19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в СРСР

Додано: 8 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Жертвою якої репресивної акції став Сергій Єфремов?

варіанти відповідей

справи «Спілки визволення України»

«Шахтинської справи»

Голодомору

справа юристів

Запитання 2

Результатом здійснення якої політики є подані нижче дані?

«Індекс фізичного обсягу промислової продукції в СРСР у 1937 р., порівняно з рівнем 1913 р., склав 820, у США — 154, Німеччині — 119, Великій Британії — 110, Франції — 101. За обсягами виробництва СРСР із п’ятого місця в світі у 1928 р. перейшов на третє у 1932 р., у 1937 р. — на друге…»

варіанти відповідей

технічна перебудова

форсована індустріалізація

промисловий переворот

технологічна реконструкція

Запитання 3

Укажіть три особливості процесу індустріалізації, здійснюваної в Україні в другій половині 1920–1930-х рр.

варіанти відповідей

децентралізація управління галузями промисловості та будівництва

побудова та реконструкція великих промислових об’єктів

нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки

розширення прав підприємств у виробництві та збуті готової продукції

пріоритетний розвиток галузей легкої промисловості

поява в промисловому комплексі республіки нових галузей

Запитання 4

Укажіть три наслідки суцільної колективізації, здійснюваної в Україні в 1930-х рр.

варіанти відповідей

утвердження державної власності на засоби виробництва в сільському господарстві

стрімке зростання сільськогосподарського виробництва та матеріального добробуту колгоспного селянства

запровадження госпрозрахунку, товарно-грошових відносин між державою та колгоспами й радгоспами

«прикріплення» селян до сільської місцевості (колгоспів) безпаспортним статусом

багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села

розширення мережі селянських збутових, споживчих, кредитних спілок і товариств

Запитання 5

Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

варіанти відповідей

Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи.

Викликати у селян зневажливе ставлення до одноосібників.

Посилити класову боротьбу на селі проти куркульства.

Роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу».

Запитання 6

З якою метою партійно-державне керівництво СРСР і УСРР на початку 1930-х рр. розповсюджувало зображені плакати?

варіанти відповідей

Засвідчити єдність Комуністичної партії та народу у здійсненні індустріалізації.

Переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом.

Продемонструвати світові високі темпи розвитку промисловості.

Мобілізувати робітників на трудові рекорди та подвиги.

Запитання 7

Що стало наслідком розгортання в СРСР стахановського руху?

варіанти відповідей

уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу

заборона робітникам самовільно залишати підприємства

підвищення норм виробітку продукції

запровадження семиденного робочого тижня

Запитання 8

Укажіть рік, у якому був проголошений курс на суцільну колективізацію сільського господарства.

варіанти відповідей

1925 р.

1929 р.

1930 р.

1932 р.

Запитання 9

З якою політичною метою партійно-радянське керівництво СРСР проводило суцільну колективізацію сільського господарства?

варіанти відповідей

установлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації промисловості

зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки та агрокультури

подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

Запитання 10

Установіть xронологічну послідовність подій:

А) початок насильницької колективізації

Б) судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ)

В) проголошення курсу на індустріалізацію

Г) судовий процес у «Шахтинській справі»

варіанти відповідей

А,Б,В,Г

Б,А,Г,В

В,А,Б,Г

В,Г,А,Б

Запитання 11

Які поняття і терміни потрібно використовувати, характеризуючи процеси форсованої індустріалізації радянської України?

варіанти відповідей

«п’ятирічка»

«плюралізм»

«осадництво»

«лібералізація»

«Дніпрогес»

«пацифікація»

«стахановський рух»

Запитання 12

Напис на плакаті:

«Правильною організацією праці звільнимо колгоспників для роботи в соціалістичній промисловості. Дамо мільйони робочих рук на фронт індустріалізації».

Плакат дає змогу визначити:

варіанти відповідей

причини індустріалізації

характер індустріалізації

джерела індустріалізації

етапи індустріалізації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест