Дидактичні матеріали

Про матеріал
Запропоновані дидактичні матеріали розроблено до уроків фізики 7 класу з розділу «Механічна робота та енергія». В матеріалах до кожного з уроків пропонується три блоки завдань: завдання на встановлення відповідності; тестові завдання; експериментальні завдання.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до уроків фізики

7 клас

Розділ

«Механічна робота та енергія»

 

 

 

    ВЧИТЕЛЬ: ГОНЧАРЕНКО В. А.

«СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

 

 

Передмова

Запропоновані дидактичні матеріали розроблено до уроків фізики 7 класу з розділу «Механічна робота та енергія». В матеріалах до кожного з уроків пропонується три блоки завдань: завдання на встановлення відповідності; тестові завдання; експериментальні завдання.

Завдання на встановлення відповідності.

Прийом «Заповни пропуски» у завданнях на встановлення відповідності представлений у вигляді таблиці. В процесі заповнення таблиці здійснюється перевірка знань та відпрацьовуються навички учнів у встановленні відповідностей між назвами фізичних величин, символами для їх позначення, одиницями вимірювання та формулами.

Тестові завдання.

Останнім часом у своїй контрольно-оцінювальній діяльності вчитель усе частіше використовує тести. І це зрозуміло, оскільки вони забезпечують об’єктивність і порівнянність досягнутих результатів учнів, усебічність і справедливість в оцінюванні їх навчальної діяльності, дають можливість більш впевнено себе почувати на ДПА чи ЗНО.

Виявлення сформованості предметної чи ключової компетентності учнів не може обмежуватися кількома завданнями тематичної чи підсумкової контрольної роботи, а має комплексний характер контрольно-оцінювальної роботи вчителя, в арсеналі якої мають місце різні види оцінювання результатів освітньої діяльності учнів.

У теперішній час тести є поширеною формою контролю якості знань. Вони дозволяють оцінювати знання визначень, формулювань законів, вміння застосовувати закони до конкретних ситуацій, навички роботи з системними та позасистемними одиницями фізичних величин, навички розв’язування різних типів фізичних задач.

Використання тестів сприяє реалізації всіх функцій контролю і відповідає основним його принципам. Тому вони стали найбільш ефективним засобом педагогічних вимірювань.

Оцінити запропоновані тестові завдання можна наступним чином: завдання 1-8 - по 1 балу, завдання 9 та 10 – по 2 бали.

Експериментальні завдання.

В системі шкільного навчання фізиці особливе місце займають експериментальні задачі. Адже вони активізують мислення; формують практичні навички; формують логічне та фізичне мислення та розуміння фізичних явищ.

Експериментальні задачі є одним із різновидів впровадження фізичного експерименту при вивченні фізики. Без фізичного експерименту урок фізики втрачає свою основну привабливість, яка полягає в тому, що учень має змогу сам переконатися в істинності існуючих тверджень, «доторкнутись» до приладів, здивуватись побаченому, замислитись над ним. Залучення учнів до систематичного виконання експериментальних задач дозволяє сформувати в них такі експериментальні вміння, як уміння спостерігати, систематизувати та аналізувати отримані дані, вміння користуватися вимірювальними приладами та проводити фізичні досліди безпечно для себе та оточуючих.

Будучи носієм початкової інформації, фізичний експеримент наочно переконує своєю об’єктивністю, є економним щодо затрат навчального часу, вражаючим, а тому легко запам’ятовується, активно формує фізичні компетентності  учнів.

Робота над завданнями посібника допоможе виявити знання учнями фундаментальних фізичних законів, фізичних величин та одиниць, їх вимірювання, розв'язувати задачі, логічно мислити, застосовувати набуті знання в типових і нестандартних ситуаціях.

Запропонований посібник буде досить корисним вчителям фізики, оскільки не лише безпосередньо забезпечуватиме його методичний і дидактичний арсенал, а й підказуватиме нові способи організації навчальної діяльності учнів, налаштовуватиме на педагогічний пошук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ: МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Тема 1 : Механічна робота

І. Заповніть таблицю

Назва фізичної величини

Символ для позначення

Одиниця вимірювання в СІ

 

A

 

Шлях

 

 

 

 

Н

Час

 

 

ІІ. Виконайте тестові завдання

1. В яких одиницях вимірюється робота?

А

Б

В

Г

Дж

Н

м²

Вт

2. Один джоуль – це…

А

Б

В

Г

Переміщення тіла на 1м при дії сили в 1Н в напрямку переміщення тіла

Сила в 1Н, яка потрібна для переміщення тіла на 1м в напрямі протилежному дії прикладеної сили

Енергія, що використовується силою 1Н при переміщенні тіла на 1м у напрямі протилежному до дії сили

Робота, що виконується силою 1Н при переміщенні тіла на 1м у напрямі дії сили

3. Для виконання механічної роботи силою достатньо:

А

Б

В

Г

Тільки дії сили

Тільки наявності переміщення

Коли діє сила і тіло переміщується

Повернення тіла в початкове положення

4. У яких з перелічених випадках виконується робота?

А

Б

В

Г

Кулька лежить на столі

Кран підіймає бетонну плиту

Вантаж висить на нитці

Камінь лежить на землі

5. Вираз для обчислення роботи має вигляд:

А

Б

В

Г

A=

А=Fl

F=At

A=mF

6. Робота є додатною, якщо…

А

Б

В

Г

Напрямок сили збігається з напрямком руху тіла

Напрямок сили перпендикулярний напрямку руху тіла

Напрямок сили протилежний напрямку руху тіла

Робота завжди є додатною і не залежить від напрямку сили і напрямку руху тіла

7. Яку роботу треба виконати, щоб перемістити тіло під дією сили 25 Н на відстань 10 м?

А

Б

В

Г

2,5 Дж

250 Дж

35 Дж

2500 Дж

8. Два однакові тіла підіймають у воді і в повітрі. Чи однакова при цьому виконується робота?

А

Б

В

Г

Однакова

У повітрі більша

У воді більша

Порівняти неможливо

9. Потік повітря підняв сову масою 500 г на висоту 80 м. Яку роботу виконала сила, що підняла птаха? (g=10 Н/кг)

А

Б

В

Г

400 Дж

40 Дж

400 кДж

0,4 МДж

10. Підкидаючи камінь масою 1 кг хлопчик приклав силу 40 Н на шляху 0,5 м. На яку висоту піднявся камінь після відриву від долоні? (g=10 Н/кг)

А

Б

В

Г

2,5 м

0,5 м

2 м

1,5 м

 

ІІІ. Експериментальні завдання

1. Скільки потрібно по вазі насипати в мішечок піску, щоб при підійманні його з підлоги на стіл виконати роботу в 10 Дж. Для розв’язання використайте динамометр і мірну стрічку.

2. Використовуючи динамометр і мірну стрічку, визначте дослідним шляхом роботу по переміщенні даного мішечка з піском:

- при піднятті на висоту 1 м;

- при переміщенні на столі волоком на 1м;

- при переміщенні на візку на відстань 1 м.

3. На столі поряд лежать п’ять брусків. Яку роботу треба виконати, щоб скласти їх в одну стопку? Використайте динамометр та масштабну лінійку.

4. На столі лежить стержень від штативу. Яку роботу треба виконати, щоб поставити його вертикально? Використайте динамометр та масштабну лінійку.

5. Використовуючи масштабну лінійку, визначте роботу, яку виконує підіймальна сила при підійманні дерев’яного бруска з дна мензурки з водою. Густина дерева відома.

 

Тема 2: Потужність

І. Заповніть таблицю

Назва фізичної величини

Символ для позначення

Одиниця вимірювання в СІ

 

 

Дж

 

 

м

 

с

 

Потужність

 

 

 

ІІ. Виконайте тестові завдання

1. В яких одиницях вимірюється потужність?

А

Б

В

Г

Дж

м/с

Н

Вт

2. Один ват – це…

А

Б

В

Г

Робота, при якій за 1 год. тіло переміщується на 1 км

Потужність, при якій за 1 с виконується робота 1 Дж

Енергія, при якій за 1 с виконується робота 1 Дж

Відношення прикладеної сили до затраченого часу

3. Потужність – це …

А

Б

В

Г

Фізична величина не пов’язана з енергією

Швидкість виконання роботи

Робота

Сила виконання роботи

4. Вираз для обчислення потужності має вигляд:

А

Б

В

Г

A = Nt

А=NF

N =

N = At

5. Потужність залежить від швидкості …

А

Б

В

Г

N = Fv

N =

N =

N = Av

6. Подайте у кратних величинах наступний вираз: 4 350 000 Вт

А

Б

В

Г

4,35 МВт

435 кВт

0,435 МВт

4,35 ГВт

7. Визначте потужність двигуна, якщо він за 10 с виконав роботу 7200 Дж.

А

Б

В

Г

7,2 кВт

72000 Вт

720 Дж

720 Вт

8. Яку потужність розвиває хлопчик, який за 20 с піднімає вантаж вагою 140 Н на висоту 30 м?

А

Б

В

Г

84 кВт

210 Вт

8,4 Вт

21 Вт

9. Яку силу розвиває кит, якщо він рухається зі швидкістю 36 км/год і його потужність – 1275 кВт?

А

Б

В

Г

1275 Н

35,4 кН

127,5 кН

354 Н

10. Трактор рівномірно тягне плуг, долаючи опір грунту в 7,5 кН. Чому дорівнює швидкість трактора, якщо він розвинув потужність в 18,75 кВт? (Відповідь виразити в км/год)

А

Б

В

Г

2,5 км/год

9 км/год

25 км/год

9,5 км/год

 

ІІІ. Експериментальні завдання

1. За допомогою моделі ворота, закріпленого на штативі, учень піднімає   вантаж на де-яку висоту. Визначити середню потужність, яку розвиває учень при підійманні вантажу. Необхідні вимірювальні інструменти вибрати самому.

2. Визначити середню потужність, яку розвиває учень окремо при переміщенні ним вантажу по столу та при підійманні цього вантажу з підлоги на стіл, маючи динамометр, секундомір та мірну стрічку.

3. Маємо іграшковий електродвигун, закріплений на штативі, важок масою 20 г з ниткою, мірна стрічка, секундомір. Як визначити потужність даного двигуна при підійманні важка? Показати дослід.

4. Визначити середню потужність, яку розвиває учень при повільній, швидкій ходьбі та при бігу, якщо за кожен крок він виконує роботу в середньому 25 Дж. Необхідні вимірювальні прилади підібрати самому.

5. Визначити середню потужність струменю води при виході його з гумової трубки (див. малюнок), маючи мензурку, секундомір та масштабну лінійку. Тертя в трубці не враховувати. Яка сила в цьому випадку виконує роботу?

 

Тема 3: Механічна енергія та її види

 

І. Заповніть таблицю

Назва фізичної величини

Символ для позначення

Одиниця вимірювання в СІ

 

F

 

 

 

кг/м³

Вага

 

 

 

v

 

 

ІІ. Виконайте тестові завдання

1. Що називають енергією?

А

Б

В

Г

Фізична величина, що не залежить від маси тіла

Фізична величина, що характеризує здатність тіл виконувати роботу

Фізична величина що залежить від швидкості тіла і не залежить від його маси

Правильної відповіді немає

2. Яку енергію мають усі рухомі тіла?

А

Б

В

Г

Кінетичну

Потенціальну

Тільки внутрішню

Їх енергія рівна 0

3. У яких одиницях вимірюється енергія?

А

Б

В

Г

Н/м

Н

Вт

Дж

4. Вираз для обчислення потенціальної енергії тіла, піднятого над Землею, має вигляд:

А

Б

В

Г

mgh

ρgh

Fs

PF

5. Кінетична енергія…

А

Б

В

Г

Не залежить від маси тіла

Залежить від швидкості тіла та його маси

Залежить від швидкості тіла і не залежить від його маси

Не залежить від швидкості тіла

6. Укажіть, як зміниться кінетична енергія тіла, якщо його швидкість збільшиться втричі.

А

Б

В

Г

Зменшиться втричі

Не зміниться

Збільшиться втричі

Збільшиться в 9 разів

 

 

7. Яке тіло має більшу потенціальну енергію, якщо маси тіл однакові? https://naurok-test.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/test/45213/370393/592262_1588602654.png

А

Б

В

Г

1

3

2

Енергія тіл однакова, тому що маси тіл однакові

8. Яку потенціальну енергію має пружина, жорсткість якої 800 Н∕м, при її деформації на 20 см?

А

Б

В

Г

1,6 кДж

32 Дж

16 Дж

320 Дж

9. Тіло кинули вгору, надавши йому швидкості руху 8м/с. Тіло підніметься до висоти:

А

Б

В

Г

3,2 м

8 м

1,6 м

4 м

10. Стальна деталь об’ємом 4 дм³ знаходиться на висоті 2 м. Яка потенціальна енергія цієї деталі? (густина сталі 7800 кг/м³)

А

Б

В

Г

642 Дж

462 Дж

264 Дж

624 Дж

 

ІІІ. Експериментальні завдання

1. Потенціальна енергія піднятого тіла залежить від маси і висоти, на яку його піднято. Придумайте досліди, за допомогою яких це можна продемонструвати.

2. Кінетична енергія залежить від маси тіла і від швидкості його руху. Придумайте досліди, за допомогою яких це можна довести.

3. Візьміть два тіла різної маси і динамометр. Визначте, у скільки разів одне тіло треба підняти вище за друге, щоб вони набули однакової потенціальної енергії відносно столу; відносно підлоги.

4. З деякої висоти падає м’яч. Використовуючи динамометр і вимірювальну стрічку, визначте кінетичну енергію м’яча в момент досягнення ним підлоги. Опір повітря не враховувати.

5. Як потрібно покласти на стіл цеглу, щоб вона мала найбільшу потенціальну енергію відносно поверхні столу? Найменшу? Показати досліди.

Тема 4: Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

І. Заповніть таблицю

Назва фізичної величини

Символ для позначення

Одиниця вимірювання в СІ

Формула

 

Е

 

 

 

 

 

=mgh

 

 

 

 

 

кг/м³

 

Робота

 

 

 

 

 

Вт

 

 

ІІ. Виконайте тестові завдання

1. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла визначається за формулою:

А

Б

В

Г

=gh

=

=mgh

=

2. Кінетична енергія тіла визначається за формулою:

А

Б

В

Г

=gh

=

=mgh

=

3. Якими одиницями вимірюють механічну енергію?

А

Б

В

Г

Вт

Гц

Па

Дж

4. Що таке повна механічна енергія?

А

Б

В

Г

Це запас внутрішньої енергії тіла

Це максимальна кінетична енергія тіла

Це сума потенціальної і кінетичної енергії тіла

Це максимальна потенціальна енергія тіла

5. Повітряна куля піднімається вгору.  Під час підіймання куля має…

А

Б

В

Г

Тільки потенціальну енергію

Тільки кінетичну енергію

Завжди кінетичну енергію, більшу за потенціальну

Потенціальну і кінетичну енергію

6. Які зміни енергії відбуваються при падінні кокоса з пальми?

А

Б

В

Г

Потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає

Кінетична енергія зменшується, внутрішня зростає

Внутрішня енергія зменшується, потенціальна зростає

Кінетична енергія зменшується, потенціальна зростає

7. Два птахи, що мають однакову масу, летять на однаковій висоті зі швидкостями 40 та 60 км / год. Порівняйте потенціальні енергії птахів.

А

Б

В

Г

Потенціальна енергія першого птаха більша

Потенціальна енергія однакова

Потенціальна енергія другого птаха більша

Вони мають тільки кінетичну енергію

8. Кінетична енергія тіла – 2,5 ·10³ Дж. Яка маса тіла, якщо воно рухалось зі швидкістю 10 м/с?

А

Б

В

Г

5 кг

2,5 кг

50 кг

20 кг

9. Тіло падає з висоти 5 м. Визначте, чому дорівнює швидкість тіла в момент падіння на поверхню Землі.

А

Б

В

Г

10 м/с

5 м/с

2,5 м/с

1 м/с

10. Яку кінетичну енергію має автомобіль масою 2 т, що рухається зі швидкістю 90 км/год

А

Б

В

Г

180 кДж

625 кДж

16,2 МДж

162 кДж

 

ІІІ. Експериментальні завдання

1. Залізний брусок, який підвішено на нитці, поміщено в склянку з водою до повного занурення. Використовуючи масштабну лінійку, визначити потенціальну енергію бруска відносно дна склянки. Розв’яжіть також цю задачу, використовуючи динамометр.

2. Використовуючи масштабну лінійку , визначити на скільки джоулів зміниться потенціальна енергія цегли відносно поверхні столу, якщо її з горизонтального положення перевести в вертикальне положення (густина цегли – 1,5 г/см³).

3. Стальна кулька котиться по похилому жолобі. Маючи ваги та масштабну лінійку, визначити потенціальну енергію кульки відносно поверхні столу на початку руху і кінетичну енергію в кінці руху без врахування тертя. В якій точці жолобу кінетична енергія буде дорівнювати потенціальній? Знайти потенціальну енергію кульки в цій точці.

 

 

 

 

Тема 5: Машини та механізми. Прості механізми.

І. Заповніть таблицю

Назва фізичної величини

Символ для позначення

Одиниця вимірювання в СІ

Формула

Кінетична енергія

 

 

 

 

 

 

=mgh

 

ρ

 

 

Потужність

 

 

 

 

 

 

A=F·Ɩ

 

 

Па

 

ІІ. Виконайте тестові завдання

1. Прості механізми – це пристрої, що дозволяють:

А

Б

В

Г

Змінити напрям дії сили

Отримати виграш у роботі

Отримати виграш у силі

Отримати виграш у відстані

2. Вкажіть прості механізми:

А

Б

В

Г

Горизонтальна площина

Гвинт

Блок

Клин

3. Важіль – це…

А

Б

В

Г

Будь-який жорсткий стержень

Жорсткий стержень, який має вісь обертання

Будь-яке тверде тіло

Будь-який стержень

4. Коли і для чого використовують нерухомий блок?

А

Б

В

Г

Коли потрібно отримати виграш у роботі

Коли потрібно отримати виграш у силі

Коли потрібно змінити напрямок дії сили

Коли потрібно отримати виграш у відстані

5. Клин..

А

Б

В

Г

Дає виграш у силі і змінює її напрямок

Змінює тільки напрям сили

Дає виграш у силі і роботі

Дає виграш у роботі та змінює напрям дії сили

6. Чому ручки ножиців для бляхи довші ніж у ножиців для паперу?

А

Б

В

Г

Щоб виграти у силі і роботі

Щоб отримати виграш в силі

Щоб виграти  у відстані

Щоб виграти у роботі

7. Який виграш у силі дає рухомий блок?

А

Б

В

Г

Не дає виграшу у силі

У два рази

У три рази

У чотири рази

8. З якою метою використовують похилу площину?

А

Б

В

Г

Щоб виграти у силі і роботі

Щоб змінити напрям дії сили

Щоб виграти шлях

Для виграшу у силі

9. Якої ваги вантаж можливо підняти за допомогою нерухомого блока, якщо тягнути вірьовку з силою 200 Н?

А

Б

В

Г

200 Н

400 Н

100 Н

50 Н

10. Вага вантажу, який підіймають рухомим блоком, дорівнює 3 кН. Яку силу треба прикласти, щоб підняти цей вантаж?

А

Б

В

Г

1,5 Н

1,5 кН

6 кН

1 кН

 

ІІІ. Експериментальні завдання

1. Підібрати такий нахил даної дошки, щоб при рівномірному підійманні візка по цій дошці можна було б отримати виграш в силі в три рази (маємо масштабну лінійку). Результат перевірити дослідом, використовуючи динамометр. Тертя не враховуйте.

2. Використовуючи динамометр рівномірно підіймають мішечок з піском по похилій площині. Визначте силу тертя мішечка по площині, маючи масштабну лінійку. Більшою чи меншою буде сила тертя при русі цього мішечка з піском по горизонтальній площині? Відповідь перевірте дослідним шляхом.

3. Зберіть установку, за допомогою якої можна підняти важок масою 500г, використовуючи рухомий блок, штатив і мотузку. Яку силу при цьому потрібно прикласти до мотузки? Тертя не враховувати. Відповідь перевірте за допомогою динамометра.


4. Зберіть установку, як показано на малюнку. Шкала динамометра закрита. Визначте, яку силу показує динамометр. Відкривши шкалу, впевніться, в правильності відповіді.

 


 


 

 

Тема 6: Момент сили. Умови рівноваги важеля.

І. Заповніть таблицю

Назва фізичної величини

Символ для позначення

Одиниця вимірювання в СІ

Формула

Швидкість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F = µN

Тиск

 

 

 

 

 

 

P = gρh

 

 

Дж

 

 

ІІ. Виконайте тестові завдання

 

1. Важіль перебуває в рівновазі, якщо плечі…

А

Б

В

Г

Дорівнюють подвоєній довжині важеля

Пропорційні до сил, що діють на них

Рівні, незалежно від сил, що діють на них

Обернено пропорційні до сил, що діють на них

2. Важіль застосовують для отримання…

А

Б

В

Г

Виграшу в роботі

Виграшу в силі

Зміни напряму сили

Виграшу в часі

3. Умова рівноваги важеля:

А

Б

В

Г

=

=

=

=

4. Лінія дії сили – це…

А

Б

В

Г

Пряма, уздовж якої напрямлена сила

Відстань від осі обертання до точки прикладання сил

Траєкторія руху тіл

Пряма, на якій розташовані плечі важеля

5. Плече сили – це…

А

Б

В

Г

Найкоротша відстань від осі обертання тіла до лінії дії сили

Довжина важеля

Відстань від точки прикладання сили до опори

Це лінія, яка показує напрям дії сили

6. Є чотири палиці однакової товщини, але різної довжини: 2м; 1,5м; 0,8м; 0,5м. Яку палицю найважче переламати?

А

Б

В

Г

Різниці не має

Найдовшу

Найкоротшу

Відповісти неможливо

7. Чому дорівнює момент сили, якщо сила дорівнює 10Н, а плече дії сил 2м?

А

Б

В

Г

200 Нм

12 Нм

5 Нм

20 Нм

8. Плечі важеля дорівнюють 5 та 30 см. На менше плече діє сила 12 Н. Яку силу треба докласти до більшого плеча, щоб урівноважити важіль?

А

Б

В

Г

5 Н

2 Н

30 Н

6 Н

9. До короткого плеча важеля підвішений вантаж масою120 кг. За рівноваги на кінець важеля діє сила 360Н. При цьому точка прикладання знаходиться на відстані 2м від точки опори. На якій відстані від точки опори знаходиться вантаж? (g = 10 Н/кг)

А

Б

В

Г

0,6 м

0,5 м

0,8 м

0,2 м

10. За допомогою важеля робітник підіймає плиту масою 240 кг. Яку силу він прикладає до більшого плеча, що дорівнює 2,4 м, якщо менше має 0,6м? (g = 10 Н/кг)

А

Б

В

Г

60 Н

6 кН

240 Н

600 Н

 

ІІІ. Експериментальні завдання

1. До кінців легкої однорідної дерев’яної рейки підвішені важки різної маси. Використовуючи масштабну лінійку, знайти точку підвісу рейки-важеля при її рівновазі. Відповідь перевірити, підвісивши рейку в визначеній точці до штативу.

2. Чи можливо врівноважити метрову лінійку-важіль важком масою 100г? Якщо так, покажіть шляхом досліду.

3. До лівого плеча врівноваженого важеля підвішені в різних точках два рівних по вазі важки, а до правого – важок відомої маси. Використовуючи лінійку, визначте вагу одного важка.

4. На столі зібрано установку, як показано на малюнку. Визначити масу важка, маючи масштабну лінійку. На яку висоту підніметься вантаж, якщо сила, яка прикладена до динамометра, виконає роботу 5 Дж? Проведіть дослід.

C:\Users\Mama\Pictures\Сканы\IMG_20220110_0002 (2).jpg

 

 

Тема 7: «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів.

І. Заповніть таблицю

Назва фізичної величини

Символ для позначення

Одиниця вимірювання в СІ

Формула

Час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = F

Потужність

 

 

 

 

 

 

M = F·d

 

 

 

 

ІІ. Виконайте тестові завдання

1. Який із простих механізмів дає найбільший виграш у роботі?

А

Б

В

Г

Рухомий блок

Гвинт

Жоден

Важіль

2. Фізичну величину, яка характеризує механізм і дорівнює відношенню корисної роботи до повної, називають…

А

Б

В

Г

Відсотком корисної роботи

Роботою простого механізму

Коефіцієнтом корисної дії

Коефіцієнтом повної роботи

3. Кому з дослідників приписують відкриття «золотого правила» механіки?

А

Б

В

Г

Ньютону

Архімеду

Піфагору

Арістотелю

4. По шорсткій похилій площині підняли вантаж, виконавши при цьому роботу 2 кДж. Яким могло б бути значення корисної роботи?

А

Б

В

Г

Більше 2 кДж

Рівно 2 кДж

0

Менше 2000Дж

5. Яка сила в реальних умовах суттєво впливає на значення коефіцієнта корисної дії простого механізму і не дає можливості використовувати системи з великою кількістю блоків?

А

Б

В

Г

Тертя

Пружності

Тяжіння

Архімедова

6. У який спосіб можна збільшити ККД нерухомого блока?

А

Б

В

Г

Піднімати вантаж повільно

Змастити вісь блока

Піднімати вантаж швидко

Взяти товстіший трос

7. За допомогою нерухомого блока робітник підняв кошик з інструментом. Обчисліть ККД блока, якщо робітник виконав роботу 8000 Дж, а кошик з інструментом набув енергії 2000 Дж?

А

Б

В

Г

25%

50%

40%

60%

8. Механізм, ККД якого 58%, виконав корисну роботу 58 кДж. Визначте повну (виконану) роботу.

А

Б

В

Г

58 кДж

1 МДж

580 кДж

100 кДж

9. За допомогою рухомого блока підіймають вантаж, прикладаючи силу 100 Н. Визначте силу тертя, якщо вага блока 20 Н, а вага вантажу 165 Н.

А

Б

В

Г

32 Н

75 Н

7,5 Н

5,7 Н

10. Яка робота виконується при підйомі вантажу на висоту 12 м за допомогою рухомого блока, якщо до вільного кінця вірьовки прикладається сила 0,25 кН?

А

Б

В

Г

6 кДж

24 кДж

5 кДж

Інша відповідь

 

 

ІІІ. Експериментальні завдання


1. Використовуючи залізний стержень від штативу, піднімають важок на деяку висоту (див. мал.). Маючи динамометр та масштабну лінійку, визначте ККД механізму при підійманні важка.

C:\Users\Mama\Pictures\Сканы\IMG_20220110_0004 (2).jpg

 

 


2. Зберіть установку, як показано на малюнку. Використовуючи динамометр та масштабну лінійку,

визначте ККД установки при підійманні даного вантажу. Чи залежить, та як, ККД установки від числа блоків? Чому?

C:\Users\Mama\Pictures\Сканы\IMG_20220110_0001 (2).jpg


 3. Маючи масштабну лінійку та динамометр, визначте ККД при підійманні по даній похилій площині мішечка з піском.

4. Використовуючи динамометр та масштабну лінійку, визначте ККД похилої площини для п’яти різних кутів нахилу при підійманні по ній одного і того ж вантажу. Зробити висновок: чи залежить ККД від кута нахилу площини.

 

 

 

 

Відповіді до тестів

 

 

№ завдання

 

№ тесту (теми)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

А

Г

В

Б

Б

А

Б

Б

А

Г

2

 Г

Б

Б

В

А

А

Г

Б

В

Б

3

Б

А

Г

А

Б

Г

Б

В

А

Г

4

Г

Б

Г

В

Г

А

Б

В

А

Б

5

А,В,Г

Б,В,Г

Б

В

А

Б

Б

Г

А

Б

6

Г

Б, В

Б

А

А

В

Г

Б

А

Г

7

В

В

Б

Г

А

Б

А

Г

В

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Татарчук Н.В. Фізика 7 клас Навчальний посібник. – Харків: Країна мрій. 2002.

2. Кононіченко С.П. Фізика Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання. – Харків: Країна мрій. 2009.

3. Гончар О. Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з фізики. 7 клас. – Тернопіль: «Підручники & посібники». 2002.

4. Антіпін І.Г. Експериментальні задачі з фізики в 6-7 класах. – М.: «Просвіта». 1974.

5. Сиротюк В.Д. Підручник Фізика 7 клас. – Київ: «Генеза». 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
До уроку
Розділ 4. Механічна робота та енергія
Додано
3 квітня 2022
Переглядів
1286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку