Тести "Обмін речовин та енергії"

Про матеріал
Тести "Обмін речовин та енергії". Складаються з чотирьох варіантів по 12 питань.
Перегляд файлу

 Тема: Обмін речовин та енергії

 

В-І

  1. Вільний кисень надходить в атмосферу Землі внаслідок

А  дихання аеробних організмів

Б  дихання анаеробних організмів

В  фотосинтезу в зелених частинах рослин

Г біогенного розкладу органічних решток

  1. Кінцевим продуктом ферментативного розщеплення крохмалю є

А галактоза.

Б мальтоза.

В глюкоза.

Г рибоза.

  1. Яка речовина є джерелом кисню під час фотосинтезу?

А вуглекислий газ

Б вода

В глюкоза

Г озон

4. Уявіть, що Ви науковий редактор літератури з біології і перевіряєте опис зображеного на рисунку графіка. В описі наведено наступні твердження:

«І. Інтенсивність фотосинтезу залежить від концентрації вуглекислого газу в повітрі.

ІІ. За концентрації вуглекислого газу в повітрі вище 0.1 % інтенсивність фотосинтезу не змінюється.»

Чи є з-поміж них правильні?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/107/10791/12.jpg

А лише І

Б лишеІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

 

 

 

5. Космічна роль рослин полягає в тому, що вони

А забезпечують перетворення органічних речовин на неорганічні.

Б забезпечують процеси мінералізації.

В вивільняють сонячну енергію, яка міститься в органічних сполуках.

Г акумулюють енергію Сонця, утворюючи органічні речовини

6.Установіть послідовність етапів енергетичного обміну.

А цикл трикарбонових кислот

Б утворення води, вуглекислого газу та 36 молекул АТФ

В утворення піровиноградної кислоти та 2 молекул АТФ

Г розщеплення полісахаридів до моносахаридів

7. Квант світла потрапляє на мембрану тилакоїда. Укажіть процес, з якого розпочинається фотосинтез.

А синтез глюкози

Б збудження електронів

В фотоліз води

Г окиснення піровиноградної кислоти

8. Реакції темнової фази фотосинтезу перебігають

А у матриксі мітохондрій

Б у стромі хлоропластів

В на внутрішній мембрані мітохондрій

Г за участі зовнішньої мембрани хлоропласта

9.У процесі дихання рослини

А забезпечують себе органічними речовинами.

Б поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень.

В окиснюють органічні сполуки.

Г засвоюють азот повітря.

 10. Хемосинтез - це :

а) обмін речовин;             

 б) використання енергії хімічних звя'зків ;

  в) обмін енергії;                

  г) синтез неорганічних речовин;

11. До якої групи організмів належать сіркобактерії, залізобактерії:

 а) автотрофи,;                           

 б) хемотрофи;

 в) гетеротрофи;  

 г) міксотрофи

 12.В яких органелах відбувається кінцевий етап енергетичного обміну:

а) рибосоми;      

  б) хлоропласти;

  в) мітохондрії;     

  г)  ядро

 

 

Тема: Обмін речовин та енергії

В-ІІ

1.У 1930-х роках К. Б. Ван Нієл висунув гіпотезу, яка була підтверджена пізніше, що кисень, який виділяється рослинами під час фотосинтезу, утворюється з

А води.

Б вуглекислого газу.

В глюкози.

Г озону.
2. Два учні на уроці біології аналізували наведений графік. Перший учень сказав, що інтенсивність фотосинтезу залежить від освітленості. Другий учень зауважив, що за освітленості від 20 до 30 тис. люкс інтенсивність фотосинтезу не змінюється. Хто з них має рацію?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/102/10285/121_1.jpg

А лише перший

Б лише другий

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

  1. Установіть послідовність етапів енергетичного обміну вуглеводів.

А цикл Кребса

Б гліколіз

В окисне фосфорилювання

Г утворення піровиноградної кислоти

  1. Реакції світлової фази фотосинтезу відбуваються

А за участі світла в мембранах тилакоїдів

Б в стромі хлоропласта незалежно від освітлення

В за участі світла на зовнішній мембрані хлоропласта

Г в мембранах тилакоїдів незалежно від освітлення

 

 

5.Фотосинтез – це процесс утворення вуглеводів з

А води й кисню

Б водню й кисню

В вуглекислого газу й води

Г кисню й вуглекислого газу
 

6. Які речовини є продуктами ферментативного розщеплення білків :

а) гліцерин;                                  б) нуклеотиди;

в) моносахариди;                         г) амінокислоти;

7. Яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу

а) лимонна ;              

 б) піровиноградна;

 в) янтарна ;                            

 г) щавлева

8. Катаболізм- це :

а) синтез органічних речовин;    

б) синтез неорганічних речовин;

в) розщеплення  органічних речовин ;

г) розщеплення  неорганічних речовин 

9. У процесі хемосинтезу нітрифікуючі бактерії окиснюють:

а) солі Феруму; б) амоніак;

в) сірководень; г) чадний газ.

10. Кисневе розщеплення ефективніше за безкисневе :

а) в 16 раз;              б) в 19 раз;

 в) в 18 раз;             г)  в 17 раз

 

11. Цикл Кребса є стадією:

A) фотосинтезу;

Б) кисневого етапу енергетичного обміну;

B) безкисневого етапу енергетичного обміну;

Г) підготовчого етапу енергетичного обміну.

12. У темновій фазі фотосинтезу відбувається процес:

A) синтезу АТФ;

Б) синтезу глюкози;

B) утворення молекулярного кисню;

Г) утворення атомів Гідрогену.

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Обмін речовин та енергії

В-ІІІ

1.Проаналізуйте наведений графік, який відображає вплив фактора зовнішнього середовища на інтенсивність фотосинтезу. Яке з тверджень щодо цього впливу є правильним?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/98/9839/12.jpg

А Інтенсивність фотосинтезу не залежить від концентрації вуглекислого газу в повітрі.

Б За концентрації вуглекислого газу в повітрі вище 0,1 % інтенсивність фотосинтезу зростає.

В У наслідок зростання концентрації вуглекислого газу в повітрі інтенсивність фотосинтезу знижується.

Г За концентрації вуглекислого газу в повітрі до 0,05 % інтенсивність фотосинтезу зростає.

 

2. Реакції світлової фази фотосинтезу перебігають у:

A) стромі;

Б) мембранах тилакоїдів;

B) зовнішній мембрані хлоропласта;

Г) внутрішній мембрані хлоропласта.

 

3. Процес енергетичного обміну — це:

A) дихання;

Б) фотосинтез;

B) синтез РНК;

Г) біосинтез білка.

4. Кисневий етап енергетичного обміну відбувається в:

A) цитоплазмі;

Б) мітохондріях;

B) хлоропластах;

Г) мітохондріях і хлоропластах.

 

 

 

5. Під час гліколізу розщеплюється:

A) АТФ;

Б) ДНК;

B) глюкоза;

Г) білки.

6. Хемосинтез здійснюють:

а) зелені водорості; б) залізобактерії;

в) тварини; г) гриби

7. У ході реакцій фотосинтезу не відбувається:

а) синтез білків; б) синтез глюкози;

в) фотоліз води; г) виділення кисню.

8. Темнова фаза фотосинтезу здійснюється:

а) у тилакоїдах; б) у стромі;

в) у рибосомах; г) у цитоплазмі.

9. До автотрофного живлення не здатні:

а) зелені водорості;

б) залізобактерії;

в) тварини;

г) червоні водорості

10. Енергію світла для синтезу органічних сполук використовують:

а) фототрофи;

б) хемотрофи;

в) гетеротрофи;

г) сапротрофи

11. Етап енергетичного обміну, до якого належить цикл Кребса:

а) підготовчий; б) безкисневий;

в) кисневий; г) світлова фаза.

12. Перший етап біосинтезу білка:

а) реплікація;

б) трансляція;

в) транскрипція;

 г) активація амінокислот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Обмін речовин та енергії

В-ІV

 

1. Світлова фаза фотосинтезу здійснюється:

а) у тилакоїдах; б) у стромі;

в) у цитоплазмі; г) у лізосомі.

2. У процесі хемосинтезу залізобактерії окиснюють:

а) солі Феруму; б) амоніак;

в) сірководень; г) чадний газ.

3. Бродіння, внаслідок якого утворюється спирт:

а) маслянокисле; б) пропіоновокисле;

в) молочнокисле; г) спиртове.

4. У ході реакцій світлової фази фотосинтезу відбувається:

а) синтез білків; б) синтез глюкози;

в) фотоліз води; г) синтез ліпідів

5.Безкисневий етап- це:

а) розщеплення глюкози;                  б) розщеплення глікогену;

в) розщеплення крохмалю;  г) розщеплення моносахаридів

6. Етап енергетичного обміну, на якому розщеплюються білки:

а) підготовчий; б) безкисневий;

в) кисневий; г) світлова фаза.

7. Уявіть, що Ви науковий редактор літератури з біології і перевіряєте опис зображеного на рисунку графіка. В описі наведено наступні твердження:

«І. Інтенсивність фотосинтезу залежить від концентрації вуглекислого газу в повітрі.

ІІ. За концентрації вуглекислого газу в повітрі вище 0.1 % інтенсивність фотосинтезу не змінюється.»

Чи є з-поміж них правильні?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/107/10791/12.jpg

А лише І

Б лишеІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

8. Назвіть органоїди, які здійснюють кисневий етап енергетичного обміну:

  А мітохондрії

  Б рибосоми

  В комплекс Гольджі

  Г лізосоми

  Д центріолі

9. З’ясуйте, як називаються зв’язки між залишками фосфорної кислоти в молекулі АТФ:

  А пептидні

  Б водневі

  В дисульфідні

  Г йонні

  Д макроергічні

10.Укажіть, яка кількість молекул АТФ утворюється при анаеробному окисленні:

 А  4

 Б  3

 В  1

 Г  2

11. Органела, в якій накопичуються продукти синтезу:

а) ядро;

б) апарат Гольджі;

в) рибосома;

г) хромосома.

12. У ході реакцій фотосинтезу не відбувається:

а) синтез білків;

 б) синтез глюкози;

в) фотоліз води;

 г) виділення кисню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
23 лютого 2020
Переглядів
3048
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку