Підсумковий тест з охорони праці

Додано: 1 квітня 2020
Предмет:
Тест виконано: 324 рази
100 запитань
Запитання 1

Охорона праці – це:


варіанти відповідей

система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини; 


 розділ, який включає в себе пожежну безпеку та промислову санітарію;


заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини;

система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Запитання 2

   Догана, як вид покарання за порушення законодавства про охорону праці, відноситься до відповідальності згідно із законодавством:


варіанти відповідей

адміністративної;


дисциплінарної;


матеріальної;

кримінальної.

Запитання 3

Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати:


варіанти відповідей

25 годин на тиждень;


33 годин на тиждень;


41 годину на тиждень;


 40 годин на тиждень.


Запитання 4

Причини травматизму, що відносяться до технічних:


варіанти відповідей

недостатнє освітлення;


підвищений шум у приміщенні;


незадовільний технічний стан машин, механізмів та технологічного обладнання, порушення технологічного процесу, неправильний вибір технологічних режимів;


 незадовільний санітарний стан різного роду виробничих і побутових приміщень.


Запитання 5

Причини нещасних випадків, що відносяться до санітарно-гігієнічних:

варіанти відповідей

неякісне проведення технічного обслуговування та ремонту машин і механізмів, відсутність устаткування і пристроїв на машинах, механізмах, що забезпечують їх безпечну роботу;


низька виробнича дисципліна, порушення режиму праці та відпочинку працівників, відсутність місці інструкцій на робочому

алкогольне сп’яніння, антропологічна невідповідність працівників умовам праці;


підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних речовин у повітрі, незадовільний санітарний стан виробничих і побутових приміщень, незадовільне освітлення

Запитання 6

   Учні надають шефську допомогу по збиранню овочів в одному з приватних підприємств. Вид інструктажу, який повинен провести з учням керівник робіт перед початком виконання цієї роботи:


варіанти відповідей

вступний

первинний

позаплановий

цільовий

Запитання 7

 З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їхньої освіти, стажу роботи та посади проводиться інструктаж з питань охорони праці:


варіанти відповідей

первинний

позаплановий

вступний

цільовий

Запитання 8

            Позаплановий інструктаж для робіт підвищеної небезпеки проводиться, якщо в трудовому процесі виконавця робіт сталася перерва:


варіанти відповідей

30 календарних днів;


більше ніж 30 календарних днів;


понад 60 календарних днів;


20 календарних днів.


Запитання 9

Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється:


варіанти відповідей

на юридичних і фізичних осіб;


на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих; 


на всіх повнолітніх громадян України;


тільки на організації, які підпорядковуються Міністерству освіти і науки України.


Запитання 10

Нещасний випадок – це:


варіанти відповідей

обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть; 


 захворювання, що виникає після одноразового (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру;


 порушення трудової дисципліни або недотримання вимог охорони праці у процесі виконання трудових обов'язків;


 захворювання, яке виникає в результаті здійснення професійної діяльності працівника і зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, пов’язаних з роботою.


Запитання 11

  Професійне захворювання – це:


варіанти відповідей

раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що стався в процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть;


 патологічний стан людини, зумовлений роботою, і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів;


захворювання, що спричинило повну втрату працездатності застрахованого;


захворювання, що виникає після одноразового (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу шкідливої речовини (речовин).


Запитання 12

 При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці:


варіанти відповідей

працевлаштування працівника вирішується відповідно до діючого законодавства;


працівник протягом одного місяця повинен пройти повторне навчання і повторну перевірку знань з питань охорони праці;


працівник протягом шести місяців повинен пройти чергове навчання з питань охорони праці за власний рахунок;


працівник має бути звільнений.


Запитання 13

  Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний утворити комісію з розслідування протягом:


варіанти відповідей

двох діб;


трьох робочих днів;


однієї доби;


п’яти календарних днів.


Запитання 14

 Повторний інструктаж на робочому місці з працівниками на роботах підвищеної небезпеки проводиться:


варіанти відповідей

щомісяця

один раз на 3 місяці;


щороку:

 один раз на 6 місяців.


Запитання 15

 Наслідком багаторазової, тривалої дії на організм робітника шкідливих виробничих чинників може бути:


варіанти відповідей

 виробнича травма;


 професійне захворювання;


професійне отруєння;


професійний опік.


Запитання 16

 Прийняття на роботу осіб, яким не виповнилося 16 років:


варіанти відповідей

можливе за згодою сторін;  


не допускається;


вікові обмеження відсутні;


 можливе тільки з дозволу батьків.


Запитання 17

  Посадові особи підприємства або громадяни (суб’єкти підприємницької діяльності), винні у порушенні вимог законодавства про охорону праці, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, притягаються до:


варіанти відповідей

адміністративної відповідальності;


 дисциплінарної відповідальності;


матеріальної відповідальності;

 кримінальної відповідальності.


Запитання 18

 Громадський контроль за виконанням законодавства про охорону праці здійснюють:


варіанти відповідей

юридичний відділ на виробництві;


служба охорони праці;


 професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників;


 органи державного нагляду за охороною праці.


Запитання 19

     Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами під час проведення трудового і професійного навчання проводиться:


варіанти відповідей

  при порушенні ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;


при організації масових заходів: екскурсій, походів, спортивних змагань;


при прийомі на роботу;


при переведенні на іншу роботу.


Запитання 20

Яка тривалість щорічної відпустки для працівників віком до 18 років:


варіанти відповідей

31 робочий день;

31 календарний день у зручний для них час;


24 робочих дні;


24 робочих дні у зручний для них час.


Запитання 21

Організаційними причинами нещасного випадку вважаються:

варіанти відповідей

порушення трудової та виробничої дисципліни;

незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць;

відсутність цільового інструктажу;

хиби у навчанні безпечних 

незадовільний технічний стан машин, механізмів, устаткування;

порушення або недосконалість технологічного процесу;

порушення вимог безпеки при експлуатації транспортних 

невідповідність метеорологічних умов санітарним нормам;

підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних речовин у повітрі;

незадовільний санітарний стан виробничих і побутових приміщень;


нервово-психічні навантаження;

алкогольне сп’яніння;

незадовільний психологічний клімат у колективі;

антропологічна невідповідність працівників умовам праці


Запитання 22

      Сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, що впливають на здоров’я і працездатність людини під час її професійної діяльності:


варіанти відповідей

безпека праці;


 умови праці;


безпека виробничого процесу.


Запитання 23

      Відсутність неприпустимого ризику, що пов’язаний з можливістю нанесення ушкодження - це:


варіанти відповідей

безпека;

 безпека виробничого устаткування;


безпека виробничого процесу

Запитання 24

     Дія на людину їдких, токсичних та подразнювальних речовин – це небезпечний та шкідливий виробничий чинник:


варіанти відповідей

хімічний;


біологічний;

психофізіологічний;

Запитання 25

 Умови праці поділяються на:


варіанти відповідей

4 класи;  


5 класів

3 класи

2 класи

Запитання 26

Рухомі машини, елементи обладнання, вироби, матеріали відносяться до небезпечного виробничого чинника:

варіанти відповідей

фізичного

хімічного

біологічного

психофізиологічного

Запитання 27

    За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на: 


варіанти відповідей

аварійні, інформаційні, запобіжні;


звукові, світлові;


 аварійні, проблискові.


Запитання 28

    Сигнальний колір, що означає попередження, можливу небезпеку:


варіанти відповідей

зелений

синій

жовтий

червоний

Запитання 29

       Сигнальний колір, що означає вказівку, інформацію:


варіанти відповідей

синій

жовтий

червоний.


зеленей

Запитання 30

За забезпечення працівників засобами індивідуального захисту відповідає:


варіанти відповідей

роботодавець

спеціаліст з охорони праці;


профспілковий комітет.


Запитання 31

Вентиляція, опалення, освітлення належать до:

варіанти відповідей

 засобів колективного захисту;


засобів індивідуального захисту;


 засобів місцевого захисту.


Запитання 32

  Людина працездатна і добре себе почуває, якщо температура навколишнього повітря:


варіанти відповідей

15-17°С;


18-20°С;


21-25°С.


Запитання 33

Евакуаційних виходів із будівлі з кожного поверху повинно бути: 


варіанти відповідей

один

не більше трьох;


не менше двох.


Запитання 34

Людина працездатна і добре себе почуває, якщо відносна вологість повітря на робочому місці:


варіанти відповідей

20-30%;


 40-60%;


 70-80%.


Запитання 35

 Людина працездатна і добре себе почуває, якщо швидкість руху повітря на робочому місці:


варіанти відповідей

0,1–0,2 м/с; 


0,4-0,5 м/c; 


1,0-2,0 м/c.


Запитання 36

Шляхи евакуації мають бути завширшки не менше:


варіанти відповідей

1 м;


0,8 м;


1,5 м.


Запитання 37

 Двері на шляхах евакуації повинні бути завширшки не менше:


варіанти відповідей

1 м;


0,8 м;


1,5 м.


Запитання 38

  Мікроклімат виробничих приміщень, який сприяє підвищенню продуктивності праці та самопочуття працівників:


варіанти відповідей

температура навколишнього повітря 30°С, вологість 80%;


температура навколишнього повітря 18-20°С, швидкість повітря 0,5 м/c;


температура навколишнього повітря 18-20°С, швидкість повітря 0,1-0,2 м/c, відносна вологість – 40-60%.


Запитання 39

     Умови, за яких зберігається здоров’я працівників і працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу, – це умови праці:


варіанти відповідей

оптимальні

допустимі

шкідливі

екстремальні

Запитання 40

  Розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки належить до заходів:


варіанти відповідей

технічних

організаційних

механічних

Запитання 41

   Комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки – це:


варіанти відповідей

протипожежний режим; 


пожежна безпека;


 пожежно-технічний мінімум.


Запитання 42

    Речовини, що не здатні до займання у повітрі звичайного складу:


варіанти відповідей

важкогорючі

негорючі

важкозаймисті

Запитання 43

    Азот, хлор, перекис водню належать до речовин:


варіанти відповідей

горючих

негорючих;


важкогорючих

Запитання 44

Яким документом на підприємстві встановлюється протипожежний режим?

варіанти відповідей

наказом (інструкцією) керівника;


планом евакуації на випадок пожежі;


типовим положенням.


Запитання 45

Двері на шляхах евакуації мають відкриватися:


варіанти відповідей

у будь-якому напрямку;

у середину приміщення;


в напрямку виходу з будинків (приміщень).

Запитання 46

Для зазначення місцезнаходження вогнегасників на об'єктах повинні встановлюватися вказівні знаки, які розташовують на видних місцях на висоті:


варіанти відповідей

2,0-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями;


3 м від рівня підлоги;

будь-якій.

Запитання 47

    Для гасіння твердих речовин, металів, карбідів, тліючих і здатних горіти без доступу повітря речовин застосовують вогнегасники:


варіанти відповідей

вуглекислотні

порошкові

хладонові

Запитання 48

    Водяний вогнегасник — це вогнегасник,


варіанти відповідей

 який створює аерозольний струмінь, що складається з дрібнодисперсних крапель;


 заряд якого складається з двох частин: кислотної та лужної;


 який заправляється чистою водою або водою з домішками.


Запитання 49

     Для того, щоб виник і підтримувався процес горіння, необхідна наявність:


варіанти відповідей

 паливної речовини, окислювача і джерела енергії для запалювання;


 джерела запалення, речовини, горючої речовини;


 повітря, паливної речовини, зволоження.


Запитання 50

    Горіння речовини без явного утворення полум’я – це:


варіанти відповідей

запалювання

тління

горіння

Запитання 51

    Швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла:


варіанти відповідей

займання

спалах

вибух

Запитання 52

     Неорганізоване і неконтрольоване горіння, внаслідок якого знищуються матеріальні цінності, називається:


варіанти відповідей

горінням

вибухом

пожежею.


Запитання 53

     Речовина, яка утворюється за рахунок хімічної реакції при змішуванні кислотної та лужної частин у спеціальних машинах:


варіанти відповідей

пара

вуглекислота

піна

Запитання 54

    Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на:


варіанти відповідей

 4 ступені;


5 ступені;


6 ступені;


2 ступені;


Запитання 55

    Найпоширенішим засобом гасіння пожежі є:


варіанти відповідей

вода

піна

вуглекислота

Запитання 56

     Із зазначених речовин виберіть горючі:


варіанти відповідей

вода, слабкі водні розчини спиртів, азот, соляна кислота;


водень, окис вуглецю, природний газ, бензин, деревина;


сульфати, хлориди металів, хлор;


Запитання 57

     Електроустановки, що перебувають під напругою, гасити не можна:


варіанти відповідей

вуглекислотою

піною

порошком

Запитання 58

   Явище природи, пов’язане із взаємодією електричних зарядів, що утворюються внаслідок електризації грозових хмар під час руху потужних повітряних потоків:


варіанти відповідей

статична електрика;


промислова електрика

атмосферна електрика

індукційна електрика

Запитання 59

 Сила струму статичної електрики:


варіанти відповідей

дуже мала

небезпечна для людини

дуже велика

різна

Запитання 60

  Громовідвід складається із:


варіанти відповідей

заземлювача

заземлювача і подвійної ізоляції;


заземлювача, блискавоприймача і струмовідводу

блискавоприймача і блокування

Запитання 61

Діелектричні калоші, переносне заземлення, плакати і огороджувальні пристрої належать до засобів електрозахисту в електроустановках до 1000 В: 

варіанти відповідей

основних

головних

додаткових

другорядних

Запитання 62

Напис, який використовують для заборони певних дій:


варіанти відповідей

"Вилазити тут";


"Не вмикати – працюють люди"

"Бережись – рух транспорту"

"Працювати тут"

Запитання 63

 Напис "Не влазь – уб'є!" належить до запобіжних написів: 


варіанти відповідей

заборонних

настановчих

вказівних


застережних

Запитання 64

  Навмисне електричне з'єднання з землею металевих струмопровідних частин, що можуть опинитись під напругою – це:


варіанти відповідей

захисне відімкнення

занулення

електромагнітне блокування

заземлення

Запитання 65

Електрозахисні засоби, які не відносяться до колективних:

варіанти відповідей

ізоляція струмопровідних частин

заземлення

блокування

інструмент з ізолюючими рукоятками

Запитання 66

  Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю хоча б однієї з таких умов ураження електричним струмом:


варіанти відповідей

відносна вологість повітря тривалий час перевищує 70 %;


хімічно активне середовище (у приміщенні є агресивні пари, гази, рідини, які діють на ізоляцію та руйнують струмопровідні частини електроустаткування);


висока температура повітря (+35°С);


струмопровідна підлога.


Запитання 67

  Особі, що надає допомогу потерпілому в зоні напруги кроку, без засобів захисту необхідно пересуватись:


варіанти відповідей

 вкрай обережно, переставляючи ступні ніг одна за одною, намагатися не відривати їх від землі;


великими кроками виходити із зони напруги кроку;


навколішки

звичайними кроками

Запитання 68

Постійний струм безпечніший за змінний з частотою 50 Гц у:

варіанти відповідей

2 рази

4 – 5 разів

6 разів

7 разів

Запитання 69

 Дія струму, що виявляється в розкладанні органічної рідини та крові:


варіанти відповідей

термічна;


біологічна

електролітична

механічна

Запитання 70

  Ураження тканин і органів внаслідок проходження струму чи впливу променів електродуги на людину – це:


варіанти відповідей

електрична травма

виробнича травма

електричний удар

електротравматизм

Запитання 71

1.   Види електрики:


варіанти відповідей

 виробнича, побутова;


статистична, атмосферна;

побутова, статистична;

промислова, статична й атмосферна.

Запитання 72

Запалення очей внаслідок дії значного потоку ультрафіолетових променів від дії електричної дуги

варіанти відповідей

електроофтальмія

електричний удар

електрометалізація шкіри

електричні опіки

Запитання 73

 Просочування поверхні шкіри частками металу за його випаровування чи розбризкування під впливом електричного струму – це:


варіанти відповідей

електроофтальмія

електрометалізація шкіри

електричні знаки

електричний удар

Запитання 74

Збудження електричним струмом живих тканин у вигляді судомних скорочень м’язів

варіанти відповідей

електричний удар;

електрошок;

електрична травма;

електротравматизм.

Запитання 75

Плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді мозоля на поверхні шкіри в місці контакту зі струмопровідними елементами

варіанти відповідей

електрометалізація шкіри;

електричний удар;

електрометалізаія шкіри;

електротравма.

Запитання 76

     Мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання – це шкідливі фактори виробничого середовища:


варіанти відповідей

фізичні;

біологічні;

хімічні.

Запитання 77

Система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійним захворюванням та отруєнням, – це:

варіанти відповідей

виробнича санітарія;

гігієна праці;

фізіологія праці.

Запитання 78

Назвіть, які приміщення відносяться до санітарно-побутових приміщень:

варіанти відповідей

підвальні;

гардеробні, душові, пункти харчування;

приміщення з підвищеною небезпекою, де вологість становить 75%.

Запитання 79

За функціональним призначенням штучне освітлення буває:

варіанти відповідей

 робоче, аварійне, змішане;


штучне, охоронне, природне;

робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове.

Запитання 80

Створення і автоматична підтримка у приміщеннях незалежно від зовнішніх умов постійних або змінних за відповідною програмою температури, вологості найбільш придатних для людини та нормального проходження технологічного процесу – це:  

варіанти відповідей

кондиціювання повітря;

місцева вентиляція;

обігрів калориферами.

Запитання 81

Ознаки венозної кровотечі:

варіанти відповідей

темний колір крові, випливає пасивним струменем без поштовхів;

кровоточить вся поверхня рани;

кров червона, струмінь фонтаном, пульсує;

кров тече тоненьким струменем.

Запитання 82

Ознаки клінічної смерті:


варіанти відповідей

відсутність центрального пульсу, подиху, реакції зіниць на світло;


висихання роговиці ока, трупні плями, трупне задубіння;

хворий у контакт не вступає, реакція на біль не цілеспрямована;

відсутність дихання.

Запитання 83

Транспортувати потерпілого з ушкодженням хребта потрібно:


варіанти відповідей

  у м’яких ношах обличчям догори;


  поклавши його на живіт на рівну тверду поверхню;


 напівлежаче положення;


  поклавши його на спину на тверді ноші.


Запитання 84

Ступені опіку залежно від тяжкості:


варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 85

Частота вдувань потерпілому повітря при виконанні штучного дихання

варіанти відповідей

12-15 разів на хвилину;


8-10 разів на хвилину;


25-30 разів на хвилину;

60 разів на хвилину

Запитання 86

Якщо потерпілий відкашлюється яскраво-червоною спіненою кров'ю, то це кровотеча:


варіанти відповідей

 з травного тракту;


 в легенях;


 з головної шийної (сонної) артерії; 


  в паху.


Запитання 87

При артеріальній кровотечі джгут накладають вище рани влітку:


варіанти відповідей

не більше, ніж на 2 години;


 не більше, ніж на 3 години;


 не більше, ніж на півгодини;


 не більше, ніж на 4 години.


Запитання 88

Ушкодження з порушенням цілісності шкіри або слизової оболонки – це:


варіанти відповідей

вивих;

перелом;

поранення;

кровотеча

Запитання 89

При закритому переломі: 


варіанти відповідей

 шкіра не пошкоджена, рана відсутня;


 шкіра пошкоджена, кістку видно на поверхні;


 шкіра не пошкоджена, сильна внутрішня кровотеча;


 шкіра пошкоджена, сильна кровотеча.


Запитання 90

 Призначення настойки йоду:


варіанти відповідей

застосування при опіках 1-го і 2-го ступеня;


 обробки ран і ушкоджень шкіри;


зупинки кровотечі;

знеболювання місця забиття.


Запитання 91

При переломі ребер необхідно:


варіанти відповідей

 покласти потерпілого на тверді ноші (щит, лист фанери, двері тощо);


 міцно забинтувати груди або стягнути їх рушником під час вдиху;


накласти шину на грудну клітку;


 міцно забинтувати груди або стягнути їх рушником під час видиху.


Запитання 92

При ушкодженні тазу необхідно:


варіанти відповідей

 покласти потерпілого на тверді ноші (щит, широку дошку);


обережно стягнути його широким рушником, шматком тканини, покласти потерпілого на тверді ноші (щит, широку дошку), надавши йому пози «жаби». 


накласти шину;


обережно стягнути його широким рушником, шматком тканини, та посадити.


Запитання 93

Визначити який з варіантів визначає в повному обсязі алгоритм надання першої домедичної допомоги

варіанти відповідей

усунути дію шкідливого та небезпечного фактору, надати потерпілому найзручніше положення; оцінити стан потерпілого; визначити характер травм, що становлять найбільшу небезпеку; вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку терміновості; підтримувати основні життєві функції до прибуття медичного персоналу; викликати швидку медичну допомогу або транспортувати потерпілого до найближчої лікарні; повідомити креівника установи про те, що трапилося.

усунути дію шкідливого та небезпечного фактору, надати потерпілому найзручніше положення; визначити характер травм, що становлять найбільшу небезпеку; вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку терміновості; підтримувати основні життєві функції до прибуття медичного персоналу; викликати швидку медичну допомогу або транспортувати потерпілого до найближчої лікарні; повідомити креівника установи про те, що трапилося.

усунути дію шкідливого та небезпечного фактору, надати потерпілому найзручніше положення; оцінити стан потерпілого; вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку терміновості; підтримувати основні життєві функції до прибуття медичного персоналу; викликати швидку медичну допомогу або транспортувати потерпілого до найближчої лікарні; повідомити креівника установи про те, що трапилося.

усунути дію шкідливого та небезпечного фактору, надати потерпілому найзручніше положення; оцінити стан потерпілого; визначити характер травм, що становлять найбільшу небезпеку; вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку терміновості; підтримувати основні життєві функції до прибуття медичного персоналу; викликати швидку медичну допомогу або транспортувати потерпілого до найближчої лікарні;

Запитання 94

Визначити який вид кровотечі становить найбільшу небезпеку для людини

варіанти відповідей

капілярна;

венозна;

артеріальна.

Запитання 95

Визначити ознаки термічного опіка ІІ ступеня

варіанти відповідей

почервоніння шкіри, набряк;

пухирі, наповнені жовтуватою рідиною;

утворення некрозу шкіри;

обвуглення тканин.

Запитання 96

Визначити що належить до хімічних шкідливих факторів:

варіанти відповідей

параметри повітря у приміщенні ( температура, вологість, швидкість), вібрація, шум, нетоксичний пил, газ, пара; випромінювання, освітленість;

мікроорганізми, бактерії, інфікційні захворювання;

фізичні та нервово-психічні перевантаження, повязані з тяжкою монотонною працею

токсичний пил, пара, газ.

Запитання 97

Сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю необхідних для людини сигналів це...

варіанти відповідей

вібрація"

іонізація;

вібропоглинання;

шум

Запитання 98

Інструктаж що проводиться при введені в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, при зміні технологічного процесу, модернізації устаткування, приладів та інструментів.

варіанти відповідей

повторний;

позаплановий;

цільовий.

Запитання 99

Натискання на груднину при проведенні непрямого масажу серця потрібно проводити з такою силою, щоб вона зміщувалась на глибину:варіанти відповідей

4-5 см;

1-2 см;


6-7 см;

а)   7-8 см.


Запитання 100

Для чого використовується питна сода? 


варіанти відповідей

полоскання рота при опіках лугами, для примочок на очі в разі опіку;

для зупинки кровотечі з носа, невеликих ран і подряпин;

для приготування розчинів для промивання очей та шкіри; полоскання рота в разі опіків кислотою ;

для посипання на рану.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест