18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тема 9. Козацька Україна наприкінці 50-80 рр ХVІІ століття

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 26 разів
30 запитань
Запитання 1

Після смерті якого гетьмана почалася доба, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?

«Нині цей край зруйнований, а війна… обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля… Отак нині від тієї України залишилося тільки ім’я козацьке. Її населення розпорошилося, переселившись або понад береги Дніпра, або на землі, що залишаються під пануванням Москви. Решту вирубали турки або забрали в неволю татари».     

 

варіанти відповідей

Д. Вишневецького

 К. Косинського

 П. Сагайдачного

 Б. Хмельницького

Запитання 2

За якого гетьмана Українська козацька держава мала територію, обведену на картосхемі?       

варіанти відповідей

І. Брюховецького

І. Виговського

І. Самойловича

П. Тетері

Запитання 3

За яким договором Україна разом з Польщею та Литвою мала утворити федерацію трьох самостійних держав?

    

варіанти відповідей

Гадяцьким договором

Московськими статтями

Переяславськими статтями

Слободищенським трактатом

Запитання 4

Яке твердження характеризує зовнішню політику гетьмана І. Виговського?

       

варіанти відповідей

розірвав союзи з Османською імперією і Кримським ханством

 уклав Гадяцький договір між Україною та Річчю Посполитою

підписав договірні Глухівські статті з Московською державою

очолив військові походи турецько-татарської армії на Чигирин

Запитання 5

Яка битва стала головною подією московсько-української війни 1658—1659 рр.?      

варіанти відповідей

Батозька

Зборівська

Конотопська

 Чуднівська

Запитання 6

Який наслідок для українських земель мала московсько-українська війна?       

варіанти відповідей

визнання Правобережною Україною протекторату Туреччини

 підпорядкування Лівобережної України Московській державі

 відновлення незалежної Української держави — Гетьманщини

перехід Запоріжжя під спільне управління Московії та Польщі

Запитання 7

Якою цифрою позначено на карті місце битви, де гетьман Ю. Хмельницький зазнав поразки від польських військ у 1660 р.? 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 8

. До якої держави спрямував зовнішньополітичні уподобання гетьман Ю. Хмельницький внаслідок укладення Слободищенського трактату?        

варіанти відповідей

 Московського царства 

Речі Посполитої 

 Швецького королівства

Османської імперії

Запитання 9

Про який договір йдеться в наведеному уривку історичного документа?

«Ось недавно уклали договір з поляками на нашу згубу; розірвали надвоє і обідва монархи умовились між собою, що будуть нас викорінювати…, без нас вирішили, які міста залишати під собою…».      

варіанти відповідей

Андрусівське перемир’я

Бахчисарайський мир

Бучацький мир

Віленське перемир’я

Запитання 10

Коли П. Дорошенко був гетьманом Правобережної України?

        

варіанти відповідей

 1659—1663 рр.

1663—1665 рр.

 1665—1676 рр.

1677—1681 рр.

Запитання 11

Яке твердження характеризує зовнішню політику гетьмана П. Дорошенка?    

варіанти відповідей

  визнав протекторат Туреччини над Правобережною Україною

відновив союз із Річчю Посполитою на умовах Гадяцької угоди

уклав договорні Переяславські статті з Московською державою

 брав участь у польсько-турецькій війні на боці Речі Посполитої

Запитання 12

За якого гетьмана відбулися описані в уривку з історичного документа події?

«Турецький султан… свої сили зібрав і послав… під Чигирин… Ті басурманські сили доставали його різними способами, приступами, страшною вогняною стрільбою, гранатами, підкопами…, протягом довгого часу силкуючись злий намір свій виконати, але велику загибель собі там знайшли…».     


варіанти відповідей

 П. Дорошенка

 І. Самойловича

   П. Тетері

Ю. Хмельницького

Запитання 13

Який наслідок для українських земель мали чигиринські походи турецько-татарського війська 1677 і 1678 рр.?


варіанти відповідей

початок суперництва Московії й Туреччини за Лівобережжя

  визнання Гетьманщиною протекторату Московської держави

поділ Правобережжя за Бахчисарайським мирним договором

  загарбання Правобережжя Туреччиною і Кримським ханством

Запитання 14

Кому з історичних діячів належать такі факти біографії?

«Гетьман Лівобережної України, уклав Московські статті. Очолив антимосковське повстання на Лівобережжі, але був убитий козаками. З його особою пов’язаний сюжет історичного роману П. Куліша «Чорна рада».       

варіанти відповідей

І. Брюховецькому

 І. Виговському

Д. Многогрішному

І. Самойловичу

Запитання 15

Яке положення відрізняє Московські статті 1665 р. від Глухівських статей 1669 р.?  

варіанти відповідей

  збирання податків з населення покладалося на російських воєвод

російські війська мали право розміщуватися в Києві та Чернігові

 гетьману заборонялося проводити самостійну зовнішню політику

 переобирання гетьмана відбувалося за дозволом російського царя

Запитання 16

Коли І. Самойлович був гетьманом Лівобережної України?      

 

варіанти відповідей

  1660—1663 рр.

1663—1668 рр.

 1668—1672 рр.

1672—1687 рр.

Запитання 17

Як називалася форма ведення господарства у Запорізькій Січі, а також хутор, де козаки займалися землеробством, скотарством і промислами?         


варіанти відповідей

зимівник

 паланка

 слобода

фільварок

Запитання 18

Кому з історичних діячів належать такі факти біографії?

«Кошовий отаман Запорозької Січі. Уславився як учасник походів запорозьких козаків на Крим, який не програв жодної битви. З його особою пов’язаний сюжет картини І. Репіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».         

 

варіанти відповідей

П. Дорошенку

 В. Золотаренку

 І. Сірку

М. Ханенку

Запитання 19

Як називалася виборна службова особа у Запорізькій Січі, яка очолювала січову організацію (кіш) або військово-адміністративну одиницю (курінь) і зосереджувала у своїх руках найвищу військову, адміністративну і судову владу?      

варіанти відповідей

 гетьман

отаман

 полковник

сотник

Запитання 20

У якому році було укладено договір, за яким Річ Посполита остаточно визнавала приєднання Запоріжжя до Московської держави?      

варіанти відповідей

1667 р.

1672 р.

1681 р.

1686 р.

Запитання 21

Регіон, що охоплював територію сучасних Харківської, Сумської, частини Донецької та Луганської областей, масова колонізація якого розпочалася в другій половині ХVІІ ст. — це


варіанти відповідей

Лівобережна Україна

Південна Україна.

Правобережна Україна

Слобідська Україна.

Запитання 22

Як називався соціальний стан у Лівобережній Гетьманщині та Слобідській Україні, представники якого користувалися правом спадкового землеволодіння, звільнялися від державних повинностей і податків, за що відбували військову службу?     

варіанти відповідей

козацтво

міщанство

селянство

 шляхта

Запитання 23

Чим відрізняється адміністративно-територіальний устрій Слобідської України від Лівобережної Гетьманщини в другій половині ХVІІ ст.?     


варіанти відповідей

полки поділялися на сотні, які очолювали сотники

 гетьмана як найвищої посадової особи не існувало

полки мали царські грамоти, де визначалися їх права

територія поділялася на полки на чолі з полковниками

Запитання 24

Якими були обов’язки генерального писаря у Лівобережній Гетьманщині?

     


варіанти відповідей

керував артилерією та матеріальним забезпеченням козацького війська

проводив слідство і виносив вироки в кримінальних і цивільних справах

відав канцелярією та вів дипломатичне листування з іншими державами

 визначав основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики держави 

Запитання 25

Установіть відповідність між характеристиками та назвами соціальних станів у Лівобережній Гетьманщині та Слобідській Україні.


1.займалися ремеслами, промислами і торгівлею, сплачували податки на користь держави

2.володіли церковними землями, користувалися працею залежних селян

3.відпрацьовували панщину і сплачували податки землевласникам за користування землею

4.мали право спадкового володіння землею, звільнялися від повинностей


А        духовенство

Б         козаки

В        міщани

Г         селяни

Д        шляхта

варіанти відповідей

В А Г Б

А Г Б В

В А Г Д

В Б Д Г

Запитання 26

Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами гетьманів України.


1Гетьман Лівобережної України, уклав Глухівські статті з Московською державою

2.Гетьман Правобережної України, визнав протекторат Туреччини над Правобережжям

3 Гетьман Лівобережної України, уклав Конотопські статті з Московською державою

4Гетьман Правобережної України, учасник Чигиринських походів турецько-татарської армії


А        І. Брюховецький

Б         П. Дорошенко

В        Д. Многогрішний

Г         І. Самойлович

Д        Ю. Хмельницький

варіанти відповідей

В Б А Д

Б А Г Д

В Б Г Д

Б В Д Г

Запитання 27

Установіть послідовність укладання гетьманами України договірних статей з Московською державою.


А        Глухівські статті

Б        Конотопські статті

В        Московські статті

Г        Переяславські статті       

варіанти відповідей

Г А Б В

Г В А Б

Б Г А В

Б В Г А

Запитання 28

Установіть послідовність підписання Московією, Польщею й Туреччиною договорів, що вирішували долю українських земель.


А        Андрусівське перемир’я

Б         Бахчисарайський мир

В        Віленське перемир’я

Г         «Вічний мир»    

варіанти відповідей

В А Б Г

А Б В Г

Г А Б В

 Б Г А В

Запитання 29

Укажіть прізвища гетьманів Правобережної України в 60—80-ті рр. ХVІІ ст.

варіанти відповідей

 І. Брюховецький

П. Дорошенко

 Д. Многогрішний

   П. Тетеря

 Ю. Хмельницький  

І. Виговський

І Самойлович

Запитання 30

Укажіть спільні положення Гадяцького договору і Слободищенського трактату

варіанти відповідей

 козаки мали право жити на Київщині, Чернігівщині й Брацлавщині         

 у Києві та Чернігові розміщувалися московські воєнні залоги

Україна розривала союзницькі відносини з Московською державою

Заборона вести зовнішньополітичні зносини

Україна входила до складу Речі Посполитої як рівноправний суб’єкт

гетьман зобов’язувався брати участь у воєнних діях Речі Посполитої

 кількість реєстрових козаків збільшувалася до шістдесяти тисяч осіб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест