9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

ҐРУНТИ УКРАЇНИ

Додано: 21 січня
Предмет: Географія, 8 клас
Копія з тесту: ҐРУНТИ УКРАЇНИ
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Верхній пухкий шар земної кори - це ...

варіанти відповідей

літосфера

ґрунт

гумус

Запитання 2

Яке слово пропущено в даному реченні?

"На формування ґрунтів суттєво впливає ________________. Від нього залежать інтенсивність процесів вивітрювання, надходження вологи й тепла в ґрунт, характер рослинного світу, а отже, збагачення ґрунту органічними речовинами".

варіанти відповідей

клімат

вітер

опади

сонячна радіація

Запитання 3

Які ґрунти розповсюджені здебільшого на Поліссі?

варіанти відповідей

Дерново-підзолисті

Сірі лісові

Каштанові

Лучно-болотні

Запитання 4

Про які ґрунти йдеться.

Великий вміст гумусу (до 9 %) та зерниста й грудкувата структура роблять їх найродючішими не тільки в Україні, а й у світі. Гумусний шар у них має значну потужність - від 40 см до 1 м і більше. Ці ґрунти, що вкривають майже 60 % території України, є її національним багатством.

варіанти відповідей

Чорноземи 

Сірі-лісові

Коричневі

Бурі

Запитання 5

Про який тип ґрунту йдеться.

Вони мають незначний вміст гумусу - 3 %, але досить потужний гумусовий горизонт - до 55 см. Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур ці ґрунти потребують додаткового зволоження.

варіанти відповідей

каштанові ґрунти

сірі-лісові

болотяні

лучні

Запитання 6

Що таке рілля?

варіанти відповідей

не придатні землі

орні землі (виоране поле), не придатні для ведення сільського господарства

орні землі (виоране поле), придатні для ведення сільського господарства

один із чинників ґрунтоутворення

Запитання 7

Про кого йдеться.

Його називають основоположником ґрунтознавства як науки. Він очолював експедиції, учасники яких зібрали декілька тисяч зразків ґрунтів, сотні зразків гірських порід і рослин. Зібрані зразки стали експонатами Полтавського природничо-історичного музею.

варіанти відповідей

Микола Тімірязєв

Іван Острожинський

Василь Дмитряєв

Василь Докучаєв

Запитання 8

Погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок дії природних чи антропогенних чинників називають -


варіанти відповідей

ерозія

деградація

підтоплення

засолення

Запитання 9

Система заходів, пов'язаних із корінним поліпшенням властивостей ґрунтів і спрямованих на підвищення їхньої родючості, називається

варіанти відповідей

ретрадація

ерозія

деградація

меліорація

Запитання 10

З наведеного переліку вибрати чинники ґрунтоутворення:

варіанти відповідей

А) Сонячна радіація

Б) Підстильна поверхня

В) Час

Г) Живі організми

Д) Рух повітряних мас

Є) Клімат

Запитання 11

Від кількості гумусу( перегною ) залежить така властивість ґрунту як…

варіанти відповідей

А) Структура               

Б) Профіль  

В) Родючість 

Г) Вологість 

Запитання 12

Найбільш родючими серед ґрунтів України є…

варіанти відповідей

А) Сірі лісові

Б) Чорноземи

В) Дерново –підзолисті

Г) Каштанові

Запитання 13

На півдні Причорноморської низовини переважають…

варіанти відповідей

А) Лучні і лучно–болотні

Б) Сірі і темно – сірі лісові

В) Каштанові та темно - каштанові 

Г) Чорноземи

Запитання 14

 Що складає найбільшу частину земельного фонду України?

варіанти відповідей

А) цілинні землі 

Б) сіножаті та пасовища

В) орні землі

 Г) сади й виноградники

Запитання 15

Які ґрунти потребують гіпсування?

варіанти відповідей

А) сірі-лісові

Б) чорноземи опідзолені

В) каштанові

Г) дерново-підзолисті

Запитання 16

Виберіть три характеристики ґрунтових ресурсів України:

варіанти відповідей

А) типові чорноземи сформувалися під хвойними та широколистяними лісами

Б) на Поліссі поширені болотні та торфово-болотні ґрунти

В) у горах розподіл типів ґрунтів підпорядкований закону вертикальної поясності

Г) найродючіші ґрунти України — дерново-підзолисті

Д) чорноземи південні сформувалися в північній частині Причорноморської низовини

Е) найбільше поширення в Україні мають сірі лісові ґрунти

Є) на рівнинах України переважать азональні типи ґрунтів

Запитання 17

Що є материнською породою чорнозему?

варіанти відповідей

лес

пісок

глина

гравій

Запитання 18

Розміщення ґрунтів на рівнинній частині України підпорядковується закону: 

варіанти відповідей

широтної зональності

компактності

висотної поясності

цілісності

Запитання 19

Якою буквою на схемі позначений ґрунтовий горизонт, у якому нагромаджується (акумулюється) найбільша кількість органічних і поживних речовин?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 20

Для чого між полями висаджують лісові смуги ?

варіанти відповідей

Для збереження грунту на полях від руйнівної сили вітрів

Для того, щоб відділити одні культури від інших

Для затримки на полях більшої кількості вологи

Запитання 21

Яка закономірність спостерігається в зміні ґрунтів, рослинного покриву та тваринного світу в горах України:

варіанти відповідей

строкатість

висотна поясність

широтна зональність

азональність

Запитання 22

Грунтовий профіль поділяється на :

варіанти відповідей

смужки

ділянки

горизонти

ареали

Запитання 23

Азональний тип грунту:

варіанти відповідей

чорноземи

сіроземи

болотні

каштанові

Запитання 24

Вибрати тип грунту, що не характерний для України

варіанти відповідей

чорноземи

сірі лісові

каштанові

червоні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест