19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (1921 – 1928 рр.)

Додано: 3 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 59 разів
46 запитань
Запитання 1

«Нова економічна політика» — це комплекс заходів, якими передбачалося:

варіанти відповідей

встановлення державної монополії на хліб, націоналізація промислових підприємств, поміщицьких маєтків, торговельних закладів

уведення продрозкладки на продукцію сільського господарства, розподіл товарів за картками, заборону торгівлі, натуралізація оплати праці

запровадження продподатку, госпрозрахунку, відновлення товарно-грошових відносин, формування ринку праці, кооперування виробників

Запитання 2

Найголовніший крок у переході від політики «воєнного комунізму» до нової економічно політики:

варіанти відповідей

заміна продовольчої розкладки продовольчим податком

скасування загальної трудової повинності

скасування заборони на дрібне приватне підприємство

Запитання 3

Керівник КП(б)У в 1925-1928 рр.:

варіанти відповідей

Лазар Каганович

Еммануїл Квірінг

Станіслав Косіор

Запитання 4

Сутність поняття «українізація»:

варіанти відповідей

добровільне вивчення української мови, запровадження двомовних шкіл, підготовка працівників державних органів, які розуміють українську мову.

запровадження навчання, видання книг і преси українською мовою, підготовка кадрів української національності у партійні та державні органи, запровадження діловодства українською мовою.

обов’язковість української мови для партійних і державних працівників

Запитання 5

Зібрання, на якому було ухвалено рішення про початок коренізації:

варіанти відповідей

VI Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1921 р.)

VIІ Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1922 р.).

XII з’їзд РКП(б) (квітень 1923 р.)

Запитання 6

Установіть послідовність подій.

А входження УСРР до складу СРСР

Б початок політики «коренізації» в УСРР

В ліквідація УАПЦ

Г рішення про початок непу


варіанти відповідей

Г А Б В

А В Г Б

Б Г В А

Запитання 7

Укажіть основні завдання українізації ( 3 відповіді).

варіанти відповідей

1 виховання кадрів з представників корінної національності

2 впровадження в роботу державного, партійного апарату рідної для населення мови

3 приєднання до УСРР всіх територій, населених українцями

4 підтримка національної церкви

5 розвиток української мови на території інших радянських республік

6 розширення мережі шкіл та інших навчальних закладів рідною мовою

Запитання 8

Українізація - це ...?

варіанти відповідей

український різновид коренізації

примусове насадження української мови серед національних меншин УСРР

надання укрїнцям першочергового права займати керівні посади

Запитання 9

Одним з найбільш відомих та активних діячів українізації був - ?

варіанти відповідей

С. Косіор

В. Ленін

М. Скрипник

Запитання 10

Коли було створено українську автакефальну православну церкву (УАПЦ)?

варіанти відповідей

жовтень 1922

жовтень 1921

квітень 1921

Запитання 11

У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації 

варіанти відповідей

замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою

реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.

 розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном

збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно- державного апарату

Запитання 12

Політика коренізації, що здійснювалася в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, передбачала 

варіанти відповідей

розширення повноважень республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном

 створення національних адміністративних районів, забезпечення культурних прав національних меншин

суцільну заміну на керівних посадах партійно-державного апарату представників інших національностей українцями

повне витіснення російської мови державною українською мовою з діловодства та засобів масової інформації

Запитання 13

Яких сфер життя суспільства політика коренізації торкалася найбільше?

варіанти відповідей

соціальної та економічної

 економічної та політичної

культурної та політичної

соціальної та культурної

Запитання 14

Упровадження на початку 1920-х рр. політики коренізації партійно-радянським керівництвом СРСР мало на меті

варіанти відповідей

налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу

сприяти утвердженню радянської влади в національних республіках

стимулювати розвиток української культури

 подолати масову неписьменність дорослого населення

Запитання 15

Що означає термін коренізація?

варіанти відповідей

політика більшовиків, що передбачала додаткову увагу розвитку сільського господарства

політика ВКП(Б), що передбачала запровадження української мови в школі, пресі й інших ділянках культурного життя, залучення в члени партії та у виконавчу владу українців

комплекс заходів з прискореного розвитку промисловості, вжитих ВКП(б) у період другої половини 20-х до кінця 30-х років

політика повної ідеологізації всього суспільства, масових репресій, переслідувань інакомислячих, особливо інтелігенції

Запитання 16

В які роки проводиться політика українізації?

варіанти відповідей

1914-1918

1917-1921

1921-1928

1923-1933

Запитання 17

Назвіть зовнішні і внутрішні причини, що зумовили впровадження політики коренізації (три відповіді)

варіанти відповідей

Виконання зобов'язань, взятих на себе більшовиками на Генуезькій конференції

Формування серед міжнародної спільноти привабливого іміджу СРСР як держави, що забезпечила гармонійний розвиток більшовицьких республік

Бажання навчити українській мові шахтарів Донбасу

Потреба досягнення компромісу з селянством, прагнення розширити соціальну базу своєї системи

Намагання більшовицької влади очолити і контролювати процес національного відродження, залучивши до партії і до управління республікою представників неросійських народів

Бажання залучити до співпраці представників українського буржуазно-демократичного руху

Запитання 18

Вкажіть плакат, що відповідає поняттю "українізація"

варіанти відповідей
Запитання 19

Хто очолив відновлену 1921 року Українську автокефальну православну церкву?

варіанти відповідей

А. Шептицький

Й. Сліпий

В. Липківський

Л. Гузар

Запитання 20

Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне

варіанти відповідей

розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад

об'єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи

створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою

функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств

Запитання 21

Зібрання, на якому було ухвалено рішення про скасування «воєнного комунізму» і перехід до нової економічної політики:

варіанти відповідей

І Всесоюзний з'їзд рад (грудень 1922 р.)

VI Всеукраїнський з'їзд рад (грудень 1921 р.)

Х з'їзд РКП(б) (березень 1921 р.)

VII Всеукраїнський з'їзд рад (грудень 1922 р.)

Запитання 22

У період нової економічної політики (непу) в УСРР:

варіанти відповідей

вдалося подолати безробіття і неписьменність населення

держава контролювала «командні висоти» економіки та мала монополію на зовнішню торгівлю

було колективізовано більшість селянських господарств, створено мережу МТС

масово знищувалися представники «старої» української інтелігенції

Запитання 23

У роки нової економічної політики в сфері трудових відносин:

варіанти відповідей

використовувалося прикріплення робітників до підприємств

застосовувалися примусові трудові мобілізації

масовим було створення трудових армій і трудових таборів

застосовувався вільний найм робочої сили

Запитання 24

У якому році перший з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?

варіанти відповідей

1920

1922

1924

1925

Запитання 25

Однією з причин запровадження непу в Україні було:

варіанти відповідей

бажання підвищити соціальні стандарти, визначені політикою «воєнного комунізму»

прагнення позбутися комуністичної ідеології, яка дискредитувала себе в роки громадянської війни

бажання здобути міжнародне визнання і стати членом Ліги Націй

прагнення більшовиків подолати політичну та економічну кризу

Запитання 26

Якою була мета більшовиків під час здійснення «культурної революції»?

варіанти відповідей

започаткувати культурний діалог із Заходом

запровадити загальну середню освіту

здійснити українізацію

нав’язати комуністичну ідеологію в суспільстві

Запитання 27

Ідея створення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) була реалізована за часів існування:

варіанти відповідей

Української Держави гетьмана П. Скоропадського

Української Народної Республіки (періоду УЦР)

Української Народної Республіки періоду Директорії

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 28

Визначте за джерелом, проти якої політики виступали селяни.

«Ми не ховали хліб, ми, як наказали за декретом, собі залишили 9 пудів на рік на людину. Прислали декрет залишити 7 пудів, два пуди віддати. Віддали. Прийшли більшовики з загонами. Розорили вкінець. Піднялися ми… Горять села, зрівняли будинки із землею. Ми все віддавали, хотіли по-доброму. Знали, місто голодне, себе не жаліли».

варіанти відповідей

непу

воєнного комунізму

суцільної колективізації

індустріалізації

Запитання 29

Про запровадження якої політики йдеться в уривку документа?

«Перед нами весною 1921 року стало ясне становище: не безпосереднє соціалістичне будівництво, а відступ в цілому ряді галузей економіки до державного капіталізму, не штурмова атака, а дуже важке, трудне і неприємне завдання тривалої облоги, зв’язаної з цілим рядом відступів».

варіанти відповідей

коренізації (українізації)

«воєнного комунізму»

нової економічної політики

культурної революції

Запитання 30

У якому році відбулась подія, якій присвячений плакат?

варіанти відповідей

1918

1920

1922

1924

Запитання 31

Установіть послідовність подій.

А Створення СРСР

Б Завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію

В Започаткування політики коренізації

Г Запровадження непу

варіанти відповідей

1 - Г 2 - В 2 - А 4 - Б

1 - Г 2 - А 2 - В 4 - Б

1 - А 2 - Г 2 - В 4 - Б

1 - Г 2 - А 2 - Б 4 - В

Запитання 32

Політика непу в УСРР сприяла: (оберіть три правильні відповіді)

варіанти відповідей

націоналізації важкої промисловості

відбудові народного господарства

припиненню селянського повстанського руху

входженню республіки до складу СРСР

здійсненню форсованої індустріалізації

колективізації сільського господарства

соціальному розшаруванню населення

Запитання 33

Якими були три причини масового голоду в Україні в 1921—1923 рр.?

варіанти відповідей

посуха і неврожай

повоєнна розруха

масовий селянський повстанський рух

колективізація селянських господарств

антицерковна кампанія

державна політика хлібозаготівлі

встановлення міжнародної блокади

Запитання 34

У результаті входження Української СРР до складу Союзу РСР:

варіанти відповідей

скоротилися обсяги сільськогосподарського виробництва в республіці

республіка втратила право на самостійну зовнішню політику

республіканська еліта посіла ключові посади в органах управління союзної держави

відбулося значне зростання території республіки

Запитання 35

Що було однією з причин переходу до непу?

варіанти відповідей

невдоволення більшої частини населення існуванням «радянської буржуазії»

невдоволення селян збереженням продрозкладки

невдоволення селян збереженням поміщицького господарства

невдоволення робітників масовим безробіттям

Запитання 36

Чим пояснюється підтримка в 1920-ті рр. Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) радянською владою?

варіанти відповідей

повагою до релігійних вірувань українців

прагненням використати церкву в поширенні комуністичних ідей

прагненням послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилась до більшовицького режиму

прагненням сприяти розвитку релігійного життя як основи народного життя

Запитання 37

Що з названого належить до проявів кризи непу?

варіанти відповідей

повстання моряків у Кронштадті

відмова селян здавати хліб державі

масовий голод

дії загонів отаманів

Запитання 38

Фундатором національного кінематографа, автором романів «Звенигора», «Арсенал», «Земля», першого звукового фільму «Іван Бандура» був:

варіанти відповідей

М. Бойчук

Лесь Курбас

Г. Юра

О. Довженко

Запитання 39

У 1925 р. в УСРР налічувалося 79,1 % шкіл з українською мовою навчання. У 1930 р. ця цифра зросла до 85 %. Що обумовило таке зростання?

варіанти відповідей

утворення Всеукраїнської академії наук

здійснення владою політики українізації

входження УСРР до складу СРСР

відновлення діяльності університетів

Запитання 40

Що стало причиною зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період непу?

варіанти відповідей

проведення націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведення загальної трудової повинності

залучення значних іноземних інвестицій, розширення сфери товарно-грошових відносин, централізація управління

зниження цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників

скасування заборон на приватне підприємництво, впровадження оренди, економічних методів господарювання

Запитання 41

Що змусило лідера більшовиків В. Леніна зробити таку заяву«Не вдалася лобова атака, перейдемо в обхід, будемо діяти облогою і сапою»?

варіанти відповідей

провал політики «воєнного комунізму»

розгром селянського повстанського руху

започаткування політики українізації

завершення громадянської війни

Запитання 42

На картосхемі УСРР штрихуванням позначено території, що були:

варіанти відповідей

охоплені селянським повстанським рухом у 1920—1921 рр.

окуповані військами А. Денікіна під час наступу 1919 р.

охоплені масовим голодом 1921—1923 рр.

окуповані польськими військами під час наступу навесні 1920 р.

Запитання 43

Чим була зумовлена поява плаката, зображеного на ілюстрації?

варіанти відповідей

запровадженням непу

голодом 1921—1923 рр.

початком боротьби з неписьменністю

впровадженням політики коренізації

Запитання 44

Установіть відповідність між термінами (поняттями) та їх визначеннями.


1 Автокефалія

2 Автономізація

3 Українізація

4 Концесія


А Суть одного з проектів утворення СРСР

Б Повне самоврядування церкви, її незалежність

В Договір передачі в користування іноземцям чи приватним особам державних підприємств, сировинних ресурсів

Г Утворення великих сільськогосподарських колективних господарств

Д Український різновид політики коренізації

варіанти відповідей

1 - Б 2 - А 3 - Г 4 -В

1 - А 2 - Б 3 - Д 4 -В

1 - Б 2 - А 3 - Д 4 -В

1 - Г 2 - В 3 - Д 4 -А

Запитання 45

Які три положення є складовими непу в 1920-х рр.?

варіанти відповідей

запровадження приватної власності на землю

денаціоналізація важкої промисловості

поява кредитно-банківської системи і бірж

запровадження концесій

уведення госпрозрахунку на державних підприємствах

повна націоналізація промисловості

скасування державної монополії на зовнішню торгівлю

Запитання 46

Який захід більшовиків дав змогу голові Раднаркому РСФРР В. Леніну заявити:

«Селянські повстання, які раніше, до 1921 року, були загальним явищем, майже цілковито зникли. Селянство задоволено своїм теперішнім становищем. …Це досягнуто впродовж одного року»?

варіанти відповідей

заміна продрозкладки продовольчим податком

ухвалення плану ГОЕЛРО з електрифікації країни

початок розподілу поміщицьких земель серед селян

включення Української СРР до складу СРСР

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест