Трудове навчання з практикумом

Додано: 18 квітня 2019
Предмет: Трудове навчання
Тест виконано: 15 разів
30 запитань
Запитання 1

Що розуміють під системою трудового навчання?

варіанти відповідей

різноманітні дидактичні шляхи формування трудових практичних умінь і навичок

процес навчання і розвитку дитини

шляхи гуманізації змісту освіти засобами національної культури

Запитання 2

У чому полягає суть операційно-предметної системи трудового навчання?

варіанти відповідей

учні спочатку вивчають послідовно окремі операції, а потім переходять до виготовлення виробів

учні послідовно вивчають операції, характерні для певної професії

учні багаторазового повторюють тренувальні вправи.

Запитання 3

Які суперечності є рушійною силою процесу трудового навчання?

варіанти відповідей

між теоретичними знаннями і вміннями застосовувати їх на практиці

між вимогами батьків і вчителів

між вимогами школи і внутрішніми прагненнями учнів

Запитання 4

Що є джерелом естетичного виховання школярів у процесі трудового навчання?

варіанти відповідей

праця

краса

естетичний смак

Запитання 5

Назвіть шляхи естетичного виховання учнів на уроках трудового навчання

варіанти відповідей

профорієнтація на уроках

активізація художньо-творчої діяльності учнів

виконання групових та індивідуальних доручень

Запитання 6

Необхідними умовами формування позитивного ставлення учнів до праці є

варіанти відповідей

суспільно значущі цілі і результати праці

чіткий поділ навчальної трудової діяльності

Запитання 7

Трудове виховання здійснюється у процесі

варіанти відповідей

визначення рівня підготовленості учнів

суспільно корисної праці учнів

виявлення пізнавальних інтересів учнів

Запитання 8

Який із поданих видів діяльності спрямований на задоволення певних суспільних потреб і всебічний розвиток особистості?

варіанти відповідей

трудове виховання

трудове навчання

продуктивна праця

суспільно корисна праця

Запитання 9

Який із поданих видів суспільно корисної праці спрямований на створення матеріальних цінностей?

варіанти відповідей

самообслуговування праця

трудове навчання

продуктивна праця

Запитання 10

Чи правильне твердження, що під методами трудового навчання розуміють способи діяльності вчителя і учнів, за допомогою яких досягаються навчально-виховні цілі?

варіанти відповідей

правильне

неправильне

Запитання 11

Які з наведених методів навчання відповідають класифікації методів за характером пізнавальної діяльності дітей на уроках праці?

варіанти відповідей

словесні, демонстраційні

репродуктивні, пояснювальні

репродуктивні,частково-пошукові, дослідницькі

Запитання 12

Які чинники беруться до уваги під час вибору методів навчання на уроках праці?

варіанти відповідей

специфіка навчального предмета, наявність інструментів

соціальне оточення школи, забезпеченість батьків

мета і завдання уроку, матеріально-технічна база школи, рівень підготовленості учнів

Запитання 13

Чи правильне твердження, що вміння характеризується непевним і сповільненим виконанням дії з свідомим контролем кожного її елемента?

варіанти відповідей

правильне

неправильне

Запитання 14

Чи правильне твердження, що навичка – це закріплене вправами вміння виконувати ту або іншу дію?

варіанти відповідей

правильне

неправильне

Запитання 15

Чи правильне твердження, що під навчальним інструктажем розуміють пояснення, спрямоване на розкриття змісту трудового завдання та способів його виконання?

варіанти відповідей

правильне

неправильне

Запитання 16

Визначте засоби навчання на уроках праці

варіанти відповідей

демонстрація

технічні засоби навчання

бесіда

Запитання 17

Структура уроку трудового навчання залежить від

варіанти відповідей

мети уроку

змісту навчального матеріалу

рівня підготовленості учнів

пізнавальних інтересів учнів

Запитання 18

Які з наведених дидактичних понять належать до форм навчальної роботи з праці?

варіанти відповідей

екскурсія, бесіда, демонстрування

урок, інструктаж

гурткові заняття, екскурсія

інструктування, пояснення, бесіда

Запитання 19

Які з наведених форм навчальної роботи належить до нестандартних типів уроків?

варіанти відповідей

комбінований урок

урок застосування знань у практичних роботах

інтегрований урок

Запитання 20

Урок трудового навчання включає в себе такі елементи

варіанти відповідей

самостійне навчання учнів

прибирання класного приміщення

організація, виклад нового матеріалу

аналіз та оцінювання зразків виробів

Запитання 21

Позакласну роботу з трудового навчання будують за такими принципами

варіанти відповідей

можливостей вчителя

добровільності, колективності

організації, самодіяльності

Запитання 22

Підготовка вчителя до занять з трудового навчання передбачає такі етапи

варіанти відповідей

підготовка до навчального року,підготовка до навчальної теми,підготовка до уроку

підготовка до демонстрування, ілюстрування

підготовка до читання тексту, спостереження за роботою вчителя.

Запитання 23

Підготовка вчителя до навчального року включає в себе

варіанти відповідей

ознайомлення з шкільною програмою,підбір об'єктів праці для учнівських робіт, складання календарно-тематичного плану

вибір класу, фарбування та прибирання класного приміщення

підготовка до уроку

Запитання 24

Підготовка вчителя до уроку трудового навчання включає в себе

варіанти відповідей

складання календарно-тематичного плану

роботу над навчально-методичною літературою, складання плану уроку

складання плану індивідуальної роботи

Запитання 25

Вимогами до оцінки знань, умінь і навичок учнів на уроках є

варіанти відповідей

вимоги вчителя

вимоги шкільного положення

мотивація оцінки вчителем, об'єктивність

Запитання 26

Організація трудового навчання за формою навчальної роботи характеризується

варіанти відповідей

групова та індивідуальна

фронтальна, бригадна, індивідуальна, зарозподілом праці

урок, гурткові заняття, виробнича практика

Запитання 27

Організація трудового навчання за формою організації роботи учнів характеризується

варіанти відповідей

групова та індивідуальна

фронтальна, бригадна, індивідуальна, за розподілом праці

урок, гурткові заняття, виробнича практика

Запитання 28

Організація трудового навчання заформою організації навчання характеризується

варіанти відповідей

групова та індивідуальна

фронтальна, бригадна, індивідуальна, за розподілом праці

урок, гурткові заняття, виробнича практика

Запитання 29

У чому полягає суть операційної системи трудового навчання?

варіанти відповідей

учні спочатку виготовляють вироби, а потім вивчають послідовно окремі операції

учні послідовно вивчають операції, характерні для певної професії

учні багаторазового повторюють тренувальні вправи без їх вивчення

Запитання 30

У чому полягає суть предметної системи трудового навчання?

варіанти відповідей

учні спочатку вивчають послідовно окремі операції, а потім переходять до виготовлення виробів

учні послідовно вивчають операції, характерні для певної професії

учні виготовляють вироби без попереднього вивчення окремих операцій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест