Основи кооперації

Додано: 29 листопада 2019
Предмет:
Тест виконано: 820 разів
41 запитання
Запитання 1

У чому суть кооперативу?

варіанти відповідей

Це юридична особа, утворена фізичними та/або юри-дичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування

Це група осіб, які добровільно об’єдналися, щоб задовольнити спільні економічні, соціальні та культурні потреби та прагнення за допомогою підприємства, що перебуває у їхній власності та під демократичним управлінням і контролем.

Це є одна з форм співпраці заради бізнесу і прибутку.


це підготовка кадрів для кооперативних організацій

Запитання 2

Які є формоутворювальні ознаки кооперативу?


варіанти відповідей

 Кооператив – результат вільного волевиявлення осіб, які потребують того чи іншого підприємства (його послуг) та виявляють готовність взяти на себе зобов’язання, пов’язані з членством у цій організації.


Кооператив має певний капітал, який належить його членам-клієнтам (працівникам), тому послуги свого підприємства вони повинні отримувати за собівартістю.


Кооператив має власників свого підприємства – членів кооперативу, що самі повинні контролювати його роботу.


Усі відповіді правильні

Запитання 3

Скільки рівнів має система кооперації?


варіанти відповідей

Один

два

три

чотири

Запитання 4

До якого рівня (ступеня) належать сільські, селищні, міські, районні кооперативи?


варіанти відповідей

до другого

до третього

до першого

до четвертого

Запитання 5

До якого рівня (ступеня) належать споживчі спілки, що є об’єднаннями споживчих товариств?


варіанти відповідей

до першого

до другого

до третього

до четвертого

Запитання 6

Ким може бути створений кооператив?


варіанти відповідей

Фізичними особами.

Господарськими та громадськими організаціями.

Фізичними та юридичними особами.

Усі відповіді правильні.

Запитання 7

Яку назву має кооператив, який утворено шляхом об’єднання фізичних та /або юридичних осіб, для організації торговельного обслуговування, заготівель сільсько-господарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг із метою задоволення споживчих потреб його членів?


варіанти відповідей

виробничий

споживчий

обслуговуючий

універсальний

Запитання 8

За якою ознакою поділяються кооперативи, що обслуговують переважно робітників, службовців, фермерів, студентів та учнів?

варіанти відповідей

За галузями економіки, в яких вони працюють.

За метою та основними функціями.

За соціальним складом членів.

За етнічною або конфесійною приналежністю.

Запитання 9

Що є необхідною умовою існування кооперативів?


варіанти відповідей

Капітал. 

Нерухомість (будівлі).


Статутний фонд. 

Кооперативні цінності.


Запитання 10

Який принцип лежить в основі освітньої діяльності кооперативних навчальних закладів?

варіанти відповідей

Автономія і незалежність


Добровільне відкрите членство.

Навчання, підвищення кваліфікації, інформація.


Турбота про громаду.

Запитання 11

Де і коли були проголошені пропозиції святкування Міжнародного дня кооперації в першу суботу липня?

варіанти відповідей

Під час першого післявоєнного конгресу МКА в Базелі (1921 р.).


У жовтні 1922 р. на зустрічі кооператорів у м. Ессен (Німеччина).


У 1896 р. «артільним батьком» Миколою Левитським.


Правильної відповіді немає.

Запитання 12

Як за винятковою традицією визначають Міжнародний день кооперації?


варіанти відповідей

Кооператори європейських країн проводять масштабні пропагандистські акції.


Кооперативні лідери більшості країн проводять не лише пропагандистські акції, а й широкомасштабні святкування.

В цей день оприлюднюється звернення Секретаріату МКА до кооператорів усього світу, в якому аналізуються досягнення кооперативного руху, визначаються стратегічні цілі та перспективи розвитку.

Усі відповіді правильні.

Запитання 13

Які фактори спричинили зародження споживчої кооперації в Наддніпрянській Україні?


варіанти відповідей

Скасування кріпацтва.

Несприятливі політико-правові умови.

Розвиток ринкової економіки та становлення індустріального суспільства.

Низький рівень освіти та національної свідомості населення.


Запитання 14

Із якого часу бере початок історія української споживчої кооперації?

варіанти відповідей

Із часу створення харківського товариства «Громада».

Із часу створення Харківського споживчого товариства («Харьковского потребительского общества»).

Із часу створення Київського споживчого товариства.


З часу створення Гадяцького ощадно-позичкового товариства (Полтавщина).

Запитання 15

У якому році бере початок кооперативний рух в Україні?


варіанти відповідей

У 1855 р.


У 1850 р.           

У 1844 р.              


У 1866 р.


Запитання 16

Коли і де відбувся Перший Український кооперативний з’їзд?


варіанти відповідей

У квітні 1917 року у Києві.

У вересні 1917 року у Харкові.

У травні 1918 року у Києві.

У грудні 1918 року у Харкові.

Запитання 17

На якому з’їзді українських кооператорів було вирішено організувати Всеукраїнські кооперативні центри?

варіанти відповідей

На Першому Українському кооперативному з’їзді.


На Другому Всеукраїнському кооперативному з’їзді.


На Третьому Всеукраїнському кооперативному з’їзді.

На Всеукраїнському з’їзді представників спілок споживчих товариств (20- 22 квітня 1918 р. у Києві).

Запитання 18

Яка форма власності споживчої кооперації була у другій половині 40-80-х років XX століття?

варіанти відповідей

Державна.                     


Кооперативна.


Колективна.              


Приватна.


Запитання 19

У чому полягає сутність міжнародного кооперативного руху?


варіанти відповідей

У солідарності та співпраці національних і міжнародних кооперативних та громадських організацій, згуртованих навколо Міжнародного кооперативного альянсу.

У взаємовигідній зовнішньоекономічній діяльності і сприятливих умовах для неї на митних кордонах та у сфері податків.

У обміні бізнесовими проектами в торгівлі, виробництві та будівництві, технологіях зберігання і транспортування товарів, інформаційними та навчальними програмами, кооперативною літературою. 

У забезпеченні організованого характеру міжнародної кооперативної діяльності та розвитку різних форм кооперативного співробітництва.


Запитання 20

Коли і де було створено Міжнародний кооперативний альянс (МКА)?

варіанти відповідей

У 1835 році у Лондоні.   

У 1890 році у Токіо.

У 1867 році у Парижі.    

У 1895 році у Лондоні.

Запитання 21

Із чиєї ініціативи було засновано МКА?


варіанти відповідей

З ініціативи кооператорів Великої Британії.

З ініціативи кооператорів Франції.


З ініціативи активістів міжнародного кооперативного руху.


З ініціативи теоретиків соціалістів.

Запитання 22

У чому полягає мета Міжнародного кооперативного альянсу?


варіанти відповідей

У забезпеченні співробітництва кооперативних організацій на міжнародному рівні та підтримки кооперативного руху на міжнародному і національних рівнях.


У захисті кооперативної ідентичності, поширенні кооперативної ідеї, підвищенні кваліфікації спеціалістів і керівників кооперативів із питань менеджменту, фінансової роботи, підготовки кадрів.

У сприянні кооперації в державах із перехідною економікою та в країнах що розвиваються, підтримці і проведенні акцій міжнародного та національного рівня, спрямованих на вирішення глобальних проблем людства.


Усі відповіді правильні.

Запитання 23

Як називається вищий орган управління Міжнародного кооперативного альянсу?


варіанти відповідей

 Конгрес.    

Генеральна асамблея.

Правління.  

Адміністрація МКА.

Запитання 24

Хто є основною посадовою особою Міжнародного кооперативного альянсу?

варіанти відповідей

Голова правління.            


Генеральний директор.


Директор.                         Президент

Запитання 25

Коли і де було ухвалено Статут Міжнародного кооперативного альянсу?

варіанти відповідей

У 1892 році на міжнародній конференції друзів кооперативного виробництва в Лондоні.


У 1895 році на Першому установчому кооперативному конгресі в Лондоні.


У 1896 році на Другому конгресі МКА в Парижі.

У 1897 році на Третьому конгресі МКА в Женеві.

Запитання 26

Який законодавчий акт України має найвищу юридичну силу в системі законодавства про регулювання кооперативних відносин?


варіанти відповідей

Господарський кодекс України.


Конституція України.Закон України «Про кооперацію»


Закон України «Про споживчу кооперацію».


Запитання 27

Який основний правовий документ регулює діяльність кооперативу?


варіанти відповідей

Господарський кодекс України.


Закон України «Про кооперацію».

Статут

Договір.


Запитання 28

Згідно з яким законодавчим актом України кооперативи поділяються на виробничі, обслуговуючі та споживчі?


варіанти відповідей

Згідно із Законом України «Про споживчу кооперацію» (1992 р.). 


Згідно із Законом України «Про кооперацію» (2003 р.).


Згідно із Законом України «Про кредитну (кооперацію) спілки» (2001 р.).

Згідно із Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997 р.).

Запитання 29

Коли був ухвалений Закон України «Про споживчу кооперацію»?

варіанти відповідей

10 квітня 1992 р.                          

10 квітня 2001 р.1997 р.                                    


10 липня 2003 р.


Запитання 30

У якому випадку може бути продано майно споживчих товариств?

варіанти відповідей

За рішенням голови правління споживчого товариства

За рішенням правління споживчого товариства

За рішенням загальних зборів та зборів уповноважених.


За рішенням правління спілки, до якої входить споживче товариство.

Запитання 31

Що є первинною і основною ланкою споживчої кооперації?варіанти відповідей

Споживче товариство.


Районна спілка споживчих товариств або РайСТ.


Спілка споживчих товариств області.


Укоопспілка.

Запитання 32

Як називається найвищий орган управління споживчого товариства?


варіанти відповідей

Правління.                                  


Ревізійна комісія.


Загальні збори його членів.     


Правління споживспілки, до складу якої входить споживче товариство.


Запитання 33

Які є джерела формування майна споживчого товариства?


варіанти відповідей

Вступні внески пайовиків.

Пайові внески членів споживчого товариства (обов’язкові та додаткові), цільові внески.

Прибутки, одержані від реалізації товарів, продукції, послуг, цінних паперів та іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством; грошові та майнові пожертвування.

Усі відповіді правильні.

Запитання 34

Які типи роздрібних торговельних підприємств домінують в системі с/к?


варіанти відповідей

Гіпермаркети, супермаркети, маркети.

Маркети, міні-маркети, універмаги.

Крамниці, спеціалізовані крамниці, скомбіновані крамниці, маркети, міні-маркети.


Крамниці, спеціалізовані крамниці, маркети, коопмаркети, універмаги.


Запитання 35

Яка особливість притаманна роздрібним торговельним підприємствам споживчої кооперації?


варіанти відповідей

Обслуговування сільського населення, що проживає в малих населених пунктах.

Забезпечення реалізації створеного суспільного продукту та можливості його споживання.

Створення найбільш сприятливих умов придбання товарів.


Усі відповіді правильні.

Запитання 36

Від яких чинників залежить типізація торговельних підприємств?


варіанти відповідей

Від асортименту товарів.

Від методів продажу товарів.


Від асортименту товарів, місця розташування, кількості населення, що обслуговується, радіуса зони обслуговування, розміру торговельної площі.


Від радіусу зони обслуговування.

Запитання 37

До якого виду роздрібної торговельної мережі належить продаж товарів через інтернет?

варіанти відповідей

До пересувного.        

До електронного.

До посилкового.        

До напівстаціонарного.

Запитання 38

За якими ознаками поділяють заклади ресторанного господарства?


варіанти відповідей

За видами економічної діяльності, методами обслуговування, характером контингенту, класами.

За типами, торговельно-виробничими ознаками, комплексом продукції та послуг, сезонністю.

За видами економічної діяльності, торговельно-виробничими ознаками, класами, комплексом продукції та послуг, сезонністю, потужністю, характером контингенту, методами обслуговування.

Усі відповіді правильні.

Запитання 39

Як називається заклад ресторанного господарства з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем обслуговування та комфорту в поєднанні з організацією відпочинку і дозвілля споживачів?

варіанти відповідей

Бар.

Ресторан.

Кафетерій.

Кафе.                

Запитання 40

Де можуть бути розміщені ресторани класу «люкс»?


варіанти відповідей

У місцях, де в певний час перебуває значна кількість людей.


У центральній частині міста.


У навчальних закладах, на підприємствах.

У місцях постійного проживання людей.


Запитання 41

Які групи платних послуг надає населенню споживча кооперація?


варіанти відповідей

Побутові, торговельні, комунального харчування.


Виробничі, сільськогосподарські, послуги ринків.


Медичні і санітарно-оздоровчі, освітні, інші види.


Усі відповіді правильні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест