Тематичне оцінювання з теми: "Інформаційна мозаїка". 6 клас НУШ

Додано: 21 травня
Предмет: Інформатика, 6 клас
34 запитання
Запитання 1

Як називаються відомості про певний предмет чи явище або їх сукупність?

варіанти відповідей

Повідомлення

Інформація

Дані

Сукупність

Запитання 2

Як називається форма подання інформації без якої не можна сприйняти інформацію?

варіанти відповідей

Інформація

Повідомлення

Дані

Відомості

Запитання 3

За способом сприйняття повідомлення поділяються на?

варіанти відповідей

Візуальні

Текстові

Аудіальні

Нюхові

Звукові

Графічні

Смакові

Тактильні

Запитання 4

До якого виду інформації належить відеокліп?

варіанти відповідей

Цифрова

Текстова

Графічна

Звукова

Комбінована

Запитання 5

Як називається властивість інформації, при якій інформація повинна бути неупередженою і ніяк не залежати від волі, думок та бажань людини?

варіанти відповідей

Адекватність

Достовірність

Актуальність

Об'єктивність

Повнота

Запитання 6

До якої форми подання інформації належить кількість переглядів кліпу на YouTube?

варіанти відповідей

Текстова

Числова

Звукова

Графічна

Умовні жести, сигнали

Спеціальна

Комбінована

Запитання 7

Як називаються дії над інформацією?

варіанти відповідей

Інформаційні дії

Інформаційні процеси

Інформаційні регреси

Інформаційні вчинки

Запитання 8

Як називається процес сортування та обробки раніше відібраної інформації для подальшої роботи з нею? 

варіанти відповідей

Введення

Опрацювання

Зберігання

Передавання

Виведення

Запитання 9

Як називається фізичний об’єкт, що використовується для запису та зберігання інформації, наприклад: папір, магнітні та оптичні диски, карта пам’яті, флешка, жорсткий диск?

варіанти відповідей

Флешка

Оптичний диск

Носій

Карта пам'яті

Запитання 10

Як називається інформація, яка або просто не несе користі, або взагалі є шкідливою?

варіанти відповідей

Фейк

Дані

Шум

Спам

Запитання 11

Система, що виконує або в якій здійснюються інформаційні процеси, називається?

варіанти відповідей

Інформаційною системою

Комп'ютерною системою

Системою процесів

Інфо системою

Запитання 12

Як називають предмет, явище чи процес, які розглядаються як одне ціле та мають свої властивості?

варіанти відповідей

Процес

Об'єкт

Складник

Сукупність

Запитання 13

Як називають процес, коли одну послідовність сигналів, якою подана інформація, замінюють на іншу?

варіанти відповідей

Опрацювання інформації

Інформаційні процеси

Кодування даних

Шифрування даних

Запитання 14

Як називають процес, коли визначають початкове повідомлення із закодованого?

варіанти відповідей

Кодування даних

Шифрування даних

Декодування даних

Дешифрування даних

Запитання 15

Закодуйте з використанням шифру Цезаря зі зсувом на 4 літери праворуч повідомлення "процес".

варіанти відповідей

лмктвн

фхуюіц

тусщзф

уфтьих

Запитання 16

Повідомлення закодовано шифром Цезаря зі зсувом на 3 літери праворуч. Декодуйте повідомлення "дзузфзра". 

варіанти відповідей

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Запитання 17

Для того, щоб опрацювати текстові дані за допомогою техніки, їх кодують числами, використовуючи?

варіанти відповідей

Схеми кодів символів

Таблиці кодів символів

Таблиці шифрів символів

Таблиці символів і чисел

Запитання 18

Як називається спосіб кодування інформації із використанням лише 2 сигналів?

варіанти відповідей

Бітове кодування

Двійкове кодування

Байтове кодування

Двосигнальне кодування

Запитання 19

Що називають матеріальним або уявлюваним аналогом деякого об'єкта (предмета, явища або процесу), який зберігає суттєві риси об'єкта і здатний заміщувати його під час вивчення, дослідження або відтворення?

варіанти відповідей

Об'єкт

Схема

Модель

Система

Запитання 20

На малюнку зображено прототип об'єкта чи оригінал?

варіанти відповідей

Прототип

Оригінал

Запитання 21

Виберіть причини створення моделей?

варіанти відповідей

Зручніше користуватися моделями ніж оригіналами

В реальному часі оригінал може уже не існувати або його не має в дійсності

Оригінал середніх розмірів

Оригінал або дуже великий, або навпаки дуже малий

Процес проходить дуже швидко, або навпаки дуже повільно

Дослідження об’єкту може привести до його руйнування

Запитання 22

До якої категорії моделей в залежності від мети створення належать автомобільні тренажери?

варіанти відповідей

Дослідні

Навчальні

Науково-технічні

 Ігрові

Імітаційні

Запитання 23

До якої форми подання інформаційних моделей належать нотні записи?

варіанти відповідей

Словесна

Структурна

Графічна

Математична

Спеціальна

Алгоритмічна

Запитання 24

Інформаційна модель, що створена та реалізована за допомогою комп’ютерних технологій, називається?

варіанти відповідей

Інформаційна модель

Технічна модель

Технологічна модель

Комп'ютерна модель

Запитання 25

Як називається набір методів і засобів, призначених для пошуку, збирання, обробки, зберігання та передавання інформації?

варіанти відповідей

Інформаційна модель

Інформаційні технології

Комп'ютерні технології

Інформаційні сукупності

Запитання 26

До якої сучасної інформаційної технології належить галузь комп’ютерних наук, що направлені на імітацію людського інтелекту машинами (різноманітні роботи)?

варіанти відповідей

Smart-технології

Нанотехнології

Технології штучного інтелекту

Хмарні технології

Запитання 27

Виберіть ознаки інформаційно-культурної людини.

варіанти відповідей

Уміння користуватися пошуковою системою Google

Уміння працювати з різними видами повідомлень

Уміння добирати інформацію з різних джерел

Навички користування побутовими пристроями

Навички користування технічними пристроями – смартфоном, 

ПК, планшетом, мережевими пристроями

Здатність використовувати інформаційні технології для власних потреб

Уміння обробляти інформацію, подавати її у зручному 

та зрозумілому вигляді, ефективно її використовувати

Запитання 28

Будь-які відомості та/або дані, що можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді - це

варіанти відповідей

Відомості

Інформація

Повідомлення

Дані

Запитання 29

Сукупність знаків, символів, звуків, зображень і т.д., що відображають певну інформацію, називають

варіанти відповідей

даними

повідомленням

інформацією

відомостями

Запитання 30

До інформаційних процесів відносять:

варіанти відповідей

Збір інформації

Зберігання інформації

Передавання інформації

Створення інформації

Опрацювання інформації

Захист інформації

Запитання 31

Комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео - це

варіанти відповідей

мультимедіа

презентація

відеоролик

видання

Запитання 32

Анімація - це

варіанти відповідей

відеозапис якогось об'єкта або предмета.

ілюзія руху об’єктів, яка отримується швидким зміненням зображень на екрані.

обробка зображення із додванням різних ефектів до нього.

Запитання 33

Графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації - це

варіанти відповідей

графіка

моделювання

інфографіка

інформація

Запитання 34

Впевнене, критичне і відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності - це

варіанти відповідей

цифрова грамотність

цифрова компетентність

цифрова обізнаність

цифрова діяльність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест