Охорона праці. Розділ-1

Додано: 15 жовтня 2020
Предмет:
Тест виконано: 9 разів
25 запитань
Запитання 1

Оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

охорона праці – це система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини

охорона праці включає в себе пожежну безпеку та промислову санітарію

охорона праці – це заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини

охорона праці – система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних, лікувально – профілактичних засобів і заходів, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці

Запитання 2

Самостійна гілка у законодавстві України про працю це - ...

варіанти відповідей

Конституція України

Закон України "Про охорону праці"

Кодекс законів про працю

Запитання 3

Хто здійснює громадський контроль за виконанням законодавчих актів з охорони праці?

варіанти відповідей

органи виконавчої влади

органи державного нагляду

фонд соціального страхування

роботодавець

профспілка

Запитання 4

Стан умов праці, за яких виключена дія на працюючого небезпечних та шкідливих виробничих факторів зветься ...

варіанти відповідей

виробничим середовищем

умовами праці

безпекою праці

метою охорони праці 

Запитання 5

На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?

варіанти відповідей

на підприємства й організації державної форми власності

тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності

на підприємства невиробничої сфери залежно від виду діяльності

на всі підприємства, організації, незалежно від форми власності й видів їхньої діяльності 

Запитання 6

Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, в організації, установі?

варіанти відповідей

держава

власник

начальник служби охорони праці

безпосередній керівник працівника (підрозділу) 

Запитання 7

З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків?

варіанти відповідей

з 14 років

з 16 років

з 17 років

з 19 років

з 20 років

Запитання 8

Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення правил охорони праці?

варіанти відповідей

накладення: догани, звільнення з посади, строгої догани, переведення на нижче оплачувану роботу

стягнення у вигляді грошових штрафів, які накладають на винну особу органи державного нагляду за охороною праці

притягнення до судового розгляду, до судової відповідальності 

Запитання 9

Яка відповідальність покладається на працівників і посадових осіб підприємств за порушення вимог охорони праці, яке створило небезпеку для життя або заподіяло шкоду здоров’ю громадян, призвело чи могло призвести до нещасних випадків, аварій?

варіанти відповідей

Дисциплінарна

Адміністративна

Матеріальна

Кримінальна

Запитання 10

Які види покарання передбачає дисциплінарна відповідальність?

варіанти відповідей

догана

звільнення

штраф

грошова компенсація

правильної відповіді немає

Запитання 11

Що може статися з працівником внаслідок багаторазової, тривалої дії на його організм шкідливих виробничих чинників?

варіанти відповідей

виробнича травма

професійне захворювання

професійне отруєння

професійний опік

Запитання 12

Вкажіть психофізіологічні причини нещасних випадків:

варіанти відповідей

порушення трудової дисципліни

погане освітлення

нервово-психічні перенавантаження

алкогольне сп'яніння

відсутність інструктажу

Запитання 13

Який інструктаж проводиться при порушенні правил охорони праці або нещасному випадку?

варіанти відповідей

вступний

первинний

повторний

позаплановий

цільовий

Запитання 14

У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?

варіанти відповідей

якщо працівник буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування   

допуск до роботи осіб без навчання й перевірки знань із питань охорони праці забороняється 

дозволяється тимчасово допускати працівника до роботи на строк до 2-х тижнів

Запитання 15

Коли проводиться позаплановий інструктаж і перевірка знань з охорони праці на робочих місцях? 

 

варіанти відповідей

при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо

після порушення правил або технологічної дисципліни, які викликали нещасний випадок

після порушення технологічної дисципліни, яке спричинило поломку чи аварію

якщо на робочому місці стався нещасний випадок 

Запитання 16

Які інструктажі проводяться з працівниками, які щойно прийняті на роботу?


варіанти відповідей

Первинний

Вступний

Цільовий

Позаплановий

Запитання 17

Який з перелічених інструктажів не передбачений типовим положенням (не існує)?

варіанти відповідей

Цільовий

Повторний

Перевірочний

Позаплановий

Запитання 18

Хто проводить вступний інструктаж на підприємстві?

варіанти відповідей

Інженер з охорони праці

Майстер

Начальник відділу кадрів.

Запитання 19

Коли повинен проводитися первинний інструктаж?

варіанти відповідей

При виконанні разових робіт, не пов’язаних із прямими обов’язками за фахом

До початку виробничої діяльності на робочому місці

При проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій

При модернізації устаткування й інструмента

Запитання 20

Хто проводить первинний інструктаж?

варіанти відповідей

Комісія за наказом роботодавця

Інженер з охорони праці

Майстер

Запитання 21

Яка періодичність проведення повторного інструктажу на роботах з підвищеною небезпекою?

варіанти відповідей

Один раз на 6 місяців

Один раз на 3 місяці

Один раз на рік

Роботодавець вирішує сам

Запитання 22

Яка періодичність проведення повторного інструктажу на роботах, які не відносяться до робіт з підвищеною небезпекою?

варіанти відповідей

Один раз на 6 місяців

Один раз на 3 місяці

Один раз на рік

Роботодавець вирішує сам

Запитання 23

У яких випадках із зазначених нижче проводять позаплановий інструктаж?

варіанти відповідей

При виконанні разових робіт, не пов’язаних із прямими обов’язками за фахом

Після тижневої перерви в роботі

При зміні технологічного процесу, при порушенні працюючими вимог безпеки праці

При проведенні робіт з ліквідації наслідків аварій.

Запитання 24

Що таке виробнича травма?

варіанти відповідей

травма, що сталася з працівником на території підприємства під час встановлених перерв ( технологічних та приймання їжі);

травма, що сталася з працівником на території підприємства під час встановлених перерв при проведенні спортивних та інших розважальних;

це травма ,одержана працюючим на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці;

травма, що сталася з працівником під час прямування його пішки до місця роботи чи назад за разовим завданням керівника.

Запитання 25

В якому документі фіксується проходження інструктажів з охорони праці?

варіанти відповідей

У контрольному листі майстра або бригадира

У журналі реєстрації інструктажів з питань охорони прац

У журналі реєстрації інструкцій з охорони праці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест