Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Додано: 6 квітня
Предмет:
Тест виконано: 2 рази
13 запитань
Запитання 1

Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було

варіанти відповідей

покращення соціально-економічного становища українського селянства.

створення великих колективних сільськогосподарських підприємств.

формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку

сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.

Запитання 2

Що мало визначальний вплив на процес створення українських політичних партій в Галичині наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

політизація українського руху в Наддніпрянщині

поширення європейських політичних ідей і доктрин

масова еміграція українців до Північної Америки

організаторська діяльність греко-католицької церкви

Запитання 3

Масова трудова міграція українців наприкінці XIX — на початку XX ст. була зумовлена

варіанти відповідей

стрімкою монополізацією основних галузей промисловості.

розгортанням широкого будівництва залізниць і портів.

залученням на українські землі іноземних колоністів.

аграрним перенаселенням українських земель.

Запитання 4

«Нова ера» — це

варіанти відповідей

компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку XIX ст., що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки.

угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини XIX ст., суть якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П'ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу.

україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. у Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів.

політика австрійського уряду початку XX ст. у Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності.

Запитання 5

З іменем Івана Франка пов’язано створення

варіанти відповідей

першої української політичної партії.

літературного товариства ім. Т. Шевченка.

культурно-освітнього товариства «Просвіта».

«Руського інституту» при Львівському університеті.

Запитання 6

Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?

1.«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

2.«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

3.«Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»


варіанти відповідей

москвофілів

хлопоманів

народовців

радикалів

Запитання 7

Установіть поняття за його визначенням.

1 суспільна течія, що виникла в 1830-х рр. на Правобережній Україні, основу якої становила молодь з польських і українських спольщених шляхетських родів, яка, усвідомивши свою відповідальність перед народом, зближувалася з ним

2суспільна течія, що склалася в середині ХІХ ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті, представники якої виступали за національно-культурну, а згодом і державну єдність із російським народом

3суспільна течія, що виникла в 1860-х рр. у Галичині, представники якої спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців

4 суспільна течія, що виникла в 1870-х рр. у Галичині, представники якої прагнули надати українському руху політичного характеру та першими поставили перед собою завдання боротьби за незалежність України

А «москвофіли»

Б«радикали»

В«хлопомани»

Г«народовці»

Д«самостійники»

варіанти відповідей

1-а,2-б,3-г,4-б

1-б,2-в,3-а,4-г

1-в ,2-а,3-г, 4-б

1-а,2-г,3-в,4-д

Запитання 8

У якому році завершилось об'єднання українських радикалів Східної Галичини в політичну партію?

варіанти відповідей

1890 р.

1892 р.

1899 р.

1900 р.

Запитання 9

Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку з історичного джерела: «Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю... Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край, далекий, але народ не зважав, не роздумував довго: утекти з неволі - це єдиний вихід»?

варіанти відповідей

аграрний переворот

кооперативний рух

трудова еміграція

промисловий переворот

Запитання 10

Народовці ініціювали створення

варіанти відповідей

товариства «Просвіта».

Братства тарасівців.

Головної руської ради.

«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».

Запитання 11

У якому регіоні України культурно-просвітнє товариство «Просвіта» розпочало свою діяльність у 1868 р.?

варіанти відповідей

Волині

Галичині

Буковині

Закарпатті

Запитання 12

Українську соціал-демократичну партію створено у Львові

варіанти відповідей

1868 р.

1873 р.

1890 р.

1899 р.

Запитання 13

Створення у Львові товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукового товариства ім. Т. Шевченка) є прикладом діяльності

варіанти відповідей

народовців.

радикалів.

москвофілів.

хлопоманів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест