Опір Матеріалів

Додано: 20 січня
Предмет:
60 запитань
Запитання 1

Здатність конструкції та її окремих елементів сприймати певне навантаження не руйнуючись називають:

варіанти відповідей

стійкістю

міцністю

жорсткістю

пружністю

пластичністю

Запитання 2

Здатність конструкції чинити опір пружній деформації називають:

варіанти відповідей

стійкістю

жорсткістю

пружністю

міцністю

пластичністю

Запитання 3

Здатність елементів конструкції зберігати під навантаженням початкову форму пружної рівноваги називають:

варіанти відповідей

стійкістю

жорсткістю

пружністю

міцністю

пластичністю

Запитання 4

Сукупність нормальних і дотичних напружень, що діють на всіх площадках, які проходять через розглядувану точку матеріалу називають:

варіанти відповідей

статично невизначеним станом в точці;

деформованим станом в точці;

напруженим станом в точці;

станом спокою в точці;

силовим полем точки

Запитання 5

Сукупність лінійних деформацій в різних напрямках і кутових деформацій в різних площинах, що проходять через розглядувану точку, характеризує:

варіанти відповідей

енергетичний стан в точці;

напружений стан в точці;

індукцію в точці;

деформований стан в точці;

міцність матеріалу

Запитання 6

Які матеріали називають пластичними?

варіанти відповідей

такі матеріали, для яких мають місце тільки пружні деформації;

такі матеріали, для яких залишкові деформації зникають при розвантаженні;

такі матеріали, руйнуванню яких передує виникнення значних залишкових деформацій;

це матеріали, для яких виконується закон Гука

вірної відповіді тут немає

Запитання 7

Якщо дві рівні за модулем і протилежно спрямовані сили діють на невеликій відстані одна від одної, то на розрахунковій схемі їх можна замінити:

варіанти відповідей

рівномірно розподіленим навантаженням;

нерівномірно розподіленим навантаженням;

зосередженим моментом сил;

зосередженою силою.

Запитання 8

У природі реально існують такі види навантажень:

варіанти відповідей

зосереджені сили;

зосереджені моменти сил;

сили, рівномірно розподілені по лінії;

сили, розподілені по площі і по об’єму;

Запитання 9

Якщо розподілене навантаження високої інтенсивності діє на невеличкій ділянці довжиною , то на розрахунковій схемі його можна замінити:

варіанти відповідей

зосередженим моментом;

динамічним навантаженням;

зосередженою силою;

ударним навантаженням;

об’ємними силами.

Запитання 10

При плоскому напруженому стані площадки зсуву нахилені до головних площадок під кутом

варіанти відповідей

90

0

35

15

45

Запитання 11

Зміну форми і розмірів тіла під дією зовнішніх навантажень називають:

варіанти відповідей

реакцією

Напруженням

переміщенням

Деформацією

сублімацією

Запитання 12

Головними називають площадки на яких

варіанти відповідей

відсутні будь-які напруження;

діють максимальні дотичні напруження;

виникає небезпечна комбінація  і  ;

діють екстремальні нормальні напруження.

Запитання 13

Деформацію, що залишається в тілі після розвантаження, називають:

варіанти відповідей

Зайвою

лінійною

пластичною

пружною

складною

Запитання 14

Здатність тіла набувати залишкових деформацій називають:

варіанти відповідей

пластичністю

тимчасовим опором;

пружністю

наклепом

текучістю

Запитання 15

В чому полягає гіпотеза плоских перерізів (гіпотеза Бернуллі)?

варіанти відповідей

переріз, плоский і нормальний до осі бруса до його навантаження, лишається плоским і нормальним до його осі при дії навантаження;

переріз, плоский до деформації, деформується по лінійному закону;

переріз, плоский до деформації, деформується по гіперболічному закону;

переріз, плоский до деформації, деформується по параболічному закону;

вірної відповіді тут немає.

Запитання 16

Інтенсивність внутрішніх сил пружності в точці перерізу називають:

варіанти відповідей

деформацією

переміщенням

напруженням

моментом

Натягом

Запитання 17

20. Жорсткістю називається ...

варіанти відповідей

Здатність деталі чинити опір деформації (зміна форми і розмірів).

Здатність деталі витримувати певне навантаження без руйнування.

Здатність деталі зберігати певну початкову форму пружної рівноваги.

Запитання 18

Міцністю називається ...

варіанти відповідей

Здатність деталі чинити опір деформації (зміна форми і розмірів).

Здатність деталі витримувати певне навантаження без руйнування.

Здатність деталі зберігати певну початкову форму пружної рівноваги.

Запитання 19

Стійкістю називається ...

варіанти відповідей

Здатність деталі чинити опір деформації (зміна форми і розмірів).

Здатність деталі витримувати певне навантаження без руйнування.

Здатність деталі зберігати певну початкову форму пружної рівноваги.

Запитання 20

Стержнем називається

варіанти відповідей

Тіло, в якого один розмір значно більший від двох інших.

Тіло, в якого один розмір значно менший від двох інших.

Тіло, в якого всі розміри одного порядку.

Запитання 21

Пластиною називається

варіанти відповідей

Тіло, в якого один розмір значно більший від двох інших.

Тіло, в якого один розмір значно менший від двох інших.

Тіло, в якого всі розміри одного порядку.

Запитання 22

Статичним називається

варіанти відповідей

Навантаження, які, діючи на тіло, неперервно та періодично змінюються у часі.

Навантаження, які з великою швидкістю змінюються у часі та викликають в тілі сили інерції.

Навантаження, яΣкі повільно збільшуються від нуля до свого кінцевого значення, залишаючись потім незмінними у часі, які не викликають у тілі сили інерції.

Запитання 23

Динамічним називається ...

варіанти відповідей

Навантаження, які, діючи на тіло, неперервно та періодично змінюються у часі.

Навантаження, які з великою швидкістю змінюються у часі та викликають в тілі сили інерції.

Навантаження, які повільно збільшуються від нуля до свого кінцевого значення, залишаючись потім незмінними у часі, які не викликають у тілі сили інерції.

Запитання 24

Втомним називається ...

варіанти відповідей

Навантаження, які, діючи на тіло, неперервно та періодично змінюються у часі.

Навантаження, які з великою швидкістю змінюються у часі та викликають в тілі сили інерції.

Навантаження, які повільно збільшуються від нуля до свого кінцевого значення, залишаючись потім незмінними у часі, які не викликають у тілі сили інерції.

Запитання 25

Сформулюйте принцип суперпозиції ...

варіанти відповідей

Результат дії на тіло системи сил рівний сумі результатів цих самих сил, прикладених до тіла послідовно або у довільному порядку.

Переміщення у тілі під дією прикладених до нього сил настільки малі, що вони практично не впливають на взаємне розміщення цих сил.

У точках тіла, достатньо віддалених від місць прикладання зовнішніх сил, величина внутрішніх сил досить мало залежить від конкретного способу прикладання цих зовнішніх сил.

Запитання 26

Сформулюйте принцип Сен-Венана ...

варіанти відповідей

Результат дії на тіло системи сил рівний сумі результатів цих самих сил, прикладених до тіла послідовно або у довільному порядку.

Переміщення у тілі під дією прикладених до нього сил настільки малі, що вони практично не впливають на взаємне розміщення цих сил.

У точках тіла, достатньо віддалених від місць прикладання зовнішніх сил, величина внутрішніх сил досить мало залежить від конкретного способу прикладання цих зовнішніх сил.

Запитання 27

Деформація це ...

варіанти відповідей

Зміна форми та розмірів тіла під дією прикладеного зовнішнього навантаження.

Міра інтенсивності внутрішніх сил у довільній точці заданого перерізу тіла.

Неперервно розподілені сили, які виникають у тілі під дією зовнішнього навантаження.

Запитання 28

Напруження це ...

варіанти відповідей

Міра інтенсивності внутрішніх сил у довільній точці заданого перерізу тіла.

Зміна форми та розмірів тіла під дією прикладеного зовнішнього навантаження.

Неперервно розподілені сили, які виникають у тілі під дією зовнішнього навантаження.

Запитання 29

Якими параметрами описується деформація розтягу (стиску)?

варіанти відповідей

γ – кутом зсуву; Δα – абсолютним зсувом.

ƒ – прогином; Θ – кутом повороту поперечного перерізу.

φ – кутом закручення.

Δl – абсолютним видовженням.

Запитання 30

Сформулюйте закон Гука для розтягу (стиску) і вкажіть його формулу.

варіанти відповідей

На двох взаємноперпендикулярних гранях прямокутного елемента дотичні напруження рівні за величиною і протилежні за напрямком: , [МПа].

Абсолютний зсув прямокутного елемента прямопропорційний силі, прикладеній до його грані: , [м].

Лінійні деформації тіла прямопропорційні нормальним напруженням, які в ньому виникають: , [м].

Деформація тіла прямопропорційна прикладеному до нього крутному моменту: , [рад].

Запитання 31

Сформулюйте закон парності дотичних напружень і вкажіть його формулу.

варіанти відповідей

На двох взаємноперпендикулярних гранях прямокутного елемента дотичні напруження рівні за величиною і протилежні за напрямком: , [МПа].

Абсолютний зсув прямокутного елемента прямопропорційний силі, прикладеній до його грані: , [м].

Лінійні деформації тіла прямопропорційні нормальним напруженням, які в ньому виникають: , [м].

Деформація тіла прямопропорційна прикладеному до нього крутному моменту: , [рад].

Запитання 32

Поняття релаксації означає ...

варіанти відповідей

Зміну форми та розмірів тіла під дією прикладених зовнішніх сил.

Виникнення на гранях прямокутного елемента тіла лише дотичних напружень.

Повільне зростання в часі пластичної деформації матеріалу при дії сил, менших від тих, які можуть викликати залишкову деформацію при випробуваннях зви¬чайної тривалості.

Зменшення у часі напружень при сталій величині деформації тіла.

Запитання 33

Поняття наклепу означає ...

варіанти відповідей

Зміну форми та розмірів тіла під дією прикладених зовнішніх сил.

Виникнення на гранях прямокутного елемента тіла лише дотичних напружень.

Збільшення границь пропорційності, пружності та текучості попередньо пластично деформованого тіла.

Зменшення у часі напружень при сталій величині деформації тіла.

Запитання 34

Поняття повзучості означає ...

варіанти відповідей

Зміну форми та розмірів тіла під дією прикладених зовнішніх сил.

Виникнення на гранях прямокутного елемента тіла лише дотичних напружень.

Повільне зростання в часі пластичної деформації матеріалу при дії сил, менших від тих, які можуть викликати залишкову деформацію при випробуваннях зви¬чайної тривалості.

Зменшення у часі напружень при сталій величині деформації тіла.

Запитання 35

Контактним напруженням називають ...

варіанти відповідей

Високі місцеві напруження, які виникають в одній точці або лінії при передачі тиску від одного тіла до другого.

Високі місцеві напруження, які виникають в одній точці при передачі тиску від одного тіла до другого.

Високі місцеві напруження, які виникають в одній лінії при передачі тиску від одного тіла до другого.

Високі місцеві напруження, які виникають на деякій площадці скінчених розмірів при передачі тиску від одного тіла до другого.

Запитання 36

Напруженнями зминання називають ...

варіанти відповідей

Високі місцеві напруження, які виникають в одній точці або лінії при передачі тиску від одного тіла до другого.

Високі місцеві напруження, які виникають в одній точці при передачі тиску від одного тіла до другого.

Високі місцеві напруження, які виникають в одній лінії при передачі тиску від одного тіла до другого.

Високі місцеві напруження, які виникають на деякій площадці скінчених розмірів при передачі тиску від одного тіла до другого.

Запитання 37

51. Що характеризує коефіцієнт Пуассона, вкажіть його формулу.

варіанти відповідей

Характеризує зв’язок між поперечною та повздовжньою деформацією:

Характеризує місця раптової зміни поперечного перерізу стержня:

Характеризує надійну роботу деталей машин, не дивлячись на можливі несприятливі відхилення дійсних умов їх роботи від розрахункових

Запитання 38

52. Дайте визначення та вкажіть формулу коефіцієнта запасу міцності.

варіанти відповідей

Характеризує зв’язок між поперечною та повздовжньою

Характеризує місця раптової зміни поперечного перерізу стержня:

Характеризує надійну роботу деталей машин, не дивлячись на можливі несприятливі відхилення дійсних умов їх роботи від розрахункових

Запитання 39

Який внутрішній силовий фактор виникає при розтягу (стиску) стержня?

варіанти відповідей

ŀ  абсолютне видовження, [м].

N – повздовжня сила, [Н].

Р – зовнішня сила, [Н].

σ – нормальне напруження, [Па].

Запитання 40

Об'ємним напруженим станом називається ...

варіанти відповідей

Такий напружений стан, при якому одне з головних напружень дорівнює нулеві.

Такий напружений стан, при якому два головних напруження дорівнюють нулеві.

Такий напружений стан, при якому всі три головні напруження не дорівнюють нулеві.

Запитання 41

55. Плоским напруженим станом називається ...

варіанти відповідей

Такий напружений стан, при якому одне з головних напружень дорівнює нулеві.

Такий напружений стан, при якому два головних напруження дорівнюють нулеві.

Такий напружений стан, при якому всі три головні напруження не дорівнюють нулеві.

Запитання 42

Лінійним напруженим станом називається ...

варіанти відповідей

Такий напружений стан, при якому одне з головних напружень дорівнює нулеві.

Такий напружений стан, при якому два головних напруження дорівнюють нулеві.

Такий напружений стан, при якому всі три головні напруження не дорівнюють нулеві.

Запитання 43

Головними напруженнями називаються ...

варіанти відповідей

Нормальні та дотичні напруження, які діють на гранях елементарного паралелепіпеда: ( σx , σy , σz , τxy , τxz , τ yz ).

Нормальні напруження, які діють на таких гранях елементарного паралелепіпеда, на яких немає дотичних напружень: ( σ1 , σ2 , σ3 ).

Максимальні дотичні напруження: ( τmax ).

Запитання 44

Сформулюйте теорію найбільших нормальних напружень.

варіанти відповідей

Міцність матеріалу при складному напруженому стані вважається забезпеченою, якщо найбільше дотичне напруження не перевищує допустимого дотичного напруження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо найбільше нормальне напруження не перевищує допустимого нормального напруження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо питома потенціальна енергія деформації не перевищує допустимої питомої потенціальної енергії, яка встановлена для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо найбільше відносне пружне видовження не перевищує допустимого відносного пружного видовження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Запитання 45

Сформулюйте теорію найбільших відносних видовжень.

варіанти відповідей

Міцність матеріалу при складному напруженому стані вважається забезпеченою, якщо найбільше дотичне напруження не перевищує допустимого дотичного напруження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо найбільше нормальне напруження не перевищує допустимого нормального напруження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо питома потенціальна енергія деформації не перевищує допустимої питомої потенціальної енергії, яка встановлена для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо найбільше відносне пружне видовження не перевищує допустимого відносного пружного видовження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Запитання 46

Сформулюйте теорію найбільших дотичних напружень.

варіанти відповідей

Міцність матеріалу при складному напруженому стані вважається забезпеченою, якщо найбільше дотичне напруження не перевищує допустимого дотичного напруження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо найбільше нормальне напруження не перевищує допустимого нормального напруження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо питома потенціальна енергія деформації не перевищує допустимої питомої потенціальної енергії, яка встановлена для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо найбільше відносне пружне видовження не перевищує допустимого відносного пружного видовження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Запитання 47

Сформулюйте енергетичну теорію міцності.

варіанти відповідей

Міцність матеріалу при складному напруженому стані вважається забезпеченою, якщо найбільше дотичне напруження не перевищує допустимого дотичного напруження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо найбільше нормальне напруження не перевищує допустимого нормального напруження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо питома потенціальна енергія деформації не перевищує допустимої питомої потенціальної енергії, яка встановлена для одновісного напруженого стану.

Міцність матеріалу при складному напруженому стані забезпечується, якщо найбільше відносне пружне видовження не перевищує допустимого відносного пружного видовження, встановленого для одновісного напруженого стану.

Запитання 48

69. Чистим зсувом називають ...

варіанти відповідей

Такий вид напруженого стану, при якому в поперечних перерізах тіла виникають лише нормальні напруження.

Такий вид напруженого стану, при якому на гранях елементарного кубика, виділеного з тіла, виникають лише дотичні напруження.

Такий вид напруженого стану, при якому в поперечних перерізах тіла виникають як нормальні, так і дотичні напруження.

Запитання 49

74. Якими параметрами описується деформація зсуву?

варіанти відповідей

γ  кутом зсуву; Δα  абсолютним зсувом.

ƒ  прогином; Θ  кутом повороту поперечного перерізу.

φ  кутом закручення.

Δl  абсолютним видовженням; γ  кутом зсуву.

Запитання 50

Якими параметрами описується деформація кручення?

варіанти відповідей

γ  кутом зсуву; Δα  абсолютним зсувом.

ƒ  прогином; Θ  кутом повороту поперечного перерізу.

φ  кутом закручення.

Δl  абсолютним видовженням; γ  кутом зсуву.

Запитання 51

Для точки суцільного середовища, що перебуває в об’ємному напруженому стані, тензор напружень має вигляд

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 52

Для точки суцільного середовища, що перебуває в плоскому напруженому стані, тензор напружень має вигляд

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 53

При плоскому напруженому стані головні напруження і визначають за формулою

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 54

Як здійснити проектний розрахунок стержня при розтягу (стиску)?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 55

Який вигляд має умова міцності при розтягу (стиску) стержня з врахуванням його ваги?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 56

Як визначаються напруження у поперечних перерізах стержня при осьовому розтягу (стиску)?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 57

Вкажіть механічні характеристики міцності маловуглецевої сталі.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 58

Вкажіть механічні характеристики міцності легованих сталей.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 59

Вкажіть механічні характеристики пластичності матеріалу.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 60

Як визначається питома потенціальна енергія деформації розтягу (стиску).

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест