22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Спадковість і мінливість

Додано: 30 березня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 122 рази
26 запитань
Запитання 1

Вкажіть розщеплення за фенотипом, яке спостерігається серед потомків у результаті схрещування дигетерозиготних особин:

варіанти відповідей

1:1:1:1;

9:3:3:1;   

1:3:3:1;

1:2:2:1.

Запитання 2

У результаті аналізуючого моногібридного схрещування були отримані нащадки у відношенні 50 на 50 за кольором пелюстків. Визначте генотип батьківських особин.

варіанти відповідей

AA i Aa

AA i aa

Aa i aa

Запитання 3

Виберіть рядок у якому розміщені всі правильні варіанти які стосуються схеми схрещування: AAbb×aaBB

- це моно- чи дигібридне схрещування?

- можливі гамети

- особини є гомозиготами чи гетерозиготами за досліджуваними ознаками?

- генотип гібридів при такому схрещуванні

варіанти відповідей

моногібридне, Ab i aB, гетерозигота, АВаВ

дигібридне, Ab i aB, гомозиготами, AaBb;

дигібридне, АА і ВВ, гомозигота, АВаВ

Запитання 4

Продовжіть речення

- гени які розташовані в одній хромосомі утворюють .........., кількість груп зчеплення у людини дорівнює.....

- обмін ділянками гомологічних хромосом це ................, цей процес відбувається у ............. мейозу1.

варіанти відповідей

- групу зчеплення, 46;

- кросинговер, метафаза;

 - групу зчеплення, 23;

- кросинговер, профазі;

- групу розщеплення, 23;

- коньюгація, прфаза.

Запитання 5

При схрещуванні двох гетерозиготних організмів за повного домінування у нащадків спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні:

варіанти відповідей

3:1

1:1

1:2:1

2:1

Запитання 6

Мутації бувають (декілька правильних відповідей):

варіанти відповідей

умовно корисні, летальні, нейтральні

соматичні, генеративні

домінантні, рецесивні

чітко спрямовані

Запитання 7

Укажіть, чим мутацій відрізняються від модифікацій (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

проявляються в усіх особин виду

передаються у спадок

виникають раптово

не успадковуються

Запитання 8

Медико-генетичне консультування має таке завдання:

варіанти відповідей

розшифрування генетичного коду

лікування генетичного захворювання

встановлення ступеня генетичного ризику в обстеженні сімей і хворих зі спадковою патологією

переривання вагітності у жінок

Запитання 9

Зміни на рівні первинного ланцюга ДНК, які призводять до порушення амінокислотної послідовності в білках

варіанти відповідей

 генномні мутації

хромосомні мутації

генні мутації

рекомбінації

Запитання 10

Оберіть приклади (наслідки) модифікаційної (фенотипової, неспадкової) мінливості (декілька правильних відповідей):

варіанти відповідей

гетерозис в першому поколінні

зміна маси тіла тварин у разі зміни кількості їжі

зміна кількості окремих хромосом

зміна розміру окремих листків на окремому дереві

Запитання 11

Гени, що кодують амінокислотний склад білка, називаються

варіанти відповідей

регуляторні

екзонні

 термінаторні

структурні

Запитання 12

Ділянки структурного гена, що кодують спадкову інформацію у еукаріотів -

варіанти відповідей

 екзони

 інтрони

промотори

термінатори

Запитання 13

Вкажіть метод генетики, суть якого полягає у вивченні родоводів організмів, щоб простежити характер успадкування різних варіантів ознак у ряді поколінь

варіанти відповідей

гібридологічний

 близнюковий

молекулярно-генетичний

генеалогічний

Запитання 14

Вкажіть генотип особини, що є гомозиготою за першим геном і гетерозиготою за другим

варіанти відповідей

ААВв

Аавв

ААВВ

 ааВв

Запитання 15

Функціональна одиниця спадкової інформації -

варіанти відповідей

гамета

хромосома

зигота

 ген

Запитання 16

Як називаються різні стани однієї ознаки?

варіанти відповідей

гени

гомозигота

алелі

гетерозигота

Запитання 17

Що таке гетерозигота?

варіанти відповідей

диплоїдна система, яка містить різні стани одного гена

гаплоїдна система, яка містить однакові стани одного гена

гаплоїдна клітина, яка містить різні стани одного гена

Запитання 18

При схрещуванні двох гетерозиготних організмів за повного домінування у нащадків спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні:

варіанти відповідей

3:1

1:2:1

1:1

1:1:1

Запитання 19

Визначити каріотип чоловічої статі:

варіанти відповідей

40+ ХУ

44+ ХУ

42 +ХУ

42+ХХ

Запитання 20

Мінливість, що виникає як реакції організму на зміну дії чинників довкілля

варіанти відповідей

комбінативна

модифікаційна

мутаційна

випадкова

Запитання 21

Ступінь прояву модифікацій прямо залежить від

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

фази місяця

інтенсивності дії екологічного фактора на організм

від тривалості дії екологічного фактора на організм

усі відповіді вірні

Запитання 22

Модифікаційні зміни в організмі є

варіанти відповідей

 негативні, бо спричинюють хвороби

байдужими для організму

позитивні, бо носять пристосувальний характер

усі відповіді вірні

Запитання 23

Модифікаційна мінливість пов’язана зі зміною

варіанти відповідей

генотипу

каріотипу

генофонду популяції

фенотипу

Запитання 24

Скільки типів гамет утворює гетерозиготна за двома ознаками особина?

варіанти відповідей

2

4

6

8

Запитання 25

Укажіть, який генетичний метод неможливо застосувати під час вивчення генетики людини:

варіанти відповідей

гібридологічний

цитогенетичний

складання родоводу

молекулярно-генетичний

Запитання 26

Якому спадковому захворюванню відповідає така характерна ознака, як наявність третьої хромосоми в 13-й парі аутосом?

варіанти відповідей

Синдром Едвардса

Синдром Патау

Синдром Дауна

Синдром Кляйнфельтера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест