Україна . 1921-1928

Додано: 14 лютого
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
23 запитання
Запитання 1

Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років? 

1. «Певна частина державних ресурсів і ресурсів приватного господарства дістають право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу…»

2. «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих…»

 

 


 


варіанти відповідей

Відображено в обох уривках

Лише в першому

 Лише в другому

Не відображено в жодному з уривків

Запитання 2

Державно-політичний статус УСРР у 1921 – 1922 рр. визначався 

 
варіанти відповідей

 юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої держави й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах

 «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади

 «військовим союзом» із РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та ознак незалежної держави


«воєнно-політичним союзом» із РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах автономного утворення

Запитання 3

Які твердження щодо політики коренізації, здійснюваної в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, є правильними? 

1. На керівних посадах представників інших національностей масово замінювали українцями.

2. Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності

3. Створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення

4. Українська мова в республіці проголошується державною, а в системі освіти республіки мови національних меншин замінюються українською


 

 варіанти відповідей

 2, 3

1, 4

2, 4

 1, 3

Запитання 4

У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації  


варіанти відповідей

 реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.

замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою


 збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно- державного апарату

 розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном

Запитання 5

Зібрання, на якому було ухвалено рішення про скасування «воєнного комунізму» і перехід до нової економічної політики:


 

варіанти відповідей

І Всесоюзний з’їзд рад (грудень 1922 р.)


 Х з’їзд РКП(б) (березень 1921 р.)

 VI Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1921 р.)

 VII Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1922 р.)

Запитання 6

Найголовніший крок у переході від політики «воєнного комунізму» до нової економічно політики: варіанти відповідей

 скасування заборони на дрібне приватне підприємство

заміна продовольчої розкладки продовольчим податком

 дозвіл іноземцям брати деякі підприємства у концесію

 скасування загальної трудової повинності

Запитання 7

Курс на індустріалізацію проголошено 


 

 


варіанти відповідей

 1921 р.

1930 р.

1925 р.

 1928 р.


Запитання 8

З іменами А. Бучми, Леся Курбаса, Г. Юри пов’язаний розвиток:

 

варіанти відповідей

 театрального мистецтва

 монументального мистецтва

 оперного мистецтва

музичного мистецтва

Запитання 9

На початку 1920-х рр. приводом до пограбування державою церковних цінностей…
 


варіанти відповідей

 стало запровадження нової економічної політики

 стали чистки у партійних лавах

 стала політика українізації

став голод 1921—1923 рр.

Запитання 10

У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?
варіанти відповідей

1919 р.

1920 р.

1921 р.

1922 р.

Запитання 11

У 1925 р. в Українській СРР нараховувалося 79,1% шкіл з українською мовою викладання. У 1930 р. цей відсоток зріс до 85%. Що спричинило зазначені зміни?

варіанти відповідей

утворення Всеукраїнської академії наук

ліквідація національних районів у складі республіки

прийняття нової Конституції республіки

здійснення владою політики «коренізації»

Запитання 12

Укажіть складові нової економічної політики, здійснюваної в Українській СРР в 1921–1928 рр.варіанти відповідей

створення трудових армій

скасування плати за житло й комунальні послуги

уведення карткової системи розподілу продуктів

об’єднання промислових підприємств у трести

запровадження системи вільного найму

заміна продрозкладки продовольчим податком

націоналізація всіх промислових підприємств

Запитання 13

. На картосхемі штрихуванням позначено територію
варіанти відповідей

формування радянських повстанських загонів улітку 1918 р.

контрольовану Добровольчою армією генерала А. Денікіна в жовтні 1919 р.

створення численних парафій Української автокефальної православної церкви в 1921-1930 рр.

уражену масовим голодом 1921-1923 рр.

Запитання 14

Упровадження нової економічної політики в УСРР сприяло
варіанти відповідей

масовій утечі селян із місць постійного проживання.

відбудові народного господарства республіки.

досягненню економічної незалежності республіки.

появі в суспільстві прошарку «нової буржуазії».

здійсненню форсованої індустріалізації.

ліквідації економічних стимулів розвитку виробництва.

згасанню антирадянського селянського повстанського руху.

Запитання 15

З’ясуйте, кому з діячів належать наведені факти біографії.

1 М. Волобуєв

2 Л. Курбас

3 О. Шумський

4 В. Липківський

А радянський політичний діяч, нарком освіти УСРР, активний провідник політики «українізації»

Б церковний та освітній діяч, історик, перший митрополит Української автокефальної православної церкви

В актор, режисер, новатор українського театру, керівник мистецького об’єднання «Березіль»

Г український прозаїк, поет, публіцист, засновник літературних організацій – «Гарт» (1923), «Урбіно» (1924), «ВАПЛІТЕ» (1926)

Д український економіст 1920-х років, автор концепції економічної самодостатності УСРР

варіанти відповідей

1Г 2В 3А 4Б

1В 2ВГ 3А 4Б

1Д 2В 3А 4Б

1А 2В 3Д 4Б

Запитання 16

Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів реалізації заходівваріанти відповідей

«воєнного комунізму».

«суцільної колективізації».

«нової економічної політики».

«форсованої індустріалізації».

Запитання 17

Установіть відповідність між представником української культури та науки 1920-х рр. і його характеристикою.

Представник

1 О. Довженко

2 Г. Юра

3 А. Кримський

4 М. Бойчук

Характеристика

А художник-монументаліст

Б архітектор

В кінорежисер

Г сходознавець

Д театральний режисер

варіанти відповідей

1А 2Д 3Г 4Б

1В 2Д 3Г 4А

1Б 2Д 3Г 4А

1Г 2Д 3Б 4А

Запитання 18

. З’ясуйте кому з діячів, зображених на фото, належать наведені факти біографії.
А письменник, фундатор національного кінематографа, автор кінофільмів «Звенигора», «Арсенал», «Земля»

Б митець – монументаліст, графік, фундатор новаторської художньої школи в українському мистецтві 1920-х рр.

В актор, режисер, новатор українського театру, керівник мистецького об’єднання «Березіль»

Г прозаїк, поет, публіцист, засновник літературних об’єднань – «Гарт» (1923), «Урбіно» (1924), «ВАПЛІТЕ» (1926)

Д український економіст 1920-х рр., автор концепції економічної самодостатності УСРР

варіанти відповідей

1Г 2Д 3А 4В

1А 2Д 3А 4В

1Б 2Д 3А 4В

1Д 2Г 3А 4В

Запитання 19

У якому уривку з історичного джерела відображено одну з причин упровадження в Україні на початку 1920-х рр. політики "коренізації"?

варіанти відповідей

"Наше завдання: добити контрреволюційні елементи, викрити націоналістичні ухили, розгорнути роботу з виховання партійних мас, а також широких мас у дусі пролетарського інтернаціоналізму..."

"Від російської літератури нам треба тікати якомога швидше, тому що вона тяжить над нами в віках... Вигодовувати на ній наше молоде мистецтво – це значить затримати його розвиток..."

"Замість того, щоб... розвивати зв’язок з культурою братнього російського народу ...частина інтелігенції скочується на позиції занепадницької буржуазної культури. Ці митці відриваються від народу, захоплюючись техніцизмом..."

"Зростання української культури та української інтелігенції йде швидкими темпами і якщо ми не візьмемо в руки цього руху, він може піти мимо нас. ...віддавати цей рух у руки чужих нам елементів не можна ні в якому разі..."

Запитання 20

Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр.?

варіанти відповідей

ліквідація неписьменності серед дорослого населення

запровадження загальної середньої обов’язкової освіти

створення системи університетської освіти

згортання політики «українізації»

Запитання 21

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті
варіанти відповідей

подолати масову неписьменність дорослого населення країни.

налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу.

остаточно утвердити радянську владу в національних республіках.


знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію.

Запитання 22

Установіть послідовність.

А проголошення НЕПу

Б ухвалення Конституції УСРР

В ухвалення конституції СРСР

Г проголошення курсу на коренізацію


варіанти відповідей

АГВБ

БГАВ

ВБГА

ГАБВ

Запитання 23

Установіть відповідність між періодами та поняттями і термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)

2 Українська революція (1917—1918 рр.)

3 Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)

4 Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)


А Політика українізації, націонал-комунізм, автокефальна церква, СРСР,

Б Самостійники, автономізація, Універсали УЦР, українізація армії, Генеральний Секретаріат

В Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, легіон УСС, Головна Руська Рада, Союз визволення України

Г Масові репресії, Стахановський рух, «розстріляне відродження», геноцид, форсована індустріалізація

Д Гетьманат, Українська галицька армія, Акт злуки, друга радянсько-українська війна, «Київська катастрофа»


варіанти відповідей

1Б 2В 3Д 4А

1В 2Б 3Д 4А

1А 2Б 3Д 4В

1Г 2Б 3Д 4А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест