Впровадження непу в УСРР. Політика коренізації в УСРР: ставлення влади та населення.

Додано: 5 грудня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
30 запитань
Запитання 1

У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації 

варіанти відповідей

реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.

розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном

повне витіснення російської мови державною українською мовою з діловодства та засобів масової інформації

збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату

Запитання 2


Найголовніший крок у переході від політики «воєнного комунізму» до нової економічно політики:

варіанти відповідей

скасування загальної трудової повинності

 заміна продовольчої розкладки продовольчим податком

дозвіл іноземцям брати деякі підприємства у концесію

 скасування заборони на дрібне приватне підприємство

Запитання 3

«Повне самоврядування церкви, її незалежність».

варіанти відповідей

 автаркія

автокефалія

автологія

автократія

Запитання 4

Причини зростання обсягів промислового виробництва часів НЕПу:

варіанти відповідей

зниження цін на сільськогосподарську продукцію, допомога з-за кордону

скасування заборон на приватне підприємництво, економічні методи господарювання, запровадження оренди

 залучення іноземних інвестицій, централізація управління

націоналізація підприємств важкої промисловості, запровадження загальної трудової повинності

Запитання 5

Курс на індустріалізацію проголошено 

варіанти відповідей

1925 р.

1930 р.

1928 р.

1921 р.

Запитання 6

Чим була зумовлена поява плаката, зображеного на ілюстрації?

варіанти відповідей

запровадженням НЕПу

голодом 1921-1923 рр.

початком боротьби з неписьменністю

впровадження політики коренізації

Запитання 7

Що спричинило появу зображеного пропагандистського плаката?варіанти відповідей

початок суцільної колективізації

Перехід до нової економічної політики

Запровадження «воєнного комунізму»

повалення самодержавства

Запитання 8

У результаті входження Української СРР до складу Союзу РСР:

варіанти відповідей

республіка втратила право на самостійну зовнішню політику

відбулося значне зростання території республіки

республіканська еліта посіла ключові посади в органах управління союзної держави

скоротилися обсяги сільськогосподарського виробництва в республіці

Запитання 9

Що було однією з причин переходу до непу?

варіанти відповідей

невдоволення селян збереженням поміщицького господарства

невдоволення селян збереженням продрозкладки

 невдоволення робітників масовим безробіттям

невдоволення більшої частини населення існуванням «радянської буржуазії»

Запитання 10

Чим пояснюється підтримка в 1920-ті рр. Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) радянською владою?

варіанти відповідей

повагою до релігійних вірувань українців

прагненням використати церкву в поширенні комуністичних ідей

прагненням сприяти розвитку релігійного життя як основи народного життя

прагненням послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилась до більшовицького режиму

Запитання 11

У якому році перший з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?

варіанти відповідей

 у 1924 р.

у 1925 р.

 у 1922 р.

 у 1920 р.

Запитання 12

Провідником політики "українізації" був

варіанти відповідей

Г. Петровський

М. Скрипник

Л. Каганович

О. Стаханов

Запитання 13

Про що йдеться у фрагменті доповіді голови Раднаркому УСРР В. Чубара?

«Ми маємо ряд індустріальних велетнів, що їх побудовано… і першим найліпшим є Дніпрельстан… У нас пущено за ці роки дванадцять доменних печей… Наша машинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками… Ми збудували Краматорський машинобудівний завод… Луганський паротягобудівельний завод… Треба відзначити побудову Харківського тракторного заводу…»


варіанти відповідей

про передумови індустріалізації

про причини індустріалізації

про наслідки індустріалізації

про джерела індустріалізації

Запитання 14

Упровадження на початку 1920-х рр. політики коренізації партійно-радянським керівництвом СРСР мало на меті:

варіанти відповідей

стимулювати розвиток української культури

налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу


сприяти утвердженню радянської влади в національних республіках

 подолати масову неписьменність дорослого населення

Запитання 15

У 1925 р. в УСРР налічувалося 79,1 % шкіл з українською мовою навчання. У 1930 р. ця цифра зросла до 85 %. Що обумовило таке зростання?

варіанти відповідей

утворення Всеукраїнської академії наук

входження УСРР до складу СРСР

здійснення владою політики українізації

відновлення діяльності університетів

Запитання 16

Яких сфер життя суспільства політика коренізації торкалася найбільше?

варіанти відповідей

 економічної та політичної


культурної та політичної

соціальної та економічної

соціальної та культурної

Запитання 17

Сутність поняття «українізація»:

варіанти відповідей

 запровадження навчання, видання книг і преси українською мовою, підготовка кадрів української національності у партійні та державні органи, запровадження діловодства українською мовою.

запровадження державності української мови, здобуття вищої освіти тільки українською мовою, підготовка і висування кадрів української національності у партійні та державні органи.

обов’язковість української мови для партійних і державних працівників, запровадження навчання в школах лише українською мовою, організація культосвітніх закладів, видання книг і преси українською мовою.

добровільне вивчення української мови, запровадження двомовних шкіл, підготовка працівників державних органів, які розуміють українську мову.

Запитання 18

Завдання, яке ставила влада, запроваджуючи українізацію:

варіанти відповідей

розбудова української державності та незалежності.

перебудова культури в Україні на ідеологічних засадах марксизму.

поширення культурних досягнень українських діячів культури в інших радянських республіках, передусім у РСФРР.

утвердження національної свідомості та патріотизму серед українців.

Запитання 19

У роки нової економічної політики у сфері трудових відносин

варіанти відповідей

упроваджувалося прикріплення робітників до підприємств.

здійснювалася примусова трудова мобілізація.

застосовувався вільний найм робочої сили.

масово створювалися трудові армії та трудові табори.

Запитання 20

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті

варіанти відповідей

знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію.

остаточно утвердити радянську владу в національних республіках.

налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу.

подолати масову неписьменність дорослого населення країни.

Запитання 21

Зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період НЕПу було забезпечено завдяки

варіанти відповідей

скасуванню заборон на приватне підприємництво, упровадженню оренди, економічних методів господарювання.

залученню значних іноземних інвестицій, розширенню сфери товарно-грошових відносин, централізації управління.

зниженню цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників.

проведенню націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведенню загальної трудової повинності.

Запитання 22

Укажіть наслідки впровадження в Україні нової економічної політики (1921–1928 рр.) (Три відповіді)

варіанти відповідей

зростання безробіття

ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва

періодичні хлібозаготівельні кризи

перетворення УРСР на могутню індустріальну республіку

ліквідація куркульства

розширення мережі селянських збутових, споживчих кооперативів і кредитних товариств

Запитання 23

«Нова економічна політика» — це комплекс заходів, якими передбачалося

варіанти відповідей

встановлення державної монополії на хліб, націоналізація промислових підприємств, поміщицьких маєтків, торговельних закладів.

уведення продрозверстки на продукцію сільського господарства, розподіл товарів за картками, заборону торгівлі, натуралізація оплати праці.

підпорядкування інтересів суспільства державним потребам, прискорений перехід до соціалізму шляхом одержавлення власності.

запровадження продподатку, госпрозрахунку, відновлення товарно-грошових відносин, формування ринку праці, кооперування виробників.

Запитання 24

Одним із наслідків упровадження в Україні НЕПу є

варіанти відповідей

прискорення соціальної диференціації в містах, поява «нової буржуазії».

скорочення обсягів виробництва товарів повсякденного вжитку.

ліквідація закладів побутового обслуговування населення.

завершення процесу формування матеріально-технічної бази колгоспів.

Запитання 25

Однією з причин упровадження в Україні НЕПу як нової моделі господарювання було

варіанти відповідей

продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства.

невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося у збройні виступи проти влади.

здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції.

піднесення європейського та світового революційного руху, здійснення світової революції.

Запитання 26

Яка зміна відбулася в сільському господарстві УСРР в умовах нової економічної політики?

варіанти відповідей

дозвіл селянам на продаж сільгосппродукції

суцільна колективізація сільського господарства

здійснення викупних платежів за отриману землю

відновлення общинного землеволодіння

Запитання 27

Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне

варіанти відповідей

створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.

функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.

об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи.

розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад.

Запитання 28

Укажіть один із проявів реалізації в Україні нової економічної політики.

варіанти відповідей

ліквідація куркульства як класу

періодичні хлібозаготівельні кризи

перетворення УРСР на могутню індустріальну республіку

ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва

Запитання 29

Укажіть складові нової економічної політики, здійснюваної в Українській СРР в 1921–1928 рр. (3 відповіді)

варіанти відповідей

націоналізація всіх промислових підприємств

заміна продрозкладки продовольчим податком

запровадження системи вільного найму

об’єднання промислових підприємств у трести

уведення карткової системи розподілу продуктів

скасування плати за житло й комунальні послуги

створення трудових армій

Запитання 30

Упровадження нової економічної політики в УСРР сприяло

варіанти відповідей

масовій утечі селян із місць постійного проживання.

відбудові народного господарства республіки.

досягненню економічної незалежності республіки.

появі в суспільстві прошарку «нової буржуазії».

здійсненню форсованої індустріалізації.

ліквідації економічних стимулів розвитку виробництва.

згасанню антирадянського селянського повстанського руху.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест