Структура клітини.Принципи функціонування клітин.

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
35 запитань
Запитання 1

За наявністю ядра клітини відносять до:

варіанти відповідей

Еукаріотичних

     


 Гетеротрофних

Автотрофних


Прокаріотичних


Запитання 2


Виберіть ознаки характерні для клітини рослин

варіанти відповідей

 є ядро

  

  


наявні хромопласти

 клітинна оболонка з целюлози

клітинна оболонка з хітину

 

наявні травні вакуолі  

Запитання 3

У клітинах бактерій наявні

варіанти відповідей

 ядро

  

    

  пластиди

нуклеоїд

рибосоми


Запитання 4

До двомембранних органел належать

варіанти відповідей

 мітохондрії

 

   

комплекс Гольджі

 пластиди

  


центріолі


 лізосоми

Запитання 5


Надмембранний комплекс клітини тварин представлений:

варіанти відповідей

клітинною оболонкою

  


  глікокаліксом

цитоскелетом

Запитання 6

До одномембраних органел належать:

варіанти відповідей

 ядро

 

    

 клітинний центр


мітохондрії

 

вакуоля


 лізосоми

Запитання 7

У результаті фотосинтезу рослини:

варіанти відповідей

 Виділяють вуглекислий газ;

  

 

  

Поглинають кисень;

 Розщеплюють ліпіди;

Утворюють глюкозу.


Запитання 8

Фотосинтез відбувається в органелі?

варіанти відповідей

лейкопласт

 

  


мітохондрія

 хромопласт

  хлоропласт

Запитання 9

Кількість фаз ,на які поділяють процес фотозинтезу ?

варіанти відповідей

 1

 

 


 2

 3

  4

Запитання 10

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Під час світлової фази фотосинтезу відбувається фотоліз води

Темнова фаза фотосинтезу проходить в стромі хлоропласта

Світлова фаза фотосинтезу проходить в тилакоїдах хлоропласта

Внаслідок темнової фази фотосинтезу утворюються вуглеводи

Запитання 11

Укажіть прізвище вченого, який обґрунтував положення про космічну роль зелених рослин та зробив значний внесок у вивчення фотосинтезу:

варіанти відповідей
Запитання 12

Квант світла потрапляє на мембрану тилакоїда. Укажіть процес, з якого розпочинається фотосинтез.

варіанти відповідей

синтез глюкози

збудження електронів

фотоліз води 

окиснення піровиноградної кислоти

Запитання 13

Процес фотосинтезу неможливий за відсутності:

варіанти відповідей

кисню

вуглекислого газу

азоту 

інертних газів

Запитання 14

Результатом світлової фази фотосинтезу є утворення...

варіанти відповідей

води

кисню 

ДНК

АТФ

НАДФ*Н

глюкози

Запитання 15

У процесі фотосинтезу утворюються:

варіанти відповідей

вода

кисень 

глюкоза 

вуглекислий газ

Запитання 16

 У процесі фотосинтезу рослини поглинають:

варіанти відповідей

воду 

глюкозу

вуглекислий газ 

кисень

Запитання 17

Укажіть назву бактерій здатних до фотосинтезу...

варіанти відповідей

сіркобактерії

залізобактеріі

нітрифікуючі бактеріі

ціанобактеріі 

Запитання 18

Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл.

варіанти відповідей

мітохондрії

хлоропласти

вакуолі

комплекс Гольджі

Запитання 19

Які організми називають автотрофами

варіанти відповідей

синтезують органічні речовини з неорганічних

 використовують енергію готових органічних речовин

мають змішаний тип живлення

 всі відповіді вірні

Запитання 20

Хлоропласти містяться в клітинах:

варіанти відповідей

рослин

тварин

грибів

Запитання 21

Фотосинтез – це процес утворення вуглеводів з

варіанти відповідей

води й кисню

водню й кисню

вуглекислого газу й води

кисню й вуглекислого газу

Запитання 22

Яка органела клітини зображена на малюнку (1) та яку функцію у клітині (2) виконує?

варіанти відповідей

1 - хлоропласти, 2 - синтез АТФ

1 - мітохондрія, 2 - Синтез АТФ

1 - хлоропласти, 2 - фотосинтез

1 - мітохондрія, 2 - синтез білків

Запитання 23

Відомо, що старіючі клітини крові відмирають. Процес їх перетравлення забезпечують органели:

варіанти відповідей

Лізосоми

 Хромосоми

Рибосоми

Клітинний центр


Запитання 24

Яка органела забезпечує дозрівання, сортування й модифікацію мембранних і секреторних білків клітини. Місце утворення лізосом.

варіанти відповідей

Вакуоля

Мітохондрія

Комплекс Гольджі

Запитання 25

Укажіть групу органел, які належать до одномембранних:

варіанти відповідей

рибосоми, пластиди, вакуолі;

комплекс Гольджі, мітохондрії, рибосоми;

вакуолі, комплекс Гольджі, лізосоми;

лізосоми, пластиди, мітохондрії.

Запитання 26

Усередині ядра розташовані:

варіанти відповідей

а) ядерце, хроматин, каріоплазма

б) пластиди, ядерце, мітохондрії

в) ядерце, вакуоля, пластиди

Запитання 27

Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю


варіанти відповідей

пероксисом

центросом

лізосом

рибосом

Запитання 28

Яка функція органели, зображеної на рисунку

варіанти відповідей

синтез білків 

синтез АТФ

здійснення фотосинтезу

дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин

регуляція внутрішньо-клітинного тиску

Запитання 29

Оберіть всі вірні характеристики клітини, зображеної на рисунку

варіанти відповідей

еукарітична клітина

прокаріотична клітина

вакуоля з клітинним соком

глікокалікс

хлоропласти

клітинна оболонка

фагоцитоз

целюлоза

Запитання 30

Складова клітини, яка є центром керування процесами її життєдіяльності:

варіанти відповідей

Вакуоля

Ядро

Хлоропласт

Мітохондрія

Запитання 31

Оберіть гетеротрофні організми ( три правильні відповіді)

варіанти відповідей

Гриби

Рослини

Тварини

Бактеріі

Сонце

Корисні копалини

Запитання 32

До підмембранних комплексів належить:

варіанти відповідей

 мітохондрії

ендоплазматична сітка

 цитоскелет

 ядро

Запитання 33

Між рослинною і тваринною клітинами є декілька відмінностей. Яких органел немає у тваринній клітині?

варіанти відповідей

мітохондрії

пластиди

рибосоми

лізосоми

Запитання 34

Клітинна стінка є :

варіанти відповідей

плазматичною мембраною


підмембранною структурою

надмембранною структурою

 цитоскелетом

Запитання 35

Розрізняють такі типи пластид:

варіанти відповідей

внутрішні, зовнішні, проміжні

хлоропласти, хромопласти, лейкопласти 

синтезуючі, резервні, запасні

одномембранні, немембранні, двомембранні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест