Підсумкове тестування до теми "УСРР в умовах НЕПу"

Додано: 19 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 43 рази
23 запитання
Запитання 1

Яке визначення розкриває зміст поняття «нова економічна політика» (неп)?

варіанти відповідей

новий напрямок внутрішньої політики радянської держави: створення монополії держави в усіх сферах економічного життя, рівномірний розподіл матеріальних благ для трудящих, відновлення державної торгівлі, впровадження політики протекціонізму;

новий напрямок внутрішньої політики радянської держави, що передбачав заміну продрозкладки продподатком, використання товарно-грошових відносин, формування ринку, кооперування трудящих, запровадження госпрозрахунку, посилення особистої зацікавленості в результатах праці, тимчасовий допуск капіталістичних елементів в економіку;

новий напрямок внутрішньої політики радянської держави: повне використання ринкових відносин і принципу вільної конкуренції, впровадження законодавства про захист приватної власності та інтересів виробника;

новий напрямок внутрішньої політики радянської держави, який характеризується впровадженням приватизації: перетворенням будь-яких форм власності на приватну, трансформацією державних підприємств та організацій в акціонерні, колективні, кооперативні, приватні тощо.

Запитання 2

Позначте твердження щодо причин переходу до нової економічної політики, яке є помилковим

варіанти відповідей

глибока соціально-економічна і політична криза влади стимулювали відхід від воєнно-комуністичної доктрини:

масове невдоволення селянства продрозкладкою, що періодично виливалося у збройні виступи проти існуючої влади і диктувало необхідність нового підходу до відносин міста і села;

закінчення бойових дій, перехід до мирного будівництва, початок відбудови господарства вимагали зміни акцентів в економіці;

необхідність задоволення матеріальних потреб трудящих, намагання радянської влади в короткий термін підвищити їхній добробут

Запитання 3

Позначте хронологічний період, у рамках якої о відбувалася нова економічна політика

варіанти відповідей

1920-1933 рр.;

1921-1928 рр.;

1923-1937 рр.;

1919-1932 рр.

Запитання 4

Які були особливості впровадження нової економічної політики в Україні

варіанти відповідей

у роки неп було закінчено будівництво Дніпровської ГЕС;

неп було запроваджено пізніше, ніж в інших радянських республіках;

у роки неп у республіці відбувалося будівництво великих металургійних і машинобудівних заводів;

упровадження неп супроводжувалося боротьбою із селянським повстанським рухом;

податки на селян в Україні були вищими, ніж в інших радянських республіках

Запитання 5

Позначте назву організації, роль якої в допомозі населенню південних губерній України в період голоду була вирішальною

варіанти відповідей

Ліга Націй;

Британська федерація тред-юніонів;

Американська федерація праці

Американська адміністрація допомоги.

Запитання 6

Позначте роки першого голоду в Україні

варіанти відповідей

1921-1923 рр.;

1920-1922 рр.;

1921-1924 рр.;

1922-1924 рр.;

Запитання 7

Укажіть, що передбачалися планом ГОЕЛРО, прийнятим на VII Всеросійському з'їзді рад у 1920 р.

варіанти відповідей

Електрифікація Росії;

націоналізація промисловості;

колективізація селянських господарств

концентрація приватновласницьких підприємств.

Запитання 8

X з'їзд РКП(б) увійшов в історію як з'їзд, що започаткував

варіанти відповідей

«воєнний комунізм»;

нову економічну політику;

ндустріалізацію;

колективізацію.

Запитання 9

Укажіть, чому керівництво СРСР допускало міжнародну діяльність УСРР у 20-хрр.ХХст.

варіанти відповідей

СРСР визнало незалежність УСРР та ЇЇ повну самостійність у питаннях міжнародної політики;

високий рівень розвитку економіки УСРР визначав її незалежність від СРСР у питаннях міжнародної політики

контакти УСРР із зарубіжними країнами допускалися з метою нейтралізації діяльності за кордоном місій емігрантського уряду УНР;

СРСР, на відміну від УСРР, не мав визнання на міжнародній арені

Запитання 10

Укажіть, які з наведених положень характеризують нову економічну політику.

варіанти відповідей

Упровадження обов'язкової трудової повинності

заміна продрозкладки продовольчим податком

передача дрібних і середніх підприємств приватним власникам;

націоналізація промисловості

уведення стабільної валюти — червінця

відновлення поміщицького землеволодіння

перехід від зрівняльної до диференційованої грошової оплати праці.

Запитання 11

Укажіть, яке з наведених тверджень є правильним:

1) Найголовнішим під час запровадження непу було надання економічної свободи, розвиток господарської активності та самостійності;

2) неп ґрунтувалася на двох елементах: ринкових відносинах в економіці та жорсткій адміністративно-командній системі в політичному житті суспільства.

варіанти відповідей

Обидва твердження

перше твердження;

друге твердження;

серед наведених немає правильних тверджень.

Запитання 12

Які радянські республіки в грудні 1922 р. увійшли до складу СРСР?

варіанти відповідей

РСФРР, Українська СРР, Казахська РСР, ЗСФРР;

РСФРР, Українська СРР, Білоруська СРР, ЗСФРР

РСФРР, Українська СРР, Білоруська СРР, Молдавська РСР;

РСФРР, Українська СРР, Грузинська РСР, Узбецька РСР.

Запитання 13

Яка була основна мета здійснення політики коренізаціі («українізації») в УСРР?

варіанти відповідей

повне вирішення національного питання на засадах більшовицької ідеології, досягнення в короткий термін повної рівності всіх націй і народностей, що проживали на території СРСР;

виконання основних положень Декларації про утворення СРСР, Союзного договору та Конституції УСРР

створення національного підґрунтя для проведення більшовиками своєї політики, а також для створення позитивного образу радянської влади як всередині країни, так і за її межами;

збереження більшовицьким режимом національних традицій і подальший розвиток національної культури корінних народів на своїх територіях

Запитання 14

Позначте наслідки здійснення в УСРР політики коренізаціі

варіанти відповідей

у 1927 р. на українську мову навчання перейшло 80% вишів України;

збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату;

УСРР суттєво розширила повноваження у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи з українською діаспорою;

національно-адміністративні райони на території республіки було реорганізовано в звичайні райони.

Запитання 15

Укажіть, коли було створено Союз Радянських Соціалістичних Республік.

варіанти відповідей

У грудні 1920 р.;

у вересні 1922 р.;

у грудні 1922 р.;

у січні 1924 р.

Запитання 16

Укажіть, яку назву отримала офіційна лінія більшовицької партії, яка передбачала виховання національних кадрів, упровадження в роботу партійного, радянського і господарського апаратів рідної для населення мови, розширення мережі закладів освіти з навчанням рідною мовою, розвиток національної культури.

варіанти відповідей

Націоналізація;

автономізація;

русифікація;

коренізація.

Запитання 17

Укажіть назву ідейної течії, поширеної у 20-х рр. XX ст., прихильним якої (Олександр Шумський, Михайло Волобуєв та ін.) намагалися поєднати більшовицькі погляди із завданнями національного розвитку Украіни.

варіанти відповідей

Націонал-соціалізм;

націонал-комунізм

інтегральний націоналізм

опортунізм.

Запитання 18

Про якого історичного діяча йдеться?

Український політичний діяч, входив до Ук)раїнської партії комуністів, після розпуску якої разом з іншими укапістами ввійшов до складу КП(б)У, належав до партійної групи, яка вимагала усамостійнення КП(б)У від Російської Комуністичної партії; із вересня 1924 по лютий 1927 р. — нарком освіти УСРР, активно проводив політику українізації;

варіанти відповідей

Християн Раковський

Лазар Каганович;

Александр Шумський

Микола Скрипник

Запитання 19

Про якого історичного діяча йдеться?

Український політичний діяч, у 1919 р. був призначений головою Раднаркому і наркомом зовнішніх справ УСРР; спочатку поставився вороже до української мови, але згодом змінив погляди на національне питання: у 1922 р. критикував Сталіна за втручання у внутрішні та зовнішні справи УРСР, а в грудні того ж року, під час створення СРСР, відстоював конфедерацію; у середині 1923 р. усунений із посади голови Раднаркому УРСР і призначений послом спочатку до Англії, а потім Франції, звідки 1927 р. був видалений за підривну революційну діяльність.

варіанти відповідей

Християн Раковський;

Лазар Каганович;

Александр Шумський

Микола Скрипник

Запитання 20

Про якого історичного діяча йдеться?

Радянський партійний і державний діяч; після лютневої революції працював у більшовицьких організаціях Петрограда; із грудня 1917 р. — в Україні, спочатку народний секретар у справах праці, із березня 1918 р. — голова Народного Секретаріату; один з організаторів КП(б)У; боровся за встановлення більшовицького режиму в Україні; із 1921 р. — на відповідальних посадах в Україні, у тому числі в 1927—1933 рр. — нарком освіти; був активним провідником українізації;

варіанти відповідей

Християн Раковський

Лазар Каганович;

Александр Шумський;

Микола Скрипник

Запитання 21

Затвердження Декларації та Договору про створення СРСР відбулося:

варіанти відповідей

10 березня 1921

14 грудня 1925

9 січня 1924

30 грудня 1922

Запитання 22

Укажіть, яке завдання в культурно- освітній роботі було основним у 20-х рр. XX ст.

варіанти відповідей

Ліквідація неписьменності серед дорослого населення

створення системи обов'язкової початкової освіти

створення системи професійно-технічної освіти;

забезпечення рівного доступу до освіти.

Запитання 23

Укажіть, хто з українських письменників У 1925—1928 рр. розгорнув дискусію про шляхи розвитку української літератури як літератури європейської, яка не може орієнтуватися тільки ііа російську культуру

варіанти відповідей

Микола Вороний

Олександр Олесь

Микола Хвильовий;

Володимир Винниченко.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест