календарно-тематичне планування

Про матеріал
календарно-тематичне планування уроків фізики у 9 класі за новою програмою Програма: фізика 7-9 , затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року №804,розміщена на офіційному сайті МОН України Завантаження з електронного ресурсу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html Підручник 8 класЗа редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. ДовгогоВидавництво «Ранок»2016
Перегляд файлу

ФІЗИКА. 9 клас

                                                                                           (Усього 105 год, 3 год. на тиждень, )

Програма:    фізика 7-9 ,  затверджена  наказом  Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року №  804 , розміщена  на офіційному сайті МОН України

Завантаження з електронного ресурсу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 Підручник 9  клас  За редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого  Видавництво «Ранок»2017р.

             Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ 1.МАГНІТНІ ЯВИЩА

Знаннєвий компонент:

розуміє механізми магнітної взаємодії, електромагнітної індукції, магнітної левітації;

матеріальність магнітного поля, гіпотезу Ампера;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (індукція магнітного поля) та її одиниці;

пояснює досліди Ерстеда, Фарадея, принцип дії електромагніту, електродвигуна, електровимірювальних приладів;

знає прояви магнітного поля Землі.

Діяльнісний компонент:

застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів; графічно зображає магнітне поле;

визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму;

складає електромагніт.

Ціннісний компонент:

оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів;

оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики; роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

 Захист навчальних проектів Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на вплив магнітних полів; правила безпеки при експлуатації побутових приладів, електродвигунів тощо

Розділ 2.СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття світлового променю, точкового джерела світла, тонкої лінзи;

формулює визначення фізичної величини (фокусна відстань, оптична сила лінзи, показник заломлення світла); закони прямолінійногопоширення, відбивання й заломлення світла;

принцип дії найпростіших оптичних приладів;

вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики захворювань органів зору;

одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи, спектральний склад білого світла, причини різнобарв’я.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла, формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

пояснює причини сонячних i місячних затемнень;

указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала і тонкої лінзи;

вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи.

Ціннісний компонент:

усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті;

усвідомлює значення гігієни зору та профілактики його вад

Захист навчальних проектів. Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на профілактику захворювань органів зору, значення зору в житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами зору тощо Розділ 3.МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення механічних та електромагнітних хвиль;

формулює визначення фізичної величини (довжини і частоти хвилі, гучності звуку та висоти тону); 

знає фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій, залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти.

Діяльнісний компонент: використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для розв’язування задач різних типів;

порівнює властивості звукових та електромагнітних хвиль різних частот.

Ціннісний компонент:

оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми;

пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій

Захист навчальних проектів. Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на дотримання безпеки життєдіяльності і гігієни слуху; значення звуків у житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами слуху; вплив, захист та значення для розвитку суспільства сучасних засобів зв’язку тощо

 

 

Розділ 4.ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Знаннєвий компонент:

знає сучасні моделі атома та ядра;

описує досліди Резерфорда, йонізаційної дії радіоактивного випромінювання;

знає поняття радіоактивності, ізотопу, періоду піврозпаду й активності радіонукліда, ядерної та термоядерної реакцій;

розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій; принцип дії ядерного реактора; механізми ядерних процесів у Сонця й зір;

знає про вплив радіоактивного випромінювання на живі організми. Діяльнісний компонент:

пояснює йонізаційну дію радіоактивного випромінювання;

користується дозиметром (за наявності);

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики, можливості використання термоядерного синтезу;

оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання

Захист навчальних проектів. Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на переваги і недоліки використання ядерної енергії, розвиток атомної енергетики України, проблеми Чорнобиля, впливи атомної енергетики на екологію, захист від впливу радіоактивного випромінювання тощо

Розділ 5.РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 Знаннєвий компонент:

знає характеристики і властивості рівноприскореного руху; поняття інерціальної системи відліку, прискорення, імпульсу тіла, прискорення вільного падіння; перший, другий та третій закони Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон збереження імпульсу;

наводить приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної й духовної культури; прояви і наслідки фундаментальних взаємодій, універсальний характер законів збереження в природі;

основні закони і закономірності, що характеризують механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію електрично заряджених тіл;історію розвитку фізичної картини світу;роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства;

сучасну фізичну картину світу.

 

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона, законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів та під час виконання лабораторних робіт;

характеризує рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

будує графіки залежностішвидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху;

застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів;

обґрунтовує органічну єдність людини та природи.

Ціннісний компонент:

оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій, досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Захист навчальних проектів. Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на безпеку руху, інформація про досягнення України в освоєнні космосу, гігієну опорно-рухового апарату, толерантне поводження і допомогу людям з вадами опорно-рухового апарату тощо

ФІЗИКА Й ЕКОЛОГІЯ

 Знаннєвий компонент:

знає фізичні параметри забрудненості довкілля (механічної, шумової, електромагнітної, радіаційної); механізми впливу сонячного випромінювання на життєдіяльність організмів; механізми йонізаційного впливу на організми електромагнітного смогу й радіоактивного випромінювання;фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів;фізичні основи безпечної енергетики.

Діяльнісний компонент:

визначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

№ з\п

Кіль

кість годин

Дата

Тема уроку

Повторення

Домашнє

 завдання

 

 

 

Узагальнююче повторення

 

 

1

1

 

Первинний інструктаж з БЖД

Діагностика  знань учнів .Узагальнююче повторення теми Електричний струм.

Електричний струм

Індивідуальні завдання з теми

2

1

 

Узагальнююче повторення теми З’єднанняпровідників

З’єднанняпровідників

Індивідуальні завдання з теми

3

1

 

Узагальнююче повторення теми Робота і потужність  електричного струму

Робота і потужність  електричного струму

Індивідуальні завдання з теми

4

1

 

Узагальнююче повторення теми Електричний струм у рідинах

Електричний струм у рідинах

Індивідуальні завдання з теми

5

1

 

Узагальнююче повторення теми Електричний струм у газах

Електричний струм у газах

 

6

1

 

Моніторингова контрольна робота

 

Індивідуальні завдання

 

Розділ1 .  Магнітне поле (18 год)

7

1

 

Первинний інструктаж з БЖД

Магнітні явища.   . Дослід Ерстеда. Магнітне поле.

 

Вивчити §1

Вправа1(1-5)-усно

8

1

 

 Індукція магнітного поля.Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

Електричне поле

Вивчити §2

Вправа2(2,4.)-усно

9

1

 

 

Магнітне поле  струму. Правило свердлика.

 

 

Вивчити §3

Вправа3(2,1.)-усно(6)-письмово

10

1

 

. Розв’язування задач.

 

 

Вправа3(2,1.)-

 

11

1

 

. Сила Ампера

Сила в механіці

Вивчити §4 Вправа4(2,1.)-

усно

12

1

 

Розв’язування задач за темою Сила Ампера

 

повторити§4Вправа 4 (5,6.)-

 

13

1

 

Магнітні властивості речови.Гіпотеза Ампера

 

 

Опрацювати §5

Вправа5(2,4,6.)-

14

1

 

Електромагніти та їх застосування

 

Вивчити §6

Вправа6(1,2.)-

15

1

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 1 «Складання та випробування електромагніту»

 

 

 

повторити§6

закінчити оформлення л.р №1

16

1

 

Електродвигуни .Електровимірювальні прилади.Гучномовець

 

Опрацювати §7

Вправа7(4,5)

17

1

 

Досліди Фарадея .Явище електромагнітної індукції.   Індукційний електричний  струм.

 

Опрацювати §8

Вправа8(1,2)

18

1

 

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 2»Спостереження  явища електромагнітної  індукції.   »

 

повторити§8 Вправа 8 (5,4.)

 

19

1

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

повторити§1-8викон. Завд.1-4,6-7,14

20

1

 

Контрольна робота №1 з теми  «Магнітне поле»

 

повторити§1-8

підготуватись до захисту проекту

21

1

 

Захист навчального проекту   №1

 

Виконати  ідз

Розділ  2 .  Світлові явища (19 год)

22

1

 

Аналіз контрольної роботи №1. Світлові явища. Джерела та приймачі світла.Швидкість поширення світла..

 

 

Вивчити §9

Вправа9(3,4)-

23

1

 

Світловий промінь і світловий пучок

Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

 

 

Вивчити §10

Відповісти на контрольні питання §10

Вправа10(3,2

 

24

1

 

Розв’язування задач.  

 

повторити§10

Вправа 10 (5-7)

 

25

1

 

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

 

 

Вивчити §11

Вправа11(1-4)

 

26

1

 

Розв’язування задач.  

 

 

повторити§11

Вправа11(6-8)

письмово

27

1

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №3

«Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала».

 

 

повторити§11

закінчити л.р.№3

28

1

 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

 

Вивчити §12

Вправа12(2,3)

29

1

 

Розв’язування задач.

 

повторити§12

Вправа11(4,57)

письмово

30

1

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №4

 «Дослідження заломлення світла».

 

 

повторити§12

закінчити л.р.№4

31

1

 

Розкладання білого світла на кольори .Утворення кольорів.

 

 

Опрацювати §13

Вправа13(1-5)

32

1

 

Лінзи. Оптична сила лінзи.

Опрацювати §14

Вправа14(1-3,4,6)

33

1

 

. Побудова зображень у лінзах.Деякі оптичні прилади. Формула тонкої лінзи.

 

Вивчити §15

Вправа15(1)

 

34

1

 

Розв’язування задач.

 

повторити§15 Вправа15(2,3)

 

35

1

 

Розв’язування задач.

 

повторити§15 Вправа15(7,8)

 

36

1

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №5

 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи».

 

 

повторити§15

закінчити л.р.№5

37

1

 

Око як оптична система . Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція.

 

 

 

Вивчити §16

Вправа16(1,2,6.7)

 

38

1

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

повторити§9-16

розв.завдання для самоперевірки№2,3,8,13,15,16,

39

1

 

Контрольна робота №2 з теми  «Світлові явища»

 

підготуватись до захисту нвчальних проектів

40

1

 

 

Захист навчального проекту   №2

 

 

 

 

Доопрацювати проект

Виконати  ідз

 

Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ    

                     (8 годин+1 година- навчальний проект)

 

41

1

 

Аналіз контрольної роботи №2. Виникнення і поширення механічних хвиль. Фізичні величини , які характеризують хвилі.

 

Вивчити §17

Вправа17(2,5.8)

 

42

1

 

. Звукові хвилі.   Інфразвук та ультразвуки.

 

Вивчити §18

Відповісти на контрольні питання §18

Вправа18(3,5.6)

43

1

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів».

 

повторити§18

закінчити л.р.№6

44

1

 

Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі.

 

 

Вивчити §19

Вправа19(3,2,)

45

1

 

Шкала електромагнітних хвиль.Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.Радіолокація

 

 

Вивчити §20,21

Вправа21(1,4,5,6)

46

1

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

повторити§17-21

розв.завдання для самоперевірки

 

47

1

 

Контрольна робота №3 з теми  «Механічні та електромагнітні

хвилі

 

підготуватись до захисту нвчальних проектів

48

1

 

 

Захист навчального проекту   №3

 

Доопрацювати проект

        Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА.

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

(12 годин+1 година- навчальний проект)

 

 

49

1

 

 

Аналіз контрольної роботи № 3.  Сучасна модель атома.  Протонно-нейтронна

модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи.

 

Вивчити § 22,

Вправа № 22(6)

50

1

 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання.

 

Вивчити § 23,

Вправа № 23(2,5)

51

1

 

 

Період піврозпаду радіонукліда . Застосування радіоактивних ізотопів..

 

Вивчити § 24

52

1

 

Розв;язування задач.

 

Повторити §24, Вправа № 24(6)

53

1

 

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон Дозиметри.

 

Повторити § 24,

54

1

 

 

 

Розв;язування задач.

 

Повторити §25, Вправа № 25(5)

55

1

 

Ланцюгова ядерна реакція поділу.  Ядерний реактор

 

Повторити §25,

Вправа № 25(2,4)

56

1

 

.  

Розв;язування задач.

 

Вивчити § 26,

Вправа № 26 (2)

57

1

 

 

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики.

»

 

Повторити § 26

58

1

 

 

Узагальнення й систематизація знань з теми  Фізика атома та атомного ядра

 

 

Вивчити§ 27

Вправа № 27 (1, 3)

59

1

 

 

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

Повторити § 22-27  Виконати «Завдання для самоперевірки до розділу ІV підручника: № 2,3,5,6 усно;№9,10,12-14-письмово

60

1

 

Контрольна робота №4 з теми «Фізика атома та атомного ядра»

 

Підгот. до захисту навчальних проектів

61

1

 

 

 

Захист навчального проекту   №4

 

Повт.§ 22-27

Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

(34 годин+4 години - навчальний проект)

62

1

 

Аналіз контрольної роботи №4.

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного руху прямолінійного руху.

 

Вивчити § 28,

Вправа № 28(3)

 

63

1

 

Розв’язування задач.

 

Повторити § 28, Вправа № 28 (5,6в,7-графік тіла 2)

64

1

 

Переміщення під час  рівноприскореного руху прямолінійного руху.рівняння координати.

 

Вивчити § 29,

Вправа № 29(2)

 

65

1

 

Розв’язування задач.  

 

Повторити § 29, Вправа № 29(3)

66

1

 

Розв’язування задач.  

 

Повт. § 29 Завдання добирає вчитель

67

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

Повт § 29 Завдання добирає вчитель

68

1

 

 Інерціальні системи відліку. Перший  закон Ньютона.

 

Вивчити § 30,

Вправа № 30 (3,6)

69

1

 

   Другий  закон Ньютона

 

Вивчити § 31,

Вправа № 31(6)

70

1

 

Розв’язування задач.  

 

Повт.§ 31

Вправа № 31(1.3)

71

1

 

  Третій  закон Ньютона

 

Вивчити § 32,

Вправа № 32(1,4,7)

72

1

 

Закон всесвітньго тяжіння .сила тяжіння Прискорення вільного падіння..

 

Вивчити § 33,

Вправа № 33(2,4)

73

1

 

Розв’язування задач.

 

Повт. § 33 Завдання добирає вчитель

74

1

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

Розв інд завд

75

1

 

 Контрольна робота № 5 з теми  «Рух і взаємодія».

 

Повт.§ 33 Завдання добирає вчитель

76

1

 

 Рух тіла під дією сили тяжіння.

 

Вивчити § 34,

Вправа № 34(2в)

77

1

 

Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямах і по похилій площині).

 

Повт.§ 34

Вправа № 34(3б, 5,6)

78

1

 

Розв’язування задач.

 

Повт.§ 34 Завдання добирає вчитель

79

1

 

Розв’язування задач. Рух тіла під дією кількох сил.

 

Вивчити § 35,

Вправа № 35(2,6)

80

1

 

Розв’язування задач.

 

Повт.§ 35

Вправа № 35(3)

81

1

 

Розв’язування задач.

 

Повт.§ 35

Вправа № 35(7.8)

82

1

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

Повторити § 28-35  Виконати «Завдання для самоперевірки до розділу V підручника: № 5,8,12,14

83

1

 

Контрольна робота № 6 з теми  «Рух і взаємодія. ».

 

Повторити § 28-35

 

84

1

 

Аналіз контрольної роботи №5.

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

 

Вивчити § 36,

Вправа № 36(2,3,5)

85

1

 

Розв’язування задач.

 

Повторити § 36

Вправа № 36(1)

86

1

 

. Розв’язування задач.

 

Повторити § 36 Завдання добирає вчитель

87

1

 

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

 

Вивчити § 37,

Вправа № 37(6)

88

1

 

Реактивний рух.

 

Повторити § 37 Завдання добирає вчитель

89

1

 

Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах

 

Вивчити § 38,

 

90

1

 

 

Розв’язування задач.

 

Повторити § 38

Вправа № 38 (1)

91

1

 

 

Розв’язування задач.

 

Повторити § 38

Завдання добирає вчитель

92

1

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №7

 «Вивчення закону збереження механічної енергії»

 

 

Повторити § 38

Завдання добирає вчитель

93

1

 

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. 

Фундаментальний характер законів збереження в природі

 

 

 

Повторити § 37.38

Оформити звіт про ЛР №7

94

1

 

Узагальнення й систематизація знань з теми  «Закони збереження».

 

 

Вивчити § 39,

Вправа № 39 (6)

95

1

 

  Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

Повт.§ 36-39 Завдання добирає вчитель

96

1

 

Контрольна робота № 7 з теми  «Закони збереження».

 

Підгот. до захисту навчальних проектів

97

1

 

Навчальний проект

«Людина і Всесвіт».

 

Повт.§ 28-39 Підгот. до захисту навчальних проектів

98

1

 

Навчальний проект

«Фізика в житті сучасної людини».

 

Підгот. до захисту навчальних проектів

99

1

 

Навчальний проект

«Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі».

 

Підгот. до захисту навчальних проектів

100

1

 

Навчальний проект

«Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики».

«Україна – космічна держава».

 

Підгот. До семінару

101

1

 

Урок-семінар Еволюція фізичної картини світу.

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

 

Підгот. До семінару

 

ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ ( 4 години)

102

1

 

Урок-семінар Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

 

Підгот. До семінару

103

1

 

Урок-семінар Альтернативні джерела енергії

 

 

Підгот. До семінару

104

1

 

Урок-семінар.  Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі.

 

 

Підгот. До семінару

105

1

 

Підсумковий урок курсу фізики 9  класу

 

 

 

 

Усього:

 

 

Лабораторних робіт

7

 

Контрольних робіт

6

 

Самостійних робіт

6

 

Навчальних проектів

5

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сметана Тарас
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Планування
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
26 квітня 2021
Переглядів
2374
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку