18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Україна в роки кризи радянської системи 1964-1985

Додано: 18 січня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
21 запитання
Запитання 1

Рік створення Української Гельсінської групи (УГГ)

варіанти відповідей

1976

1983

1967

1954

Запитання 2

Автор твору «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

варіанти відповідей

Іван Світличний

Іван Франко

Іван Драч

Іван Дзюба

Запитання 3

Сукупність управлінців, призначуваних на керівні посади, називали

варіанти відповідей

службовцями

номенклатурою

чиновниками

керівниками

Запитання 4

Які кризові явища в економічному житті викриває ця карикатура?

варіанти відповідей

пияцтво на робочому місці

туніятство, не бажання працювати

розкрадання державного майна

розвиток комунікаційних навичок

Запитання 5

Які кризові явища в економічному житті викриває ця карикатура?

варіанти відповідей

дефіцит товарів

сувора зима

розвиток мистецтва

безкоштовне розповсюдження товарів

Запитання 6

Автор картини "Гороховий звір"

варіанти відповідей

Т. Яблонська

О. Білогур

М. Приймаченко

І. Репін

Запитання 7

Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х рр.?

варіанти відповідей

А. мирний, ненасильницький характер боротьби.

Б. поширення руху лише в західних областях України.

В. домінування релігійної течії, її зовнішня підтримка.

Г. координація масових антиурядових акцій із московським групами.

Запитання 8

Поява концепції розвинутого соціалізму стала одним із проявів:


варіанти відповідей

А. утвердження принципів політичного плюралізму.

Б. політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку.

В. активізації діяльності правозахисного руху.

Г. становлення багатопартійності в суспільстві.

Запитання 9

Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок із якої наведено?

”… Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії…”.

варіанти відповідей

А. завершення хрущовської ”відлиги”.

Б. зародження Народного руху України.

В. створення Української Гельсинської групи

Г. початок реформ О. Косигіна.

Запитання 10

У якій галузі мистецтва творили діячі, зображені на ілюстрації.

варіанти відповідей

А. кіно.

Б. театр.


В. музика.

Г. архітектура.

Запитання 11

Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1970-х рр.. було передусім спричинено:


варіанти відповідей

А. подіями в Чехословаччині, які дістали назву ”Празька весна”.

Б. інтервенцією СРСР в Афганістан та загостренням міжнародної політики ”розрядки”.

В. підписання СРСР Гельсінського заключного акту

Г. в’язні, засуджені за звинуваченнями в ”українському буржуазному націоналізмі”.

Запитання 12

Укажіть риси, притаманні розвитку народного господарства УРСР упродовж другої половини 1970 1980-х рр..


варіанти відповідей

1. бюрократизація управління, домінування командно-адміністративних методів організації виробництва, домінування важкої промисловості, остаточне формування військово-промислового комплексу.

2. розквіт колгоспно-радгоспної системи, ї вдосконалення, впровадження нових агротехнологій і культур, зокрема кукурудзи.

3. розвиток індивідуального підприємництва у сфері послуг та сільському господарстві.

4. пріоритетний розвиток наукоємного виробництва, масове впровадження досягнень науково-технічної революції.

5. криза колгоспно-радгоспної системи, низький рівень агрокультури та землекористування, розробка Продовольчої програми.

6. дефіцит товарів масового споживання, загострення продовольчої та житлової проблем.

7. децентралізація системи управління, розвиток підприємств місцевої промисловості та промислів.

Запитання 13

Які завдання ставила перед собою Українська Гельсинська група сприяння виконанню Гельсинських угод?

варіанти відповідей

1.домагатися припинення втручання у внутрішні справи соціалістичних країн Східної Європи.

2. ознайомити широкі кола української громадськості із Загальною Декларацією прав людини.

3. домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси.

4. домагатися ліквідації системи ГУТАБу та реабілітації незаконно засуджених.

5. ознайомити світову громадськість із фактами порушень прав людини в Україні.

6. домагатися внесення до Конституцій СРСР та УРСР положень про свободу слова, друку, віросповідання, мітингів, зборів.

7. домагатися, щоб на міжнародних нарадах із питань безпеки та співробітництва в Європі Україна була представлена окремою делегацією.

Запитання 14

Що належить до характерних рис політичного життя СРСР у 1970 – середині 1980-х рр.?

варіанти відповідей

А. прискорена реабілітація політичних в’язнів.

Б. відмова від критики культу особи Сталіна.

В. скорочення кількості партійного апарату.

Г. скасування положення про керівну роль КПРС.

Запитання 15

Хто з керівників УРСР найбільшою мірою сприяв процесу зросійщення республіки?

варіанти відповідей

А. О. Кириченко.

Б. М. Підгорний.

В. П. Шелест.

Г. В. Щербицький.

Запитання 16

Наслідком розвитку дисидентського руху в період ”застою” стало:

варіанти відповідей

А. внесення до Конституції СРСР та УРСР статей про громадянські права і свободи.

Б. посилення партійного контролю над творчою інтелігенцією.

В. зародження робітничого руху і розгортання масових страйків.

 Г. обмеження функцій і компетенції каральних органів (КДБ і МВС).

Запитання 17

Економічний стан УРСР у 1970—1980-х рр. характеризувався

варіанти відповідей

А пріоритетним розвитком підприємств легкої та харчової промисловості.

Б стрімким зростанням обсягів сільськогосподарського виробництва.

В переходом до інтенсивних методів господарювання.

Г падінням темпів промислового виробництва.

Запитання 18

Ліквідація раднаргоспів у другій половині 1960-х рр. призвела до

варіанти відповідей

А розширення господарських прав республік.

Б посилення централізованості планування.

В ліквідації директивного планування.

Г утворення вільних економічних зон.

Запитання 19

«Кожний, хто живе на Радянській Україні, любить її, з гордістю говорить: “моя Україна”, “наша Україна”. І це цілком природно і закономірно. Тут ми народилися, виросли як громадяни, будівники комунізму...» – це уривок із книги


варіанти відповідей

А Миколи Руденка.

Б В'ячеслава Чорновола.

В Володимира Щербицького.

Г Петра Шелеста

Запитання 20

Установіть відповідність між подіями та датами

А Перша хвиля арештів дисидентів в Українській РСР

Б Поява першого випуску “самвидавського” журналу “Український вісник”

В Обрання на посаду Першого секретаря ЦК КПУ В. Щербицького

Г Утворення Української Гельсінської групи


1 1972 р.

2 1978 р.

3 1965 р.

4 1970 р.

5 1976 р.

варіанти відповідей

А3Б4В1Г5

А4Б3В5Г1

А5Б3В4Г1

А1Б5В3Г4

Запитання 21

Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А прийняття Верховною Радою УРСР Конституції УРСР

Б усунення М. Хрущова від влади

В створення Української Гельсінської групи

Г прем’єрний показ фільму С. Параджанова “Тіні забутих предків”варіанти відповідей

1А2В3Г4Б

1Б,2Г,3В 4А

1Г2А3Б4В

1В2Б3А4Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест