Підсумкова контрольна робота з культурології - 4

Підсумковий контрольний тест з дисципліни «Культурологія» призначений для визначення рівня знань студентів коледжів, виявлення глибини і повноти засвоєння закономірностей та особливостей розвитку вітчизняного та світового культурного процесу, розуміння культури як специфічного та унікального феномена людства.

Тести укладено відповідно до навчальної програми дисципліни «Культурологія».

Критерії оцінювання ґрунтуються на співвідношенні вірних/невірних відповідей у відсотковому вираженні:

Додано: 9 червня 2020
Предмет: Художня культура, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
30 запитань
Запитання 1

Який із нижченаведених законів є законом розвитку культури?

 

варіанти відповідей

Закон єдності та різноманітності культур.

Закон заперечення заперечення.

Закон переходу кількісних змін у якісні.

Закон єдності та боротьби протилежностей.

Запитання 2

На думку представників якої концепції культури, культура походить із задоволення потреб людини?

   

варіанти відповідей

Функціональної або антропологічної.

Еволюціоністської.

Циклічної.

Богословської.

Запитання 3

З V ст. по XV ст. у країнах Західної Європи існувала культура епохи...


варіанти відповідей

Середніх віків; 

Просвітництва;

 Античності;              

Ренесансу.

Запитання 4

Хто став ініціатором створення Львівської братської школи?.  

варіанти відповідей

 Г. Смотрицький.

К. Острозький.

 Ю. Котермак і С. Оріховський.

Ю. Рогатинець і Д. Красовський.

Запитання 5

Назвіть основні літературні жанри козацької доби.


варіанти відповідей

Дума, плач, панегірик і літопис.

Патерик, літопис і повість.

Байка, драма і роман.

Панегірик, апокриф і плач.

Запитання 6

Видатним скульптором XVIII ст., ректором Петербурзької академії мистецтв, автором пам'ятника Мініну і Пожарському в Москві та Г. Потьомкіну в Херсоні був ...             

варіанти відповідей

В. Растреллі;           

І. Вишенський;          

 І. Мартос;

А. Ведель.

Запитання 7

Оноре де Бальзак, Чарльз Діккенс, Ф. Достоєвський - це письмен-ники, представники такого худож­ньо-стильового напряму , як... .


варіанти відповідей

бароко;                    

 класицизм;              

 критичний реалізм;

модерн.

Запитання 8

Відомим українським художником XIX ст., у творчості якого наявні модерністські тенденції, був....

варіанти відповідей

 І. Рєпін;                    

 М. Мурашко;

Т. Шевченко;.

 С. Соколов.

Запитання 9

Хто став найяскравішим представником такого мистецького напряму, як конструктивізм?


варіанти відповідей

К. Ясперс;

С. Малларме;         

Л. Корбюз'є;       

Е. Гауді.

Запитання 10

Який світогляд орієнтує на розуміння того, щ людина є закономірним продуктом усього світотворення, що в людині втілена і виражена безкінечність Всесвіту?


варіанти відповідей

Антропоцентризм.

Теоцентризм. 

 Сцієнтизм.  

Антропокосмізм.


Запитання 11

Термін "культура" як самостійна лексична одиниця існує і набуває самостійного наукового значення

 

варіанти відповідей

 із XII ст.; 

 із XX ст.;

 із IX ст.; 


 із ХVIII ст..

Запитання 12

Як називався перший метал, яким оволоділа людина?


варіанти відповідей

Залізо.                    

Мідь.

Срібло. 

Золото.

Запитання 13

Як називається найстаріше місто в історії людства?

  


варіанти відповідей

Рим.                        

Єрусалим.

Єрихон.

Антіохія.                  

Запитання 14

Укажіть один із найдавніших дерев'яних храмів Японії, що було споруджено протягом 583 - 607 рр. у м. Нара і зберігся донині завдяки традиції відтворювати точні копії храмів, що занепали.

  

варіанти відповідей

Храм Неба.

Храм Хорюдзі.    

Золотий павільйон.         

 Пантеон.

Запитання 15

Хто винайшов фортепіано?


варіанти відповідей

Гварнері.                  

Страдиварі.       

Моцарт.

Христофорі

Запитання 16

До високих жанрів у класицизмі відносять


 варіанти відповідей

трагедію, епопею та оду;

вірш, повість та драму;

комедію, сатиру і байку;

легенду, міф і казку.

Запитання 17

Нестор-літописець, чернець Києво-Печерського монастиря, вперше зробив спробу визначити місце Київської Русі в загальносвітовому історичному процесі і пов 'язати її історію зі світовою у творі під назвою...


варіанти відповідей

 "Слово про закон і благодать";

"Повчання дітям" Володимира Мономаха;

"Повість минулих літ";

"Києво-Печерський патерик".

Запитання 18

Хто з європейських архітекторів, творців стилю "Єлизаветинського бароко" був архітектором Андріївської церкви у Києві?


варіанти відповідей

В. Растреллі.    

В. Щирський. 

Й. Кодзелевич.

М. Петрахнович.

Запитання 19

Хто із українських театральних режисерів-новаторів зі світовим іменем, що по суті визначав театральну естетику XX ст., був репресований у 30-х рр. ХХ ст.?


варіанти відповідей

А. Жоддак.              

Л. Курбас.

Р. Віктюк.

С Козак.  

Запитання 20

Виберіть характерні ознаки постмодернізму ....

   

варіанти відповідей

чистота мови та неприпустимість змішування високого і низького;

звернення до забутих художніх традицій, зокрема готичного роману, міфу, ікони, фрески та філософської притчі;

 утвердження гуманізму, співчуття, милосердя до принижених і безмежна   віра в Бога;

сприйняття мистецтва як засобу виховання, навчання молодого покоління та утвердження і поширення панівної ідеології.


Запитання 21

Оберіть правильні варіанти відповіднсті функції культури та її суті.варіанти відповідей

Пізнавальна функція: ознайомлює людину зі знаннями, необхідними для оволодіння силами природи та пізнання соціальних явищ, для визначення відповідно до цього ціннісного відношення до світу

Адаптаційна функція: дає можливість кожному індивідуму, який включається в процес функціонування та розвитку, прилаштовуватися до існуючих у суспільстві оцінок і форм поведінки

Інформаційна функція: забезпечує передачу культурних цінностей, їх засвоєння та збагачення, що неможливі без спілкування людей

Аксіологічна функція: дає можливість виробити ціннісні орієнтації людини, коригувати норми поведінки та ідентифікувати себе в суспільстві

Запитання 22

Виділення людини з природи відбулося завдяки ....

варіанти відповідей

володінню членороздільним мовленням;

умінню виробляти знаряддя праці;

зміні клімату;

наявності інстинктів;

демографічному вибуху;

наявності свідомості та розуму;

здатності бути моральною та здійснювати віль­ний вибір.

Запитання 23

Які із нижчеперелічених пам'яток були створені в добу античної культури.


варіанти відповідей

Стоунхендж.

Фароський маяк.

Статуя "Давид" Мікеланджело.

Статуя "Дискобол" Мирона.

Пантеон.

Друкарський станок.

Запитання 24

Назвіть давньокитайських мудреців.


варіанти відповідей

Сократ.

Конфуцій.  

Будда (Гаутама). 

Піфагор.

Лао Цзи.    

Аристотель.

Запитання 25

Серед особливостей бароко називають ....


варіанти відповідей

пишність і декоративність оздоблення;

єдність часу, місця та дії;

розподіл жанрів на високі та низькі;

поєднання різнопросторових і різночасових сюжетів;

зображення типового героя в типових обставинах.

Запитання 26

Укажіть павильні варіанти відповідності пам'ятки культури та автора.


варіанти відповідей

"Сад божествених пісень" - Г. Сковорода;

"Страсті Господні" - І. Григорович-Барський;

Лаврська дзвіниця - Й. Шедель

"Синопсис" - І. Гізель;

"Басни Харьковскіє" - М. Петрахнович.

Запитання 27

Які з наведених варіантів відповідають один одному?


варіанти відповідей

"Синій птах" - М. Метерлінк;

"Будинок із химерами" - В. Городецький;

Ваза "Туман" - І. Франко;

"Враження. Схід сонця" - Г. Голубкіна.

" Руанський собор" - К.Моне.

Запитання 28

Оберіть із нижчеперелічених зразки масової культури .


варіанти відповідей

Програма "Шанс".

Вітражі собору в м. Шартрі.

Телесеріал "Вовчиця".

Програма "Документ".

Творчість Л. Костенко.

Група "Алібі".

Запитання 29

Які форми характеризують забруднення середовища в результаті діяльності людини ?


варіанти відповідей

Насадження лісів.

Вулканічний попіл.

Руйнування ландшафту.

Радіаційне забруднення.

Цунамі.

Землетрус.

Хімічне забруднення.

Запитання 30

Серед негативних наслідків глобалізації для розвитку культури називають ....


варіанти відповідей

поширення мережі Internet в усьому світі.;

відродження національних культур;

уніфікації і спрощення культурних зразків (по­ширення однакових зразків у музиці, моді тощо);

зростання толерантності в спілкуванні представ­ників різних культур;

формування єдиного освітнього простору;

поширення вестернізації (цінностей західної культури).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест