Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Додано: 8 травня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 1119 разів
18 запитань
Запитання 1

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України наприкінці XIX — на початку XX ст. сприяла

варіанти відповідей

початку промислового перевороту.

утворенню монополістичних об'єднань.

подоланню залежності від іноземного капіталу.

націоналізації великих підприємств.

Запитання 2

У Наддніпрянській Україні на початку XX ст. іноземні інвестиції спрямовувалися переважно в

варіанти відповідей

харчову промисловість.

сільське господарство.

легку промисловість.

важку промисловість.

Запитання 3

На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у

варіанти відповідей

вирощування цукрового буряку та виробництво цукру.

розведення худоби та переробку м'яса й шкіри на експорт.

видобування нафти та виробництво нафтопродуктів.

видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.

Запитання 4

Хто з діячів, зображених на фото, є автором брошури «Самостійна Україна»?

варіанти відповідей
Запитання 5

Поява українських парламентських громад у Державній думі Російської імперії пов’язана з

варіанти відповідей

економічною кризою 1900-1903 рр.

подіями революції 1905-1907 рр.

завершенням земельної реформи П. Столипіна.

діяльністю перших політичних партій

Запитання 6

Про який документ ідеться в уривку з історичного джерела: «За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв і виходило майже 20 українських періодичних видань – від наукових і політичних до гумористичних і дитячих. Справжнім проривом стала поява газети “Хлібороб” у Лубнах та першої щоденної української газети “Громадська думка” у Києві»?

варіанти відповідей

«Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.

Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.

Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.

«Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Запитання 7

Яке щоденне періодичне видання було започатковано Є. Чикаленком у роки революції 1905-1907 рр.?

варіанти відповідей

"Зоря Галицька"

"Громада"

"Основа"

"Рада"

Запитання 8

Що стало причиною соціально-економічних змін, охарактеризованих в уривку з історичного джерела: «Якщо в 40 губерніях Європейської частини Росії на 1 січня 1916 р. з общини вийшло близько 24 % господарств, то в Південній Україні цей показник становив 34,2 %, а в Правобережній Україні- 50,7 %»?

варіанти відповідей

здійснення земської реформи

розвиток громадівського руху

поширення кооперативного руху

проведення столипінської реформи

Запитання 9

Поява в Російській імперії документів, подібних до зображеного на фото, свідчила про

варіанти відповідей

впровадження «межі осілості».

поширення кооперативного руху.

завершення індустріалізації Сходу.

здійснення земельної реформи П. Столипіна.

Запитання 10

Під час проведення Столипінської аграрної реформи уряд Російської імперії

варіанти відповідей

насильно відчужував землі в поміщиків.

відроджував общинне землеволодіння

заохочував зростання хуторів і відрубів.

запроваджував зрівняльне землекористування

Запитання 11

У результаті Столипінської земельної реформи початку ХХ ст. вийшла з общини та закріпила в особисту приватну власність земельні наділи більшість селянських господарств

варіанти відповідей

Лівобережної України.

Правобережної України.

Слобідської України.

Степової України.

Запитання 12

Що стало результатом революції 1905—1907 рр.

варіанти відповідей

набуття українцями першого досвіду парламентської діяльності

закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

поява масових україномовних періодичних видань у Наддніпрянській Україні

створення перших українських політичних партій

закриття недільних шкіл, розпуск і припинення діяльності громад

Запитання 13

Українська народна партія (УНП) - це ...

варіанти відповідей

провідна партія Галичини, центральне місце в програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів

партія Наддніпрянської України соціал-демократичного напряму, що виступала за парламентаризм і федералізм як засоби забезпечення автономії України в складі Росії

перша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обґрунтовано постулат політичної самостійності України

партія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об'єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної України

перша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. Міхновського

Запитання 14

Які завдання вирішувалися в ході проведення Столипінської аграрної реформи? (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

розв’язати проблему аграрного перенаселення

зміцнити традиційну селянську общину (громаду)

скасувати панщину та кріпосну залежність селян

сприяти зростанню товарності сільського господарства

подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва

ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння

зміцнити соціальну опору самодержавства на селі

Запитання 15

Що було спільним для революції 1905–1907 рр. у Російській імперії та революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії?

варіанти відповідей

заснування перших україномовних газет    

утворення перших українських політичних партій

скасування кріпосного права на українських землях

надання урядами дозволів на діяльність товариства «Просвіта»

Запитання 16

Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод

варіанти відповідей

фактично втратив свою чинність Емський указ.

упроваджено земства в губерніях Правобережної України.

остаточно ліквідовано кріпосне право в Наддніпрянській Україні.

створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні.

Запитання 17

Укажіть головну причину міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?

варіанти відповідей

політичні утиски

аграрне перенаселення

національно-релігійний гніт

низький рівень промислового розвитку

Запитання 18

Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа? «Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної Нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів …»

варіанти відповідей

створення губернських зборів і земських управ

утворення Української автокефальної церкви

поява перших україномовних періодичних видань

відкриття в університетах кафедр історії України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест