Соціологія молоді

Додано: 8 лютого
Предмет: Я досліджую світ, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
35 запитань
Запитання 1

Соціологія молоді - це

варіанти відповідей

галузь соціології, яка досліджує специфічну соціально-демографічну спільноту, яка перебуває в процесі переходу від дитинства до світу дорослих і переживає важливий етап сімейної і позасімейної соціалізації та адаптації

галузь соціології, яка досліджує специфічну соціально-демографічну спільноту, яка перебуває в процесі переходу від дитинства до світу дорослих і переживає важливий етап сімейної і позасімейної соціалізації та адаптації, інтеріоризації норм і цінностей суспільства, творення своїх соціальних та професійних очікувань, потреб, орієнтацій, ролей і статусу, форм поведінки і свідомості, специфічної молодіжної субкультури.

галузь соціології, яка перебуває в процесі переходу від дитинства до світу дорослих і переживає важливий етап сімейної і позасімейної соціалізації та адаптації, інтеріоризації норм і цінностей суспільства, творення своїх соціальних та професійних очікувань, потреб, орієнтацій, ролей і статусу, форм поведінки і свідомості, специфічної молодіжної субкультури.

Запитання 2

Об’єктом вивчення соціології молоді є

варіанти відповідей

молодь як феномен соціального життя та суб’єкт соціальних відносин

молодь як феномен соціального життя та суб’єкт соціальних відносин з іншими

молодь як феномен соціальних відносин та суб’єкт соціального життя

Запитання 3

До основних функцій соціології молоді можна віднести такі

варіанти відповідей

методологічна

теоретико-пізнавальна

прогностична

практична

управлінська

методологічна

теоретико-пізнавальна

прогностична

прагматична

управлінська

методологічна

теоретико-пізнавальна

прогнозуюча

практична

управлінська

Запитання 4

Молодь – це

варіанти відповідей

соціально-демографічна група, зі специфічними соціальними і психологічними ознаками.

соціально-демографічна група, зі специфічними соціальними, психологічними та фізичними ознаками. 

соціально-демографічна група, зі специфічними соціальними, психологічними, фізичними та розумовими ознаками. 

Запитання 5

Серед методів дослідження молодіжних проблем найуживанішими є

варіанти відповідей

систематичні спостереження, інтерв’ювання, анкетування. 

тестування, аналіз особистих щоденників, біографічних описів, 

тестування, аналіз особистих щоденників,систематичні спостереження

Запитання 6

За якими ознаками можна проводити класифікацію соціальних проблем молоді

варіанти відповідей

територіальною, ознакою часу, системною ознакою

територіальною, ознакою часу, соціальною ознакою

територіальною, ознакою ідентичності, соціальною ознакою 

Запитання 7

Автором праці «Від покоління до покоління» є

варіанти відповідей

Ш. Айзенштадт

Д. Белл

Л. Фойєр

Запитання 8

Які дві соціологічні теорії були обґрунтовані в рамках структурного функціоналізму

варіанти відповідей

«сексуальної революції» та «конфлікту поколінь»

«сексуальної революції» та «конфлікту молоді»

«сексуальної революції» та «конфлікту гендерних ролей»

Запитання 9

Автором книги «Сексуальна революція» є

варіанти відповідей

 В. Райхом

Д. Белл

Г. Маркузе

Запитання 10

Автором праці «Ерос і цивілізація» є

варіанти відповідей

Г. Маркузе

Л. Фойєр

Ф. Філіппова

Запитання 11

Які три типи культур розрізняє М. Мід

варіанти відповідей

постфігуративні, конфігуративні, нефігуративні 

постфігуративні, конфігуративні, префігуративні 

постфігуративні, фігуративні, префігуративні 

Запитання 12

Проблема «розриву між поколіннями»-це

варіанти відповідей

суперечності між підлітками і їх батьками

суперечностей між підлітками і їх вчителями

суперечностей між підлітками і дошкільнятами

Запитання 13

На які основані віхи розбит життєвий цикл людини

варіанти відповідей

дитинство, зрілість, старість

дошкільний вік, шкільний вік, зрілість

дитина, дорослий, старий

Запитання 14

Життєвий цикл - це

варіанти відповідей

послідовність вікових фаз розвитку людини від народження до смерті

етапи, котрі мають назву віків, циклічно повторюються


індивідуальна біографія окремої людини 

Запитання 15

Дайте визначення поняттю «життєвий шлях»

варіанти відповідей

це індивідуальна біографія окремої людини 

це лінійні, раз і назавжди визначені фази життя людини

це поняття характеризує відносно замкнуті і якісно відмінні етапи життя окремої людини

Запитання 16

Соціальний час індивіда – це 

варіанти відповідей

поняття, яке характеризує тільки час його особистого життя

інтенсивно і змістовно пройдена дистанція життя

не лінійні, раз і назавжди визначені фази, а конкретні життєві події.


Запитання 17

У якому віці людину наздогоняє "криза середини життя"

варіанти відповідей

35-45

40-45

45-60

Запитання 18

Дайте визначення поняттю "середина життя" 

варіанти відповідей

це така точка в соціальному часі індивіда, коли він підводить підсумок тим досягненням, яких він вже добився, і тим можливостям, які не використав

це підсумок тим досягненням, яких він вже добився, і тим можливостям, які не використав

це ідеальна запланована на віддалену перспективу лінія життєвої долі

Запитання 19

Моральна кар’єра - це

варіанти відповідей

соціальна історія індивіда, описана в термінах поваги або презирства з боку оточення, а також міри усвідомлення або подібного відношення до себе.

лінія життєвої долі, вимірювана кількістю придбаних статусів і їх рангом.

ідеальна запланована на віддалену перспективу лінія життєвої долі

Запитання 20

Життєвий старт – це

варіанти відповідей

поняття, що означає в соціології початковий етап становлення молоді як суб’єкта суспільного відтворення. 

соціальна історія індивіда, описана в термінах поваги або презирства з боку оточення, а також міри усвідомлення або подібного відношення до себе.

це лінія життєвої долі, вимірювана кількістю придбаних статусів і їх рангом.

Запитання 21

Дайте визначення поняттю "Юність"

варіанти відповідей

це період «бурі і натиску», внутрішніх і зовнішніх конфліктів, які породжуються драматичними, сексуальними і фізіологічними змінами, що відбуваються з підлітком

це криза самосвідомості, подолавши яку з’являється відчуття індивідуальності

це індивідуальний розвиток людини 

Запитання 22

Представником психодинамічної теорії юності є

варіанти відповідей

Е. Еріксон

Д. Коргнегі

А. Абасов

Запитання 23

Ювентизація –це

варіанти відповідей

 поняття для позначення таких соціальних змін і нововведень, які є результатом активної діяльності молоді.

своєрідний процес суспільного омолоджування, протидіючий відсталості, інерції, застою.

надання можливостей успішній соціалізації що виступає найважливішим чинником нормального функціонування і стабільності суспільства, необхідною спадкоємністю в його розвитку.

Запитання 24

Життєві плани -це

варіанти відповідей

засоби досягнення життєвих цілей, їх конкретизація у хронологічному та змістовному аспектах, вони визначають порядок дій, необхідний для реалізації життєвих цілей як основних орієнтирів життєвого шляху в майбутньому. 

більш масштабні і дещо менш хронологічно визначені події.

сукупність подій, що призводять до досягнення ідеальних результатів, які є на певному етапі життєвого шляху основними орієнтирами у діяльності людини.

Запитання 25

Дайте визначення поняттю "Життєвий успіх"

варіанти відповідей

це комплекс уявлень, сформований на ґрунті суспільних вимог (норм, цінностей, стандартів), очікувань та визнання актуальних і потенційних індивідуальних досягнень, які оцінюються як високі, престижні, взірцеві у стратифікованому суспільстві. 

це в певній мірі цілі, які визначаються соціальними уявленнями про реальне і бажане.

це більш масштабні і дещо менш хронологічно визначені події, ніж плани.

Запитання 26

Професія – це

варіанти відповідей

стійкий та відносно широкий вид трудової діяльності, який являється джерелом доходу і передбачає певну сукупність теоретичних знань, практичного досвіду і трудових навиків, і визначається розподілом праці, а також її функціональним змістом.


вибір індивідом певного виду трудової діяльності в рамках структури потреб в кадрах, які склалися на основі існуючого розподілу праці

усвідомлення людиною своєї соціальної сутності, свого місця в суспільстві

Запитання 27

Профорієнтація – це

варіанти відповідей

 засіб допомоги в раціональному вирішенні проблеми вибору професії та спеціальності із врахуванням соціально-економічної ситуації на ринку праці. 

найважливішим напрямком роботи ВНЗ особливо в умовах жорсткої конкуренції освітніх структур. 

мотивована спрямованість особистості на усвідомлення соціального та особистісного значення вибору професії.

Запитання 28

Економічна стратегія, для носіїв якої, робота взагалі не представляє ніякої цінності за принципом: усі роботи однакові, а краще взагалі не працювати-це

варіанти відповідей

байдужа стратегія або конформістська

професійна стратегія

стратегія прагматичної поведінки 

Запитання 29

Субкультура хіпі – це

варіанти відповідей

одна із найстаріших молодіжних субкультур в Україні. 

одна із наймолодших молодіжних субкультур в Україні. 

соціально-активні групи з позитивною спрямованістю діяльності 

Запитання 30

Делінквентна поведінка —це

варіанти відповідей

поведінка, що відхиляється, з чітко вираженою антигромадською спрямованістю, що здобуває, у крайніх своїх проявах, кримінально карний характер.

поведінка, що відхиляється, з чітко вираженою антигромадською спрямованістю.

результат протидії нормам капіталістичного суспільства

Запитання 31

Державна молодіжна політика – це

варіанти відповідей

система діяльності держави у відносинах з особистістю, молодіжним рухом, яка здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить своєю метою створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах країни, держави.

невід’ємна складова соціальної політики держави, інших суб’єктів суспільно-політичного життя і відносин, спрямованих на створення реальних умов, стимулів і конкретних механізмів реалізації інтересів і самореалізації молодих громадян країни, здійснення їх життєвих цілей і планів. 

допомога молодим людям у реалізації і самореалізації їхніх творчих можливостей та ініціатив.

Запитання 32

Характеристика професії, що включає опис умов праці, прав і обов’язків працівника, необхідних знань, умінь і навичок, професійно важливих якостей, а також протипоказань за станом здоров’я-це


варіанти відповідей

Професіограмма

Професія

Професійна орієнтація

Запитання 33

Комплекс складних і взаємопов’язаних змін у західних суспільствах, що охопили сфери статевої поведінки та гендерних відносин і відповідно відбилися на суспільній думці, моралі, кодексах поведінки тощо-це

варіанти відповідей

Сексуальна революція

Соціальна революція

Соціалістична революція

Запитання 34

Оптація це

варіанти відповідей

ухвалення рішення про вибір шляху професійного розвитку..

визнане правило, зразок поведінки чи дій індивідів, соціальних груп.

соціально-демографічна група, яка переживає період становлення соціальної та психофізіологічної зрілості, адаптації до виконання соціальних ролей дорослих.

Запитання 35

Збереження у дорослої людини рис характеру, елементів поведінки, властивих дитячому віку-це

варіанти відповідей

інфантилізм

конфлікт поколінь

молодь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест