Соціально-економічний розвиток українських земель у складі двох імперій (1900-1914 рр.) (10-Б, 14.09.21, (вартість відповіді - 0,25 бала))

Додано: 13 вересня 2021
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 381 раз
18 запитань
Запитання 1

Яке твердження характеризує економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст.?

варіанти відповідей

Австро-угорський уряд проводив політику протекціонізму, обмежуючи вплив іноземців на економіку Галичини

Імперський уряд заохочував повернення трудових емігрантів зі США до Галичини та Буковини

90 % населення Закарпаття було зайнято в нафтодобувній та деревопереробній промисловості

Західноукраїнські землі відставали за економічним розвитком від інших регіонів Австро-Угорщини

Запитання 2

Зміни, започатковані столипінською аграрною реформою:

варіанти відповідей

селянин мав право вимагати йому виділення землі в одному масиві — «відрубі», а також міг переносити в одне місце свої господарські будівлі та створювати «хутір».

селянин міг вступати у колгосп, об'єднувати свої землі з наділами інших селян.

селянин міг вступати в партії, продати свій наділ.

селянинові можна було купляти поміщицьку землю або брати її в оренду

Запитання 3

Назви галузей промисловості, які особливо охопила економічна криза 1900-1903 рр.:

варіанти відповідей

кам'яновугільна і металургія

легка і машинобудування

машинобудування і харчова

харчова і легка

Запитання 4

Укажіть належність нафтової промисловості Прикарпаття.

варіанти відповідей

власність австрійського капіталу

власність іноземного капіталу

власність польського капіталу

власність українського капіталу

Запитання 5

Галузь промисловості Галичини, яка на початку XX ст. були відносно благополучною:

варіанти відповідей

машинобудування

нафтовидобування

хімічна промисловість

чорна металургія

Запитання 6

Який вплив мав кооперативний рух на становище багатьох селян Галичини?

варіанти відповідей

зміцнив господарське становище

не вплинув на господарське становище

послабив господарське становище

привів до господарського краху

Запитання 7

Перевага великого об’єднання підприємств у конкретній економічній галузі або певному регіоні, що дає можливість бізнесменам розподіляти ринки збуту, встановлювати ціни, регулювати обсяги виробництва:

варіанти відповідей

капітал

монополія

відруб

капіталізм

Запитання 8

Позначте вид монополії, що набув найбільшого поширення у промисловості підросійської України на початку XX ст.:

варіанти відповідей

синдикат

картель

трест

концерн

холдинг

Запитання 9

Вкажіть харак­терні ознаки економічного розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст. (чотири вірних відповіді)


варіанти відповідей

трудова еміграція в інші регіони імперії

тиск аграрного перенаселення

бурхливий розвиток залізничного транспорту

повний занепад цукроваріння

розвиток нафтової промисловості

швидкі темпи розвитку машинобудування

трудова еміграція за кордон

ослаблення сільської общини внаслідок столипінської аграрної реформи

Запитання 10

Позначте правильні твердження, що стосуються розвитку української економіки початку XX ст.: (чотири вірних відповіді)

варіанти відповідей

на початку XX ст. найрозвинутіші галузі промисловості підросійської України охопила глибока економічна криза, що тривала впродовж 1900-1903 pp.

у передвоєнному 1913 році економічний внесок підросійської України до загальноімперської скарбниці становив 75 % залізної руди, 70,2 % вугілля, 68 % чавуну, 58 % сталі, 53 % сільськогосподарських машин

найпоширенішим видом монополій у початковий їх період існування в економіці підросійської України стали трести і картелі, наприклад, “Продамет”, “Продвагон”, “Продвугілля”

на початку XX ст. посилилася спеціалізація вітчизняного сільського господарства: у Степовій Україні розширювалися обсяги вирощування цукрових буряків, тютюну, крохмалю, а на Правобережжі – зернових

на початку XX ст. на українських землях Російської імперії збирали 25 % загальноімперського врожаю озимої пшениці

у 1905-1913 pp. сума податків, що їх збирали з території Наддніпрянщини, на 50 % перевищувала видатки на українські губернії

Російська імперія впродовж другої половини XIX – початку XX ст. систематично перетворювала Україну на джерело своїх прибутків, ринок збуту російських товарів та постачальника сировини

Запитання 11

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла:

варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту

створенню монополістичних об’єднань

націоналізації великих підприємств

подоланню залежності від іноземного капіталу

Запитання 12

Назви (назва) сільськогосподарських культур на вирощування яких, головним чином, орієнтувалося українське село на початку XX ст.:

1   зернові культури.

2   цукрові буряки.

варіанти відповідей

правильною є відповідь 1

правильною є відповідь 2

правильними є обидві відповіді

обидві відповіді неправильні

Запитання 13

Вкажіть харак­терні ознаки економічного розвитку західноукраїнських земель на початку ХХ ст. (чотири вірних відповіді)

варіанти відповідей

трудова еміграція в інші регіони імперії

тиск аграрного перенаселення

бурхливий розвиток залізничного транспорту

повний занепад цукроваріння

розвиток нафтової промисловості

швидкі темпи розвитку машинобудування

трудова еміграція за кордон

ослаблення сільської общини внаслідок столипінської аграрної реформи

Запитання 14

Яке з висловлювань є правильним?

варіанти відповідей

на початку XX ст. цукрова промисловість найкраще розвивалась у Херсонській, Катеринославській і Таврійській губерніях

у результаті економічної кризи 1900-1903 pp. відбулася швидка монополізація виробництва на українських землях

на початку XX ст. українські землі втрачають свій статус житниці Російської імперії

після економічної кризи 1900-1903 pp. Одеса втрачає статус центру міжнародної торгівлі

Запитання 15

Яку мету переслідували реформи прем'єр-міністра Роси П. Столипіна? (три вірних відповіді)

варіанти відповідей

ліквідація поміщицького господарства

відновлення селянської общини (громади), ліквідація приватної власності на землю

створити соціальну опору царизму на селі; ліквідувати соціальну базу для революційного руху на селі

ліквідувати аграрне перенаселення у центральних районах Росії, України, освоїти простори Сибіру і Далекого Сходу

модернізувати сільське господарство, збільшити виробництво сільгоспродукції

приборкати національні руху в Російській імперії

зміну територіально-адміністративного устрою українських земель

Запитання 16

Характерна ознака розвитку сільського господарства Наддніпрянської України на початку ХХ ст. — це:

варіанти відповідей

високий рівень товарності селянських господарств

домінування фермерських господарств

відсутність поміщицьких господарств

хронічне селянське малоземелля

Запитання 17

Укажіть назву об’єднання підприємств, що являло собою угоду самостійних у виробничому відношенні власників підприємств про спільний продаж через утворюваний ними об’єднаний орган по збуту.

варіанти відповідей

акціонерне товариство

концерн

синдикат

кооператив

Запитання 18

Які явища були характерними для розвитку промислового виробництва західноукраїнських земель на початку ХХ ст.?

1   На великих промислових підприємствах були зайняті лише 10 % від загальної кількості робітників.

2   Швидкий розвиток цегляного, бетонного, вапняного виробництв, натомість деревопереробна промисловість залишалась у стані застою.

3   Землі краю були ринком збуту для товарів, вироблених сусідніми, більш розвиненими промисловими регіонами.

4   Завершився переворот у технічному устаткуванні нафтобудівної галузі.

5   Нафтова промисловість Прикарпаття перебувала цілком у власності українських підприємців.

6   Тяжкі умови праці робітників, нехтування технікою безпеки.

7      За підтримки уряду був створений перший в Україні цукровий синдикат, який став монополістом у цукропромисловій сфері, об’єднавши 171 завод із 219.

варіанти відповідей

2, 3, 4, 7

2, 4, 5, 6 

1, 2, 4, 7

1, 3, 4, 6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест