Календарне планування 4 клас І семестр за підручником А. Несвіт

Про матеріал
Календарне планування 4 клас І семестр за підручником А. Несвіт з змістовними лініями.
Перегляд файлу

№п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексиний мате-ріал

Грама-тичний мате-ріал

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть годин

До-маш-нє зав-дання

При-мітка

Го-во-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Письмо

Тема:Я, моя сім’я і друзі (Місце проживання).(12 год)

1

 

Давайте знайомитисяПовторення алфавіту.

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпові-дає про розподіл обов’яз-ків у родині. Наводить приклаи взаємо-допоги членів родини. Пояснює вибір особис-тих символів. Порівнює сімейні традиції. Наводить приклади свого внеску в життя громади. Обгово-рює особли-вості взаємодії особистості та групи. Порівнює безносе-реднє спілку-вання з віртуаль-ним. Планує тракто-рію власного життя. Форму-лює особисті ціннісні пріоріте-ти.

    Аргументує не обхід-ність дотри-мання особистої гігієни. Демонст-рує розуміння впливу звичок на стан здоровя. Ілюструє не обхід-ність здорового способу життя на прикладі своєї родини. Форму-лює правила безпеки онлайн- спілку-вання. Прогно-зує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

Демонст-рує розуміння цінності праці та працьови-тості для досягнення добробуту. Розповідає про доцільне вико рис-тання кишенько-вих грошей.

Summer, meet,

Is/are/am

 

Артикль: означений

 

Ex.1,p.6

Ex.4,p.7

 

Ex.2,p.6-7

Ex.3,p.7

1

Ex.5,p.7 письмово

 

 

2

 

Знову  до  школи. Введення ЛО.

 

On,under,behind,next  to, between

 

Артикль: неозначений

 

Ex.1,2,3,p.8-9

 

Ex.3,4,p.9

Ex.4,p.9

1

Ex.5а,p.9

 

3

 

Знайомство  з  родиною  Паркерів. Читання тексту.

Younger,

Elder/older

An  uncle, an  aunt, a  nephew, a  niece

 

Ex.1а,p.10

 

Ex.3,p.11

Ex.1,p.10

Ex.2,p.10-11

Ex.4,p.11

1

Ex.5,p.11

 

 

4

 

Містер  та  Місіс  Паркери. Введення ЛО.

Handsome,

Good-looking,

Elegant,

pretty

 

Ex.1,p.12

Ex.4,p.13

Text  “My  friend’s  family” + test

Ex.3,p.12

Ex.5а,p.13

Ex.4,p.13

1

Ex.5б,p.13

Письмово скласти 6 власних речень

 

5

 

Полі, Енді  та  їхня  6родина. Активізація ЛО

 

 

Ex.1,p.13

Ex.3,p.14

 

Ex.3,4,p.14

Ex.2,p.14

1

Ex.5,p.14

 

 

6

 

У  місті. Робота з новими лексичними одиницями.

 

 

 

A city, a town, a village, an avenue, a street,  a  lane

 

 

Ex.2,p.15

 

 

 

 

 

Ex.3,p.16

 

 

 

 

Ex.4,p.16

 

 

 

 

1

Ex.5а,p.16

Письмово заповнити пропуски у реченнях

 

7

 

Розповідь бабусі    про

містечко Колчестер. Present SimpleTense.

 

Deep, shallow, narrow, a  castle

Present Simple Tense.

 

Ex.1b,p.17

Ex.4,p.18

Ex.3,p.17

 

Ex.1а,p.17

Ex.2,p.17

 

 

1

 

Ex.5b,p.18

 

 

8

 

Минуле  міста  та  сьогодення. Past Simple Tense

Longer, smaller, bigger, wider, narrower, cleaner, dirtier, deeper, shallower

Past Simple Tense

Ex.4,p.20

Ex.2,p.19

 

Ex.1,p.19

Ex.3,p.19

1

Ex.5,p.20

 

 

9

 

Минуле  міста  та  сьогодення Києва. Ступені порівняння

прикметників.

A shop,

Traffic,

The  traffic lights

Ступені порівняння

прикметників.

Ex.4,p.22

Ex.2,p.21

 

Ex.1b,p.21

Ex.3,p.22

1

Ex.5,p.22

 

 

10

 

Моє  місто. Ступені порівняння

прикметників

Правила написання

листа.

Ступені порівняння

прикметників.

Ex.1,p.22

Ex.4,p.24

 

Ex.2,p.23

Ex.3,p.23

1

Exx.5,p.24

 

 

11

 

Мої  враження  від  міста. Активізація ЛО

Was/ wasn’t

Were/ weren’t

Past Simple Tense

Ex.1,p.24

Ex.3,p.25

Text  “My  friend” + test

Ex.4,p.25

Ex.2, p.24-25

1

Ex.4,p.26

Письмово заповнити пропуски у тексті дієсловами

 

12

 

Узагальнен-ня знань учнів.

 

 

 

 

 

 

1

Повторити ЛО

 

 

 

                                                                                               Тема:Помешкання. (7 год)

 

Узагальнення знань учнів.

 

 

 

 

Порядок слів у реченні

Ex.1 p.24 Ex.3,4 p.25

Запитання однокласників та вчителя

Ex.2 p.24

Ex.6 p.25

Повторити ЛО

13

 

Де  я  живу? Робота з новими лексични-ми одиницями.

 

 

 

 

 

A balcony, fruit, vegetable, garden

 

There is/are…

Ex.3,p.28

Ex.2,p.27

Ex.1,p.27

Ex.4,p.28

Ex.3,p.28

1

Ex.5,p.28-29

Описати про місто, де ти живеш

 

14

 

У  кімнаті  Паркерів. Читання тексту.

A square table,

In the middle of,

an arm-chair,

a carpet, a picture, a TV-set, in the corner, a bedside table, a wardrobe, a mirror, keep

Займенники:особові,присвійні, вказівні

Ex.1а,p.29

Ex.3-4,p.30

Ex.4,p.32

Ex.3,p.30

Ex.1а,p.29

Ex.2,p.29

Ex.2,p.31-32

Ex.1b,p.29

Ex.1,p.31

Ex.3,p.32

1

Ex.5,pp.30-31

 

 

15

 

На кухні. Введення ЛО.

A cooker, a fridge, a dishwasher, a microwave oven, a cupboard

 

Ex.4,p.34

Ex.3,p.33

 

Ex.2,p.33

Ex.1,p.32

1

Ex.5,p.34

 

 

16

 

Обов’язки  по  дому. Робота з новими лексичними одиницями.

 

Household chores, feed the cat, vacuum the mat, clean the room.

 

Ex.2,p.35

Ex.3аb,p.35-36

 

Ex.3b,p.36

Ex.1,p.34-35

1

Ex.5,p.36

 

 

17

 

Обов’язки  по  дому. Доповнення діалогів.

…helping about the house now

(at the moment)

 

 

 

 

 

Ex.1,2,p.37

Ex.4,p.38

Text “ At my  granny’s house” +test

Ex.1,2,p.37

Ex.3,p.38

1

Ex.5,p.38

Написати питання до поданих речень

 

18

 

У будинку. Present Simple

Present Continuous

 

 

Present Simple

Present Continuous

Ex.3-4,p.39-40

 

Ex.2,p.39

Ex.4,p.40

Ex.1,2,p.38-39

1

Ex.5,p.40

 

19

 

Узагальнення знань учнів.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО

 

                                                                        Тема: Відпочинок та дозвілля. (7 год)                                     

Урок проектних робіт з теми.

 

 

 

 

 

 

20

 

Вільний  час. Present Continuous Tense.

Пояснює необхід-ність прибиран-ня за собою під час відпочин-ку, наводить приклади з власного досвіду.

 

Демонструє знання та наводить приклади дотримання правил безпеки руху та користуван-ня громадським транспортом. Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку.

 

 

 

Freetime, hobby, playthemusical instruments, take photos, paint/draw, make things

Present Simple

Present Continuous

 

Ex.3а,b,p.41-42

Ex.2,p.41

 

Ex.4,p.42

Ex.1,p.41

1

Ex.5,p.43

Написати 6 речень про своє хобі

 

21

 

Вільний  час Паркерів. Present Continuous Tense.

He/she likes…

I like…

Present Simple

Present Continuous

Ex.1,p.43

Ex.4,p.44

Ex.3,p.43-44

Ex.2,p.43

 

1

Ex.5,p.44

 

 

22

 

 Хобі. Введення ЛО.

A cartoon, a quiz, the news, sports programmе,a  football match

 

Ex.1b,p.46

Ex.4,p.47

 

Ex.2,3,p.46-47

Ex.1а,p.46

1

Ex.2,p.46

 

 

23

 

Улюблена телевізійна програма. Читання тексту.

Football matches,

cartoons

 

 

 

Ex.1,p.47

Ex.2,4,p.48

Text “On Friday” + test

Ex.1,3,p.47

 

1

Ex.5,p.48

Написати 6-7 речень про улюблену ТВ програму

 

24

 

Хобі моїх друзів. Past Simple Tense.

Chess, table tennis, volleyball

Past Simple Tense.

Ex.2,p.49

Ex.3,p.51-52

Ex.4,p.50

 

Ex.1b,p.49

Ex.3,p.49-50

 

Ex.1а,p.48

Ex.3,p.49-50

Ex.4,p.52

1

Ex.5,p.50

 

 

25

 

Розваги у вільний час. Past Simple Tense.

 

Past Simple Tense.

Ex.2,p.53

 

Ex.2,p.51

Ex.1,p.53

Ex.4b,p.54

 

Ex.3,p.53-54

Ex.4,p.54

 

1

Ex.5,p.55

 

 

 

 

 

26

 

Узагальнен-ня знань учнів.

 

 

 

 

 

 

 

1

Ex.5,p.56

 

 

27

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

1

Повтори-ти л.м. з теми

 

28

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

1

Повтори-ти г.м. з теми

 

29

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

1

Повторення

 

30

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Повторення

The Present Simple

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 грудня 2019
Переглядів
144
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку