Сталінська модернізація УСРР (заняття 1-2)

Додано: 25 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

Яке визначення розкриває зміст і сутність терміну «модернізація»?

варіанти відповідей

процес створення машинного виробництва в усіх галузях господарства, насамперед у промисловості

оновлення, удосконалення, надання всій радянській системі сучасного вигляду, перероблення відповідно до сучасних вимог;

комплекс заходів з прискореного розвитку промисловості, вжитих ВКПб у період від другої половини 20-х років до кінця 30-х років ХХ століття, проголошених як партійний курс XIV з'їздом партії

одне з гасел сталінського керівництва, направленого на будівництво соціалізму в СРСР в 1930-ті рр.

Запитання 2

Які положення характеризують джерела індустріалізації в Україні й у СРСР у цілому?

варіанти відповідей

накопичення під час здійснення нової економічної політики значних валютних резервів, капіталів, виробничих ресурсів, активне їх впровадження у виробництво;

доходи від державної монополії на зовнішню торгівлю, збільшення експорту сировини і сільськогосподарської продукції, націоналізація промисловості, ліквідація приватного сектору, безкоштовна праця в'язнів;

іноземні інвестиції, позики міжнародних організацій, постачання на пільгових умовах новітньої зарубіжної техніки і технологій;

примусова праця всього населення країни, використання безкоштовної праці робітників на фабриках і заводах

Запитання 3

Вкажіть рік, у якому XIV з'їзд ВКПб проголосив курс на індустріалізацію

варіанти відповідей

1921 р.

1924 р.

1925 р.

1928 р.

Запитання 4

Оберіть правильне визначення поняття "п'ятирічка"

варіанти відповідей

період упродовж якого здійснюється будівництво заводу

назва плану економічних перетворень в СРСР у 30-х роках

період процвітання у радянській країні

метод планування розвитку країни, що включає розробку цільових показників соціально-економічного розвитку на термін 5 років.

Запитання 5

Із запропонованого переліку оберіть завдання, що ставилися партією більшовиків перед індустріалізацією у 20-30-х роках ХХ століття

варіанти відповідей

Забезпечити подолання техніко-економічної відсталості СРСР від західних країн

Створити потужний оборонний комплекс для захисту першої комуністичної країни, оточеної "ворогами"

Досягти зростання добробуту населення СРСР

Забезпечити розвиток промисловості групи А

Забезпечити розвиток промисловості групи Б

Забезпечити розвиток сільського господарства, забезпечити продовольством населення СРСР

Запитання 6

В СРСР існувало два варіанти проведення індустріалізації:

1) збереження товарно-грошових основ непівської економіки, проведення плавної індустріалізації, коли темпи розвитку пов'язуються із зростанням добробуту населення, поступове добровільне кооперування селянства;

2) форсована індустріалізація з високими темпами промислового розвитку, заради чого визнавалася припустимість зниження життєвого рівня, можливість швидкого здійсненій суцільної колективізації за допомогою адміністративно-командних методів.

Сталін здійнював індустріалізацію....(оберіть правильну відповідь)


варіанти відповідей

обравши варіант №1

обравши варіант №2

поєднавши обидва варіанти

обравши свій, третій варіант розвитку подій

Запитання 7

Із запропонованого переліку тверджень оберіть те, що немає сенсу.

варіанти відповідей

У 20-х роках ХХ століття в СРСР на зміну політиці НЕПу прийшла ідея сталінської модернізації країни, що передбачала проведення індустріалізації, колективізації та культурної революції

Модернізація СРСР передбачала швидке зростання промисловості і пов'язане з ним кількісне збільшення робітничого класу, як основної соціальної бази партії більшовиків

Основними джерелами проведення індустріалізації були іноземні інвестиції, займи міжнародних банків, еконмічні угоди про співпрацю СРСР з розвинутими країнами Західної вропи та США

Головним гаслом кінця 20-х років, проголошеним Й. Сталіним, стала іддея побудови соціалізму в одній окремо взятій державі - СРСР.

Запитання 8

Які з наведених тверджень стосуються політики індустріалізації (оберіть правильні відповіді)

варіанти відповідей

перехід дрібних та середніх за осягами виробництва підприємств у приватну власність

будівництво на території СРСР та УСРР сотень промислових підприємств, що забезпечували потреби держави

відродження товарно-грошових відносин, розвиток торгівлі, впровадження грошової одиниці - червінця

переведення коштів з розвитку сільського господарства та легкої промисловості на розвиток та розбудову підприємств групи А з метою форсованої реалізації планів перших п'ятирічок

свідоме поширення дозволу на продаж горілчаних виробів, продаж товарів за кордон за демпінговими (заниженими) цінами, використання праці ув'язнених у таборах ГУЛАГу

Запитання 9

Із запропонованого переліку тверджень оберіть правильне визначення терміну "опозиція"

варіанти відповідей

протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим, партія або група, що виступає врозріз з думкою більшості або панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення політичних проблем

партія або група, що виступає врозріз з думкою більшості

елемент політичної системи держави

група людей, що здійснює контроль за діями влади

Запитання 10

Із запропонованого переліку тверджень оберіть ті, що характеризують труднощі у проведенні політики індустріалізації

варіанти відповідей

величезні за масштабами перетворення здійснювалися на гігантській території, це вкрай загострило проблеми розвитку інфраструктури (дороги, мости тощо), стан якої не відповідав новим потребам

нестача коштів, відсутність традиційних шляхів накопичення коштів для здійснення масштабного будівництва підприємств

відсутність плану розбудови промисловості

на більшості заводів і фабрик було застаріле обладнання, значну частину необхідних для модернізації машин і устаткування вітчизняна промисловість не виробляла;


Відсутність приватного підприємництва та ефективного власника

Запитання 11

Яка з вказаних подій відбулася останньою (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

початок І п'ятирічки

смерть Володимира Леніна

впровадження політики НЕПу

проголошення курсу на індустріалізацію

утвердження одноосібної влади Сталіна в СРСР

Запитання 12

Яка з перерахованих подій вібулася раніше за інші? Оберіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

утворення СРСР

надання допомоги голодуючим України та російського Поволжжя

перехід від політики "воєнного комунізму" до політики НЕПу

запровадження політики коренізації (українізації)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест