделі належить:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

зв’язок між вхідними даними й результатами, виражений у вигляді математичних співвідношень 

перелік суттєвих ознак об‘єкта

перелік результатів, які потрібно отримати

перелік вхідних даних

Запитання 5

До числа математичних моделей належить:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

формула знаходження площі круга

інструкція зі збирання меблів 

правила розв’язування системи лінійних рівнянь

правила дорожнього руху 

Запитання 6

Консолідація — це:

варіанти відповідей

статистичний аналіз даних

графічне подання даних

 обчислення загальних підсумків

об'єднання значень із декількох діапазонів даних

Запитання 7

Зведена таблиця — це:

варіанти відповідей

сортування, фільтрування та групування полів і елементів

графічне подання даних

аналіз великих обсягів даних і прийняття обґрунтованих рішень

 таблиця, що забезпечує фільтрування даних за вибраними стовпцями та підбиття проміжних підсумків  

Запитання 8

Яка функція не може бути використана під час створення зведеної таблиці?

варіанти відповідей

Максимум

Округлення

Кількість значень

Сума 

Запитання 9

Для підведення підсумків за даними, які розташовані в декількох незалежних таблицях, можна застосувати:

Позначте всі правильні відповіді. 

варіанти відповідей

інструмент Дані → Консолідація 

надбудови MS Excel 

 інструмент Вставлення → Зведена таблиця 

інструмент Дані  Підсумки 

Запитання 10

Які дії можна виконати за допомогою зведеної таблиці? Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Фільтрувати, сортувати, групувати і форматувати підмножини даних 

Здійснити підбір параметра 

Застосувати статистичні функції до числових даних, підсумувати дані по категоріях і підкатегоріях, а також створити додаткові розрахунки і формули  

Підвести проміжні підсумки

Запитання 11

Вибірка (або вибіркова сукупність) — це:

варіанти відповідей

статистичний аналіз даних

множина усіх об'єктів, які підлягають вивченню

множина об’єктів, за допомогою певної процедури вибраних із генеральної сукупності для участі в дослідженні

процедура оцінювання параметрів генеральної сукупності на основі вибіркових показників

Запитання 12

Варіаційний ряд — це:

варіанти відповідей

упорядкований розподіл одиниць сукупності на групи за кількісною ознакою

перелік частот

вибіркова сукупність 

такий ряд розподілу, в якому варіанта як величина кількісної ознаки може набувати тільки певне значення 

Запитання 13

Варіаційні ряди бувають:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

частотними

випадковими 

дискретними  

інтервальними 

Запитання 14

Частота — це:

варіанти відповідей

відношення частоти випадків даного значення до загальної суми частот 

число, що показує, скільки разів у ряді зустрічається певна варіанта 

кількість різних значень варіанти 

Запитання 15

Позначте статистичну характеристику, що вказує на центр варіаційного ряду.

варіанти відповідей

Медіана

Стандартне відхилення 

Дисперсія

Мода 

Запитання 16

У переліку функцій позначте статистичні характеристики, що є показниками варіації варіаційного ряду.

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

 Медіана

Стандартне відхилення 

Дисперсія

Мода 

Запитання 17

У переліку функцій позначте функції, що належать до категорії статистичних.

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

MIN(),MAX(), SUМ()

MEDIAN(),MAX(),VAR.S() 

MIN(),MAX(),AVERAGE()

MAX(),MIN(), IF() 

Запитання 18

Який інструмент Excel допоможе дібрати оптимальні значення змінних, які впливають на результат рішення?

варіанти відповідей

Таблиця підстановки 

Підбір параметра 

Сценарії

Пошук розв’язування

Запитання 19

Комірка, до якої заноситься потрібний результат обчислення, називається:

варіанти відповідей

впливаючою 

підсумковою

цільовою

залежною 

Запитання 20

Який інструмент застосовується в Excel для розв’язування оптимізаційних задач?

варіанти відповідей

Сценарії 

Оптимізатор

Пошук розв'язування

Підбір параметра 

Запитання 21

До задач оптимізації належать задачі на пошук:

варіанти відповідей

 максимуму або мінімуму цільової функції 

розв’язування системи рівнянь

цільової функції

розв’язування системи нерівностей 

Запитання 22

Обмеження в задачі оптимізації — це:


варіанти відповідей

максимуму або мінімуму цільової функції

визначені межі, в яких знаходяться значення комірок, що змінюються

обмеження на значення цільової функції

розв'язування системи нерівностей

Запитання 23

Цільову функцію можна визначити як:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

числове значення, що показує, наскільки оптимальним є знайдене рішення 

 умови, що накладаються на параметри

аналітичну залежність між критерієм оптимальності й параметрами, що підлягають оптимізації 

критерій оптимальності 

Запитання 24

Побудова математичної моделі задачі оптимізації передбачає:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

задання цільової функції 

визначення критерію оптимізації цільової функції

визначення похибки знайденого розв’язування 

 задання системи обмежень у формі лінійних рівнянь і нерівностей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест