10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Диктанти та експрес-тести з біології

Про матеріал

На допомогу молодим викладачам біології розроблені біологічні диктанти та експрес-тести(матеріал 10-11 класу)

Біологічні диктанти з тем(10 клас):

-«Молекулярна біологія»;

-«Молекулярний рівень організації життя»;

-«Клітинний рівень організації життя»;

-«Клітина як цілісна система. Обмін речовин і енергії»;

-«Неклітинні форми життя»;

-«Одноклітинні організми». Розділ « Організмовий рівень організації життя»;

-«Багатоклітинні організми. Взаємодія клітин. Тканини»;

Експрес-тести(10-11 клас):

Тема. Вступ. Методи біологічних досліджень;

Тема. Молекулярна біологія;

Тема. Клітина;

Тема. Будова клітини;

Тема. Розмноження організмів;

Тема. Закономірності спадковості;

Тема. Закономірності мінливості;

Тема. Генотип як цілісна система;

Тема. Індивідуальний розвиток організмів.

Перегляд файлу

Біологічний диктант

Тема: «Молекулярна біологія»

 1. Мікологія вивчає-------------
 2. Клітини рослин вперше побачив під мікроскопом-------
 3. Прокаріоти—це---------------
 4. Ботаніка вивчає---------------
 5. Нуклеїнові кислоти—це ---------------
 6. Молекули-------------------є  носіями спадкової інформації.
 7. Ліпіди—це нерозчинні --------------(гідрофобні)органічні сполуки.
 8. Ферменти, гормони, вітаміни, алкалоїди—це біологічно----------------речовини.
 9. У клітинах грибів і тварин відкладається резервний полісахарид ----------------.
 10. До водорозчинних вітамінів належать ----------------------------

Біологічний диктант

Тема «Молекулярний рівень організації життя»

 1.   Амінокислоти—це мономери білків, які сполучаються-----------------зв‛язками.
 2. Джерело енергії та ендогенної води-------------
 3. Органогенні елементи—це --------------
 4. В основі здатності молекули ДНК до само подвоєння лежить принцип-------------
 5. Рахіт у дітей розвивається за нестачі вітамінів-------------
 6. Гіалоплазма містить------------------------------------------------
 7. Є три види РНК: -----------------------------------------------------
 8. Рибосоми розміщені на мембранах ен……….----------сітки.

 

Біологічний диктант

Тема «Клітинний рівень організації життя»

 1. Двомембранні органели клітин—це ------------------------------------
 2. До органел руху клітин належать-----------------------------------------
 3. Ядерний матрикс складається з -------------------------------------------
 4. Немембранні органели клітин—це --------------------------------------
 5. Одномемранні органели клітин—це ------------------------------------

 

Біологічний диктант

Тема «Клітина як цілісна система. Обмін речовин і енергії»»

 1. Трансляція—це переписування інформації з ----------- на    ------------------
 2. Транскрипція—це ----------------
 3. Синтез АТФ відбувається в ----------------------------------
 4. Кінцеві продукти реакцій світлової фази фотосинтезу--------------------
 5. Напишіть другий ланцюг ДНК до ланцюга ААА-АТТ-ЦГТ-АТГ-ЦЦЦ-ААА-АЦА
 6. Що таке нуклеотид?--------------------------------------------------------------------------
 7. Білки складаються з амінокислот. Їх, приблизно,----------------

 

 

 

 

 

Біологічний диктант

Тема «Неклітинні форми життя»

 1. Віруси—це ----------------------------------
 2. Віруси відрізняються від мікроорганізмів тим, що----------------------
 3. Які вірусні захворювання рослин ви знаєте? До чого вони призводять------------
 4. Пріони відрізняються від вірусів тим, що-----------------------------------
 5. Віруси відкрив---------------------------
 6. Перший відкритий ученими вірус був вірус т---------------  м---------------
 7. Віруси не здатні розмножуватись поза--------------
 8. Віруси розмножуються тільки в к----------------- живих  організмів.
 9. СНІД означає------------------
 10. ВІЛ—це-----------------

 

 

Біологічний диктант

Тема «Одноклітинні організми». Розділ « Організмовий  рівень організації життя»

 1. Бактерії,які фіксують азот, називають  ------------
 2. Бактерії-симбіоти—це------------
 3. Бактерії-аероби—це --------------
 4. Бактерії-анаероби—це-------------
 5. В утворенні корисних копалин, а саме--------------------, беруть участь бактерії.
 6. Молочнокислі бактерії використовують----------------------------------------------
 7. Мікробіологічна промисловість займається-----------------------------------------
 8. Антибіотики лікують захворювання, визвані------------------------------------------
 9.  

Біологічний диктант

Тема «Багатоклітинні організми. Взаємодія клітин. Тканини.

 1. Для рослин характерні таки типи тканин---------------------
 2. Багатоклітинні організми, які не мають справжніх тканин , являють собою----------
 3. Яку роль відіграє меристема в житті рослин?----------------------------------------------
 4. Для тваринного організму характерні таки типи тканин:------------------------
 5. Кров відносять до-----------------------тканини.
 6. Нервова тканина складається з ----------------------------------------------------------
 7. Регенерація у рослин—це ------------------------------------------------------------------------
 8. Тканинна інженерія—це ----------------------------------------------------------------------------
 9. Португальський кораблик небезпечний тим, що--------------------------------------
 10. Колонії коралових поліпів мають особливості в тому, що---------------------
 11. Пливучі колоніальні гідроїди мають будову-----------------------------
 12. Члени колонії можуть виконувати такі функції----------------------------------------------
 13. Принцип організації колоній багатоклітинних організмів полягає в ----------------

 

 

Експрес-тести.

Тема. Вступ. Методи біологічних досліджень.

 

1. Біологія – це наука, яка вивчає: а) процеси життєдіяльності та розмноження клітин; б) будову та функції тканин багатоклітинних тварин; в) тварин і рослин минулих геологічних епох; г) усі прояви життя: будову та функції живих істот.

2. Термін “біологія” запропонував у ХІХ столітті: а) Ч.Дарвін; б) Т.Шванн; в) Р.Вірхов; г) Ж.Б.Ламарк.

3. Метод, за допомогою якого вивчають зовнішню будову скелета органів у різних тварин: а) порівняльно-описовий; б) експериментальний; в) статистичний; г) моделювання.

4. Найдавніший метод біологічних досліджень: а) порівняльно-описовий; б) експериментальний; в) статистичний; г) моделювання; д) моніторинг.

5. Метод, який дає змогу прогнозувати наслідки різних процесів чи явищ у природі: а) порівняльно-описовий; б) експериментальний; в) статистичний; г) моделювання; д) моніторинг.

6. Моніторинг здійснюють переважно на таких рівнях організації живої матерії як: а) молекулярний; б) клітинний; в) організмовий; г) популяційно-видовий; д) екосистемний; е) біосферний.

 

 

Експрес-тести.

Тема. Молекулярна біологія.

1. До біополімерів належать: а) глюкоза; б) іРНК; в) жири; г) крохмаль; ґ) вода.

2. Нуклеотид урацил входить до складу: а) білків; б) ІРНК;

в) тРНК; г) ДНК; ґ) глікогену.

3. Енергетичну функцію в клітині виконують: а) вода; б) білки; в) солі; г) ліпіди; ґ) вуглеводи.

4. Активність складних ферментів визначається: а) їхнім роз­ташуванням у клітині; б) кількістю амінокислотних залишків; в) просторовою структурою; г) наявністю небілкової частини; ґ) молекулярною масою.

5. Будівельну функцію в клітині виконують: а) білки; б) нуклеї­нові кислоти; в) солі металів; г) ліпіди; ґ) вуглеводи.

6. До складу нуклеотидів входять залишки: а) нітратної осно­ви; б) амінокислоти; в) пентози; г) жирних кислот; ґ) хлоридної кислоти; д) фосфатної кислоти.

7. Процес відновлення природної структури білка після її порушення називають: а) деструкцією; б) денатурацією; в) ренатурацією; г) біосинтезом.

8. До сполук, розчинних у воді, належать: а) ліпіди; б) моносахариди; в) полісахариди.

9. Найбільше енергії виділяється при розщепленні: а) ліпідів;

б) вуглеводів; в) білків; г) вітамінів.

10. Спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білків передає: а) ДНК; б) ІРНК; в) рРНК; г) тРНК.

11.  Прискорення біохімічних реакцій забезпечують: а) алкалоїди; б) гормони; в) вітаміни; г) ферменти.

12. Антитіла мають природу: а) білкову; б) ліпідну; в) вуглеводну; г) є видозміненими нуклеїновими кислотами.

13. Процес відновлення природної структури білка після її порушення називають: а) деструкцією; б) денатурацією; в) ренатурацією; г) біосинтезом.

14. До сполук, розчинних у воді, належать: а) ліпіди; б) моносахариди; в) полісахариди.

15.Спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білків передає: а) ДНК; б) ІРНК; в) рРНК; г) тРНК.

16. Прискорення біохімічних реакцій забезпечують: а) алкалоїди; б) гормони; в) вітаміни; г) ферменти.

17. Антитіла мають природу: а) білкову; б) ліпідну; в) вуглеводну; г) є видозміненими нуклеїновими кислотами.

 

Тема. Молекулярна біологія.

 

1 варіант

1. Молекула АТФ – це:
а) біополімер
б) нуклеотид
в) мономер

2. Функцією і-РНК є:
а) структурна
б) переносить амінокислоти до місця синтезу білка
в) переписує інформацію з ДНК
г) переносить інформацію в цитоплазму

3. Мономерами ДНК і РНК є:
а) азотиста основа
б) дезоксирибоза і рибоза
в) нуклеотиди

4. Які сполуки входять до складу АТФ:
а) амінокислоти
б) пентоза і рибоза
в) гліцерин
г) залишки фосфорної кислоти
д) азотиста основа і аденін

5. Що спільного в будові молекул ДНК і РНК?
а) комплементарність
б) азотисті основи
в) фосфорна кислота
г) пентоза

6. Якою спіраллю є молекула РНК?
а) одинарнаб) подвійна

7. Які сполуки входять до складу АТФ?
А – азотиста основа аденіну;
Б – вуглевод рибоза;
В – три молекули фосфорної кислоти;
Г – гліцерин;
Д – амінокислота.

8. Ферменти це:
А – вуглеводи;
Б – жири;
В – білки.

9. Якою спіраллю є молекула ДНК?
А – одинарна;
Б – подвійна.

10. Яка структура молекули АТФ?
А – біополімерна;
Б – нуклеотид;
В – мономер.

ІІ варіант. Тестовий контроль.

1. АТФ означає:
А – аденозинтрифосфорна кислота;
Б – аденозиндифосфорна кислота;
В – аденозинмокофосфорна кислота.

2. Які сполуки входять до складу АТФ?
А – азотиста основа аденіну;
Б – вуглевод рибоза;
В – три молекули фосфорної кислоти;
Г – гліцерин;
Д – амінокислота.

3. Ферменти це:
А – вуглеводи;
Б – жири;
В – білки.

4. Якою спіраллю є молекула ДНК?
А – одинарна;
Б – подвійна.

5. Яка структура молекули АТФ?
А – біополімерна;
Б – нуклеотид;
В – мономер.

6. До яких речовин належить рибоза?
а) білок
б) жир
в) вуглевод

7. Який нуклеотид є у ДНК, але відсутній у РНК?
а) аденіловий
б) гуаніловий
в) тимідиловий
г) урациловий
д) цитозиновий

8. Як називається пентоза, що входить до складу РНК?
а) глюкоза
б) лактоза
в) дезоксирибоза
г) фруктоза
д) хітин
е) рибоза

9. Яка функція нуклеїнових кислот у клітині?
а) збереження і передача спадкових властивостей
б) контроль за синтезом білка
в) ділення клітини

10. Функцією т-РНК є:
а) структурна
б) переносить амінокислоти до місця синтезу білка
в) переписує інформацію з ДНК

 

Експрес-тести

Тема. Клітина.

1. Те, що клітини розмножуються поділом довів: а) Р.Гук; б) М.Шлейден; в) Т.Шванн; г) Р.Вірхов; д) К.Бер.

2. Ультраструктуру клітин вивчають за допомогою мікроскопа: а) світлового; б) люмінесцентного; в) електронного; г) поляризаційного.

3. Методи, зо допомогою яких можна вивчати живі клітини: а) світлова мікроскопія; б) електронна мікроскопія; в) авторадіографія; г) метод культури клітин; д) центрифугування.

4. Методи, за допомогою яких досліджують функції клітин: а) світлова мікроскопія; б) електронна мікроскопія; в) авторадіографія; г) метод культури клітин; д) центрифугування.

5. Методи, за допомогою яких можна вивчити хімічний склад клітини: а) світлова мікроскопія; б) електронна мікроскопія; в) авторадіографія; г) метод культури клітин; д) центрифугування.

 

Експрес-тести

Тема. Будова клітини.

 

1. Прокаріоти мають ядро: а) так; б) ні.

2. Звичайна форма ядра в клітинах: а) куляста; б) прямокутна.

3. Ядерна структура, яка визначає спадкові властивості організму – це: а) ядерна оболонка; б) ядерце; в) хроматин; г) ядерний сік.

4. Компоненти клітини, які мають ДНК і забезпечують збереження спадкової інформації – це: а) ядро; б) мітохондрії; в) рибосоми; г) хлоропласти; д) комплекс Гольджі; е) лізосоми.

5. До складу ядра входять: а) пластиди; б) хромосоми; в) ядерце; г) мітохондрії; д) лізосоми.

6. Нуклеоїд прокаріотів – це місце розташування: а) рибосом; б) тилакаїдів; в) ДНК; г) капсули.

Експрес-тести.

Тема. Розмноження організмів.

Тема. Закономірності спадковості.

Тема. Закономірності мінливості.

    Тема. Генотип як цілісна система.

    Тема. Індивідуальний розвиток організмів.

 

 1. Нестатеве розмноження відбувається за рахунок: а) розвитку з незаплідненої яйцеклітини; б) окремих нестатевих клітин; б) відокремлення багатоклітинних частин; г) вегетативних органів рослин або їхніх частин.
 2. Під час овогенезу утворюються: а) сперматозоїди; б) яйцеклітини.
 3. Зигота, з якої розвиваються гібриди першого покоління нащадків від схрещування АА х аа, зветься: а) гомозиготою; б) гетерозиготою;
 4. Генотип це: а) сукупність генів організму; б) сукупність хромосом організму; в) сукупність ознак організму
 5. Який набір хромосом у зиготі характерний для більшості видів організмів? а) диплоїдний; б) гаплоїдний; в) тетраплоїдний.
 6. Процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини це: а) партеногенез; б) поліембріонія.
 7. Гідра розмножується: а) статево; б) нестатево; в) вегетативно; г) брунькуванням.
 8. Перший закон Г.Менделя: а) розщеплення у співвідношенні 3:1; б) різноманітності гібридів першого покоління; в) одноманітності гібридів першого покоління; г) прояву рецесивної ознаки.
 9. Вказати гомозиготну особину за однією алеллю гена і гетерозиготну за другою: а) аавв; б) ААВв; в) ААвв, г) ааВВ; д) АаВв.
 10. Переваги статевого розмноження над нестатевим пов’язані з: а) великою кількістю нащадків; б) великою генетичною різноманітністю нащадків; в) більшим поширенням нащадків; г) нижчою чутливістю індивідуума до дії середовища.
 11. Ознаки людини, які успадковуються зчеплено зі статтю – це а) дальтонізм; б) група крові; в) гемофілія; в) колір очей..
 12. Який метод дослідження спадковості використовується при хромосомних хворобах? а) генеалогічний; б) цитогенетичний; в) популяційно-статистичний.
 13. Ділянка, яка визначає спадкові ознаки: а) ген; б) іРНК; в) тРНК; г) плазміда.
 14.  Гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце в гомологічних хромосомах: а) домінантні; б) спадкові; в) рецесивні; г) алельні.
 15.  Наука про закономірності спадковості та мінливості організмів: а) біологія; б) генетика; в) селекція; г) цитологія.
 16.  Ознака, дія якої у гібридів першого покоління (згідно за І законом Менделя) пригнічується: а) домінантна; б) рецесивна.
 17.  Здатність живих організмів набувати нових ознак та їхніх станів у процесі онтогенезу: а) мінливість; б) спадковість; в) подразливість; г) провідність.
 18. 6. Організми, отримані внаслідок статевого розмноження: а) одноклітинні; б) колоніальні; в) гібридні; г)свій варіант відповіді.
 19. Ембріональний (зародковий) розвиток завершується: а)виходом зародка з зародкових оболонок або народженням; б)статевою зрілістю.
 20. Нестатеве розмноження відбувається за рахунок: а) розвитку з незаплідненої яйцеклітини; б) окремих нестатевих клітин; б) відокремлення багатоклітинних частин; г) вегетативних органів рослин або їхніх частин.
 21. Мутації виникають: а) поступово; б) раптово.
 22. Наступним поколінням передаються мутації, що відбулися в клітинах: а) соматичних; б) статевих.
 23. Мутація проявляється у фенотипі в організмі: а) будь-якому; б) гомозиготному; в) гетерозиготному.
 24. Для мутацій не характерна властивість: а) постійність; б) масовість; в) успадковуваність; г) адаптивність; д) неспрямованість.
 25. Спадкова мінливість проявляється у нащадків: а)так б)ні.
 26. Біологічними мутагенами є: а)віруси б)рентгенівське випромінювання в)газ іприт
 27. Модифікаційна мінливість проявляється у нащадків: а)так б)ні
 28. В яких структурах міститься спадковий матеріал у еукаріотів: а) хромосомах б) мембранах
 29. Чи може протягом життя організму змінюватися його генетична інформація?

В яких структурах клітини можуть відбуватися мутації генів?

 1. Індивідуальний розвиток організму-це: а)утворення зиготи;б)розвиток від запліднення яйцеклітини до смерті організму або його поділу;в)дробіння яйцеклітини.
 2. Вказати,який набір хромосом мають яйцеклітини:а)n; б)2n в)4n.
 3. Період розвитку організму від зиготи до смерті називають:а)онтогенез;б)філогенез.

 

 

 

1

 

docx
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
3286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку